Sklep Alkohole Domowe
Potrzebne zaopatrzenie?Potrzebne zaopatrzenie?
Produkcja domowego alkoholu wymaga zaopatrzenia w wiele narzŕdzi oraz akcesoriów. U Nas kupisz wszystko co potrzebne!www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Wino agrestowe

Wino z agrestu

Wina agrestowe (jednoowocowe), lekkie i ma?o kwa?ne, ?atwo ulegaj? chorobom (mysi zapach), dlatego polecamy tylko wyrˇb win sto?owych lub mocnych deserowych, ktˇre po d?u?szym dojrzewaniu charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie zdrowe, nie pora?one grzybkiem. Zerwane owoce nale?y umy?, osaczy? z wody, a nast?pnie wycisn?? moszcz. Wyt?oczyny zala? tak? ilo?ci? gor?cej wody (odmierzonej), aby je pokry?a, wymiesza? i po ostudzeniu wycisn?? moszcz. Zmierzy? ilo?? moszczu. Dodatek wody i cukru do 1 litra nie rozcie?czonego moszczu agrestowego powinien wynosi?:. ...

Wino z agrestu i porzeczek.

Odci?ni?ty ze zdrowych, wymytych i osaczonych owocˇw sok mo?emy miesza? w dowolnym stosunku. Do 1 litra jego mieszaniny dodaje si? 1,5 l wody, w ktˇrej uprzednio rozpuszczono 20-30 dag cukru. Dodajemy po?ywk? i matk? dro?d?ow? (Madera lub Tokay). Wino z agrestu i jab?ek. Do litra moszczu z agrestu dodajemy 1-2 litry moszczu z jab?ek. Do ka?dego litra tej mieszaniny dodajemy 20-30 dag cukru. Nast?pnie dodajemy dro?d?e (Tokay i po?ywk?). Wino z agrestu i gruszek. Do litra moszczu z agrestu dodajemy 1-2 litry moszczu z gruszek. Do ka?dego litra tego p?ynu dodajemy 20-30 dag cukru. Nast?pnie dodajemy dro?d?e (Tokay) oraz po?ywk?. Wino z agrestu mocne. Na litr moszczu agrestowego, dodaje...

Wino z borˇwek (Czarnych Jagˇd)

Dojrza?e jagody po umyciu i osaczeniu mia?d?ymy, staraj?c si? nie rozgniata? pestek. Przed mia?d?eniem mo?emy jagody podgrza?, a otrzymamy wi?cej soku. Na litr moszczu dodajemy litr lub nieco wi?cej wody i 20 dag cukru. Dodajemy matk? dro?d?ow? (dobrze rozmno?on? - do 1 litra). Najlepszymi dro?d?ami s? Bordeaux i Burgund. Do 20 l moszczu dodajemy 8 g po?ywki i 8 g kwasu cytrynowego. Mo?na tak?e 10 kg jagˇd zagotowa? w 6 l wody, przecedzi? i wycisn?? sok z miazgi. Doda? 8 g po?ywki, 10 g kwasu cytrynowego, 4 kg cukru i matk? dro?d?ow? (Bordeaux). Po sko?czonej burzliwej fermentacji poruszamy butl?, aby wzburzy? osad lub mieszamy moszcz drewnian? ?y?k?. W razie zbyt wczesnego ustania fermentacji dopro...

Wino z czere?ni

Wino jednoowocowe z czere?ni ma do?? przeci?tn? jako??. Trzeba je dokwasi?, dodaj?c 1-2 g kwasu cytrynowego oraz po?ywk? dla dro?d?y w ilo?ci 0,4 g na litr nastawu. Na wino najlepiej nadaj? si? dzikie odmiany czere?ni. Po wymyciu, osaczeniu i wydrylowaniu mia?d?ymy je. Nie nale?y mia?d?y? czere?ni z pestkami, gdy? wˇwczas wino mo?e mie? zbyt du?o goryczy. Wino z czere?ni sto?owe o mocy 12% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3000 g, czyli 1,87 l kwas cytrynowy - 25-35 g woda - 8,13 l Razem doprawiony nastaw 20 l Wino z czere?ni sto?owe o mocy 13% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3300 g, czyli 2,06 kwas cytry...

Gruszniak

Z gruszek wyrabia si? rˇwnie? s?abe wino gruszkowe z moszczu naturalnego, tj. niedoprawionego. Szczepienie dro?d?ami winiarskimi jest po??dane, ale niekonieczne, poniewa? dro?d?e dzikie potrafi? wszystek znajduj?cy si? w moszczu cukier przerobi? na alkohol. M?ody gruszniak nale?y ?ci?ga? znad osadu, po przej?ciu fermentacji burzliwej, unikaj?c przy tym nadmiernego kontaktu z powietrzem i zaka?enia, ktˇre przy tak s?abym winie szybko prowadzi do skwa?nienia. Okres fermentacji w temperaturze oko?o 20°C trwa 2-3 tygodnie. W wy?szej temperaturze fermentacja przebiega szybciej. Ju? po kilku dniach mija fermentacja burzliwa. Niewielka ilo?? alkoholu w gruszniaku nie wystarcza do jego utrwalenia i dla...

Wino z gruszek

Zdrowe, wymyte i osaczone owoce mia?d?ymy lub rozdrabniamy, zalewamy wrz?c? wod?, a po ostudzeniu dodajemy matk? dro?d?ow?. Po 24 godzinach odcedzamy lub wyciskamy przez woreczek. Pozosta?o?? z woreczka ponownie rozgniatamy, zalewamy wrz?c? wod? i wlewamy do poprzednio wyci?ni?tego mi??szu. Mo?emy jednak nie zalewa? owocˇw wrz?c? wod?. W tym przypadku rozdrobnione lub przetarte na tarce albo przepuszczone przez maszynk? do mi?sa owoce wsypujemy do balonu, zalewamy wod?, dodajemy cukier (od 20 do 30 dag na 1 l moszczu), matk? dro?d?ow? i po?ywk? oraz kwasek cytrynowy (4 g na litr moszczu). Balon zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?, a po kilku dniach nastaw odcedzamy i fermentujemy. Wino z samych ...

Wino z gruszek i ?urawin

Sk?adniki: 10 kg gruszek, 2,5 l wody (+3/4 szklanki wody do ?urawiny), 1,25 kg cukru, 1,5 kg ?urawin, dro?d?e winne. Dojrza?e, umyte i osaczone gruszki cienko obra?, pokraja? na cz??ci, usun?? pestki i gniazda nasienne, odcisn?? lub odwirowa? moszcz. Z umytych ?urawin tak?e odcisn?? moszcz. Tak przygotowane moszcze zmiesza? z wod? i nastawi?. Mo?emy tak?e umyte, osaczone i drobno pokrajane oczy?ci? z pestek (gruszki mo?na rˇwnie? utrze? na tarce), wsypa? do balonu, zala? letni? wod? wymieszan? z cukrem, doda? matk? dro?d?ow? zamkn?? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do pomieszczenia o temperaturze oko?o 20°C. Po 5-6 dniach odci?gn?? moszcz. W tym czasie przygotowa? moszcz z ?urawin. W tym celu umyte ...

Wino z jab?ek

Sk?adniki: 10 kg kwa?nych jab?ek (s?odkie trzeba ??czy? z kwa?nymi) 1,5-1,8 kg cukru, 3 l wody, dro?d?e. Ze zdrowych, umytych, pokrojonych na cz??ci jab?ek usun?? pestki i gniazda nasienne. Odcisn?? moszcz w maszynce alfa lub w sokowirˇwce. Mo?na tak?e jab?ka przepu?ci? przez maszynk? do mi?sa. W tym przypadku miazg? zebra? w du?ej, emaliowanej (nie poobijanej) misce lub wiadrze, lekko pos?odzi? i odstawi? pod przykryciem na kilka godzin, nast?pnie wycisn?? moszcz, np. przez wyprany i wyprasowany gor?cym ?elazkiem woreczek flanelowy. Moszcz wla? do butli lub balonu, mierz?c jego obj?to?? i doda? nieco wi?cej ni? po?ow? cukru, ktˇrego ilo?? ustalamy w stosunku do obj?to?ci moszczu (25...

Wino z je?yn

Je?yny zawieraj? zazwyczaj wi?cej kwasˇw i goryczki, wskutek czego wina z tego surowca s? mniej szlachetne ni? z czarnych jagˇd. Z je?yn przyrz?dza si? wina deserowe, natomiast pˇ?s?odkie sporz?dza si?, mieszaj?c moszcze je?ynowe z jagodowymi. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie dojrza?e, bez szypu?ek. Na je?ynach bytuje du?o dro?d?y dzikich, ktˇre nie zawsze prowadz? w?a?ciw? fermentacj?. Je?li nastaw ma by? szczepiony czystymi kulturami dro?d?y winiarskich, wyci?ni?ty moszcz nale?y podda? pasteryzacji, czyli podgrzaniu do temperatury 85°C. Nast?pnie trzeba go sch?odzi? i dopiero zaszczepi? matk? dro?d?ow?. Na 10 l moszczu dodaje si? 3 g fosforanu amonu. Do...

Wino z malin

Sok z malin jest bardzo ceniony w gospodarstwie domowym, dlatego tylko sporadycznie sporz?dza si? z niego wino. Warto jednak zauwa?y?, ?e z malin, zw?aszcza le?nych, uzyskuje si? znakomite wina deserowe, czyli o mocy powy?ej 15%. Z malin oddzielamy szypu?ki, owoce mia?d?ymy i miazg? pozostawiamy na 1-3 dni (w temp. oko?o 15°C.). Nast?pnie wyciskamy moszcz i przygotowujemy nastaw. Dodajemy po?ywk? 3-4 g fosforanu amonowego na 10 l nastawu. Moszcz malinowy fermentuje szybko i gwa?townie, tak ?e mo?na z niego ?atwo uzyska? wino nawet bardzo mocne. Przy fermentacji moszczu malinowego ?atwo o zaka?enie "octˇwk?" lub dro?d?ami ko?uchuj?cymi. Aby zabezpieczy? nastaw przed zaka?e...

Wino z porzeczek bia?ych lub czerwonych

Bia?e i czerwone porzeczki s? najlepszym surowcem do wyrobu win, gdy? ?atwo oddaj? sok, moszcz dobrze fermentuje, a wino szybko i samoczynnie si? klaruje. Mo?na z nich sporz?dza? wina wszelkich typˇw, a wi?c wytrawne, pˇ?s?odkie i s?odkie, lekkie i mocne, jednoowocowe i mieszane.B??dem pope?nianym przy wyrobie win z porzeczek jest zbytnie rozcie?czenie moszczˇw. Co prawda s? one kwa?ne, ale dodatek wody nie mo?e by? zbyt du?y, gdy? wywo?uje sk?onno?? do chorˇb oraz zbyt wielkie obni?enie si? ekstraktu w winie. Dodatek roztworu cukrowego nie mo?e przekracza? 2 l na litr moszczu. Przygotowanie nastawu polega zwykle na dodaniu do moszczu roztworu cukrowego. Mo?na jednak, szczegˇlnie prz...

Wino z czarnych porzeczek

Czarne porzeczki s? ma?o przydatne na wina jednoowocowe ma?o s?odkie, natomiast s? bardzo dobrym surowcem na ci??kie wina deserowe, o d?u?szym okresie le?akowania (2-3 lata). Podczas le?akowania wino z tych owocˇw klaruje si?, zatraca swˇj charakterystyczny aromat i uzyskuje wspania?y bukiet przypominaj?cy gronowe wina deserowe. Wino z czarnych porzeczek doskonale nadaje si? "dopoprawiania" win z innych owocˇw. Ju? dodatek 0,5-1 l odle?a?ego wina z czarnych porzeczek do 20-litrowego balonu znacznie poprawia jako?? win deserowych. Musimy jednak pami?ta?, ?e czarne porzeczki trudno oddaj? sok. Z tego powodu zalewamy je wod? na 24 godziny i dopiero wyciskamy. Mo?na tak?e przeprowadza? fermentacj? w miazdze (pisali...

Wino z rodzynek

Rodzynki s? drogim surowcem i nie ka?dego sta? na sporz?dzenie z nich wina. Podajemy wi?c trzy przepisy o rˇ?nym udziale rodzynkˇw w nastawie. Wyp?ukane, osaczone i w miar? mo?liwo?ci rozdrobnione rodzynki zalewa si? 6-8 l wody, w ktˇrej uprzednio rozpuszczono 1 kg cukru, 15 g kwasu cytrynowego i 3 g fosforanu amonowego (po?ywki dla dro?d?y). Po doprowadzeniu nastawu do temperatury 22-25°C dodaje si? matk? dro?d?ow? (Tokay lub Madera) i poddaje fermentacji. Po 4-5 dniach dodajemy brakuj?c? do 10 l wod? z rozpuszczon? w niej reszt? cukru i dodatkowo 1 g po?ywki. M?ode zlane wino trzeba dofermentowa? (w balonie zamkni?tym szczelnie korkiem z rurk? fermentacyjn?). W pierwszym roku dojrzewania wino ?ci?gamy dw...