Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Wina

Wino

Wino - jest to napj alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji soku z winogron (g?wnie lecz tak?e z innych owocw), ktra w tym przypadku jest nazywana "winifikacj?". Proces ten jest bardzo skomplikowany i ulega modyfikacjom w zale?no?ci od producenta i rodzaju wina. Nazewnictwo Mimo i? okre?lenie 'wino' przyj??o si? jako nazwa potoczna wielu w podobny sposb pozyskiwanych napojw alkoholowych na bazie owocw, to jednak na og? dotyczy ono czystych produktw gronowych. Wina z innych owocw, okre?la si? mianem win owocowych i maj? one zwykle w samej nazwie wymienione owoce, z ktrych zosta?y wytworzone np. "wino jab?kowe". I...

Narz?dzia i osprz?t winiarski

Butla lub fermentor Je?li chodzi o wi?kszo?? sprz?tu, to nie zmienia si? on tak bardzo w zale?no?ci od tego co b?dziemy produkowa?. Zawsze b?dzie potrzebne jakie? du?e naczynie (fermentor), w którym nasz wywar, wino, nastaw b?dzie przemienia? si? w alkohol. Najlepiej gdyby by?a to butla do robienia wina lub balon ale tak czy inaczej c...

Dodawanie cukru do wina

Cukier do moszczu dodaje si? porcjami. 2/3 dawki dodajemy od razu, a reszt? dzielimy na po?ow?. Pierwsz? cz??? (czyli 1/6 ca?o?ci) dodajemy po 4-5 dniach, reszt? po 7-8 dniach. Cukier do moszczu dodaje si? w postaci syropu. Cz??? wody dodaje si? do wyt?oczyn (trzeba j? uwzgl?dni?), a z reszty sporz?dza si? syrop. Dodawanie ca?ej porcji wody jest niewygodne, gdy? po przep?ukaniu wyt?oczyn, trzeba cz??? p?ynu oddzieli?, aby rozpu?ci? cukier. Dodana ilo?? cukru, w procesie fermentacji, zazwyczaj zostaje przez dro?d?e zamieniona na alkohol. Je?li po zako?czeniu fermentacji stwierdzimy, ?e s?odki smak jest zbyt ma?o wyczuwalny, to wino dos?adzamy. W tym celu nale?y odla? troch? w...

Szczepienie moszczu dro?d?ami

Wprawdzie na wszystkich owocach bytuj? dzikie dro?d?e jednak?e nie s? one w stanie przeprowadzi? nale?ytej fermentacji, poniewa? ju? przy st??eniu oko?o 8% alkoholu obumieraj?. Trzeba wi?c zaopatrzy? si? w specjalne dro?d?e, ktre obumieraj? dopiero przy st??eniu alkoholu powy?ej 18%. S? to czyste kultury dro?d?y winiarskich, specjalnie hodowane. Ras? dro?d?y dobiera si? w zale?no?ci od tego, jakiego typu wino ma by? produkowane: lekkie czy mocne, wytrawne czy s?odkie, bia?e czy czerwone. Wykaz ras dro?d?y winnych (typw wina) dost?pnych na rynku (w nawiasach znajduj? si? ich numery) I Do win bia?ych: 1. wino lekkie od 9 do 11% alkoholu - Chablis (W...

Fermentacja Wina

Nastaw, czyli doprawiony moszcz, wlewa si? do balonu w takiej ilo?ci, aby nape?ni? 3/4 naczynia. Po wlaniu matki dro?d?owej oraz wymieszaniu zawarto?ci nale?y wytrze? brzegi naczynia, dopasowa? korek z wmontowan? w nim rurk?. Zala? stearyn? lub woskiem miejsce styku korka z balonem i rurki z korkiem. Korek musi by? uprzednio dok?adnie umyty i zdezynfekowany. Zwyk?y korek nale?y moczy? przez kilka godzin w roztworze sody jadalnej (1 ?y?eczka sody na szklank? przegotowanej wody), a gumowy wygotowa?. Rurk? fermentacyjn? nale?y nape?ni? gliceryn? lub przegotowan? wod? z dodatkiem spirytusu. Do prawid?owego przebiegu fermentacji najw?a?ciwsza jest temperatura od 18 do 22°C. Po 2-3 dniach nast?puje fe...

?ci?ganie Wina

Okres przechowywania wina nad osadem powinien by? tym krtszy, im wino jest s?absze, a temperatura przechowywania wy?sza. Naturalnie, prowadzi si? specjalne badania. Jednak w tym opracowaniu ograniczymy si? do podania nast?puj?cej zasady: M?ode wino nale?y zla? znad osadu mo?liwie szybko, a wi?c niezw?ocznie po osi?gni?ciu w nastawie zawarto?ci alkoholu zbli?onej do planowanej mocy wina. W praktyce ?ci?ga si?: • wina lekkie po 3-5 tyg. • wina sto?owe po 4-8 tyg. (?rednio mocne) • wina mocne po 8-18 tyg. Deserowe Po raz pierwszy wino ?ci?ga si? do mniejszych balonw, w ktrych le?akuje. Je?li na przyk?ad w b...

Dojrzewanie Wina

D?ugo?? okresu dojrzewania zale?y od wielu czynnikw i nie jest jednakowa dla wszystkich win. Wina s?abe dojrzewaj? szybko i ju? po 2-3 miesi?cach nadaj? si? do spo?ycia. Nie mog? d?ugo le?akowa?, gdy? trac? przyjemny smak i mog? ulec zepsuciu. W czasie le?akowania mog? by? obci?gane raz, a najwy?ej dwa razy. Do tej grupy nale?? wszystkie wina jab?kowe, ktre w zasadzie powinny by? spo?yte w ci?gu roku. Sto?owe wina o wi?kszej zawarto?? alkoholu powinny le?akowa? od 6 miesi?cy do dwch lat. Natomiast mocne wina deserowe - nie krcej ni? dwa lata - cz?sto od 3 do 5. Takie wina obci?ga si? co najmniej 3-krotnie. Pierwszy raz po sko?czonej fermentacji do s?abo zasiarkowanego naczynia zaopatrzoneg...

Filtrowanie Wina

?ci?gni?te znad osadu wino (nawet drugi i trzeci raz) nie zawsze jest klarowne, dotyczy to zw?aszcza win z jab?ek, gruszek i agrestu, oraz tych, przy ktrych wyrobie u?ywano dro?d?y piekarniczych. W warunkach domowych mo?na je przefiltrowa? przez u?o?on? w szklanym lejku bibu?? filtracyjn? (s?czki filtracyjne) , a nawet przez flanel?, p?tno lniane (oba materia?y powinny by? wyprane, wygotowane i bezpo?rednio przed u?yciem wyprasowane gor?cym ?elazkiem) oraz wat?. Do filtracji s?u?? tak?e specjalne ...

Barwienie i Utrwalanie Wina

Sklarowane wino nie zawsze ma pi?kn? barw?. Mo?na j? poprawi? przez dodanie barwnikw. Do barwienia bia?ych win mo?emy u?y? karmelu z cukru. Natomiast wina czerwone najlepiej zabarwi? dodatkiem wina z czarnych jagd, wi?ni i czarnych porzeczek. Mo?na tak?e dodawa? wino z czarnego bzu, ale w niewielkich ilo?ciach, aby nie zmieni? smaku. Skorygowa? mo?na nie tylko barw?, ale i s?odycz, moc, kwasowo?? itp. S?odycz mo?na zwi?kszy? przez dodanie cukru, kwasowo?? - kwasu cytrynowego, a moc - spirytusu. Wina wytrawne, nie zawieraj?ce zupe?nie cukru lub wina o mocy ponad 14% obj?to?ci alkoholu, s? trwa?e i nie fermentuj? w butelkach. Natomiast wina zawieraj?ce pozosta?o?ci cukru i posiadaj?ce moc poni?ej 14% alkoholu ...

Pasteryzacja Wina

Polega na ogrzaniu rozlanego ju? do butelek i zakorkowanego, ale nie zalakowanego wina, do temperatury 72-75°C i przetrzymywaniu w niej wina w ci?gu 25-30 minut. Wina przeznaczonego do pasteryzacji nie nalewamy do butelek pod korek - pozostawiamy 3-4 cm wolnej przestrzeni, aby zapobiec zbyt wysokiemu ci?nieniu w butelce. Korki zabezpieczamy drutem lub metalowymi klamrami. Zabutelkowane wino mo?emy pasteryzowa? w kot?ach do gotowania bielizny, wyposa?onych w drugie dziurkowane dno lub drewniany ruszt. Na dno i ?cianki k?adzie si? grub? warstw? s?omy lub siana ewentualnie we?ny drzewnej (a w ostateczno?ci gazet). Wstawiamy butelki, przy czym do jednej z nich wk?adamy termometr (przez otwr w...

Przechowywanie Wina

Domowe wino mo?na przechowywa? w ró?nych pojemnikach o ró?nych pojemno?ciach. ?wie?e, m?ode wino w du?ych ilo?ciach warto trzyma? w beczkach d?bowych lub w specjalnych tankach ze stali inox o pojemno?ciach od 500 do 2000 litrów (s? i wi?ksze), lub mniejszych 15 - 50 litrów z r?czkami (wielko?ci kuchenne). Do wina przechowywanego w pojemnikach inox warto doda? p?atki, wióry lub kostki d?bowe wcze?niej odpowiednio upieczone. Stosuj? si? tak?e preparaty taninowe które maj? za zadanie szybko nada? ciekawszego aromatu lub koloru winom. Wino ju? sezonowane mo?na rozla? do mniejszych pojemników takich jak butelki lub g?siory szklane. ...

Sztuczne Dojrzewanie Wina

Dojrzewanie wina mo?emy przyspieszy?, dodaj?c 3-5 kropel 3-procentowej wody utlenionej na litr wina. Wod? utlenion? mo?emy jednak dodawa? tylko do win czerwonych oraz bia?ych win s?odkich i silnych. Mo?na je tak?e maderyzowa?. Metoda ta polega na przechowywaniu wina w temperaturze 40-70 C. Wina czerwone deserowe, przetrzymywane w tej temperaturze w ci?gu kilku tygodni dojrzewaj? w takim samym stopniu po up?ywie kilku lub kilkunastu lat dojrzewania naturalnego....

Choroby i Wady Wina

Oto lista najpopulatniejszych wad win domowych: BRUNATNIENIE MA?A LUB ZA DU?A KWASOWO?? WINA NISKA ZAWARTO?? ALKOHOLU POSMAK MYSZY ZAPACH SIARKOWODORU ...

Brunatnienie Wina

Choroba ta jest spowodowana u?yciem zgni?ych i nadpsutych owocw (zw?aszcza gruszek i jab?ek). Jej leczenie polega na chronieniu przed dost?pem powietrza, siarkowaniu i klarowaniu roztworem ?elatyny....

Ma?a lub za du?a kwasowo?? wina

MA?A KWASOWO??. Wad? t?, ?atwo usuwamy, dodaj?c kwa?nego wina lub 5-20 g kwasu cytrynowego na 10 l wina. NADMIERNA KWASOWO?? Usuwamy j? przez: - zmieszanie wina nadmiernie kwa?nego z ma?o kwa?nym- dodanie cukru, wody, po?ywki, dro?d?y i ponowne przefermentowanie.- dodatek cukru do win zawieraj?cych du?y procent alkoholu (dodanie cukru do win lekkich mo?e spowodowa? ponown? fermentacj?).- pozostawienie wina d?u?szy czas nad osadem (takie wino samoczynnie si? odka?a)- dodanie kredy, ktra pod wzgl?dem chemicznym jest czystym w?glanem wapnia. Na 10 l wina dodajemy 15-17 g w?glanu wapnia. W tym przypadku jednak trzeba zrobi? ...

Niska zawarto?? alkoholu w winie

Wada ta jest nast?pstwem z?ego obliczenia dodatku cukru przy doprawianiu moszczu lub przerwania fermentacji. Usuwamy j? przez dodanie cukru i dobrze rozmno?onych dro?d?y z po?ywk? albo czystego spirytusu. Ze wzgl?du na to, ?e wino zawiera ju? w sobie pewn? ilo?? alkoholu, musimy dodawane dro?d?e stopniowo do niego przyzwyczai?. Najpierw do rozmno?onych dro?d?y dodajemy nieco wina. Nast?pnie podczas fermentacji dodajemy go coraz wi?cej. W ten sposób przyzwyczajamy dro?d?e do wy?szego st??enia alkoholu i uzyskujemy siln? matk? dro?d?ow?, któr? mo?emy zala? wino (na 10 l potrzeba 0,5 l takiej matki). Do wina mo?na tak?e doda? spirytusu lub destylatu dobrej jako?ci. Jednak nale?y...

Zapach siarkowodoru w Winie

Zapachu zgni?ych jaj nabieraj? wina, ktre zbyt d?ugo nie by?y ?ci?gane znad osadu. Zapach ten mo?e tak?e powsta? w nast?pstwie u?ycia silnie wybielonego cukru. Wina takie leczymy przez wysiarkowanie dwutlenkiem siarki. Cz?sto wystarczy silne przewietrzenie....

Zaka?enie wina dro?d?ami ko?uchuj?cymi

Dro?d?e ko?uchuj?ce tworz? na winie bia?y nalot, osiadaj?cy na ?ciankach naczynia. W miar? rozwoju, do czego niezb?dny jest dost?p powietrza, dro?d?e te tworz? gruby ko?uch. Ju? przy pierwszych oznakach tej choroby ko?uch usuwamy, a wino podgrzewamy (pasteryzujemy)....

Zaka?enie wina octwk?

Kwas octowy w ma?ych ilo?ciach jest sta?ym sk?adnikiem wina, ale zbyt du?a jego zawarto?? wskazuje na obecno?? bakterii kwasu octowego, ktre rozwijaj?c si?, mog? zupe?nie zakwasi? wino. Nale?y je wi?c pasteryzowa? (ogrzanie do temperatury 80°C). Po pasteryzacji mo?emy doda? os?odzonego moszczu, po?ywki dobrze rozmno?onych dro?d?y i ponownie przefermentowa?. Przypominamy, ?e wina zawieraj?ce ponad 13% alkoholu nie kwa?niej?....

Wino z gruszek i ?urawin

Sk?adniki: 10 kg gruszek, 2,5 l wody (+3/4 szklanki wody do ?urawiny), 1,25 kg cukru, 1,5 kg ?urawin, dro?d?e winne. Dojrza?e, umyte i osaczone gruszki cienko obra?, pokraja? na cz??ci, usun?? pestki i gniazda nasienne, odcisn?? lub odwirowa? moszcz. Z umytych ?urawin tak?e odcisn?? moszcz. Tak przygotowane moszcze zmiesza? z wod? i nastawi?. Mo?emy tak?e umyte, osaczone i drobno pokrajane oczy?ci? z pestek (gruszki mo?na rwnie? utrze? na tarce), wsypa? do balonu, zala? letni? wod? wymieszan? z cukrem, doda? matk? dro?d?ow? zamkn?? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do pomieszczenia o temperaturze oko?o 20°C. Po 5-6 dniach odci?gn?? moszcz. W tym czasie przygotowa? moszcz z ?urawin. W tym celu umyte ...

Klarowanie wina

Jak sklarowa? porz?dnie wino i uzyska? je krystalicznie przezroczyste? Zasady s? takie same jak dla wszystkich nastaww.- klarowanie grawitacyjne - najd?u?sze, nie pomagamy nastawowi, tylko czekamy a? sam opadnie - d?ugie i niepraktyczne, trwa kilka tygodni;- bentonit sodowo-potasowy - ?rodek dost?pny w handlu pod nazw? Klarowin. 24h przed u?yciem nale?y go namoczy?. Do?? powolny, raczej do win jak do nastaww na bimber. Stosowanie wg. zalece? na opakowaniu, ca?kowite wyklarowanie zajmuje od kilku dni, do nawet paru tygodni. Zostawia sporo osadu. - ?rodki klaruj?ce b?yskawiczne - ...

Literatura o tematyce alkoholowej

Prezentujemy nasz szeroki wybr literatury o tematyce alkoholowej. Wiele ciekawych pozycji, ktre warto mie? w domowej bibliotece. Piwo - kolekcja Wiedza i ?ycie - M.Jackson Ksi??ka opisuje najlepsze piwa ?wiata, ich atuty i najwi?ksze sekrety. Ujawnia, co... ...

Nowo??: Spiritferm Aromatic Wine Complex

Potrzeba prostego i skutecznego zestawu do fermentacji moszczu? W naszej ofercie od dzi? - Uniwersalny zestaw do fermentacji 25-50L wina - Spiritferm Aromatic Wine Complex. Saszetka Spiritferm Aromatic Wine Complex zawiera dro?d?e winiarskie szczepu Saccharomyces cerevisiae, po?ywk? z witamin? B oraz enzym pektolityczny. Nie wymaga uwodnienia, zawarto?? saszetki dodajemy wprost do moszczu o obj?to?ci 25 - 50 litrw o temperaturze pocz?tkowej 25oC. Fermentacja rozpocznie si? po oko?o 24 godzinach. Tolerancja alkoholu 15-16%....

VIII Mi?dzynarodowe Dni Wina 2013 Jas?o

Ju? po raz smy w Ja?le odby?y si? Mi?dzynarodowe Dni Wina. W ostatni wakacyjny weekend (31 sierpnia – 1 wrze?nia) do miasta nadci?gn??y rzesze mi?o?nikw wina. Organizatorzy Dni Wina zapraszaj? do Jas?a, tylko tutaj raz w roku spotykaj? si? winiarze prezentuj?cy swoje wyroby, prbuj?  i porwnuj?  r?ne wina polskie oraz zagraniczne. Do tego ka?dy go?? mo?e porozmawia? z winiarzami, ktrzy udziel? fachowych porad zwi?zanych z zak?adaniem i piel?gnacj? winnicy i robieniem w?asnego wina. Przyjed? do Jas?a … warto!http://dniwina.pl/ ...

Historia destylacji alkoholu

Proces destylacji (z ?aci?skiego „de-stilare” – skraplanie lub sp?ywanie)  jest to oddzielenie cieczy poprzez odparowywanie i kondensacj?. Naj?atwiej zjawisko to zaobserwowa?, gdy para z czajnika osadza si? w postaci kropelek wody na zimnej powierzchni. Destylacja s?u?y do separacji cieczy od nielotnych substancji sta?ych, jak przy rozdzielaniu alkoholowych roztworw powsta?ych w wyniku fermentacji, lub oddzielania dwch, a nawet wi?kszej ilo?ci p?ynw o r?nych temperaturach wrzenia, tak jak to si? dzieje w przypadku oddzielenia benzyny, nafty oraz oleju smarowego z ropy naftowej. Zastosowania przemys?owe obejmuj? rwnie? odsalanie wody morskiej. ...

Nalewka na ?urawinie - ?urawinwka

?urawina, Vaccinium - gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, wyst?puj?cej w krajach p?nocnej i ?rodkowej Europy, p?nocnej Azji i Ameryki P?nocnej. Kuliste czerwone jagody o ?rednicy do 1 centymetra s? bogatym ?rd?em witaminy C, minera?w takich jak sd, potas, fosfor, wap? i magnez, a tak?e szereg kwasw organicznych - cytrynowego i jab?kowego. Ju? od czasw staro?ytnych ?urawina stosowana by?a w przypadku leczenia schorze? uk?adu moczowego.   Sk?adniki: 1 kg ?urawin 500 ml wdki 1 l spirytusu 500 g cukru ½ laski wanilii   Przygotowanie: O...

IX Mi?dzynarodowe Dni Wina 2014 Jas?o

Zapraszamy na winiarski weekend Ju? po raz dziewi?ty w Ja?le odb?d? si? Mi?dzynarodowe Dni Wina. W ostatni wakacyjny weekend (30 – 31 sierpnia) do miasta zapraszamy wszystkich mi?o?nikw wina. Zapraszamy do Jas?a, bo tylko tutaj na raz spotka si? tylu winiarzy prezentuj?cych swoje wyroby, sprbowa? i porwna?  r?nych win polskich i zagranicznych. Do tego ka?dy mo?e porozmawia? z winiarzami, ktrzy udziel? fachowych porad zwi?zanych z zak?adaniem i piel?gnacj? winnicy i robieniem w?asnego wina. Przyjed? do Jas?a … warto! http://dniwina.pl/ ...