Sklep Alkohole Domowe
Destylator Academic Classic V.S.O.PDestylator Academic Classic V.S.O.P
Prezentujemy nowoczesny, wydajny destylator ze stajni V.S.O.P., doskonałe wykonanie oraz nowoczesna technologia gwarantują świetne wyniki destylacji.
Cena: 2430,00 zł

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Przepis

Przepis na Cytrynówk?

Przepis ma dobr? cytrynówk?. Sk?adniki: -1litr bimbru (destylatu)-0,5kg cytryn-1/4 szklanki cukru Przygotowanie Bimber wlewamy do naczynia. Cytryny rozpo?awiamy i wyciskamy na wyciskarce. Najlepsza do tego jest wyciskarka elektryczna z ruchom? ko?cówk? (z 1kg cytryn ?rednio 0,6l soku).  Sok z mi??szem wlewamy do naczynia z bimbrem/destylatem. Nast?pnie wsypujemy 1/4 szklank? cukru (na 1 litr bimbru). Wszystko dok?adnie mieszamy, a? cukier si? rozpu?ci i pozostawiamy na tydzie?. Po tym czasie mo?e by? d?u?ej bo im d?u?ej tym lepiej. Odcedzamy przez sitka o ró?nej g?sto?ci siatki. Proces wykonujemy ki...

Wódka d?bowa z wanili?

20l wódki 2 ?y?czki cukru wanilijowego 80 centymetrow listwy d?bowej wymiary mieszcz?ce sie w szyjce butelki 15mm na 15mm lub na flaszk? krowe 0,7 15 cm Listw? d?bow? zostawi? do zmiany koloru im d?u?ej le?y tym lepiej. Zaznaczam ?e jest to skuteczne tylko w wódce lub bimbrze (50procent lub mniej). W spiritusie nie daje koloru i smaku poniewa? woda uwalnia substancje organiczne zawarte w drewnie. Drewno musi by? suche nie lakirowane w ?aden sposób nie preparowane przez srodki chemiczne. Natura tworzy cudowne smaki....

Nalewka Ajerowa

TATARAK - ró?norodnie nazywany: kalmus, ??cz, ?obuzie, lepich, ajer, szczwar, szuwar, tatarskie ziele. Ro?lina wieloletnia wytwarzaj?ca podziemne, czo?gaj?ce si?, ob?e k??cza. Szablowate li?cie osi?gaj? do jednego metra wysoko?ci. Niepozorne kwiaty zebrane s? w kolby wyrastaj?ce na szczycie p?du. W naszym klimacie nigdy nie tworz? owoców. Ro?lina charakteryzuje si? intensywnym, aromatycznym zapachem. Wyst?puje na brzegach wód, na bagnach i wilgotnych ??kach. K??cza zbiera si? wczesn? wiosn?, zanim tatarak wypu?ci li?cie. Po oskrobaniu k??cza z pierwszej warstwy tkanki okrywaj?cej kroi si? w kostki i suszy. Przechowywa? w miejscu dobrze wietrzonym, suchym, ewentualnie w s?oju. Zawiera witamin? C, olejek ...

Nalewka Egzotyczna

100 g fig suszonych 50 g daktyli 20 g rodzynek 50 g chleba ?wi?toja?skiego 2 laski wanilii 100g suszonych moreli 1,6 l spirytusu 60% 0,4 kg cukru 0,6 l wody 15 g kwasku cytrynowego   Skroi? drobno suszone owoce i zala? je w butli lub ma?ym g?siorku spirytusem, zamkn?? szczelnie naczynie i odstawi? na 4 tygodnie, cz?sto nim potrz?saj?c. Po tym czasie nalewk? przecedzi? przez g?ste sito oraz bibu?? filtracyjn?, przela? do drugiego naczynia, doda? syrop zrobiony...

Przepis na Piwo wg Coopers Brewery

DO PRZYGOTOWANIA PIWA POTRZEBNE B?Dˇ: Koncentrat Coopers'a (z do??czon? torebeczk? dro?d?y piwowarskich), bia?y cukier, woda. Wyposa?enie: Balon szklany lub plastikowy pojemnik fermentacyjny o pojemno?ci 30-34L. Rurka fermentacyjna, korek do balonu. ?y?eczka miarowa do cukru. Naczynie o pojemno?ci 4-5L (np. garnek) i d?uga plastikowa ?y?ka do mieszania. Wska?nik zawarto?ci cukru (cukromierz) i termometr. W??yk plastikowy o d?ugo?ci ok. 1,5 m (je?li pojemnik nie ma kranika). Kapslownica i kapsle. 45 mocnych, sprawdzonych, ci?nieniowych butelek do piwa np. Typu "Europa" o pój. 500ml ...

Przepisy smakowe na Domowy Bimberek

Poni?ej znajduj? si? przepisy wymy?lone przeze przez bimber-nautów lub pochodz?ce z innych ?rówde?. Wszystkie polegaj? na "kiszeniu" wódki z innymi aromatyzuj?cymi sk?adnikami. Wódka nabiera nie tylko ?adnego zapachu i smaku ale i koloru. 1. Przepis z Miodem :Na jedn? flaszk? (0,5 l) pi??dziesi?cio procentowego bimbru wystarczy jedna ma?a "czubata" ?y?eczka miodu. Miód przed dodaniem nale?y dobrze rozpu?ci?. Mo?na zrobi? to w ma?ym garnku dodaj?c do miodu troch? wody lub gotowa? wod? i po zagotowaniu zala? ni? miód np. w szklance. Roztopiony miód dodajemy do bimbru i dobrze mieszamy do ca?kowitego rozpuszczenia. Dzi?ki temu zabiegowi nasz eliksir nabiera ?adnego koloru i lepszego ...

Przepis Na Piwo Domowe Z Miodu

Przepis z pisma "Pszczelarz polski i ogród" z roku 1937. Na 4,5 litra wody bierzemy 60 dkg. miodu, gotujemy przez 30 minut zabieraj?c szumowiny. Gdy woda wygotuje si? dolewamy nowej, tak aby po sko?czonym gotowaniu by?o 5 litrów p?ynu. Po odszumowaniu p?ynu zanurzamy w woreczku z rzadkiego p?ótna l dkg chmielu i gotujemy chmiel w p?ynie przez dalsze 30 minut. Szumowiny zbieramy, nast?pnie wyjmujemy woreczek i wyciskamy z niego p?yn. Ca?o?? odstawiamy od ognia, aby ostyg?a. Odlewamy l litr p?ynu i studzimy przez wstawienie naczynia do zimnej wody a? stanie si? letnim (oko?o 30°). Troch? dro?d?y (na koniec no?a) u?ywanych do ciasta rozrabiamy letnim p?ynem i wrzucamy do mni...

Konkurs na najfajniejsz? fotk? o alkoholach domowych! - WYNIKI i FOTKI

Preznetujemy laureatów konkursu na najlepsz? fotk? domowego alkoholu. Temat: http://alkohole-domowe.com/forum/konkurs-na-najfajniejsza-fotke-o-alkoholach-domowych-t4417-60.html   Nagrody: I. Miejsce: Bon na zakupy za 39.99z? + ksi??ka - (link) - szczurek.gII. Miejsce: Bon na zakupy za 19.99z? + 2 pac...

Nalewka Bakaliowa

SK?ADNIKI: 600 g bakalii: rodzynki, figi, chleb ?wi?toja?ski, 5 li?ci laurowych, 60% wódka zrobiona ze spirytusu.  Przygotowanie: 600 gramów ró?nych bakalii: rodzynek, fig i chleba ?wi?toja?skiego w równych proporcjach oraz pi?? laurowych li?ci zala? w naczyniu mocn? wódk? (powy?ej 55%) zrobion? ze spirytusu lub destylatu domowego. Szczelnie zamkn?? i pozostawi? na dwa tygodnie w s?oju w ciep?ym i zaciecionym miejscu. Potem nalewk? zla? i przefiltrowa?. Rozla? do szczelnie zamkni?tych butelek i pozwoli? im posta? w ciemnym i ch?odnym miejscu przez pó? roku. Nalewka ta wzmacnia organizm, dobrze wp?ywa na serce oraz pomaga w zwalczaniu bólu ...

Z Czego Robi? Wino Domowe

?wie?e owowce: Na wino przeznaczamy najlesze owoce jakie posiadamy. Mylny jest pogl?d, ?e na wino mog? by? przeznaczone byle jakie owoce i wyt?oki. Je?li ju? decydujemy si? na zrobienie wina, to nie ?a?ujmy najlepszych owoców, ?wie?o zebranych i zdrowych. Z byle jakiego surowca otrzymamy byle jakie wino. Owoce niew?a?ciwie przechowywane, sple?nia?e i nadgni?e powinny by? eliminowane, bowiem nawet ma?a ich ilo?? powoduje, ?e w winie wyczuwa si? obcy, nieprzyjemny smak. Na wino powinni?my przeznaczy? owoce dojrza?e (mog? by? uszkodzone, z rozerwan? skórk?, obite, niewyro?ni?te czy zniekszta?cone). Nie u?ywajmy nieca?kowicie dojrza?ych spadów, gdy? otrzymamy wino nie najlepszej jako?ci. Mo?emy natomiast b...

Wino typu Wermut

Do sporz?dzenia wermutu mo?na u?y? wszelkiego rodzaju win bia?ych, dobieraj?c je tak, aby mieszanina sk?adników nie by?a zbyt kwa?na. Najlepiej do tego celu nadaj? si? wina z agrestu, porzeczek i ?liwek przefermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 35 Portwein.Wino deserowe typu wermut Wino z jab?ek  Wino z agrestu  Wino z porzeczek  Wino z g?ogu lub dzikiej ró?y  Syrop z cukru  Karmel  Spirytus 95°  ...

Wino z agrestu

Wina agrestowe (jednoowocowe), lekkie i ma?o kwa?ne, ?atwo ulegaj? chorobom (mysi zapach), dlatego polecamy tylko wyrób win sto?owych lub mocnych deserowych, które po d?u?szym dojrzewaniu charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie zdrowe, nie pora?one grzybkiem. Zerwane owoce nale?y umy?, osaczy? z wody, a nast?pnie wycisn?? moszcz. Wyt?oczyny zala? tak? ilo?ci? gor?cej wody (odmierzonej), aby je pokry?a, wymiesza? i po ostudzeniu wycisn?? moszcz. Zmierzy? ilo?? moszczu. Dodatek wody i cukru do 1 litra nie rozcie?czonego moszczu agrestowego powinien wynosi?:. ...

Wino z agrestu i porzeczek.

Odci?ni?ty ze zdrowych, wymytych i osaczonych owoców sok mo?emy miesza? w dowolnym stosunku. Do 1 litra jego mieszaniny dodaje si? 1,5 l wody, w której uprzednio rozpuszczono 20-30 dag cukru. Dodajemy po?ywk? i matk? dro?d?ow? (Madera lub Tokay). Wino z agrestu i jab?ek. Do litra moszczu z agrestu dodajemy 1-2 litry moszczu z jab?ek. Do ka?dego litra tej mieszaniny dodajemy 20-30 dag cukru. Nast?pnie dodajemy dro?d?e (Tokay i po?ywk?). Wino z agrestu i gruszek. Do litra moszczu z agrestu dodajemy 1-2 litry moszczu z gruszek. Do ka?dego litra tego p?ynu dodajemy 20-30 dag cukru. Nast?pnie dodajemy dro?d?e (Tokay) oraz po?ywk?. Wino z agrestu mocne. Na litr moszczu agrestowego, dodaje...

Wino z borówek (Czarnych Jagód)

Dojrza?e jagody po umyciu i osaczeniu mia?d?ymy, staraj?c si? nie rozgniata? pestek. Przed mia?d?eniem mo?emy jagody podgrza?, a otrzymamy wi?cej soku. Na litr moszczu dodajemy litr lub nieco wi?cej wody i 20 dag cukru. Dodajemy matk? dro?d?ow? (dobrze rozmno?on? - do 1 litra). Najlepszymi dro?d?ami s? Bordeaux i Burgund. Do 20 l moszczu dodajemy 8 g po?ywki i 8 g kwasu cytrynowego. Mo?na tak?e 10 kg jagód zagotowa? w 6 l wody, przecedzi? i wycisn?? sok z miazgi. Doda? 8 g po?ywki, 10 g kwasu cytrynowego, 4 kg cukru i matk? dro?d?ow? (Bordeaux). Po sko?czonej burzliwej fermentacji poruszamy butl?, aby wzburzy? osad lub mieszamy moszcz drewnian? ?y?k?. W razie zbyt wczesnego ustania fermentacji dopro...

Wino z czere?ni

Wino jednoowocowe z czere?ni ma do?? przeci?tn? jako??. Trzeba je dokwasi?, dodaj?c 1-2 g kwasu cytrynowego oraz po?ywk? dla dro?d?y w ilo?ci 0,4 g na litr nastawu. Na wino najlepiej nadaj? si? dzikie odmiany czere?ni. Po wymyciu, osaczeniu i wydrylowaniu mia?d?ymy je. Nie nale?y mia?d?y? czere?ni z pestkami, gdy? wówczas wino mo?e mie? zbyt du?o goryczy. Wino z czere?ni sto?owe o mocy 12% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3000 g, czyli 1,87 l kwas cytrynowy - 25-35 g woda - 8,13 l Razem doprawiony nastaw 20 l Wino z czere?ni sto?owe o mocy 13% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3300 g, czyli 2,06 kwas cytry...

Wino z g?ogu

Wina z g?ogu smakiem nie ust?puj? winom gronowym. Najlepiej nadaj? si? owoce zebrane po pierwszym przymrozku. Mo?na tak?e sporz?dzi? wina (ciemne) z g?ogu suszonego. Korzystne jest usuni?cie resztek kwiatostanów i pestek. Podajemy dwa sposoby sporz?dzania wina z g?ogu: jeden bez u?ycia wrz?tku i drugi przy u?yciu gor?cej wody. Pierwsza metoda zapewnia nam wino o du?ej zawarto?ci witamin. 1. 5 kg wymytych i osuszonych owoców gnieciemy wa?kiem na stolnicy lub mia?d?ymy w kamiennym naczyniu. Nast?pnie owoce wsypujemy do balona, zalewamy 10 l przegotowanej i ostudzonej wody, dodajemy 1 kg cukru, 8 g po?ywki i matk? dro?d?ow?. Balon zamykamy szczelnie korkiem z ...

Gruszniak

Z gruszek wyrabia si? równie? s?abe wino gruszkowe z moszczu naturalnego, tj. niedoprawionego. Szczepienie dro?d?ami winiarskimi jest po??dane, ale niekonieczne, poniewa? dro?d?e dzikie potrafi? wszystek znajduj?cy si? w moszczu cukier przerobi? na alkohol. M?ody gruszniak nale?y ?ci?ga? znad osadu, po przej?ciu fermentacji burzliwej, unikaj?c przy tym nadmiernego kontaktu z powietrzem i zaka?enia, które przy tak s?abym winie szybko prowadzi do skwa?nienia. Okres fermentacji w temperaturze oko?o 20°C trwa 2-3 tygodnie. W wy?szej temperaturze fermentacja przebiega szybciej. Ju? po kilku dniach mija fermentacja burzliwa. Niewielka ilo?? alkoholu w gruszniaku nie wystarcza do jego utrwalenia i dla...

Wino z gruszek

Zdrowe, wymyte i osaczone owoce mia?d?ymy lub rozdrabniamy, zalewamy wrz?c? wod?, a po ostudzeniu dodajemy matk? dro?d?ow?. Po 24 godzinach odcedzamy lub wyciskamy przez woreczek. Pozosta?o?? z woreczka ponownie rozgniatamy, zalewamy wrz?c? wod? i wlewamy do poprzednio wyci?ni?tego mi??szu. Mo?emy jednak nie zalewa? owoców wrz?c? wod?. W tym przypadku rozdrobnione lub przetarte na tarce albo przepuszczone przez maszynk? do mi?sa owoce wsypujemy do balonu, zalewamy wod?, dodajemy cukier (od 20 do 30 dag na 1 l moszczu), matk? dro?d?ow? i po?ywk? oraz kwasek cytrynowy (4 g na litr moszczu). Balon zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?, a po kilku dniach nastaw odcedzamy i fermentujemy. Wino z samych ...

Wino z gruszek i ?urawin

Sk?adniki: 10 kg gruszek, 2,5 l wody (+3/4 szklanki wody do ?urawiny), 1,25 kg cukru, 1,5 kg ?urawin, dro?d?e winne. Dojrza?e, umyte i osaczone gruszki cienko obra?, pokraja? na cz??ci, usun?? pestki i gniazda nasienne, odcisn?? lub odwirowa? moszcz. Z umytych ?urawin tak?e odcisn?? moszcz. Tak przygotowane moszcze zmiesza? z wod? i nastawi?. Mo?emy tak?e umyte, osaczone i drobno pokrajane oczy?ci? z pestek (gruszki mo?na równie? utrze? na tarce), wsypa? do balonu, zala? letni? wod? wymieszan? z cukrem, doda? matk? dro?d?ow? zamkn?? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do pomieszczenia o temperaturze oko?o 20°C. Po 5-6 dniach odci?gn?? moszcz. W tym czasie przygotowa? moszcz z ?urawin. W tym celu umyte ...

Wino z jab?ek

Sk?adniki: 10 kg kwa?nych jab?ek (s?odkie trzeba ??czy? z kwa?nymi) 1,5-1,8 kg cukru, 3 l wody, dro?d?e. Ze zdrowych, umytych, pokrojonych na cz??ci jab?ek usun?? pestki i gniazda nasienne. Odcisn?? moszcz w maszynce alfa lub w sokowirówce. Mo?na tak?e jab?ka przepu?ci? przez maszynk? do mi?sa. W tym przypadku miazg? zebra? w du?ej, emaliowanej (nie poobijanej) misce lub wiadrze, lekko pos?odzi? i odstawi? pod przykryciem na kilka godzin, nast?pnie wycisn?? moszcz, np. przez wyprany i wyprasowany gor?cym ?elazkiem woreczek flanelowy. Moszcz wla? do butli lub balonu, mierz?c jego obj?to?? i doda? nieco wi?cej ni? po?ow? cukru, którego ilo?? ustalamy w stosunku do obj?to?ci moszczu (25...

Wino z je?yn

Je?yny zawieraj? zazwyczaj wi?cej kwasów i goryczki, wskutek czego wina z tego surowca s? mniej szlachetne ni? z czarnych jagód. Z je?yn przyrz?dza si? wina deserowe, natomiast pó?s?odkie sporz?dza si?, mieszaj?c moszcze je?ynowe z jagodowymi. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie dojrza?e, bez szypu?ek. Na je?ynach bytuje du?o dro?d?y dzikich, które nie zawsze prowadz? w?a?ciw? fermentacj?. Je?li nastaw ma by? szczepiony czystymi kulturami dro?d?y winiarskich, wyci?ni?ty moszcz nale?y podda? pasteryzacji, czyli podgrzaniu do temperatury 85°C. Nast?pnie trzeba go sch?odzi? i dopiero zaszczepi? matk? dro?d?ow?. Na 10 l moszczu dodaje si? 3 g fosforanu amonu. Do...

Wino z malin

Sok z malin jest bardzo ceniony w gospodarstwie domowym, dlatego tylko sporadycznie sporz?dza si? z niego wino. Warto jednak zauwa?y?, ?e z malin, zw?aszcza le?nych, uzyskuje si? znakomite wina deserowe, czyli o mocy powy?ej 15%. Z malin oddzielamy szypu?ki, owoce mia?d?ymy i miazg? pozostawiamy na 1-3 dni (w temp. oko?o 15°C.). Nast?pnie wyciskamy moszcz i przygotowujemy nastaw. Dodajemy po?ywk? 3-4 g fosforanu amonowego na 10 l nastawu. Moszcz malinowy fermentuje szybko i gwa?townie, tak ?e mo?na z niego ?atwo uzyska? wino nawet bardzo mocne. Przy fermentacji moszczu malinowego ?atwo o zaka?enie "octówk?" lub dro?d?ami ko?uchuj?cymi. Aby zabezpieczy? nastaw przed zaka?e...

Nalewka na orzechach laskowych - Leszczynówka

Sk?adniki do nalewki: - 1.3 kilo orzechów laskowych poci?tych - 4 litry 60% destylatu lub spirytusu Przygotowanie: Zala? orzechy na 3 miesi?ce Bardzo udana nalewka, w smaku aksamitny orzech, po 3 miesi?cach mo?na doprowadzi? do 45% i troszk? dos?odzi?. Autor: cafekot...

Wino z porzeczek bia?ych lub czerwonych

Bia?e i czerwone porzeczki s? najlepszym surowcem do wyrobu win, gdy? ?atwo oddaj? sok, moszcz dobrze fermentuje, a wino szybko i samoczynnie si? klaruje. Mo?na z nich sporz?dza? wina wszelkich typów, a wi?c wytrawne, pó?s?odkie i s?odkie, lekkie i mocne, jednoowocowe i mieszane.B??dem pope?nianym przy wyrobie win z porzeczek jest zbytnie rozcie?czenie moszczów. Co prawda s? one kwa?ne, ale dodatek wody nie mo?e by? zbyt du?y, gdy? wywo?uje sk?onno?? do chorób oraz zbyt wielkie obni?enie si? ekstraktu w winie. Dodatek roztworu cukrowego nie mo?e przekracza? 2 l na litr moszczu. Przygotowanie nastawu polega zwykle na dodaniu do moszczu roztworu cukrowego. Mo?na jednak, szczególnie prz...

Wino z czarnych porzeczek

Czarne porzeczki s? ma?o przydatne na wina jednoowocowe ma?o s?odkie, natomiast s? bardzo dobrym surowcem na ci??kie wina deserowe, o d?u?szym okresie le?akowania (2-3 lata). Podczas le?akowania wino z tych owoców klaruje si?, zatraca swój charakterystyczny aromat i uzyskuje wspania?y bukiet przypominaj?cy gronowe wina deserowe. Wino z czarnych porzeczek doskonale nadaje si? "dopoprawiania" win z innych owoców. Ju? dodatek 0,5-1 l odle?a?ego wina z czarnych porzeczek do 20-litrowego balonu znacznie poprawia jako?? win deserowych. Musimy jednak pami?ta?, ?e czarne porzeczki trudno oddaj? sok. Z tego powodu zalewamy je wod? na 24 godziny i dopiero wyciskamy. Mo?na tak?e przeprowadza? fermentacj? w miazdze (pisali...

Wino z rodzynek

Rodzynki s? drogim surowcem i nie ka?dego sta? na sporz?dzenie z nich wina. Podajemy wi?c trzy przepisy o ró?nym udziale rodzynków w nastawie. Wyp?ukane, osaczone i w miar? mo?liwo?ci rozdrobnione rodzynki zalewa si? 6-8 l wody, w której uprzednio rozpuszczono 1 kg cukru, 15 g kwasu cytrynowego i 3 g fosforanu amonowego (po?ywki dla dro?d?y). Po doprowadzeniu nastawu do temperatury 22-25°C dodaje si? matk? dro?d?ow? (Tokay lub Madera) i poddaje fermentacji. Po 4-5 dniach dodajemy brakuj?c? do 10 l wod? z rozpuszczon? w niej reszt? cukru i dodatkowo 1 g po?ywki. M?ode zlane wino trzeba dofermentowa? (w balonie zamkni?tym szczelnie korkiem z rurk? fermentacyjn?). W pierwszym roku dojrzewania wino ?ci?gamy dw...

Wino z dzikiej ró?y

Na wino najlepsze s? owoce dojrza?e, j?drne i nie zepsute. Mo?na je zbiera? po pierwszym przymrozku. Ka?dy owoc nale?y przeci?? i usun?? nasiona oraz w?oski, które mog? spowodowa? niezbyt przyjemny posmak goryczy. Przyjmuje si?, ?e z 5 kg owoców mo?na otrzyma? 10 l nastawu. Wino z owoców dzikiej ró?y mo?na sporz?dza? wed?ug trzech metod. 1. Sk?adniki: 5 kg owoców, 10 1+1,5 l wody, 3-4 kg cukru, 8 g po?ywki, dro?d?e rasy Madera. Oczyszczone, wymyte i osaczone owoce zmia?d?y? wyparzonym t?uczkiem w drewnianej donicy. Wsypa? je do butli i zala? 9 l przegotowanej wody. Doda? 1 kg cukru rozpuszczonego w 1 l przegotowanej wody, po?ywk? oraz matk? dro?d?ow?. Balon powinien by? nape?...

Wino ze ?liwek

Wino ze ?liwek sporz?dza si? rzadko, gdy? trudno wyciska si? z nich moszcz. Natomiast m?ode wino ci??ko si? klaruje i bardzo powoli dojrzewa. Najcz??ciej sporz?dza si? z mirabelek ci??kie wino deserowe (o zawarto?ci powy?ej 15% alkoholu i cukru 12-15%). Pestki mo?emy usuwa? r?cznie lub je wygniata? na gor?co (w temperaturze 50-60°C). Miazg? poddajemy 2-, 3-dniowej fermentacji, a nast?pnie odciskamy moszcz i dalej post?pujemy wed?ug wcze?niej podanych przepisów. Naturalnie, do miazgi dodajemy pirosiarczyn sodu i siln? matk? dro?d?ow?, (Tokay lub Portwein) wraz z po?ywk?. Wino ze ?liwek o mocy 15% moszcz ze ?liwek - 10,0 l cukier - 2940 g, czyli 1,84 l woda - 3,1...

Wino z suszonych ?liwek

Kilogram suszonych ?liwek zala? 8 litrami wrz?tku. Po ostudzeniu doda? 3 g po?ywki, matk? dro?d?ow? (Malaga). Po up?ywie doby dodajemy syrop z pierwszej cz??ci cukru (1,5 kg). Nast?pnie co dwa dni dodajemy syrop sporz?dzony z 0,75 kg cukru. Ogó?em dajemy 3 kg cukru. Nastaw poddajemy fermentacji jak zwykle....

Wino z truskawek

Truskawki, zw?aszcza ciemne, najlepiej nadaj? si? na wina deserowe. Natomiast wina wytrawne na ogó? ?le si? udaj?, gdy? zniekszta?cony w procesie fermentacji aromat truskawek nie jest przyjemny i ulega poprawie dopiero po d?u?szym le?akowaniu. Tymczasem win wytrawnych z regu?y nie le?akuje si? zbyt d?ugo.Ze zmia?d?onych owoców truskawek mo?na od razu oddzieli? moszcz. Mo?na tak?e doda? 5 g fosforanu amonowego na 10 kg masy owocowej, zaszczepi? miazg? dro?d?ami winiarskimi czystych kultur i fermentowa? 3-4 dni. W przypadku fermentowania miazgi wskazane jest dodanie pirosiarczynu potasowego i silnej matki dro?d?owej. ...

Wino z wi?ni

Na wino najlepiej nadaj? si? wi?nie o mocno zabarwionym soku. Owoce po usuni?ciu ogonków trzeba wydrylowa?. Sok z wi?ni uzyskuje si? ?atwo, wi?c nie ma potrzeby fermentowania na miazdze. Moszcz wi?niowy fermentuje ?atwo i burzliwie, osi?gaj?c 15-16% zawarto?ci alkoholu. Przy wyrobie win z wi?ni na ka?dy litr moszczu dodajemy 1 g kwasu cytrynowego. Wina czerwone wytrawne lub pó?wytrawne najlepiej sporz?dza? z wi?ni w po??czeniu z czarnymi jagodami; wina pó?s?odkie i s?odkie - z jagodami, je?ynami i niewielk? ilo?ci? czarnych porzeczek; deserowe - z niewielkim dodatkiem czarnego bzu, czarnych porzeczek, truskawek, malin, ?liwek itp. Po sko?czonej fermentacji wino trzeba dos?odzi?. Wino ...

Wino z winogron - przepis ogólny

Na wino przeznaczamy tylko dojrza?e i zdrowe winogrona. Je?li ich nie umyjemy przed odci?gni?ciem moszczu, to nie musimy dodawa? dro?d?y. Je?li za? wymyjemy winogrona, to musimy doda? matk? dro?d?ow? (Tokay lub Madera). Moszcz fermentuje szybko i dobrze si? klaruje. Je?li chcemy z niego sporz?dzi? wino o zawarto?ci do 10% alkoholu, to nie musimy dodawa? cukru, wody, kwasu i po?ywki. Je?li za? chcemy otrzyma? wino o wy?szej mocy, to musimy doda? cukru.   Je?li chcemy otrzyma? wino o mocy 12%, to do ka?dego litra moszczu musimy doda? 51 g cukru (do 10 litrów - 510 g).   Je?eli chcemy otrzyma? wino o mocy 13%, to do ka?dego litra moszczu musimy doda? 68 g cukr...

Wino z aronii

ARONIA to krzew ogrodowy, przypominaj?cy czarn? porzeczk?. Owocuje pojawiaj? si? na jesie? s? to sporej wielko?ci czarne jagody. 1/3 lub 1/2 obj?to?ci balonu nape?ni? wymytymi i osaczonymi owocami aronii (balon nape?nia si? do 3/4 obj?to?ci). Owoce zala? przegotowan?, ostudzon? wod? z cukrem. Na 1 l wody dodajemy 25 dag cukru (najlepiej w dwóch ratach). Dodajemy matk? dro?d?ow? i zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?. Po 3-4 miesi?cach fermentacji zlewamy wino znad osadu do drugiego balonu, aby si? sklarowa?o. Po nast?pnych 3-4 miesi?cach ponownie ?ci?gamy wino znad osadu, ale tym razem do wymytych, wyparzonych i osuszonych butelek z ciemnego szk?a....

Wino z berberysu

Owoce berberysu zbiera si? po przemarzni?ciu. Do wyci?ni?tego moszczu dodajemy przegotowan?, ostudzon? wod? (na litr moszczu 1-2 l wody). Nast?pnie na ka?dy litr dodajemy 25-30 dag matki dro?d?owej (Burgund, Bordeaux lub Malaga). Je?li u?ywamy dro?d?y Malaga, to dodatek cukru zwi?kszamy do 35 dag na litr moszczu. Dodajemy po?ywk?....

Wino z czarnego bzu

Na wino przeznaczamy owoce dojrza?e, wymyte i osaczone. Owoce przed u?yciem warto wygotowa?, gotowanie usuwa zawarta w nich trucizny, które mog? powodowa? sensacje jelitowe. Jest kilka metod wyrobu wina z owoców bzu. Podajemy trzy z nich: 1. W emaliowanym garnku zagotowa? wod? z cukrem (na 1,5 l owoców przygotowujemy syrop z 3,5 l wody i 1 kg cukru). Po przestudzeniu syropu wsypujemy do niego owoce bzu. Nast?pnie ca?o?? podgrzewamy, doprowadzamy do wrzenia, ale nie gotujemy. Po przestudzeniu dodajemy matk? dro?d?ow?, kwas cytrynowy (2-3 g na litr nastawu), przelewamy do balonu, który zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?. Po 2 tygodniach ko?czy si? burzliwa ferment...

Wino z derenia

Z owoców derenia robimy s?odkie, ci??kie wina na dro?d?ach typu Portwein. 6 kg wymytych i osaczonych owoców rozgniatamy (nie mia?d??c pestek) i zalewamy 8 litrami wrz?cej wody. Po pewnym czasie przecedzamy i wyciskamy. Dodajemy 6 kg cukru i 6 g po?ywki....

Wino z dyni

2,5 kg obranej dyni i 1 kg obranych jab?ek zemle? w maszynce do mi?sa 1 zala? 3 litrami wrz?cej wody. Po studzeniu wycisn?? moszcz, doda? 2 dg dro?d?y oraz litr wody przegotowanej z 1 kg cukru. Postawi? do sfermentowania. Gdy przestan? wyp?ywa? ba?ki powietrza, a dro?d?e i szumowiny opadn? na dno naczynia, rozla? wino do butelek tak, aby nad nim by?o jak najmniej powietrza. Zakorkowa?. Gdyby jeszcze zm?tnia?o - przela? ponownie. Spo?ywa? po pe?nym sklarowaniu....

Wino z jarz?biny

Sk?adniki: 6 kg owoców z jarz?biny, 6 kg cukru, 12 l wody, 6 g po?ywki, 3-4 g kwasu cytrynowego, dro?d?e winne rasy Malaga.Czerwone dojrza?e owoce jarz?biny oderwa? od szypu?ek, przebra? dok?adnie, wyp?uka? w bie??cej wodzie (lub kilkakrotnie zmienianej) i osaczy?. Zagotowa? wod?. Odla? z niej 1 litr i rozpu?ci? w nim 2 kg cukru. Owoce zmia?d?y? t?uczkiem w donicy kamionkowej, a nast?pnie zala? wrz?c? wod?. Po przestudzeniu doda? matk? dro?d?ow?, po?ywk?, kwasek cytrynowy oraz rozpuszczony cukier. Dobrze wymiesza? i zamkn?? balon korkiem z ja?owej waty. Po tygodniu przela? wszystko przez g?ste sito lub woreczek z p?ótna. Do moszczu doda? ...

Wino z morwy

Owoce morwy ?atwo puszczaj? sok. Do 20 l moszczu dodajemy 4 kg cukru. Je?li robimy wino z 12 kg owoców, to musimy doda? 8 litrów wody,6 g po?ywki, 10 g kwasu cytrynowego i matk? dro?d?ow? (Portwein). Dalej post?pujemy jak w przypadku pozosta?ych win domowych. ...

Wino z ?ochy? (Borówek Bagiennych)

Z tych owoców wino wyrabia si? rzadko, gdy? maj? charakterystyczny, niezbyt przyjemny zapach i smak, który zatraca dopiero po 2-, 3- letnim dojrzewaniu. ?ochynie nie nadaj? si? do wyrobu win lekkich i sto?owych, ale mo?na z nich sporz?dza? ci??kie i mocne deserowe wina czerwone. Mo?na z nich robi? wina mieszane z czarnymi jagodami, czarnymi porzeczkami, malinami i truskawkami. Owoce te skracaj? okres dojrzewania wina. Wino z ?ochy? mieszane o mocy 15% moszcz z ?ochy? - 4,25 moszcz z czarnych jagód - 3,00 moszcz z wi?ni - 2,00 moszcz z czarnych porzeczek - 0,50 moszcz z malin - 0,25 kwas cytrynowy - 30 g cukier 3180 g, czyli - 1,99 woda - ...

Wino z owoców pigwowca (wino z pigwy)

Dojrza?e, umyte i osaczone owoce pokraja? na drobne kawa?ki i zala? wrz?c? wod?, tak, aby je przykry?a. Utrzymywa? w ci?gu kilku minut w stanie wrzenia, a nast?pnie odstawi? z ognia. Po ostudzeniu przecedzi? przez bardzo g?ste sito lub woreczek i ods?czy?. Wyt?oczyny ponownie zala? wrz?tkiem i po kilku godzinach odcedzi?, a nast?pnie doda? do wcze?niej otrzymanego moszczu. Doda? cukier, po?ywk? i matk? dro?d?ow?. Je?li nastawu jest mniej ni? 5 litrów, to nale?y go uzupe?ni? przegotowan? letni? wod?. Wszystko dobrze wymiesza? i odstawi? do fermentacji, zgodnie z wcze?niej podanymi wskazówkami. Po pierwszym ?ci?gni?ciu wina mo?na doda? moszczu z czarnej porzeczki lub czarnego bzu, ale w ilo?ci nie...

Wino z pomidorów

Sk?adniki: 6-7 kg owoców, 1-1,5 g po?ywki, 2 kg cukru, dro?d?e winne. Dojrza?e pomidory umy?, osaczy?, przepu?ci? przez maszynk? alfa (odrzucaj?c nasiona) lub przez maszynk? do mi?sa i ods?czy? przecier na sicie perlonowym. Do soku pomidorowego doda? wody. Nast?pnie wymiesza? go z po?ywk? (rozm?con? w niewielkiej ilo?ci ciep?ej wody), cukrem i matk? dro?d?ow?. Cukier uprzednio trzeba rozpu?ci? w niewielkiej ilo?ci soku. Nastawi? do fermentowania. Po 4 tygodniach mo?emy przyst?pi? do pierwszego ?ci?gania. Aby poprawi? smak, mo?emy doda? nieco soku z rabarbaru oczyszczonego kred? (zobacz: wino z rabarbaru)....

Wino z rabarbaru

Rabarbar nadaje si? do wyrobu win pó?s?odkich (o zawarto?ci 12-13% alkoholu i 4-6% cukru) i s?odkich (13-14% alkoholu i 8-12% cukru). Surowiec ten zawiera du?o szkodliwego dla zdrowia kwasu szczawiowego, który nale?y wytr?ci? za pomoc? czystej kredy (w?glanu wapnia). Mo?na to uczyni? od razu podczas sporz?dzania nastawu albo w gotowym winie. W pierwszym przypadku osiadaj?cy na dnie szczawian wapnia wp?ywa dodatnio na klarowanie wina (zespala si? z osadem dro?d?owym). Je?li wino sporz?dzamy z ?odyg zielonych, to wskazane jest ich gotowanie w celu usuni?cia posmaku zieleniny. S? trzy metody sporz?dzania wina z rabarbaru: 1. 10 kg ?odyg rabarbaru tnie si? na 1-, 2-cm kawa?k...

Wino z ry?u

Przepis szybki i prosty na wino z ry?u na butl? 15 litrow?. Sk?adniki: ry? surowy - 1 kilogram cukier - 2,5 kilograma woda - 8 litrów rodzynki - 1 paczka dro?d?e winne lub piekarnicze - ok 7 dag Przygotowanie:Kilogram surowego nie przegotowanego ry?u nale?y wsypa? do balonu lub butli i zala? 8 litrami wody przegotowanej i ostudzonej z 2,5 kg cukru, dodaj?c 12 dag rodzynków lub wi?cej i 7 dag dro?d?y. Oprócz rodzynków lub zamiast nich mo?na doda? innych owoców. Ja ...

Wino "pyszny pi?ciopak"

Pi?ciopak czyli pi?? litrów taniego mocnego wina, które mo?e przygotowa? ka?dy w domu bez specjalistycznego sprz?tu. Potrzebne b?d? nast?puj?ce sk?adniki: Sk?adniki: pi?ciolitrowa plastikowa butla po wodzie mineralnej - 1 szt. cukier - 1 kg dro?d?e winne lub piekarnicze 1/10 kostki dro?d?y szklanka ry?u - 200 g woda - ok. 3 l s?oiczek zaprawionych wi?ni lub innych owoców - 300 ml Przygotowanie:Cukier i dro?d?e rozpuszczamy w letniej wodzie i wlewamy do butli, wsypujemy ry? i ...

Wino z ziemniaków

Ziemniaki do wina nale?y dobrze umy?, nast?pnie ugotowa? w skórce. Wygotowany p?yn nale?y odcedzi? a pyry da? psu. Do p?ynu nale?y doda? imbir, nast?pnie kilka pokrojonych pomara?czy i kilka pokrojonych cytryn. Gotujemy wszystko razem 15 minut. Po och?odzeniu odcedzamy powsta?y p?yn. Dodajemy zaczyn dro?d?owy i 1/3 cz??? przygotowanego cukru (w postaci p?ynnego syropu), reszt? cukru dodajemy po 3-4 dniach. Gdy wino zako?czy fermentacj? nale?y ?ci?gn?? je do innego naczynia znad osadu, który mo?e popsu? (doszcz?tnie)jego smak. Wino z ziemniaków 17%ziemniaki - 3,5 kgwody - 7,5l pomara?cze - 5 szt.cytryny - 3 szt.imbir - 12 dg cukier -...

Wino z ?yta

Wyrób wina z ?yta jest ma?o k?opotliwy, gdy? nie wymaga pozyskiwania moszczu. Wystarczy ziarno oczy?ci? z chwastów i innych zanieczyszcze?, przep?uka? przegotowan? zimn? wod?, osaczy? na sicie i wsypa? do wi?kszego balonu (nie mniejszego ni? 15 l). Aby zniszczy? znajduj?ce si? na ziarnie szkodliwe drobnoustroje, dolewamy do niego 2 l przegotowanej wody z rozpuszczonym kwasem cytrynowym (oko?o 60 g), je?li sporz?dzamy wino z samego ?yta lub 80 g, je?li dodajemy rodzynków. Po kilku godzinach dolewamy 5 l roztworu cukrowego, w którym rozpuszczono 2/3 przewidzianej porcji cukru oraz matk? dro?d?ow? (Bingen lub Tokay) i 3 g fosforanu amonowego. Zamykamy balon korkiem z rurk? fermentacyjn? i pozostawiamy w...

Szampan domowy

Domowe wino mo?na tak?e upodobni? do szampana. Sporz?dzamy go w mocnych butelkach (oryginalne wytrzymuj? ci?nienie 6 atmosfer). Do butelki wlewamy 10 g koniaku i 60-100 g syropu z cukru (1 kg cukru rozpuszczamy w 2 l wody). Butelk? nape?niamy winem, pozostawiaj?c nieco miejsca (pod korkiem). Przygotowujemy zmi?kczone w parze lub gor?cej wodzie grube korki. Do butelki wsypujemy mieszanin? z?o?on? z 8 g kwasku cytrynowego i 2 g sody, szybko korkujemy i zawi?zujemy drutem. Butelki z szampanem przechowujemy w pozycji le??cej w pomieszczeniu o mo?liwie niskiej temperaturze. Szampana mo?na tak?e przyrz?dzi? inaczej. Do butelki wlewamy wino, dodajemy nieco szlachetnych dro?d?y (najlepiej Champagne) i 10 g ...

Wino typu Wermut z ry?u

Sk?adniki: 1 kg ry?u, 3 kg cukru, 7 l wody, 10 rodzynków (mo?e by? wi?cej), 2 cytryny, 8 ziarenek angielskiego ziela, 2 ga?ki muszkato?owe, szczypta tymianku, 8 dag dro?d?y. Do 10-1 butli wsypa? uprzednio wyp?ukany i osaczony ry?. Zagotowa? wod? z cukrem. Cz??ci? syropu zala? dro?d?e. Do butli wrzuci? pokrojone cytryny, ga?ki muszkato?owe (uprzednio zetrze?), rodzynki, angielskie ziele, wla? syrop i dro?d?e, doda? zio?a. Butl? zatka? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do fermentacji na 6-7 tygodni (w temperaturze oko?o 25°C). Nast?pnie ?ci?gn?? wino do drugiej wyparzonej butli i odstawi? do cichej fermentacji na oko?o 4 tygodnie. Po tym okresie dokonujemy drugiego obci?gu, ale tym razem ju? do butele...

Wino typu Tokaj

Wina w?gierskie ciesz? si? ogromn? renom? na ca?ym ?wiecie. Ju? na samo wspomnienie Balatonfuredi czy Tokay Aszu ?linka leci. Niektóre nasze wina owocowe fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 13 Tokay mo?na upodobni? do win typu w?gierskiego. Powinny one zawiera? 5-7% cukru. Oto kilka przyk?adów. Wyszczególnienie Przyk?adyI                               II ...

Wino typu Bordeaux

Spo?ród wielu znakomitych win francuskich najbardziej znane i cenione na ?wiecie s? wina produkowane z winogron rosn?cych w okolicach Bordeaux. Produkuje si? tam czerwone i bia?e wina wytrawne (Graves), pó?s?odkie (Sauternes, Barsac) i s?odkie (Haut Sauternes). Do niektórych z nich mo?na upodobni? nasze wina owocowe. Wina owocowe przeznaczone na wino bia?e sto?owe, pó?s?odkie typu bordoskiego powinny by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 11 Sauternes. Natomiast przeznaczone na wino czerwone typu bordoskiego powinny by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 4 Bordeaux. Chc?c otrzyma? z win owocowych wino czerwone typu bordoskiego nale?y doda? 10% esencji o nazwie kino lub z taniny. Mo?na j...

Wino typu Malaga

Oryginalna malaga jest mocnym winem deserowym, koloru ciemno br?zowego, bardzo s?odkim z wyczuwaln? goryczk?, o zawarto?ci alkoholu do 17-18%. ?adne jednoowocowe wino nie ma takich w?a?ciwo?ci. Konieczne jest wymieszanie kilku win o ró?nych w?a?ciwo?ciach, aby otrzyma? produkt mieszany (tzw. wino skupa?owane) o ró?nych po?rednich i po??danych cechach. Ponadto trzeba go zaprawi? odpowiednimi esencjami (do malagi i orzechow?) i wzmocni? spirytusem. Domowym sposobem malag? sporz?dzamy z wina wi?niowego, je?ynowego, ?liwkowego, jab?kowego i malinowego lub truskawkowego. Wino z jab?ek powinno by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 13 Tokay. Natomiast pozosta?e sk?adniki (wina) na dro?d?ach rasy nr 36 Ma...

Wino typu Portwein

Oryginalne jest bardzo cenionym deserowym, pó?s?odkim, bia?ym, br?zowym, czerwonym lub czerwonobrunatnym winem portugalskim. Zawiera 18-20% alkoholu. W warunkach domowych zbli?ony do niego trunek mo?na sporz?dzi? z wina wi?niowego, je?ynowego, rodzynkowego, malinowego (lub truskawkowego albo ?liwkowego), z czarnych porzeczek i czarnego bzu. Wina te powinny by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 35 Portwein, nr 37 Madera lub nr 38 Sherry. W gotowym winie zawarto?? cukru powinna wynosi? 5-7%. Sporz?dzone z win owocowych wino typu portwein powinno le?akowa? 6-12 miesi?cy. Wino czerwone pó?s?odkie typu portwein. Wino z wi?ni - 5,0 l Wino z rodzynków - 1,0-1,5 l...

Wino typu Madera

Oryginalna madera jest bia?ym lub br?zowym, bardzo aromatycznym, deserowym pó?s?odkim winem portugalskim o zawarto?ci 16-18% alkoholu. W warunkach domowych do madery mo?na upodobni? wino z agrestu fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 37 Madera. Wino agrestowe po 3 miesi?cach le?akowania dos?adzamy. (Zawarto?? cukru w winie powinna wynosi? 5-7%). Wzmacniamy go, dodaj?c po 30-35 ml spirytusu 95° na ka?dy litr wina. Ponadto na ka?dy litr wina dodajemy po 2-4 ml karmelu, 2-3 ml esencji orzechowej i 60-75 g rodzynków. Przez 4 tygodnie wino cz?sto mieszamy, a nast?pnie filtrujemy, odrzucaj?c rodzynki. Tak przygotowane wino powinno le?akowa? 6-12 miesi?cy (czasem wymaga ponownego filtrowania)....

Nalewka ?ubrówka

Turówka wonna to bylina, ok 60cm, wyró?nia si? bardzo charakterystycznym, waniliowo-kokosowym aromatem dzi?ki zawarto?ci kumaryny, zapach ten jest uwydatniony zw?aszcza po zasuszeniu ro?liny. Sk?adniki: kilka listków Turówki Wonnej (?ubrówki) 1litr wódki (50%) cukier 15 - 25g Przygotowanie ?ubrówki: Do litrowej butelki w?o?y? li?cie turówki, doda? cukier i zala? to alkoholem. Butelk? zamkn?? i odstawi? w ciep?e, jasne miejsce. Wskazane jest aby porusza? butelk? raz dziennie, chodzi o to aby cukier rozpu?ci? si? ca?kowicie. Po kilku tygodniach (im d?u?ej tym lepiej) nalewk? warto przefiltrowa? i schowa...

Nalewka z li?ci czarnej porzeczki

Sk?adniki: 20-25 du?ych li?ci czarnej porzeczki pó? litra wódki 50% Przygotowanie: Li?cie umy? oszuszy?, w?o?y? do s?oja i zala? alkoholem. S?ój zamkn?? i odstawi? w ciep?e, jasne miejsce. Po kilku tygodniach (im d?u?ej tym lepiej) nalewk? warto przefiltrowa?, rozla? do butelek i schowa? do bareczku. Jest gotowa do spo?ywania....

Nalewka dyniowa

Sk?adniki: 1 litr soku z dyni lub mi??sz pokrojony w kostk? 1 litr mocnego destylatu lub innego o ??danej mocy 100 - 200 gram cukru   Przygotowanie: Ka?dy zna dyni? zwyczajn?, w niektórych cz??ciach Polski mówi si? na ni? bania lub korbol. Dyni? zbieramy jesieni? gdy jest dojrza?a. Owoc obieramy ze skórki, pozbywamy si? nasion, nasiona warto sobie zostawi? i wysuszy? do pojedzenia. Opcja pierwsza: Wyciskamy z mi??szu sok, tak aby otrzyma? ok 1 litra, mieszamy go z alkoholem i wlewamy do s?oja. Opcja druga: Zamiast soku mo?emy zala? spirytusem pokrojony w kostk? mi??s...

Nalewka ratafia

Sk?adniki: spirytus lub destylat - w zale?no?ci od ilo?ci u?ytych owoców na ka?dy kilogram owoców wzi?? 3/4 litra spirytusu dojrza?e owoce z danego rodzaju, zebrane w danym okresie (truskawki, maliny, wi?nie, poziomki, porzeczki, agrest, czere?nie, mirabelki, ?liwki, jab?ka, gruszki, dzika ró?a, jarz?bina, mog? by? wszelakie dost?pne owoce lub sk?adniki, kombinacja dowolna) cukier - w zale?no?ci od ilo?ci u?ytych owoców ale ok 700g cukru na ka?dy kilogram owoców (opcjonalnie dodajmy wody) Przygotowanie: Ratafia to nalewka która wymaga sporo czasu i zaanga?owania ale efekt ko?cowy wart je...

Likier zio?owy a'la Absynt

Sk?adniki:0,6 litra wódki2 ?y?eczki pokruszonego pio?unu2 ?y?eczki pokruszonych nasion any?u1/2 ?y?eczki nasion kopru w?oskiego4 str?ki kardamonu 1/2 ?y?eczki mielonej kolendry 2 ?y?eczki posiekanego korzenia arcydzi?glaPrzygotowanie:Namocz pio?un w wódce przez 48 godzin. Usu?. Dodaj reszt? sk?adników. Niech „zaprzyja?ni? si?” ze sob? przez tydzie?. Po up?ywie tego czasu likier absyntowy nale?y przefiltrowa?, zabutelkowa? i odstawi? na rok....

Rum migda?owy - przepis na likier

Rum migda?owy - przepis na likierSk?adniki:1 l rumu1 szklanka soku pomara?czowegoskórka z 1 cytryny 1/2 kg cukru1 szklanka mleka5 - 10 kropli ekstraktu migda?owegoPrzygotowanie Do odpowiedniej obj?to?ci s?oja lub butli (zale?ne od ilo?ci przygotowywanej porcji) wlej rum, sok pomara?czowy, skórk? cytrynow? i cukier. W oddzielnym naczyniu wymieszaj mleko z dowoln? ilo?ci? kropli esencji migda?owej. Mieszanin? dodaj do wcze?niej po??czonych sk?adników. S?ój czy te? butl? przykryj i odstaw w ciep?e miejsce (18 - 21° C). Przechowuj je tak d?ugo a? mleko zrobi si? zsiad?e. Trwa to od jednej...

Likier a'la amaretto

Likier a'la AmarettoSk?adniki:1 szklanka cukru kryszta?u3/4 szklanki wody1/2 ?y?eczki gliceryny 1 ?y?ka ekstraktu migda?owego 1/2 szklanki spirytusu 1/2 szklanki wody 1 szklanka brandy2 po?ówki moreli suszonych6 kropli czerwonego barwnika spo?ywczego2 krople niebieskiego barwnika spo?ywczego3 krople ?ó?tego barwnika spo?ywczegoPrzygotowanieW ma?ym rondelku po??cz cukier i 3/4 szklanki wody. Doprowad? do wrzenia, stale mieszaj?c. Zmniejsz ogie? i gotuj na wolnym ogniu a? cukier si? rozpu?ci. Zdejmij z ognia i ostud?. W hermetycznie zamykanym pojemniku po??cz po?...

Karaibski likier pomara?czowy

Karaibski likier pomara?czowySk?adniki:3 du?e pomara?cze3 szklanki wódki1 1/3 szklanki cukru pudruPrzygotowanieOstrugaj bardzo cienko skórk? pomara?czy w taki sposób, ?eby nie ?ci?? bia?ej cz??ci owocu. Wy?ó? obran? skórk? na papierowy r?cznik i pozb?d? si? z niej nadmiaru t?uszczu i olejków. Umie?? osuszone skórki w litrowym, szczelnie zakr?canym s?oiku (taki przypada na te proporcje), dolej 2 szklanki wódki i wsyp cukier. Zakr?? s?oik.Przechowywa? w ch?odnym, ciemnym miejscu przez 2 dni lub do momentu, kiedy wódka wch?onie smak.Usu? skórk? i dodaj pozosta?? wódk?. Zamknij pojemnik i przechowuj w c...

Coquito - likier jajeczno-kokosowy na bazie rumu

Coquito - likier jajeczno-kokosowy na bazie rumuSk?adniki:0,5 l wody425 gram ?mietanki kokosowej340 gram mleka zag?szczonego400 gram mleka skondensowanego4 ?ó?tka2 - 3 laski cynamonu1 litr bia?ego rumuPrzygotowanieW wodzie ugotuj laski cynamonu. Wyjmij je kiedy woda zrobi si? ?ó?ta, ma zapach i smak cynamonu. Dodaj zag?szczone mleko, mleko skondensowane i ?ó?tka. Gotuj w niskiej temperaturze. Ca?y czas mieszaj aby mieszanka nie przypali?a si?. Doprowad? do wrzenia przez kilka minut. Dodaj ?mietank? kokosow? i rum. Dok?adnie wymieszaj i zdejmij garnek z palnika. Po ostud...

Nalewka czere?niowa - Czere?niówka

SK?ADNIKI: 1kg czere?ni 1l wódki kilka go?dzików 0,5kg cukru Nalewk? mo?na przygotowa? zarówno z czere?ni z pestkami jak i drylowanych. Mo?e by? wytrawna lub s?odka. Dzi?ki czere?niom zawieraj?cym potas jest dobrym lekiem na reumatyzm i choroby wie?cowe.PRZYGOTOWANIE:Umyte, bia?e lub czerwone czere?ni wsypujemy do s?oja i dodajemy go?dziki. Wszystko zalewamy wódk?, szczelnie zakr?camy i odstawiamy w nas?onecznione miejsce na 2 miesi?ce. Po tym czasie zlewamy nalewk?. Pozosta?e w s?oju owoce zasypujemy cukrem i ponownie odstawiamy do momentu a? cukier ca?kowicie si? rozpu?ci. Cz??? nalewki mo?na pozostaw...

Nalewka na skórkach pomara?czowych

SK?ADNIKI: 3 pomara?cze, 2 szklanki cukru, 0,5l wódki, 0,5l spirytusu, mo?emy te? doda? rodzynki i wanili? dla uzyskania innego smaku. PRZYGOTOWANIE:Skórki pomara?czy moczymy prze dob?, zmieniaj?c przy tym kilkakrotnie wod?. Nast?pnie skórki ods?czamy. Dodajemy do nich cukier i dusimy do powstania kandyzowanej skórki pomara?czowej. Skórk? wsypujemy do s?oja i zalewamy alkoholem. Dodajemy sok pomara?czowy oraz ewentualnie przyprawy do smaku. Odstawiamy w ciep?e miejsce na dwa tygodnie. Po tym cazsie nalewk? filtrujemy, rozlewamy do butelek. Nalewk? z skórek pomara?czowych przechowujemy w ch?odnym i ...

Nalewka z miodu - Miodówka

SK?ADNIKI:- 1l miodu,- 2 cytryny,- kilka plasterków korzenia imbiru, - 1 litr wódki, - 0,5l spirytusu.Miodówka ma w?a?ciwo?ci wzmacniaj?ce, u?atwia trawienie i dzia?a napotnie.PRZYGOTOWANIE:Miód wlewamy do s?oja. Dodajemy otart? z cytryn skórk? i rozdrobniony imbir. Wszystko zalewamy alkoholem i odstawiamy w ciemne, ch?odne miejsce na miesi?c. Po tym czasie nalewk? filtrujemy, rozlewamy do butelek i odstawiamy na kolejny miesi?c. Gotow? nalewk? mo?emy te? u?y? do zalania kwiatów ja?minu, czeremchy czy lipy....

Nalewka na migda?ach - Migda?ówka

SK?ADNIKI: - 1kg p?atków migda?owych, - 0,5l wódki, - 0,5l spirytusu, - 2 go?dziki, - kawa?ek laski cynamony, - 1 cytryna, - 1 szklanka cukru, - 1 szklanka wody. PRZYGOTOWANIE:P?atki migda?owe wsypujemy do s?oja (mo?na te? u?y? sparzonych, obranych ze skórki i rozdrobnionych migda?ów - nalewka b?dzie lepsza). Zalewamy alkoholem i odstawiamy w ciep?e, jasne miejsce. Nale?y pami?ta? o poruszaniu naczyniem. Po miesi?cu zlewamy nalewk? i dodajemy do niej dodatki smakowe: go?dziki, cynamon oraz cienko okrojon? skórk? cytrynow?. Ponownie zamykamy i odstawiamy w to samo miejs...

Nalewka mi?towo-cytrynowa

Cytryna zwyczajna, Citrus limon – owoce tej ro?liny (g?ównie skórka) stosowane ju? od staro?ytno?ci jako ?ród?o olejku eterycznego dzia?aj?cego przeciwzapalnie, bakteriobójczo oraz przeciwwirusowo, pomocnego w leczeniu infekcji i wzmacnianiu uk?adu odporno?ciowego. Mi?ta pieprzowa, Mentha piperita – zwana te? mi?t? lekarsk? zawiera olejekmi?towy w którego sk?ad wchodzi min. Mentol powoduj?cy uczucie ch?odu. Ponadto mi?ta usprawnia prac? jelit, pobudza wytwarzanie ?ó?ci i soku ?o??dkowego, przydatna przy zaburzeniach trawienia, zaparciach, schorzeniach dróg ?ó?ciowych i w?troby. Posiada równie? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i uspokajaj?ce. SK?ADNIKI: ...

Nalewka na p?dach sosny

SK?ADNIKI: gar?? m?odych p?dów sosny (lub igie? jod?y) 0,5l spirytusu, 1 szklanka wody, 1 szklanka miodu, 1 cytryna przygotowuj?c nalewk? mo?emy wzbogaci? jej smak dodaj?c kawa?ek laski wanilii lub kilka ziaren pieprzu. Nalewka ma dzia?anie antyseptyczne. Pomaga przy stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, u?atwia odp?yw wydzieliny.PRZYGOTOWANIE:P?dy sosny zalewamy alkoholem i odstawiamy na dwa tygodnie w ciep?e miejsce. Nalewk? zlewamy. P?dy zalewamy ponownie, tym razem szklank? ciep?ej, przegotowanej wody i szklank? jasnego miodu. Do p?dów dodajemy te?...

Nalewka na figach

SK?ADNIKI: 20dkg suszonych fig, kilka plasterków korzenia imbiru, kilka go?dzików, 1l wódki. Mo?e by? stosowana przy zaparciach i nie?ytach ?o??dka.PRZYGOTOWANIE:Owoce mo?emy przygotowa? na dwa sposoby:1. Kroimy figi na drobne kawa?ki;2. Rozgotowujemy figi w niewielkiej ilo?ci wody z dodatkiem cukru. Nast?pnie przecedzamy i studzimyFigi wk?adamy do s?oika. Dodajemy imbir i go?dziki. Wszystko zalewamy wódk?, mieszamy i szczelnie zamykamy. Po tygodniu filtrujemy, przelewamy do butelek i odstawiamy. Nalewka musi dojrzewa? jeszcze p...

Nalewka z pigwy - Pigwówka

SK?ADNIKI: 1kg owoców pigwy (wa?ne, ?eby by?y to owoce dojrzewaj?ce na s?o?cu - wytwarzaj? wtedy wspania?y aromat; dorodne owoce pigwy pochodz?ce z importu nie nadaj? si? na nalewk?), 0,5l wódki, 1l spirytusu, 1 szklanka cukru, 1 szklanka wody. PRZYGOTOWANIE:Owoce myjemy, suszymy i usuwamy z nich gniazda nasienne. Nast?pnie kroimy pigw? na drobne kawa?ki, zalewamy alkoholem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e miejsce. Aby otrzyma? wytrawny trunek nale?y zla? nieco nalewki i odstawi? na pó? roku w ciemne miejsce. Do reszty nalewu dodajemy syrop i odstawimy na 2 tygodnie, poruszaj?c co jaki? czas naczyn...

Nalewka Porterówka

Szybki przepis na ?wietn? bardzo mocna nalewk?. Sk?adniki: 0,5l spirytusu 1 piwo 0,5 typu Porter (?ywiec jest ok) 5 cukrów waniliowych woda mineralna ( do dope?nienia )   Przygotowanie: Do butelki lub s?oja 1,5L wlewamy spirytus, piwo i wsypujemy ca?y cukier waniliowy, dope?niamy butelk? lub s?ój wod? mineraln? aby powsta?o 1,5 l p?ynu. Mieszamy ca?o?? aby cukier si? dobrze rozpu?ci? i odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne, ch?odne miejsce. Po tym krótkim czasie nalewka porterówka jest gotowa do u?ytku. Pi?knie smakuje kuku?kami i dos...

Nalewka z malin - Malinówka

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do malin. SK?ADNIKI: 1kg malin 0.5 kg cukru 0.5l wody 0.5l wódki 0.5l spirytusu lub destylatu 2-4 li?ci melisy PRZYGOTOWANIE: Owoce malin myjemy, ods?czamy i zalewamy wódk? oraz spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e miejsce, po tym czasie zlewamy p?yn, b?dzie on w smaku wytrawny. Mo?emy go zachowa? osobno a owoce zala? ponownie na dwa tygodnie syropem przygotowany z cukru dodaj?c li?cie melisy. Dzi?ki tej metodzie uzyskamy dwie nalewki o ró?nej s?odko?ci. Mo?emy je po??czy? lub miesza? w zale...

Nalewka z truskawek

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do owoców truskawek. Uprawia je prawie ka?dy w naszym kraju kto ma ogródek, s? to owoce sezonowe, zbierane na prze?omie czerwca i lipca.  Sk?adniki: 1 kg truskawek 0,25 kg cukru 0,5l spirytusu/destylatu 1 limeta lub cytryna Przygotowanie: Truskawki myjemy, zasypujemy cukrem i odstawiamy  na kilka godzin a? puszcz? sok, nast?pnie zalewamy je spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e, ciemne miejsce. Po tym czasie mo?na doda? soku z cytryny lub limety, ...

Nalewka na melisie - Melisówka

Melisa lekarska Melissa officinalis uprawiana ju? w czasach antycznych g?ównie ze wzgl?du na dzia?anie uspokajaj?ce, stosowana równie? podczas bezsenno?ci depresji i nerwicy. Pomaga w bólach g?owy, przy rozstrojach ?o??dka, jak równie? pobudza trawienie, a podczas gor?czki sch?adza organizm. Sk?adniki: 150 g listków ?wie?ej melisy 2 szt. listków ?wie?ej mi?ty ¼ laski cynamonu Szczypta suszonego ziela dziurawca 250 ml wody 250 g cukru ½ l spirytusu Sok z 1 cytryny   Przygotowanie: Melis?, mi?t?, cynamon i dziurawiec zaparzy? w garnku ...

Nalewka na melonie - Melonówka

Melon, Cucumis melo – jest to gatunek ogórka w 90% sk?adaj?cy si? z wody, zawieraj?cy du?o cukru, a przy tym ma?o kalorii, ponadto bogaty w witaminy A i C, potas i beta-karoten. Znany ju? przez Greków i Rzymian stosowany by? g?ównie do bezpo?redniej konsumpcji, ale równie? w celach leczniczych, poprawia nastrój i koncentracj?, jest delikatnie moczop?dny czym stymuluje prac? nerek. Sk?adniki: 1 du?y dojrza?y melon 250 g cukru 250 ml wody ½ ?y?eczki kwasku cytrynowego ¼ laski cynamonu ½ l spirytusu 250 ml rumu Przygotowanie: W garnku przygo...

Nalewka na orzechach laskowych + pomara?cza

Leszczyna pospolita, Corylus avellana – jej owoce – orzechy laskowe s? bogatym ?ród?em kwasu olejowego i linolowego oraz witaminy E, substancje te korzystnie wp?ywaj? na uk?ad sercowo-naczyniowy, przeciwdzia?aj? kamienicy moczowej i paso?ytom jelitowym. Spo?ywanie orzechów laskowych dzia?a regeneruj?co i reguluj?co, a nawet opó?nia procesy starzenia. Sk?adniki: 1 kg  ca?ych orzechów laskowych (w ?upinach) 500 ml wódki 500 ml spirytusu 5 go?dzików ¼ laski cynamonu 1 pomara?cza 250 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Orzechy ob...

Nalewka na orzechach w?oskich - Orzechówka

Orzech w?oski, Juglans regia – li?cie i zielone ?upiny maj? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, ale tak?e przeciwbiegunkowe i przeciw krwotoczne. Substancje zawarte w orzechach skutecznie przeciwdzia?aj? zaburzeniom ?o??dkowo-jelitowym, dzia?aj? równie? koj?co na stany zapalne gard?a i jamy ustnej. Sk?adniki: 10 m?odych orzechów w?oskich (zielonych wraz z ?upin?) 1 l wódki 250 g cukru Przygotowanie: Orzechy umy? i osuszy?, nast?pnie pokroi? i w?o?y? do s?oja, zala? wódk? i zakr?ci?, dostawi? na miesi?c. Po miesi?cu zawarto?? s?oika zla? i przefiltrowa?, a orzechy zasypa? cukrem i...

Nalewka na ga?ce muszkato?owej

Ga?ka muszkato?owa to nasienie owocu muszkato?owca korzennego zwanego te? muszkato?owcem lub muszkatem pochodz?cego z Archipelagu Malajskiego. Stosuje si? j? jako przypraw? do ciast i mi?s, ale tak?e do aromatyzowania napojów – piwa, wina i ponczu. W medycynie wschodu stosuje si? j? do ?agodzenia zaburze? oskrzelowych, bezsenno?ci, reumatyzmu i wzd??. Sk?adniki: 500 ml wody 2 ?y?ki miodu 1 ga?ka muszkato?owa 500 ml spirytusu gar?? rodzynek Przygotowanie: Wod? zagotowa? i doda? miód, tak przygotowany syrop ostudzi? i przela? do s?oika, doda? start? ga?k? i spirytus, s?oik zakr?ci? ...

Nalewka na pomara?czach

Owoce pomara?czy zawieraj? du?o witaminy C, s? ?ród?em przeciwutleniaczy zwalczaj?cych wolne rodnik. Zawieraj? równie? du?o tiaminy - witaminy z grupy B wp?ywaj?cej na organizm uspokajaj?co i relaksuj?co. Ostatnie badania naukowe udowodni?y w?a?ciwo?ci anty nowotworowe tiaminy. Sk?adniki: 2 du?e pomara?cze 1l wódki 250g cukru 250ml wody Przygotowanie: Skórk? bez bia?ego mi??szu z dwóch pomara?czy ususzy?, zala? wódk? i odstawi? na tydzie?, nast?pnie doda? sok z owoców i syrop z wody i cukru, przefiltrowa? i przela? do butelek i odstawi? do piwniczki. Po dodaniu soku pomara?czowego nalewka zm?tnie...

Nalewka na mirabelkach

Mirabelki zwane równie? glupkami lub (nies?usznie) a?ycz? s? owocem odmiany ?liwy domowej. Kuliste owoce ?ó?te lub czerwone o ?rednicy 2 – 3 centymetrów o s?odkim i delikatnym mi??szu zawieraj? du?o witamin z grupy B, cukry, sole mineralne, pektyny i kwas foliowy. Sk?adniki: 1 kg bardzo dojrza?ych mirabelek 1 l wódki 500 ml spirytusu 1 kg cukru Przygotowanie: Owoce wydrylowa? i wrzuci? do s?oika, zasypa? cukrem i zala? alkoholem, odstawi? na miesi?c w nas?onecznione i ciep?e miejsce, co jaki? czas porusza? naczyniem, aby cukier ca?kowicie si? rozpu?ci?. Po przefiltrowaniu przela? do butelek...

Nalewka na morelach - Morelówka

Morela jest owocem uprawianym w Chinach od ponad 4000 lat, ale z powodzeniem uprawiana jest równie? w Polsce. Owoce zawieraj? du?o witamin A, B1, PP, E, ale tak?e ?elazo, potas, wap? i bia?ko, co pozytywnie wp?ywa na poziom hemoglobiny i dzia?a krwiotwórczo. Sk?adniki: 1 kg moreli 1 l wódki 500 ml spirytusu 200 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Morele pokroi? i zala? alkoholem, doda? kilka pestek i odstawi? w ciep?e, s?oneczne miejsce na dwa miesi?ce. Cz??? nalewki mo?na zla? do butelki, otrzymamy w ten sposób wytrawn? morelówk?. Aby uzyska? s?odki trunek dodajemy ostudzonego syropu sp...

Nalewka na morwie czarnej - Morwówka

Morwa czarna jest to ro?lina uprawna pochodz?ca z Chin, w Europie po?udniowej rozpowszechniona w XVI wieku. Owoce s? bardzo soczyste, a w smaku s?odko-kwa?ne, zawieraj? witaminy A, B1, B2, oraz C, ponadto flawonoidy, kumaryny i taniny. Spo?ywanie morwy wzmacnia organizm, reguluje poziom choresterolu i obni?a poziom glukozy we krwi. Sk?adniki: 1 kg owoców morwy czarnej 500 ml wódki 500 ml spirytusu 500 g cukru Przygotowanie: Oczyszczone owoce zala? w s?oju alkoholem i odstawi? w ciep?e miejsce na trzy tygodnie co jaki? czas poruszaj?c naczyniem. Po up?ywie trzech tygodni zala? nalew i odstawi? do ...

Nalewka na gruszkach

Grusza, Pyrus – rodzaj niewielkich drzew z rodziny ró?owatych. W ci?gu wielu wieków wyselekcjonowano kilka tysi?cy odmian uprawnych. Owoce gruszy pod swoj? grub? i ziarnist? skórk? zawieraj? spore ilo?ci takich pierwiastków jak bor i jod, witaminy C i B, oraz du?o b?onnika i prostych w?glowodanów: fruktozy, glukozy i sacharozy Sk?adniki: 2 kg dojrza?ych gruszek 1 l spirytusu 250 g cukru Przygotowanie: Umyte gruszki pokroi? w kostk? i wraz z gniazdami nasiennymi  w?o?y? do s?oika, zala? spirytusem i odstawi? w ciep?e i nas?onecznione miejsce na trzy tygodnie, nast?pnie s?oik przestawi? do p...

Nalewka na ogórkach - Ogórkówka

Ogórek nale?y do warzyw dyniowatych, uprawiany jest ju? od oko?o 5 tysi?cy lat. Pochodzi prawdopodobnie z Indii, z podnó?a Himalajów. W Polsce uprawa ogórka upowszechni?a si? w XVI wieku. Sk?adniki: Kilka dojrza?ych ma?ych ogórków 1 l wódki 125 g cukru 125 ml wody Przygotowanie: Ogórki umie?ci? zala? ca?kowicie alkoholem, szczelnie zamkn?? i odstawi? na tydzie? do piwnicy. Po tym czasie do nalewu doda? syrop z wody i cukru i pozostawi? do wyklarowania na kilka miesi?cy....

Nalewka na je?ynach - Je?ynówka

Je?yna - rodzaj ro?liny z rodziny ró?owatych, których dojrza?e czarne owoce zawieraj? spor? ilo?? cukru, kwasów organicznych, ale równie? prowitamin? A, witamin? C, oraz witaminy z grupy B, ponadto zwi?zki mineralne potasu, wapnia i magnezu. Spo?ywanie je?yn pozytywnie wp?ywa na prac? przewodu pokarmowego, jak równie? dzia?a uspokajaj?co. Sk?adniki: 1 kg je?yn 500 ml wódki 500 ml spirytusu 250 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Owoce w?o?y? do s?oika i zala? alkoholem, szczelnie zamkn?? i odstawi? w ciep?e miejsce na dwa tygodnie, co jaki? czas poruszaj?c s?oikiem. Po dwóch tygodniach d...

Nalewka na jarz?binie - Jarz?binówka

Jarz?bina - Jarz?b zwyczajny (Sorbus aucuparia) ro?lina wieloletnia nale??ca do rodziny ró?owatych pospolita na terenie ca?ej Polski. Owoce maj? du?o witaminy C, E, P, K, PP, oraz nieco witaminy A, zawieraj? równie? cukier - sorboz?, garbniki i pektyny. Stosuje si? je g?ównie w nie?ytach jelit, biegunkach, schorzeniach w?troby i p?cherzyka ?ó?ciowego. Obecno?? garbników powoduje cierpki smak owoców, aby si? go pozby? nale?y owoce podsuszy?  na blasze w piekarniku w temp 40°C, lub zaparzy? wrz?tkiem. Sk?adniki: 1 kg owoców jarz?biny 500 ml wódki 500 ml spirytusu 250 ml wody 250 g cukru 1 cytryna ...

Nalewka na go?dzikach

Go?dziki s? to nierozkwit?e, wysuszone p?ki kwiatowe drzewa go?dzikowego, najcz??ciej u?ywane jako przyprawa znajduj? równie? zastosowanie w medycynie chi?skiej i indyjskiej. U?ywane s? jako ?rodek wiatrop?dny i poprawiaj?cy perystaltyk? jelit, a w praktyce stomatologicznej jako ?rodek przeciwbólowy w nag?ych bólach z?bów.   Sk?adniki: 15 go?dzików Laska wanilii Kawa?ek kory cynamony 750 ml spirytusu 250 ml koniaku 250 g cukru 500 ml wody   Przygotowanie: Go?dziki, cynamon, wanili? i cukier gotowa? pod przykryciem przez dziesi?? minut w 500 ml wody, nas...

Nalewka na imbirze - Imbirówka

Imbir lekarski – Zingiber officinale – rodzaj byliny pochodz?cej z Melanezji. K??cze imbiru (silnie rozga??ziony i zgrubia?y korze?) jest u?ywane jako przyprawa, g?ównie w kuchniach azjatyckich. Ma równie? zastosowanie jako ro?lina lecznicza – dzia?a korzystnie na procesy trawienia i uk?ad kr??enia, ?agodzi bóle ?o??dkowe i bóle z?bów, wzmaga apetyt, pomaga w przezi?bieniu i kaszlu, zapobiega równie? md?o?ciom i obni?a poziom cholesterolu we krwi.   Sk?adniki: 5 dag korzenia imbiru 5 g kardamonu 5 go?dzików ¼ laski cynamonu 2 cytryny ½ laski wanilii 500 ml wódki...

Nalewka na jagodach - Jagodzianka

Jagoda, inaczej czarna borówka, le?na jagoda lub czernica, Vaccinium myrtillus – gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, szeroko rozpowszechniona w Azji, Europie i Ameryce Pó?nocnej. Owoce wbrew nazwie s? koloru niebieskawego, pokryte woskowatym nalotem. W swym sk?adzie zawieraj? garbniki, kwasy bursztynowy, jab?kowy i cytrynowy, pektyny, antocyjany i witaminy C i B, oraz karotenoidy wykorzystuje si? przeciwbiegunkowo, przeciwgor?czkowo i jako ?rodek antyrobaczycowy.   Sk?adniki: 1 kg jagód 500 g cukru 500 ml wódki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Jagody...

Nalewka na cytrynach - Cytrynówka

Cytryna zwyczajna, Citrus limon – owoce tej ro?liny (g?ównie skórka) stosowane ju? od staro?ytno?ci jako ?ród?o olejku eterycznego dzia?aj?cego przeciwzapalnie, bakteriobójczo oraz przeciwwirusowo, pomocnego w leczeniu infekcji i wzmacnianiu uk?adu odporno?ciowego. Sok cytrynowy dzia?a równie? jako ?rodek wspomagaj?cy w?trob? oraz trzustk?, poprawiaj?cy apetyt oraz pomagaj?cy w ?agodzeniu dolegliwo?ci spowodowanych kwasowo?ci? ?o??dkow?, wrzodami, artretyzmem, skaz? moczanow?, reumatyzmem, przy gor?czce, wymiotach, a nawet przeciwko paso?ytom jelitowym.   Sk?adniki: 4 cytryny 1 l wódki 250 ml miodu   ...

Nalewka na grejpfrutach - Grejpfrutówka

Grejpfrut, Citrus paradisi – jest to gatunek wiecznie zielonej ro?liny z rodziny rutowatych. Powsta?y w wyniku krzy?owania ró?nych odmian pomara?czy (olbrzymiej – Pomelo, chi?skiej ) z mandarynkami. Owoce osi?gaj?ce mas? do 500 gramów s? bogate w cukry, kwasy organiczne, oraz witaminy z grupy B, a tak?e witaminy C, E, P korzystnie wp?ywaj? na prac? jelit i wspomagaj? przemian? materii.   Sk?adniki: 1 grejpfrut 1 pomara?cza 400 g cukru ½ laski wanilii 500 ml wódki 1 l spirytusu 500 ml wody   Przygotowanie: Cytrusy dok?adnie um...

Nalewka na owocach g?ogu - G?ogówka

G?óg, Crataegus – zwany równie? babi m?k? lub kolidup?, jest to rodzaj ro?liny nale??cej do rodziny ró?owatych o kulistych owocach zawieraj?cych saponiny, flawonoidy, garbniki i witaminy. Kwiatostany i owoce u?ywane jako surowiec zielarski o dzia?aniu rozkurczaj?cym naczynia wie?cowe i uspokajaj?cym stosuje si? w leczeniu nadci?nienia, nerwicach i bezsenno?ci. Sk?adniki: 50 dag suszonych owoców g?ogu 5 dag rodzynek 5 dag suszonych ?liwek 1/2 laski wanilii 1 l wódki 1 l spirytusu 250 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Owoce i wanili? zala? w s?oju alkoholem i o...

Nalewka na owocach dzikiej ró?y

Dzika ró?a, Rosa canina - zwana równie? psi? ró?? - ro?lina z rodziny ró?owatych o purpurowo czerwonych 2-3 centymetrowych owocach zawieraj?cych ogromn? ilo?? witaminy C, karotenoidów, olejków eterycznych, cukrów i pektyn. Jako surowiec zielarski znajduje zastosowanie w leczeniu schorze?  w?troby, nerek i przewodu pokarmowego. Przetwory dzikiej ró?y – nalewki, d?emy i konfitury stosowane s? równie? wzmacniaj?co w okresie jesienno-zimowym.   Sk?adniki: 500 g owoców dzikiej ró?y 500 ml bia?ego, wytrawnego wina 500 ml spirytusu 250 ml wody 250 g cukru   Przygotowanie...

Nalewka na owocach kaliny - Kalinówka

Kalina, Viburnum – gatunek krzewu nale??cy do rodziny pi?maczkowatych, wyst?puje w Europie i ?rodkowo-zachodniej Azji. Ju? od czasów ?redniowiecza napar z li?ci i owoców stosowano przeciw zapaleniu gard?a, a z owoców sporz?dzano powid?a stymuluj?ce prac? przewodu pokarmowego. Szkar?atnoczerwone owoce wymagaj? przemro?enia w celu pozbycia si? charakterystycznego gorzkiego smaku.   Sk?adniki: 2 szklanki owoców kaliny 500 ml miodu 500 ml wódki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Owoce kaliny zala? alkoholem i macerowa? w ciep?ym i ciemnym miejscu przez dwa tygodnie. P?yn zla?, a ow...

Nalewka na ziarnach kawy - Nalewka kawowa

Kawowiec jest to wiecznie zielony krzew z rodziny marzanowatych. Wyró?niamy ponad 100 gatunków kawy w wi?kszo?ci pochodz?cych z Afryki. Uprawiane na szerok? skal? s? dwie odmiany krzewów kawowych – Arabica i Robusta. Charakterystyczny smak ziarna kawowca zawdzi?czaj? procesowi pra?enia, który dla jak najlepszego zachowania aromatu odbywa si? bezpo?rednio przed sprzeda??.   Sk?adniki: 50 ziaren kawy 1 laska wanilii 250 ml wody 125 ml miodu 1 l spirytusu   Przygotowanie: Ziarna kawy wraz z wanili? zala? w s?oiku spirytusem i odstawi? w zacienione, ale ciep?e miejsce na...

Nalewka na brzoskwiniach - Brzoskwiniówka

Brzoskwinia zwyczajna, Prunus persica – gatunek drzewa z rodziny ró?owatych pochodz?cego z ?rodkowych i pó?nocno-wschodnich Chin. Owoce brzoskwini osi?gaj? mas? do 200 g, a pod swoj? omszon? skórk? kryj? zwi?zki magnezu, fosforu i potasu, ponadto prowitamin? A i witaminy B i C. Jako surowiec zielarski brzoskwini? stosuje si? przy chorobach reumatycznych i schorzeniach przewodu pokarmowego, surowe owoce i ich przetwory stosuje si? cz?sto w dietach odchudzaj?cych. Sk?adniki: 1 kg brzoskwi? 1 l wódki 500 ml spirytusu 250 g cukru Przygotowanie: Brzoskwinie pokroi? na ?wiartki, zala? w s?oiku alkohole...

Nalewka na jagodach ja?owca - Ja?owcówka

Ja?owiec, Juniperus communis – jest to gatunek wiecznie zielonego krzewu z rodziny cyprysowatych wyst?puj?cy na terenach Europy, Azji i Ameryki Pó?nocnej. W celach leczniczych wykorzystuje si? ja?owcowe szyszko-jagody. Stosuje si? je w leczeniu artretyzmu, cukrzycy i nadczynno?ci tarczycy. Sk?adniki: Pó? szklanki suszonych jagód ja?owca 500 ml wódki 2 ?y?ki miodu Przygotowanie: Rozgniecione jagody ja?owca zala? w s?oju alkoholem i odstawi? na pó?tora miesi?ca do piwniczki, co jaki? czas zawarto?? przemiesza?. Potem do nalewu doda? miód i znów odstawi? na dwa tygodnie w celu wyklarowania p?ynu, po tym cz...

Nalewka na mandarynkach

Mandarynka, Citrus reticulata – gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny rutowatych pochodz?ca z Azji Po?ódniowej. S?odkie owoce mandarynki zawieraj? witamin? A, kwas foliowy, potas, wap?, fosfor, magnez, sód, ?elazo, oraz cynk. Sk?adniki: 1 kg mandarynek 1 l spirytusu 250 g cukru 500 ml wody Przygotowanie: Umyte nieobrane mandarynki pokroi? w plastry, wyj?? pestki i zala? w s?oiku alkoholem, odstawi? na tydzie? w nas?onecznione miejsce. Po tym czasie przygotowa? syrop i dola? do niego przecedzon? wcze?niej nalewk?, po ostudzeniu przela? do butelek i odstawi? na trzy miesi?ce do piwniczki....

Nalewka na nasionach any?u - Any?ówka

Any? inaczej badian w?a?ciwy to ro?lina z rodziny cytry?cowatych pochodz?ca z Po?udniowo-wschodniej Azji. Zmielone owoce u?ywa si? zazwyczaj jako przyprawy do ciast i kompotów. Moj? one równie? zastosowanie w medycynie – dzia?aj? rozkurczowo na uk?ad pokarmowy, korzystnie wp?ywaj? na proces trawienia, maj? tak?e dzia?anie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Sk?adniki: ¼ szklanki any?u ½ laski cynamonu 5 go?dzików Skórka z cytryny ½ laski wanilii 500 ml wódki 500 ml spirytusu 125 g cukru Przygotowanie: Wszystkie sk?adniki zala? w s?oju alkohol...

Nalewka na orzechach ziemnych

Orzech ziemny, fistaszek (Arachis hypogaea) – jest to gatunek ro?liny z rodziny bobowatych, a wi?c bli?ej spokrewniony jest z fasol? ni? z orzechami. Pochodzi z Ameryki Po?udniowej gdzie nie wyst?puje ju? w stanie dzikim. Uprawa fistaszków jest szeroko rozpowszechniona w krajach tropikalnych i subtropikalnych. Z nasion oprócz wykorzystania jako przek?ski t?oczy si? olej u?ywany do wytwarzania margaryny i kosmetyków.   Sk?adniki: Pó? szklanki ?uskanych orzeszków ziemnych 500 ml wódki 500 ml spirytusu Kilka go?dzików 2 ziarna ziela angielskiego ¼ laski cynamonu ½ laski wanilii...

Nalewka na berberysie - Berberysówka

Berberys pospolity, Berberis vulgaris – rodzaj krzewu z rodziny berberysowatych wyst?puj?cy g?ównie na terenie Europy. Jajowate, b?d? cylindryczne, dochodz?ce do pi?ciu centymetrów, l?ni?co czerwone jagody s? bogatym ?ród?em witamin C i E, karotenoidów, pektyn i soli mineralnych. W zielarstwie u?ywane jako ?rodek witaminizuj?cy, dietetyczny i przeciwgor?czkowy.   Sk?adniki: 1 kg owoców berberysu 500 g cukru 1 l wódki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Zebrane po pierwszych przymrozkach owoce berberysu przebra?, umy?, lekko rozgnie?? i zasypa? w s?oju cukrem, a nast?pnie z...

Nalewka na nasionach kopru

Koper ogrodowy, Anethum graveolens – ro?lina z rodziny selerowatych pochodz?ca z terytorium po?udniowo-wschodniej Azji, gdzie nie wyst?puje ju? w stanie dzikim. W czasach antycznych koper u?ywany by? przez Babilo?czyków, Syryjczyków i Rzymian jako ?rodek pobudzaj?cy, mi?dzy innymi podawany gladiatorom przed wej?ciem na aren?. Li?cie i nasiona zawieraj? olejki eteryczne – karwon, flandren i limonen, ponadto s? niezwykle bogatym ?ród?em wapnia, ?elaza i fosforu. W swym sk?adzie zawieraj? równie? prowitamin? A, witaminy D, E, K, H, witaminy z grupy B, oraz bardzo du?e ilo?ci witaminy C.   Sk?adniki: 5 dag suszonych nasion kopru ogrodowego ...

Nalewka na owocach czeremchy - Czeremchówka

Czeremcha zwyczajna, Padus avium – gatunek drzewa lub du?ego krzewu z rodziny ró?owatych wyst?puj?cego w ca?ej Europie, Azji Mniejszej i Syberii, zwana tak?e trzemch?, ?liwk? kocierpk? lub smordyni?. Kuliste, czarne i b?yszcz?ce owoce czeremchy s? w smaku s?odko-gorzkie, tym s?odsze im pó?niej zerwane. Znajduj? one zastosowanie w sztuce kulinarnej jako sk?adnik nalewek, soków, marmolad, d?emów i konfitur. W zio?olecznictwie natomiast czeremcha stosowana jest jako ?rodek wykrztu?ny, przeciwkaszlowy, przeciwbiegunkowy, oraz moczop?dnie.   Sk?adniki: 1 kg owoców czeremchy 1 l wódki 500 g cukru   P...

Nalewka na bazylii

Bazylia eugenolowa, Ocimum gratissimum – gatunek ro?liny jednorocznej nale??cej do rodziny jasnotowatych, w stanie dzikim wyst?puje w tropikalnej cz??ci Azji i Afryki, z powodzeniem uprawiana równie? w Polsce. Bazylia znajduje szerokie zastosowanie jako surowiec zielarski reguluj?cy trawienie, pobudzaj?cy wydzielanie soku ?o??dkowego, u?ywany równie? w schorzeniach woreczka ?ó?ciowego i w?troby, a tak?e do ?agodzenia zapale? jamy ustnej w formie naparu do p?ukania.   Sk?adniki: 10 dag li?ci bazylii (?wie?ych lub suszonych) Kilka go?dzików 750 ml bia?ego, wytrawnego wina 50 ml koniaku lub brandy  ...

Nalewka na owocach brusznicy - Brusznicówka

Borówka brusznica, Vaccium vitis-idea, zwana tak?e borówk? czerwon? lub w niektórych regionach gogodze – jest to gatunek ro?liny nale??cy do rodziny wrzosowatych, Wyst?puje w strefie umiarkowanej na ca?ej pó?kuli pó?nocnej. Z dojrza?ych, b?yszcz?co czerwonych jagód robi si? galaretk?, która jest baz? do s?ynnego sosu Cumberland. Jako surowiec zielarski jagody brusznicy stosuje si? w celu regulacji trawienia i jako ?rodek dietetyczny.   Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych borówek 1 l spirytusu 1 l wody 250 g cukru   Przygotowanie: Owoce rozgnie?? i zala? w s?oju spirytusem, zam...

Nalewka na daktylach - Daktylówka

Pospolite daktyle s? to ususzone owoce daktylowca w?a?ciwego, Phoenix dactylifera – ro?liny z rodziny arekowatych, nazywanej cz?sto palm? daktylow?. Jest to ro?lina powszechnie uprawiana w po?udniowo-zachodniej Azji i pó?nocnej Afryce, gdzie ze ?wie?e owoce z odmian twardych mielone s? na m?k?, a z odmian mi?kkich t?oczy si? sok zwany „miodem palmowym”. Daktyle s? bogatym ?ród?em witamin A, C, B1, B2 i PP, zawieraj? równie? potas, ?elazo, fosfor i magnez. W seym sk?adzie kryj? równie? salicylany zwalczaj?ce ból, zapalenia i zapobiegaj?ce zakrzepom.   Sk?adniki: 20 dag suszonych daktyli ¼ laski wanilii 2 go?dziki...

Nalewka na ziarnach pieprzu - Pieprzówka

Pieprz czarny, Piper nigrum – gatunek ro?liny  z rodziny pieprzowatych pochodz?ca z Indii, uprawiana w ca?ej strefie tropikalnej. Z owoców pieprzu otrzymuje si? przypraw? zawieraj?c? du?? ilo?? olejków eterycznych i alkaloidu piperyny, która powoduje charakterystyczny pal?cy smak. W zale?no?ci od czasu zbioru owoców i sposobu ich pó?niejszej obróbki z pieprzowca otrzymuje si? ró?ne rodzaje przyprawy: Pieprz czarny – najpopularniejszy – owoce zbiera si? niedojrza?e, a nast?pnie poddaje si? je fermentacji i suszeniu; Pieprz zielony – niedojrza?e owoce marynuje si? w kwasie octowym lub mlekowym, b?d? konserwuje w solance; Pieprz bia?y – suszy si? dojrza?e owoce, zawieraj? one ...

Nalewka na ?urawinie - ?urawinówka

?urawina, Vaccinium - gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, wyst?puj?cej w krajach pó?nocnej i ?rodkowej Europy, pó?nocnej Azji i Ameryki Pó?nocnej. Kuliste czerwone jagody o ?rednicy do 1 centymetra s? bogatym ?ród?em witaminy C, minera?ów takich jak sód, potas, fosfor, wap? i magnez, a tak?e szereg kwasów organicznych - cytrynowego i jab?kowego. Ju? od czasów staro?ytnych ?urawina stosowana by?a w przypadku leczenia schorze? uk?adu moczowego.   Sk?adniki: 1 kg ?urawin 500 ml wódki 1 l spirytusu 500 g cukru ½ laski wanilii   Przygotowanie: O...

Nalewka na wiórkach kokosowych - Kokosówka

Kokos w?a?ciwy, Cocos nucifera - gatunek ro?liny z rodziny arekowatych, zwanej tak?e palm? kokosow?. Ro?lina ta pochodzi prawdopodobnie z terenów po?udniowo-wschodniej Azji lub pó?nocno-zachodniej Ameryki Po?udniowej. W wielu pierwotnych j?zykach tamtych rejonów nazywana jest "drzewem o tysi?cu zastosowa?" lub "drzewem, które zaspokaja wszystkie potrzeby ?yciowe". Do dzi? praktycznie wszystkie cz??ci ro?liny znajduj? zastosowanie w ró?nych ga??ziach przemys?u, i tak na przyk?ad z k?odziny (pnia palmy) pozyskuje si? niezwykle wytrzyma?e drewno wykorzystywane w budownictwie i stolarstwie, z korzeni wytwarza si? farby i p?yn do p?ukania ust i przeciw dyzenterii (czerwonce), sok z naci?tych kwiatostanów przeznac...

Nalewka na korzeniu ?e?-szenia - ?e?szeniówka

?e?-sze? w?a?ciwy, Panax ginseng   zwany równie? ginsengiem lub wszechlekiem jest gatunkiem byliny z rodziny araliowatych wyst?puj?cej dziko na terenie wschodniej Azji. ?e?-sze?, a w szczególno?ci jego korze? znajduj? szerokie zastosowanie w medycynie wschodu, gdzie u?ytkowany by? ju? 4000 lat temu jako ?rodek energetyzuj?cy, poprawiaj?cy koncentracj? i zapami?tywanie, podnosz?cy odporno?? na stres, ale tak?e obni?aj?cy poziom glukozy we krwi, zwi?kszaj?cy witalno?? i pomagaj?cy w redukcji nadwagi. W wieku dziewi?tnastym warto?? suszonego korzenia ?e?-szenia przekracza?a osiemnastokrotnie warto?? z?ota. Najstarsze dziko rosn?ce ro?liny oceniane s? na wiek oko?o stu lat i obj?te ca?kowit? ochron?, a...

Nalewka na owocach tarniny - Tarninówka

?liwa tarnina, Prunus spinosa - jest to gatunek krzewu z rodziny ró?owatych zwany równie? tark?. Wyst?puje w ca?ej Europie, zachodniej Azji i pó?nocnej Afryce. Przypuszcza si? ?e krzy?owanie tarniny z a?ycz? doprowadzi?o do uzyskania ?liwy domowej. Kuliste czarno-siwe owoce tarniny osi?gaj? od 1 do 3 centymetrów i maj? dzia?anie przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe i aseptyczne. Owoców najcz??ciej u?ywa si? do sporz?dzania konfitur, kompotów soków i syropów, ale ten niepozorny owoc znajduje szerokie zastosowanie równie? w produkcji win, nalewek i wysokoprocentowych destylatów. W Wielkiej Brytanii z tarniny sporz?dza si? nalewk? sole gin, we Francji i Hiszpanii likiery, odpowiednio ...

Nalewka przeciwgrypowa

Grypa z ?ac. influenza – jest to ostra choroba uk?adu oddechowego wywo?ana przez wirusa grypy. W historii epidemie tej choroby nawiedza?y ludzko?? co najmniej kilkana?cie razy, a najlepiej udokumentowan? i najbardziej zabójcz? pandemi? by?a „hiszpanka”, która w latach 1918-1919 poch?on??a ponad 50 mln ofiar. Leczenie grypy polega g?ównie ?agodzeniu objawów i zapobieganiu powik?aniom, w?ród których znajduj? si? zapalenie p?uc, oskrzeli, mi??nia sercowego, a nawet zapalenie mózgu i opon mózgowych. Przy zwalczaniu grypy najwa?niejsze jest zapobieganie jej. Koncerny farmaceutyczne proponuj? szczepionki ochronne, jednak ich skuteczno?? nie jest stuprocentowa ze wzgl?du na ró?norodno?? wirusów gr...

Nalewka bazyliowo-sza?wiowa

Sza?wia lekarska, Salvia officinalis – gatunek ro?liny z rodziny jasnotowatych, pochodz?ca z rejonu Morza ?ródziemnego. Jej nazwa ?aci?ska pochodzi od s?owa salvus oznaczaj?cego zdrowie. Li?ci sza?wii u?ywa si? jako surowiec zielarski ze wzgl?du na zawarte w nich substancje takie jak olejki eteryczne – tujon, cyneol i kamfor?, garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, jak równie? du?e ilo?ci witamin B1, PP, A i C. Dzia?aj? one na popraw? uk?adu trawiennego, obni?enie poziomu cukru we krwi, dzia?a koj?co na zm?czenie i depresj?, ponadto napary stosowane s? do p?ukania jamy ustnej i gard?a przy zapaleniach, ple?niawkach i anginie. Bazylia eugenolowa, Ocimum gratissimum - gat...

Nalewka Benedykty?ska - Benedyktynka

Benedyktynka lub Benedyktyn jest to ?wiatowej s?awy likier wytwarzany w Francuskim klasztorze benedyktynów w Fécamp. Receptura sporz?dzona zosta?a przez w?oskiego mnicha przebywaj?cego w klasztorze benedyktynów w Normandii, w zamy?le twórcy likier ten mia? by? lekarstwem na malari?. W oryginalnym sk?adzie zawiera wyci?gi z ponad 40 zió? i rozmaitych korzeni, mi?dzy innymi go?dzików, cynamonu, majeranku, kolendry dzi?gielu, ga?ki muszkato?owej, szafranu, lawendy, mi?ty i melisy. Nalewk? o podobnych w?a?ciwo?ciach smakowych i leczniczych, wzmacniaj?cych, uspokajaj?cych i wspomagaj?cych trawienie, mo?ecie zrobi? w domowych warunkach wed?ug poni?szego przepisu. Sk?adniki: Po p?askiej ?y?eczc...

Nalewka staropolska - Kordia?

Kordia? jest to staropolski mocny trunek zio?owy stosowany jako lek wzmacniaj?cy serce i uk?ad kr??enia, a tak?e na stany zapalne i dróg moczowych. Sk?adniki: Po 5 g: Ziela serdecznika Miecznicy czarnej Kwiatostanu g?ogu Korzenia koz?ka Li?ci melisy Ziela dziurawca Owocu ró?y Li?ci pokrzywy 750 ml czerwonego, wytrawnego wina 500 ml wódki 500 ml spirytus 125 ml miodu Przygotowanie: Wszystkie zio?a zala? w du?ym s?oju alkoholem, zamkn?? szczelnie i odstawi?  na pó? miesi?ca w ciep?e miejsce. nast?pn...

Nalewka na Propolisie - Propolisowa

Propolis to inaczej Kit Pszczeli, jest to produkowana przez pszczo?y substancja ?ywiczna o lepkiej konsystencji, powstaj?ca z m?odych p?ków drzew takich jak brzoza, topola, ?wierk oraz innych wybranych ro?lin zielonych. Propolis ma dla pszczó? znaczenie budowlane, uszczelniaj?ce ale i  antyseptyczne. Propolis bardzo dobrze rozpuszcza si? w alkoholu oraz wykazuje du?e w?a?ciwo?ci bakteriobójcze, przy?piesza gojenie ran oraz wspomaga gojenie ran, wszystko to doskonale kwalifikuje go jako materia? na nalewk? prozdrowotn?. Mo?e by? tak?e stosowany w przezi?bieniach i chorobach gastrycznych oraz dzi?se?. Wytwarza si? z niego  wiele preparatów leczniczych.  ...

Wino z truskawek #2

Truskawki w rejonie ?rodkowej Europy s? bardzo popularne zw?aszcza i? s? to jedne z pierwszych owoców, które zbiera si? w sezonie. Owoce truskawek doskonale nadaj? si? do bezpo?redniego spo?ycia i na przetwory. Zawieraj? cenne witaminy i mikroelementy.  Z owoców truskawki wytwarza si? d?emy, kompoty oraz mro?onki a z suszonych li?ci herbaty. Z truskawek mo?na przyrz?dza? desery oraz napoje alkoholowe. Sk?adniki: 2 kg „zdrowych” truskawek 1,3 kg cukru 4 litry zimnej wody 1 ?y?eczka kwasku cytrynowego 0,5 ?y?eczki taniny 1 ?y?eczka po?ywki dro?d?owej dro?d?e winiarskie lub nie (mo?na fermentowa? na dro?d...

Nalewka z g?ogu

Przepis uproszczony na nalewk? z g?ogu, przepis rozszerzony tutaj.   Sk?adniki: 500 g dojrza?ych owoców g?ogu szklanka wódki lub spirytusu   Przygotowanie: Owoce g?ogu zala? w s?oju alkoholem i odstawi? na tydzie? w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i przela? do butelek. Przechowywa? w piwnicy przez co najmniej trzy miesi?ce. Nalewka ma w?a?ciwo?ci rozszerzaj?ce naczynia krwiono?...

Nalewka na kminku - Kminkówka

Kminek to bardzo popularna przyprawa stosowana w ka?dej kuchni. Wykorzystuj? si? jego aromatyczne nasiona g?ównie do sa?atek, kapust i mi?s. Kminek posiada w?a?ciwo?ci poprawiaj?ce trawienie, przeciwskurczowe w okolicy uk?adu pokarmowego, wiatrop?dne, mlekop?dne oraz bakteriobójcze.   Sk?adniki: 1L wódki 40g nasion kminku 200g cukru   Przygotowanie: Nasiona kminku zala? w s?oju alkoholem, doda? cukier i wymiesza? i odstawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i prz...

Nalewka na korzeniu pokrzywy

Pokrzywa zwyczajna to pospolita ro?lina rosn?ca prawie wsz?dzie w niezagospodarowanych miejscach, cz?sto traktowana jako chwast i dlatego t?piona z uporem. W rzeczywisto?ci jest bogat? w witaminy i zwi?zki mineralne bomb? zdrowia. Zawiera wiele witamin m. in. K, C i A, chlorofil, flawonoidy, potas, ?elazo oraz wap?, ale tak?e garbniki, bia?ko oraz w?glowodany. Ma w?a?ciwo?ci moczop?dne, krwiotwórcze, pobudzaj?ce przemian? materii.  Polecana przy problemach z w?osami, skór?, niedokrwisto?ci? oraz anemi?. Warto pi? ?wie?y sok z li?ci pokrzywy lub dodawa? j?  do sa?atek. Z suszonych li?ci mo?na robi? herbatki. Sk?adniki: 0,5L wódki kilka korzeni pokrzywy...

Nalewka z pokrzywy

Pokrzywa zwyczajna to pospolita ro?lina rosn?ca prawie wsz?dzie w niezagospodarowanych miejscach, cz?sto traktowana jako chwast i dlatego t?piona z uporem. W rzeczywisto?ci jest bogat? w witaminy i zwi?zki mineralne bomb? zdrowia. Zawiera wiele witamin m. in. K, C i A, chlorofil, flawonoidy, potas, ?elazo oraz wap?, ale tak?e garbniki, bia?ko oraz w?glowodany. Ma w?a?ciwo?ci moczop?dne, krwiotwórcze, pobudzaj?ce przemian? materii.  Polecana przy problemach z w?osami, skór?, niedokrwisto?ci? oraz anemi?. Warto pi? ?wie?y sok z li?ci pokrzywy lub dodawa? j?  do sa?atek. Z suszonych li?ci mo?na robi? herbatki. Wersja pierwsza: Sk?adniki: 0,5L wódki ...

Nalewka 3 cytrusy - pomara?czowo grejpfrutowo cytrynowa

Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?ów, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Dzi? prezentuj? nalewk? na 3 cytrusach: pomara?cza, grejpfrut, cytryna. Przepis na s?oik pi?cio-litrowy. Sk?adniki: 1 grejpfrut 2 pomara?cze 3 cytryny 3,5l wódki 50% 200g cukru opcjonalnie kilka go?dzików Przygotowanie: Cytrusy umy? w ciep?e...

Nalewka 4 cytrusy - pomara?czowo grejpfrutowo cytrynowo limonkowa

Jest prosta modyfikacja przepisu na nalewk? 3 cytrusy. Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?ów, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Dzi? prezentuj? nalewk? na 4 cytrusach: pomara?cza, grejpfrut, cytryna oraz limonka. Przepis na s?oik pi?cio-litrowy. Sk?adniki: 1 grejpfrut 2 pomara?cze 3 c...

Nalewka 2 cytrusy

Najpopularniejsze dost?pne u nas cytrusy to: pomara?cza s?odka, grejpfrut czerwony lub bia?y, cytryna, mandarynka, pompela (pomelo), lima(limonka), rzadziej wyst?puj? tak?e: cedrat, kumkwat, klementynka, limkwat, cytranga, cytron i tangelo. Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?ów, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Cytrusy mo?na ??czy? dowolnie mi?dzy sob? najlepiej w stosunku wagowym 1:1 lub podobnym. Przepis na s?oik trzy-litrowy. Przyk?...

Nalewka z kwiatów s?onecznika

S?onecznik zwyczajny to popularna ro?lina oleista, której nasiona wykorzystuje si? na wiele sposobów. Jego kwiaty mo?na tak?e wykorzysta? np. jako surowiec na nalewk?. Przepis na 1 litr nalewki. Sk?adniki: 70 g ?wie?ych p?atków kwiatu s?onecznika 0,8l wódki   Przygotowanie: Kwiaty zala? w s?oju alkoholem i odstawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i przela? do butelek. Przechowywa? w p...

Nalewka z kwiatów czarnego bzu

Przepis na 1 litr nalewki. Sk?adniki: 5 du?ych baldachów kwiatu bzu czarnego 50 g cukru 0,8l wódki lub spirytusu Przygotowanie: Baldachy bzu zebra? wiosn?. Kwiaty zala? w s?oju alkoholem, doda? cukier i odstawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i przela? do butelek. Przechowywa? w piwnicy przez co najmniej trzy miesi?ce, nast?pnie spo?ywa? w niewielkich ilo?ciach....

Nalewka ze skrzypu

Skrzyp polny podobnie jak pokrzywa uznawany jest za chwast lecz tak samo jest bardzo warto?ciow? ro?lin? stosowan? cz?sto w medycynie naturalnej i ludowej. Skrzyp pomaga w leczeniu wrzodów, wzmacnia oczy i naczynia w?osowate w?osów, pobudza powstawanie czerwonych krwinek i hemoglobiny, pomaga regulowa? miesi?czki. Suszony skrzyp nadaje si? na herbatki lub napary do wcierania ale tak?e doskonale nadaje si? na wykonanie nalewki prozdrowotnej. Przepis na 1 litr nalewki. Sk?adniki: 200g suszonego skrzypu lub ?wie?o zerwanego 50 g cukru 0,8l wódki lub spirytusu ...

Nalewka na m?odych p?dach sosny

Na jesienne i zimowe przezi?bienia mo?emy mie? pod r?k? doskona?e naturalne lekarstwo, koj?ce dla bol?cego gard?a i?agodz?ce uporczywy kaszel.PRZYGOTOWANIE:Wystarczy wiosn? zebra? 1,5 litra m?odych p?dów sosny (?atwo je rozró?ni? od starych, s? jasnozielone) i zasypa? je 1/2 kg cukru.Pozostawi? w s?oju na oko?o tydzie? aby pu?ci?y sok. Nast?pnie zalewamy s?ój alkoholem o mocy 60-70 % i odstawiamy w nas?onecznione miejscena miesi?c (ja swoj? trzymam w ogrodzie). Po tym czasie zlewamy do butelek z ciemnego szk?a, warto j? przefilt...

Nalewka Miodula, mieducha, miodówka...

Dzisiaj prosty przepis na rozgrzewaj?c? i krzepi?c? cia?o i ducha nalewk? na miodzie. Do jej przygotowania potrzebujemy:SK?ADNIKI: 250 g p?ynnego miodu, najlepiej lipowego lub akacjowego 250 ml spirytusu 95% 250 ml bia?ej wódki 40% jedn? dojrza?? cytryn?  250 ml niegazowanej wody mineralnej PRZYGOTOWANIE: Wi?c robimy! Cytryn? dok?adnie myjemy, sparzamy wrz?tkiem i obieramy. Oddzielamy bia?? cz??? skórki czyli albedo, aby unikn?? gorzkiego posmaku. Je?li miód nie jest w stanie p?ynnym - podgrzewamy go k?pieli wodnej, czyli po prostuwk?adamy s?o...

Nalewka mi?towo-cytrynowa 2

Nalewka mi?towo-cytrynowa zwana równie? mi?tówk? konstanci?sk?. SK?ADNIKI: 0,5 litr spirytusu 0,5 litra niegazowanej wody mineralnej kilka ga??zek ?wie?ej mi?ty pieprzowej lub cytrynowej du?? ?y?k? cukru cienko obran? skórk? z jednej dojrza?ej cytryny PRZYGOTOWANIE:Z wody i cukru robimy syrop cukrowy (rozpuszczamy cukier w gotuj?cej si? wodzie). Po ostygni?ciu mieszamy ze spirytusem. Do s?oja wk?adamy poszarpan? mi?t?, obran? skórk? z cytryny bez bia?ej cz??ci (albedo). Odstawiamy na 10 dni w ciep?e nas?onecznione miejsce, codziennie wstrz?saj?c s?ojem. Nast...

Nalewka truskawkówka lubelska

Truskawki zawsze doskona?e na wszelkie domowe alkohole. Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych truskawek 400 ml p?ynnego miodu lipowego, akacjowego lub wielokwiatowego 1 litr wódki o mocy 40-45% Przygotowanie: Truskawki myjemy i pozbawiamy szypu?ek. Osuszamy na durszlaku lub na r?czniku papierowym. Wk?adamy do du?ego s?oja i zalewamy alkoholem. Odstawiamy w ciep?e, nas?onecznione miejsce n miesi?c. Owoce zrobi? sie wyblak?e, a nalew intensywnie czerwony. Zlewamy znad owoców i pozosta?e owoce zalewamy p?ynnym miodem. Szczelnie zamykamy i odstawiamy na 2 tygodnie w nas?onecznione miejsce. Codziennie lekko wstrz?samy s?ojem....

Nalewka Czere?niówka z rumem Bacardi

Dzisiaj pyszna czere?niówka dla cierpliwych. SK?ADNIKI: 2 kg dojrza?ych czere?ni 1 litr rumu Bacardi 0,5 kg cukru 6-8 go?dzików 1 lask? wanilii PRZYGOTOWANIE:Czere?nie umy?, osuszy? i wydrylowa?, 10% pozostawi? z pestkami. W?o?y? do s?oja, zasypa? cukrem, doda? przekrojon? wzd?u? lask? wanilii i wla? rum. Wymiesza? i odstawi? na 3-4 miesi?ce co kilka dni potrz?saj?c s?ojem. Nast?pnie przefiltrowa? i rozla? do butelek, odstawi? na kolejne 2-3 miesi?ce w ciemne i ch?odniejsze miejsce. ...

Nalewka Rumiankowa

Rumianek pospolity to wszechstronnie wyst?puj?ca ro?lina z rodziny astrowatych, która dzi?ki zawartym flawonoidom, zwi?zkom kumarynowym, oraz solom mineralnym znalaz?a szerokie spektrum zastosowa? zarówno w lecznictwie domowym oraz w kosmetologii. Kwiaty rumianku warto zbiera? maju, kiedy to zaczynaj? one kwitn??. Przepis na ok 1 litr wytrawnej zdrowotnej nalewki na koszyczkach kwiatowych rumianku. Sk?adniki: 55 g ?wie?ych koszyczków kwiatu rumianku pospolitego 0,8l wódki lub domowego dobrego destylatu o mocy 50%   Przygotowanie: Kwiaty zala? w s?oju alkoholem i odstawi? n...

Nalewka na p?atkach ró?anych

Nalewka na p?atkach ró?anychDelikatna "damska" nalewka - do jej wykonania potrzebujemy:Sk?adniki: 2 szklanki p?atków ró?y 200 ml wódki 40% 500 ml spirytusu 0,5 kg cukru kawa?ek cynamonu (ok.2-3 cm) kilka go?dzików o,5 litra niegazowanej wody mineralnej Przygotowanie:Dojrza?e i pachn?ce p?atki ró?y wk?adamy warstwami do s?oja przesypuj?c je cukrem (zu?ywamy 250 g cukru). Dodajemy cynamon, go?dziki i zalewamy wódk? wymieszan? ze spirytusem. Zakr?camy i odstawiamy w ciep?e nas?onecznione miejsce na 2 tygodnie, codziennie lekko poruszamy s?ojem. Po...

Nalewka chili-cytrynowa

Doskona?a nalewka rozgrzewaj?ca na listopadowe ch?ody. Prosimy uwa?a? na jej moc... Do jej przygotowania potrzebujemy: 2 ?wie?e papryczki chili peperoncino ?wie?? skórk? z 3-4 cytryn 0,5 litra spirytusu 95% 250 ml wódki 40% 250 ml niegazowanej wody mineralnej 250 g cukru Przygotowanie: Cytryny dok?adnie myjemy i sparzamy wrz?tkiem i obieramy delikatnie cieniutko skórk? (bez bia?ej cz??ci, tzw.albedo. Papryczki delikatnie rozkrajamy wzd?u? z jednego boku (warto robi? to w r?kawiczkach). Wrzucamy cytryny i papryczki do s?oja o pojemno?ci 1,5 litra. Zalewamy spir...

Nalewka czere?niowo-truskawkowa

Pocz?tek sezonu owocowego zapowiadaj? jak co roku czere?nie i truskawki, dlatego prezentujemy dzi? prosty przepis na wiosenn? szybk? nalewk? z tych pospolitych, wsz?dobylskich owoców. SK?ADNIKI: 0.5kg czere?ni 0.5kg truskawek 1l wódki kilka go?dzików 0,5kg cukru sok z limetki lub cytryny   PRZYGOTOWANIE:Nalewk? mo?na przygotowa? zarówno z czere?ni z pestkami jak i drylowanych. Mo?e by? wytrawna lub s?odka. Dzi?ki czere?niom zawieraj?cym potas jest dobrym lekiem na reumatyzm i choroby wie?cowe. Umyte czere?nie i truskawki wsypujemy do s?oja, zasypujemy cukrem i...

Wytrawna nalewka z czere?ni z pigw? wed?ug Marysi Okowity

W ostatnie pi?kne majowe dni wspaniale obrodzi?a nasza czere?nia - najwcze?niejsza jak? mamy, na nieszcz??cie równie? w okolicy. Szpaki natychmiast dowiedzia?y si? o darmowych smako?ykach i atakowa?y nas pot??nie. Po straszakach w rodzaju latawca-sztucznego ptaka i szeleszcz?cych wst??kach zawieszonych na pi?ciometrowych w?dziskach na szczycie czere?ni dali?my sobie spokój i jak co roku doszli?my do wniosku: góra drzewa ich, ?rodek i dó? – nasz. Na fotce oczywi?cie wida? gór? tu? przed pierwszymi atakami....

Nalewka z korzenia pietruszki

Pietruszka to jedno z najpopularniejszych warzyw u?ywanych w polskiej kuchni. Dodawana do wielu potraw wzbogaca je swoim niepowtarzalnym smakiem. Ta niepozorna ro?lina to bogactwo witaminy C i silny specyfik o dzia?aniu moczop?dnym. Pietruszka doskonale nadaje si? równie? na domow? zdrowotn? nalewk?. Sk?adniki: 40g korzenia pietruszki 0.75l bia?ego wytrawnego wina 120ml wódki 50% Przygotowanie: Dok?adnie zmia?d?ony (blender, mo?dzierz) korze? pietruszki zalej po?ow? wina zmieszanego wcze?niej z wódk?. Tak przygotowan? baz? nalewki odstawiamy na 2 godziny. Nale?y cz?sto miesza? nalewk? w tym czasie....

Z?oty maliniak na miodzie naw?ociowym

Do przygotowania tej prostej, a jak?e smakowitej nalewki potrzebujemy: 1 litr malin 1,2 litra alkoholu o mocy 50 % 200 ml miodu z naw?oci (mo?emy zast?pi? go miodem lipowym) Przygotowanie: Dojrza?e maliny warto wcze?niej zamrozi?, ?atwiej wówczas ulegaj? maceracji.  Sposób przygotowania nalewki jest prosty: Do czystego 2-litrowego s?oja wk?adamy maliny. Do s?oja dolewamy oko?o 1,2 litra alkoholu – je?li nie wiecie w jaki sposób rozrobi? spirytus z wod? to skorzystajcie z prostej aplikacji na Androida pod nazw? ...