To może Ci się przydać!

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe:

Tapety Alkoholowe

Tapety na PC: Nowa tapeta Alkohole Domowe. T?o plaster miodu. Nowe logo w centrum! 1920x1200 ...

Jak zrobic zacier/nastaw?

Zacier - kiedy przy u?yciu enzymw scukrzaj?cych zaciera si? zbo?e - czyli najcz??ciej przy u?yciu amylazy rozbija skrobi? zawart? w zbo?ach na cukry proste, przyswajalne przez dro?d?e.Nastaw - kiedy robimy mieszanin? cukru, lub owocw z wod?. Nie wykorzystujemy enzymw scukrzaj?cych. Dro?d?e swoj? inwertaz? zamieniaj? sacharoz? na glukoz? i fruktoz?.   Nastaw z cukru - ?atwiej si? ju? nie da! Przygotowanie tego nastawu wed?ug tego przepisu jest banalnie proste, potrzebujemy tylko cukru, dro?d?y i wody. Nastaw cukrowy musimy sobie policzy?, tak, ?eby zna? zawarto?ci alkoholu w nastawie i potem w produkcie. Chc...

Klarowanie zacieru (metody domowe)

Tradycyjne klarowanie zacieru. Wiadomo ?e gdy robimy wdeczk?, chcemy aby mia?a jak najlepszy smaczek ju? po pierwszym p?dzeniu. Dlatego warto dobrze odklarowa? ferment by bimberek jak najmniej ?mierdzia?. Ale do tego trzeba czasu a zacier nie ch?tnie poddaje si? klarowaniu dlatego trzeba mu pomc. Zasady s? te same co przy klarowaniu wina, tyle ?e tutaj nie ma si? co ba?, bo zawsze mo?na to odp?dzi? :-) 1 - ?elatyna i tanina Aby sprawnie posz?o klarowanie za pomoc? tych substancji nale?y przeprowadzi? prby. W 100 g zimnej wody rozpuszcza si? 1 g ?elatyny, a po 24 godzinach podgrzewa roztwr do wrzenia. Nast?pnie do czterech ponumerowanych szklanek lub b...

W czym robi? zacier?

Jakich naczy? i pojemnikw u?ywa? do fermentacji zacieru.Zacier mo?na robi? w naczyniach o ka?dej pojemno?ci - nale?y jednak pami?ta?, ?e przy ilo?ciach ponad 120L -150L i wi?kszych wymaga aktywnego ch?odzenia nastawu w czasie fermentacji. Nale?y oczywi?cie zachowa? odpowiednie proporcje wody i cukru by nie straci? cukru (je?li damy go za du?o) i unika? zbyt niskiej zawarto?ci alkoholu (je?li damy cukru za ma?o).Oto najpopularniejsze naczynia stosowane do produkcji zacieru:...

Szybkie klarowanie zacieru

Robi?c domow? wdeczk? dbamy o to aby mia?a jak najlepszy smak i aromat. ?eby to osi?gn?? nale?y dobrze wyklarowa? nastaw, dzi?ki temu bimberek/destylat b?dzie zawiera? ma?o nieprzyjemnych aromatw. Oczywi?cie samo klarowanie to wszystko ale jeden z wielu kluczowych elementw prowadz?cy do absolutu. Do uzyskania klarownej cieczy trzeba czasu, zacier niech?tnie poddaje si? klarowaniu - dlatego trzeba mu pomc. Zasady s? te same co przy klarowaniu wina, tyle ?e tutaj nie ma si? co ba? ?e zepsujemy jako? smak poniewa? i tak trzeba to przedestylowa?. Oto kilka sprawdzonych metod klarowania nastaww: - klarowanie grawitacyjne - najd?u?sze, nie pomagamy nastawowi, czek...

Materia?y do budowy destylatora

1 - SZK?O - jeden z lepszych (o ile nie najlepszy) materia?w do budowy destylatora. Szk?o nie wchodzi w reakcje z niczym, jest kwasoodporne i super zdrowe dla zwyk?ych spijaczy trunkw. Ma jeszcze jedn? wa?n? zalet?: jest przezroczyste i wida? przez nie zachodz?ce procesy, co pozwala na wi?ksz? kontrol?. Oczywi?cie ma wady: ?atwo si? t?ucze (zw?aszcza po pijaku ci??ko je pozostawi? w jednym kawa?ku), ci??ko jest je modelowa? i dostosowywa? do w?asnych potrzeb (chyba ?e kto? ma hut? szk?a - wtedy ma dobrze).2 - STAL NIERDZEWNA - ang. stainless steel (SS) lub stal kwasoodporna KWASOODPORNA (KO) - jest to, obok szk?a, najlepszy materia?, bo podobnie jak szk?o nie reagu...

Przybory przydatne podczas destylacji

1. Alkoholomierz.Przydaje si?, gdy? warto wiedzie?, czy z rurki nie leci woda. Jest to urz?dzenie, ktre sk?ada si? z probwki i p?ywaka z podzia?k? (skale s? r?ne, zale?nie od klasy i przeznaczenia sprz?tu; jednostk? zwykle jest % obj?to?ci), kiedy wlejemy do probwki alkohol, to p?ywak poka?e na podzia?ce zawarto?? etanolu w roztworze. Alkoholomierzem nie da si? zmierzy? zawarto?ci alkoholu w nastawie/zacierze, a tylko w roztworze etanol - woda! Przed pierwszym u?yciem warto sprawdzi?, czy alkoholomierz wskazuje prawid?owo - wystarczy sprawdzi? na czystej wodzie (ma by? 0) i wdce ze sklepu (40%). Pomiary nale?y wykonywa? w 20oC (o ile na alkoholomierzu nie jest napisane ina...

S?owniczek destylera

1410 - Popularne, teraz ju? archaiczne okre?lenie oznaczaj?ce proporcje sk?adnikw s?u??cych do zrobienia nastawu: 1 - 1 kilogram cukru; 4 - 4 litry wody; 10 - 10 dkg dro?d?y piekarskich Alcotec - dro?d?e gorzelnicze. Alembik - Prosty miedziany aparat do destylacji; rwnie? wdka wytrawna tzw. przepalanka. Alkoholomierz - urz?dzenie s?u??ce do mierzenia zawarto?ci procentowej alkoholu etylowego w roztworze wody. Anka - rodzaj dro?d?y alkoholowych, wyprodukowanych w Kanadzie. Areometr - urz?dzenie (przyrz?d) wykorzystywane przy badaniu g?sto?ci cieczy. Jest to ...

Manifest Prawdziwego Domowego Producenta Trunkw

Tre?? Manifestu: Prawdziwy Domowy Producent Trunkw (dalej PDPT) b?dzie wytrwale d??y? do doskona?o?ci w swojej sztuce produkcji, poprzez dok?adno??, skrupulatno??, czysto?? i samoedukacj?. B?dzie wprowadza? inowacje, sprawdza? je i dzieli? si? z innymi PDPT. PDPT - ma obowi?zek znania i skrupulatnego przestrzegania zasad BHP i dbania o zdrowie swoje i innych. PDPT - ma obowi?zek podstawowej znajomo?ci prawa dotycz?cego destylacji alkoholu w warunkach domowych (swoim kraju) aby by? w stanie postawi? solidny argument obronny wobec w?adz w wypadku gdy nieszcze?liwie zostanie zatrzymany przez w/w w?adze. PDPT - nigdy nie powinien spo?ywa? znacznej ilo?ci trun...

Nowa marka produktw - AD

Portal Alkohole-Domowe.com ma zaszczyt poinformowa? Pa?stwa o wprowadzeniu na rynek enologiczny w?asnej linii produktw oznaczonych charakterystycznym logo AD. S? to nowe produkty charakteryzuj?ce si? wysok? jako?ci? i wydajno?ci? a przy tym nisk? cen?! Na chwil? obecn? dost?pne jest sze?? produktw: Aktywne Dro?d?e Vodka Crystal - przeznaczone do wytwarzania ?agodnych w smaku destylatw,  Aktywne Dro?d?e Turbo 48 oraz Aktywne Dro?d?e T3 - zaprojektowane do szybkiego odfermentowania cukru w nastawie, Dro?d?e Owocowe Turbo - dedykowane do nastaww owocowych, Duoklar Turbo - ?rodek klaruj?cy przeznaczony do wszelkich produktw fermentacji oraz W?giel Aktywny Granul...

BIMBER

Bimber - (inaczej Samogon, Okowita, Ksi??ycwka) - jest to napj alkoholowy produkowany wy??cznie w warunkach gospodarstwa domowego, w Polsce najcz??ciej noc? i po kryjomu - st?d nazwa "Ksi??ycwka". Otrzymuje si? go najcz??ciej przez destylacj? zacieru zbo?owego, ziemniaczanego lub nastawu cukrowego oraz wina. W wielu ?rodowiskach istnieje teoria ?e mo?na go wymrozi? ale jest to nieprawda. Bimber mo?na otrzyma? z r?norakich surowcw takich ja wszelakie owoce, ziemniaki, zbo?a, kukurydza, cukier, buraki cukrowe (melasa) itp. W zale?no?ci od sposobu destylacji, rektyfikacji i sposobu oczyszczania r?ni si? on smakiem i zapachem. Przewa?nie po pierwszej destylacji jest to bezbarwny p?yn...

Regulamin i zasady u?ytkowania

Postanowienia Oglne Je?li nie masz uko?czonych 18 lat nie powiniene?/powinna? czyta? zawartych tu informacji! Zapytaj wpierw swych starszych opiekunw co o tym s?dz?. Wszystkie tre?ci tu zamieszczone s?u?? jedynie celom dydaktycznym i informacyjnym. Czytanie, pisanie na Naszych stronach robisz wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno?? lub swych opiekunw!. Wiedz i? nadmierne spo?ywanie alkoholu prowadzi do choroby alkoholowej zwanej alkoholizmem! Jest to nieuleczalna choroba, ktra niszczy ludzi i doprowadza do rozpadu rodzin. W Polsce ok. 800 ty?. ludzi cierpi na t? chorob?. Postaraj si? do nich nie do??czy?! Miej to na uwadze zanim od teorii przej...

Kontakt

Najcz?stsze pytania:Nie mog? si? zalogowa? na forum? Sprawd? czy poprawnie przeszed?e?(a?) proces rejestracji na forum? http://alkohole-domowe.com/forum/ucp.php?mode=register, (na Twój adres e-mail wys?ali?my list z linkiem aktywacyjnym, który nale?y klikn?? aby aktywowa? konto na forum, sprawd? równie? folder SPAM!). By? mo?e zarejestrowa?e?(a?) si? w naszym sklepie http://alkohole-domowe.pl ? UWAGA! Dane logowania do sklepu nie s?u?? do logowania si? na forum i odwrotnie! Nale?y za?o?y? oddzielne k...

Mapa Strony

Mapa Strony...

Ma?e Info o Alkoholowej Stronce

Ma?o kto wie ale Alkohole-Domowe.com to projekt ktry wcze?niej by? znany pod adresem Alkoholick.Reublika.pl, jednak wszystko co dobre szybko si? ko?czy a nastaje lepsze :)... Na pocz?tku by?a to szkolna praca na ocen? ale z czasem przerodzi?a si? w powa?ne przedsi?wzi?cie. Strona Alkoholick.Reublika.pl istnia?a od ok. 01.12.2003 od ok. lipca 2008 lecz przysz?a pora na zmiany, poprawki i du?y upgrade :) Na razie ca?y czas j? aktualizuje i opisuj? tu moje do?wiadczenia zwi?zane z wyrobem alkoholi domowych. Mam nadziej? ?e strona wam si? spodoba. Autorem strony jestem ja czyli Qba, mo?ecie poczyta? o mnie w dziale O nas czyli co nieco o mnie i o tych co robi? ten serwis. Wie...

Podstawowe informacje dotycz?ce produkcji bimbru

Uwaga !Pami?taj p?dz?c bimber, samogon czy okowit? w Polsce ?amiesz prawo i ryzykujesz sam. Ustawa z dnia 18 pa?dziernika 2006 r. o wyrobie napojw spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznacze? geograficznych napojw spirytusowych stwierdza: Art. 44. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku.2. Kto dopuszcza si? czynu okre?lonego w ust. 1 w stosunku do napojw spirytusowych o znacznej warto?ci,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2....

Ch?odzenie czyli wi?cej o Ch?odnicach

Ch?odzenie podczas destylacji Podstaw? dobrego skraplania jest dobrze skonstruowana ch?odnica. Jej konstrukcja musi by? tak zaprojektowana aby pary alkoholu skrapla?y si? szybko i do tego w 100%, je?eli nie sch?odzimy ich odpowiednio to z rurki zamiast wdki poleci nam wysokooktanowa para wodno-alkoholowa. Bimber mo?e kapa? ciep?y ale nale?y z tym uwa?a? bo im cieplejszy tym bardziej alkohol odlatuje z niego do atmosfery, mo?na tak straci? naprawd? kilka procent. Po pierwsze aby ch?odnica dobrze dzia?a?a musi mie? dostatecznie d?ug? spiral?. Lepiej ?eby przebieg waszej spirali wygl?da? tak:   ...

Nalewka z czosnku

Sk?adniki: 1 g?wka czosnku 3/4 l wdki 1 szklanka p?ynnego miodu 1 cytryna   Wykonanie: Czosnek pokroi? w s?upki, cytryn? w ?wiartki, zala? miodem i wdk? (oczywi?cie w?asnej roboty). Macerowa? wszystko dwa tygodnie, nast?pnie przefiltrowa? i odstawi? na dwa trzy miesi?ce. Ta nalewka mo?ne wp?yn?? na obni?enie cholesterolu, zmniejszenie ci?nienia, wi?ksz? odporno?? organizmu. Nalewka po paru dniach jest klarowna i ma bardzo przyjemny, zrwnowa?ony smak. Mid doskonale si? komponuje z czosnkiem i cytryn?....

Nalewka Ananasowa

Sk?adniki do nalewki z Ananasa:- 0,5 I spirytusu- ananas- syrop cukrowy -  0,75 woda + 0,25 kg cukier Przygotowanie:Do s?oja wla? p? litra spirytusu. Ananasa obra? ze skrki. Przygotowa? 1/4 ca?o?ci owocu, owin?? i zawiaza? sznurkiem. Zawiesi? ananas nad spirytusem, aby nie zamoczy? owocu. S?j zamkn?? i pozostawi? w ciemnym ale ciep?ym miejscu na p? miesi?ca. Po tym czasie usuna? pozosta?o?ci ananasa. P Przygotowa? syrop z wody i cukru. Do ciep?ego syropu wla? powsta?y ananasowy p?yn, zamiesza? i ostudzi?, rozla? do butleke, zakmn?? i przechowywa? minimum p? roku w piwniczce. DZIA?ANIE:...

Zacier z ?yta - przepis na ?ytniwk?

Sk?adniki :- woda - 10 l- s?d j?czmienny - 0,5 kg- ?yto - 3 kg- dro?d?e - 10 dg - 1 kostka Do przegotowanej gor?cej wody o temp. 50-60oC wsypa? kolejno zmielony s?d j?czmienny i zmielone na m?k? ?yto. Nale?y wszystko miesza? kilka minut aby nabra?o jednakowej konsystencji. W takich warunkach m?czka w ?ycie si? scukrzy. Wszystko wla? do butli lub innego du?ego naczynia, przykry? gaz? lub wat? i pozostawi? na 12 godzin w temp. pokojowej aby ostyg?o. Po tym czasie doda? dro?d?e rozpuszczone w letniej wodzie i odstawi? wszystko na ok 6 - 7 dni. Z tak przygotowanego zacieru powinni?my otrzyma? 2 litry spirytu 60 - 70 procentowego, polecam destylacj? d...

Przepis na S?d Zbo?owy

1. J?czmie?, Pszenic?, ?yto lub Kukurydz? nale?y zamoczy? w ciep?ej wodzie tak aby ziarna nap?cznia?y. Je?li s? one ?wie?e i wilgotne to wystarczy kilka godzin, lecz je?li jest wyschni?te nale?y trzyma? w wodzie ok 24 h lub d?u?ej.2. Wod? nale?y odla? i wsypa? ziarno do naczynia o odpowiednio du?ej ?rednicy. Nale?y rozprowadzi? je po ca?ej powierzchni tak aby grubo?? warstwy ziaren nie przekroczy?a 1 cm. Naczynie nale?y postawi? w ciep?ym i (koniecznie) ciemnym miejscu. Mo?na zakry? je kocem lub czym? zast?pczym tak aby uniemo?liwi? dostanie si? ?wiat?a do zbo?a. Mo?na je nawil?a?, nale?y z tym nie przesadzi? bo ziarno nie mo?e le?e? w wodzie.3. Po oko?...

Metody destylacji alkoholu

Destylacja , P?dzenie, Skraplanie Wyr?niamy kilka najwa?niejszych metod destylacji alkoholu:   Destylacja Metodami "Garnkowymi"...

Destylacja metod? klasyczn? (Pot Still) - Porady

Zaczynamy p?dzenie. Je?li nasza aparatura stoi ju? na swoim miejscu, wszystko jest szczelne a zacier nam si? grzeje to wystarczy czeka?. P?dzi? mo?na ?mia?o bez termometru, kiedy zobaczymy ?e leci mocne to dobrze, trzymamy temperatur?. Kiedy zacier osi?gnie ju? ponad 80o wystarczy ustawi? taki p?omie? ?eby pr?dko?? kapania by?a sta?a. Warto co chwila smakowa? (palcem) alkohol i sprawdza? na oko jego moc. Je?eli mamy alkoholomierz to niema problemu. Ja zawsze p?dz? tak d?ugo jak leci nawet do 15%. Potem wszystko mieszam razem tak aby moc oglna nie spad?a po ni?ej 45%. W praktyce pierwsza destylacja sk?ada si? z kilku podstawowych faz. ...

Zacier z ziemniakw

Sk?adniki :- woda - ok 15 - 20 l- s?d j?czmienny - 1 kg- ziemniaki - 15 kg- dro?d?e - 10 dg - 1 kostka Ziemniaki nale?y umy? i dobrze ugotowa?, nast?pnie zmiesza? je ze zmielonym na m?k? s?odem j?czmiennym. Wszystko wla? do du?ego naczynia np. beczki. Do tego doda? p?tora-raza tyle wody o temp. 50o-60oC. Nale?y wszystko dobrze wymiesza? i odstawi? na 3-4 godzin aby ostyg?o. Je?eli wszystko dobrze wymieszamy to enzymy w j?czmieniu powsta?e podczas zakie?kowania, zamieni? skrobi? w ziemniakach na dwucukier zwany maltoza, z ktr? dro?d?e dadz? sobie ju? rad?. Czyli kr...

Nastaw z burakw (melasy)

Nastaw ten mo?na przygotowa? wed?ug kilku przepisw:1 - Buraki dok?adnie oczy?ci?, poszatkowa?, zala? letni? wod?, pozostawi? na dob?. Po tym czasie zala? sok i ponownie zal? buraki wod?. Aby wyci?gn?? ca?y sok nale?y post?pi? tak trzy razy. Soki zla? razem i doda? dro?d?y, po przefermentowaniu oddestylowa?. Ze 100 kg burakw mo?na uzyska? do 12 litrw 100% spirytusu. 2 - Buraki dok?adnie oczy?ci?, pokroi? i zatrze? tak aby uzyska? ok 10 litrw soku. Sok z miazg? zagotowa? i odcedzi?. Doda? 75g dro?d?y rozpuszczonych w szklance letniej wody. Fermentowa? ok tygodnia w tem 25oC. Po tym czasie oddestylowa?. 3 - Zacier z Melasy - Buraki dok?adnie oczy?ci?, pokroi? na ...

Nastawy ze ?liwek

Z nastawu ?liwkowego po destylacji mo?emy otrzyma? wspania?? ?liwowic? domow?. Oto kilka prostych metod jak to zrobi?. 1 - ?liwki oczy?ci? z zanieczyszcze?, nast?pnie zmia?d?y? i wsypa? do du?ego naczynia z przykryciem. Doda? dro?d?y winnych lub w ostateczno?ci piekarskich, pozostawi? w ciep?ym miejscu. Podczas fermentacji pojawi si? ko?uch, nale?y go zanurza? pod powierzchni? fermentu. Powinno si? tak?e od czasu do czasu porusza? naczyniem. Ze 100 kg ?liwek mo?na otrzyma? od 6 do 10 litrw 50% ?liwowicy. Zale?y to od s?odko?ci ?liwek. Po przechowaniu w d?bowej beczce ?liwowica nabiera ??tawego koloru i wytwornego aromatu. Je?eli posiadamy kiepski aparat destylacyjny (bez odstojnikw i defleg...

Przepis na Cytrynwk?

Przepis ma dobr? cytrynwk?. Sk?adniki: -1litr bimbru (destylatu)-0,5kg cytryn-1/4 szklanki cukru Przygotowanie Bimber wlewamy do naczynia. Cytryny rozpo?awiamy i wyciskamy na wyciskarce. Najlepsza do tego jest wyciskarka elektryczna z ruchom? ko?cwk? (z 1kg cytryn ?rednio 0,6l soku).  Sok z mi??szem wlewamy do naczynia z bimbrem/destylatem. Nast?pnie wsypujemy 1/4 szklank? cukru (na 1 litr bimbru). Wszystko dok?adnie mieszamy, a? cukier si? rozpu?ci i pozostawiamy na tydzie?. Po tym czasie mo?e by? d?u?ej bo im d?u?ej tym lepiej. Odcedzamy przez sitka o r?nej g?sto?ci siatki. Proces wykonujemy ki...

Wdka d?bowa z wanili?

20l wdki 2 ?y?czki cukru wanilijowego 80 centymetrow listwy d?bowej wymiary mieszcz?ce sie w szyjce butelki 15mm na 15mm lub na flaszk? krowe 0,7 15 cm Listw? d?bow? zostawi? do zmiany koloru im d?u?ej le?y tym lepiej. Zaznaczam ?e jest to skuteczne tylko w wdce lub bimbrze (50procent lub mniej). W spiritusie nie daje koloru i smaku poniewa? woda uwalnia substancje organiczne zawarte w drewnie. Drewno musi by? suche nie lakirowane w ?aden sposb nie preparowane przez srodki chemiczne. Natura tworzy cudowne smaki....

Mid Bernardy?ski - Mid Pitny Sycony, Trjniak ( 10 L)

3,3 l miodu pszczelego 6,7 l wody 5 g chmielu 10 g p?atkw r? dzikich 2 g k??cza kosa?ca   Do brzeczki miodowej doda? chmiel, suszone lub ?wierze p?atki kwiatowe r?y i k??cze kosa?ca. Po roku le?akowania napj nadaje si? ju? do picia, ale z biegiem lat, nabieraj?c staro?ci, staje si? Miodem d?bniakiem. Powy?ej podano tylko sk?adniki miodu, za? sposb przygotowania nie odbiega od tradycyjnego procesu ich produkcji....

Znane Wdki i Alkohole ?wiata

ABSYNT    Wdka wytrawna nazwana absyntem od podstawowego sk?adnika zio?owego: pio?unu, Artemisia absintium. Pierwotnie mia?a 68 procent mocy, a p?niej 43 procent. Receptur? sporz?dzi? w Szwajcarii francuski emigrant dr Ordinaire'a i sprzeda? w 1797 roku panu Pernod. W?a?ciciel, dzi?ki niej, zdoby? du?? fortun? i powo?a? do ?ycia wielk? firm? francusk? Pernod Fils. Absynt by? otrzymywany w wyniku destylacji nalewki alkoholowej na pio?un i any?ek, z dodatkiem takich surowcw ro?linnych jak: arcydzi?giel, kolendra, koper, hyzop, cynamon, go?dziki. Aby uzyska? zielony kolor barwiono go chlorofilem. "Zielona Czarodziejka", tak nazywano absynt, zyska?a wielkie powodzenie w II po?owie XI...

Destylacja metod? garnkow?

Metoda garnkowa 1. Oglnie metody te s? najprostsze i najta?sze ze wszystkich nam znanych. Wymagaj? od u?ytkownika jedynie du?ego gara, dwch misek, mniejszej i wi?kszej no i oczywi?cie ?rd?a ciep?a (palnik gazowy lub jakie? palenisko). Spjrzmy na rysunek jak to ma wygl?da?. Jak widzimy jest to prosta konstrukcja i nie wymaga specjalnego t?umaczenia.Sprawa wygl?da tak : Na ?rdle ciep?a stawiamy du?y garnek, najlepiej jaki? kocio?. Do ?rodka wstawiamy mniejszy garnek lub misk?, stawiamy j? ...

Destylacja Metod? Ponownego Nap?ywu - Refluks (Reflux)

S?owo Wst?pne.Metody z tej grupy destylowania s? najbardziej wydajnymi i najskuteczniejszymi je?li chodzi o efekt ko?cowy. Metod? refluksu ju? w pierwszym p?dzeniu mo?na uzyska? destylat o mocy powy?ej 90%, a przy do?wiadczonej obs?udze aparatu nawet powy?ej 95%. Konstrukcja tego urz?dzenia umo?liwia to, ?e podczas jednego p?dzenia mamy rwnowa?no?? wielokrotnej destylacji normaln? metod? typu zbiornik -> ch?odnica skraplaj?ca. Skroplony destylat w ¾ zawrcony do kolumny trafia na wype?nienie i po nim powoli przeciskaj?c si? sp?ywa w d? napotykaj?c gor?ce pary id?ce w przeciw pr?dzie do niego, w gr?. Pary id?ce z do?u powoduj? ponowne wyparowanie alkoholu z wcze?niej skrop...

Destylacja metod? Pot-Still

1. Metoda Pot-Still najbardziej znanaNo tak ale lata lec? i nasze wymagania smakowe rosn? wraz z wiekiem, si?gamy wi?c po przepis ktry zaoferuje nam ca?kiem niez?y smaczek naszej "wdeczki", a poniewa? wraz z wiekiem robimy si? leniwi i wygodni chcemy aby od razu zlecia?a nam du?a ilo?? pysznej samogonki. Poprzeczka wi?c podnosi si? tu do?? wysoko. Musimy przygotowa? ca?? mas? sprz?tu, ktry dobrze oddestyluje nam alkohol z zacieru lub nastawu. Mo?e najpierw rysuneczek. Jak wida? jest tego troch?. Na pocz?tku musimy zebra?...

Tajemnice alkoholu

Tajemnice alkoholu…  o tym w szkole nie uczyli Czy Grecy si? upijali, jak powsta?o  piwo, czy rum wp?yn?? na niepodleg?o??  Amerykanw? Staro?ytni Persowie, ich elity, obradowali w do?? nietypowy sposb. Zbierali si? na spotkaniu towarzyskim, gdzie suto raczono si? winem, a? do "urwania filmu” biesiadnikw. W tym czasie poruszano sprawy wagi pa?stwowej, za? skrybowie (nie pili) mieli obowi?zek wszystko dok?adnie notowa?. Nast?pnego dnia towarzystwo zbiera?o si? ponownie i (zapewne) lecz?c kaca kaza?o sobie odczytywa? przebieg podlewanych alkoholem obrad. Sprawy przegadywano ponownie, korzystaj?c z pomys?w zg?oszonych po pijaku. O t...

Czym jest Mid Pitny

Mid pitny jest napojem o charakterze zbli?onym do wina, uzyskiwanym w procesie fermentacji alkoholowej brzeczki miodowej czyli miodu pszczelego rozcie?czonego wod? w odpowiednich proporcjach. Wyrabiany i spo?ywany od ?redniowiecza m.in. w Polsce i na Litwie. W pa?stwie Piastw brakowa?o surowcw do produkcji wina wi?c zast?powano je surowcami ?atwiej dost?pnymi i produkowano piwa i miody pitne. Produkcja miodu pitnego nazywana jest miodosytnictwem, a budynek, w ktrym odbywa si? produkcja – miodosytni?. Brzeczk? mo?emy zrobi? tylko z miodu i wody, w wyniku fermentacji uzyskamy mid panie?ski (naturalny). Do brzeczki mo?emy rwnie? doda? r?ne sk?adniki aby poprawi? jako?? i zmieni? smak miodu. ...

Czym jest Mid Pitny cz.2

Miody pitne s? to napoje alkoholowe z miodu pszczelego i wody. Proporcja miodu i wody decyduje o ilo?ci alkoholu w napoju. Mieszanina wody z miodem nazywa si? brzeczk?. Rozr?nia si? miody naturalne, otrzymywane przez fermentacj? roztworu miodu niegotowanego oraz miody sycone z brzeczki gotowanej ( warzonej ). W zale?no?ci od ilo?ci wody dodanej do miodu uzyskuje si?: 1. P?torak - 1 obj?to?? miodu + 0.5 obj?to?ci wody 2. Dwjniak - 1 obj?to?? miodu + 1 obj?to?? wody  3. Trjniak - 1 obj?to?? miodu + 2 obj?to?ci wody 4. Czwrniak - 1 obj?to?? miodu + 3 obj?to?ci wody 5. Pi?tak - 1 obj?to?? miodu + 4 obj?to?ci wody Pi?tak i czwrniak ...

Klasyfikacja Miodw Pitnych

Miody Pitne dzieli si? wed?ug trzech nast?puj?cych kryteriw: 1. Sposb przygotowania brzeczki: niesycone - mid mieszany jest z wod? i fermentowany bez dodatkowych zabiegw. sycone - mid mieszany jest z wod? i otrzymana brzeczka jest gotowana. Jest to cz??ciej stosowana technika, ze wzgl?du na to, ?e proces gotowania niszczy r?ne szkodliwe drobnoustroje mog?ce przeszkadza? w fermentacji. 2. Stopie? rozcie?czenia brzeczki wod?: p?toraki - miody, w ktrych na 1l miodu (1,4kg) wzi?to 0,5l wody. Tego typu miody pitne fermentuj? bardzo trudno, daj?c s?...

Historia Miodu Pitnego

Mid pitny jako popularny w Polsce napj wspominany jest ju? w ?rd?ach ?redniowiecznych. W okresie tym w pa?stwie Piastw brakowa?o wina, ktre zast?powano ?atwiej dost?pnymi trunkami: piwem i miodem pitnym. Wenecki dyplomata Ambrogio Contarini zanotowa? na temat Polakw: „[...] Nie maj?c wina robi? pewien napj z miodu, ktry upija ludzi znacznie bardziej ni? wino”. Sycony mid cieszy? si? du?? renom?, ale pijano go rzadko, najcz??ciej przy okazji wa?nych uroczysto?ci takich jak wesele. By? to trunek luksusowy i kosztowny. Z czasem mid traci? na znaczeniu, wypierany przez ta?sz? i prostsz? w produkcji wdk?. Popularno?? zachowa? d?u?ej na Podhalu i Litwie, jednak w skali ca?ego kraju...

Brzeczka Miodowa

W miodosytnictwie nazywamy tak roztwr sporz?dzony z wodny i miodu (przwa?nie z dodatkiem zi? ale te? bez) poddawany gotowaniu (warce). Uzyskuje si? w ten sposb p?produkt potrzebny do wytworzenia miodw pitnych. w piwowarstwie: Brzeczka (zwana rznie? syta) - jest to p?produkt stosowany do produkcji piwa, wytwarzany ze s?odu j?czmiennego, chmielu i innych dodatkw....

Zapraszamy na konkurs na najfajniejsz? fotk? o alkoholach domowych!

Krtkie zasady konkursu:1. Konkurs trwa przez ca?y miesi?c wrzesie? 2011.2. W konkursie mo?e wzi?? udzia? kto ma aparat, troch? ch?ci i (najtrudniejsze) napisa? na Naszym forum minimum 10 postw!3. Co nale?y zrobi?? Nale?y zrobi? fajn? fotk? swojego alkoholu domowego lub kolegi (jego alkoholu) w fajnej oprawie i ciekawym stylu. Mog? by? to dowolne kompozycje na dowolnym tle. 4. Do wygrania s? dwie nagrody: - 1. Ksi??ka ufundowana przez Jana Okowit?: ...

Agrestniak

Wyrabia si? z brzeczki dwjniaka lub trjniaka. Na 10 l brzeczki dwjniaka potrzeba 5 l miodu, 3 l wody i 2 l soku agrestowego. Na 10 l brzeczki trjniaka potrzeba 3,3 l miodu, 5,2 l wody i 1,5 l soku agrestowego....

Berberysiak (kwa?niczak)

Wyrabia si? z brzeczki dwjniaka lub trjniaka. Na 10 l brzeczki dwjniaka potrzeba 5 l miodu, 3,5 l wody i 1,5 l soku z berberysu. Na 10 l brzeczki trjniaka potrzeba 3,3 l miodu, 5,7 l wody i 1 l soku z owocw berberysu. Berberysiak dobrze przechowuje si? do 5 lat....

Historia nalewek

Pierwsza nalewka by?a pono? dzie?em ojca medycyny, Hipokratesa, st?d napj z wina i miodu z dodatkiem przypraw nazywano "Hipokrasem". W VIII wieku n.e. arabscy alchemicy otrzymali pierwszy w historii bimber. Po doprawieniu produktu zio?ami i miodem rozpowszechniali go jako aqua vitae. Mimo tego, i? sekret produkcji spirytusu by? pilnie strze?ony, w XIII wieku receptura zosta?a opisana przez Arnauda de Villeneuve'a. Gdy okaza?o si?, ?e alkohol wzmacnia lecznicze dzia?anie wielu zi?, zacz?to chorym zapisywa? alkoholowe nalewki. W XVI wieku we W?oszech powsta?a pierwsza nalewka przeznaczona do zwyk?ej konsumpcji. By?o to rosoglio, spirytus z olejkiem r?anym (w Polsce znane pod nazw? rosolis – do lat 50...

Porady w wytwarzaniu nalewek domowych

Do przyrz?dzania nalewek nale?y wykorzystywa? wy??cznie rektyfikowany spirytus zakupiony w sklepie lub dobrze oczyszczony samogon o mocy powy?ej 80%. Smak wszelkich s?odkich nalewek i likierw poprawia dodatek soku cytrynowego i skrek z cytrusw, a do aromatyzowania owocowych trunkw najcz??ciej u?ywa si? wanilii, kardamonu, ga?ki muszkato?owej, korzenia arcydzi?gla, godzikw i ziela angielskiego i wielu innych przypraw. Mid nadaje domowym trunkom charakterystyczny smak i aromat, wyranie je uszlachetnia. Do nalewek i likierw cukier najcz??ciej dodaje si? w postaci syropu (rozpuszczony w przegotowanej i ostudzonej wodzie). Wi?kszo?? nalewek samoistnie klaruje si?...

Nalewka Ajerowa

TATARAK - r?norodnie nazywany: kalmus, ??cz, ?obuzie, lepich, ajer, szczwar, szuwar, tatarskie ziele. Ro?lina wieloletnia wytwarzaj?ca podziemne, czo?gaj?ce si?, ob?e k??cza. Szablowate li?cie osi?gaj? do jednego metra wysoko?ci. Niepozorne kwiaty zebrane s? w kolby wyrastaj?ce na szczycie p?du. W naszym klimacie nigdy nie tworz? owocw. Ro?lina charakteryzuje si? intensywnym, aromatycznym zapachem. Wyst?puje na brzegach wd, na bagnach i wilgotnych ??kach. K??cza zbiera si? wczesn? wiosn?, zanim tatarak wypu?ci li?cie. Po oskrobaniu k??cza z pierwszej warstwy tkanki okrywaj?cej kroi si? w kostki i suszy. Przechowywa? w miejscu dobrze wietrzonym, suchym, ewentualnie w s?oju. Zawiera witamin? C, olejek ...

Nalewka Agrestowa

AGREST - to krzew owocowy o kolczastych p?dach i li?ciach trj- lub pi?ciocz??ciowych. Kwiaty pojedyncze lub w gronach, drobne, ??tawe lub czerwonawe. Owocem jest czerwona lub zielona jagoda kszta?tu kulistego lub owalnego czasami pokryta w?oskami. Kwitnie w kwietniu. Owocuje w sierpniu. Zawiera pektyn?, witaminy (A, B, C, p) oraz ?atwo przyswajalne fosfor, mied? i ?elazo. Kilogram dojrza?ych owocw agrestu umy? na sicie, obra? z szypu?ek - ogonkw. W?o?y? do s?oja i lekko zmia?d?y? tak aby owoce pop?ka?y. Doda? oko?o p? kilograma cukru, lask? wanilii i ma?y kawa?ek korzenia imbiru. Zala? litrem wdki (50%) zrobionej ze spirytusu lub domowego destylatu. Trzyma? s?j w ciep?ym i s?onecznym m...

Nalewka Ajerwka

Stopi??dziesi?t gramw suszonego i pokruszonego k??cza tataraku wsypa? do s?oja i zala? litrem winiaku lub spirytusem. Na sze?? tygodni postawi? w s?onecznym miejscu, wstrz?saj?c s?ojem codziennie. Po tym czasie p?yn zla?, filtruj?c przez bibu?? filtracyjn?. Doda? Sto gramw jasnego p?ynnego miodu, dobrze wymiesza? i pozwoli? nalewce posta? przez miesi?c w tym samym miejscu. Zla? -do butelek, trzyma? w miejscu ch?odnym i ciemnym przez p? roku. SK?ADNIKI: 150 g suszonego i pokruszonego k??cza tataraku, 1 litr wi-niaku, 100 g jasnego p?ynnego miodu. DZIA?ANIE: Dzia?a wzmacniaj?co na ?o??dek, powoduje zwi?kszone wydzielanie sokw ?o??dkowych, przeciwdzia...

Nalewka Egzotyczna

100 g fig suszonych 50 g daktyli 20 g rodzynek 50 g chleba ?wi?toja?skiego 2 laski wanilii 100g suszonych moreli 1,6 l spirytusu 60% 0,4 kg cukru 0,6 l wody 15 g kwasku cytrynowego   Skroi? drobno suszone owoce i zala? je w butli lub ma?ym g?siorku spirytusem, zamkn?? szczelnie naczynie i odstawi? na 4 tygodnie, cz?sto nim potrz?saj?c. Po tym czasie nalewk? przecedzi? przez g?ste sito oraz bibu?? filtracyjn?, przela? do drugiego naczynia, doda? syrop zrobiony...

Nalewka Wiejska

1 szklanka ?ytniej m?ki razowej 1,5 szklanki pszennej m?ki razowej 2-3 g soli 30 g m?odych wiosennych p?czkw, li?ci lub orzechw brzozowych 0,2 kg cukru 20-30 sztuk rodzynek 1,25 l wdki czystej 45% 0,25 l piwa jasnego pe?nego woda   Przegotowan?, ostudzon? o osolon? wod? dodawa? stopniowo do zmieszanych razem m?k, zagnie?? dobrze na sztywne i pulchne ciasto, rozwa?kowa? je, w?o?y? na such? blach?, zrobi? na nim no?em naci?cia w krat? i piec w temp. 300*C przez 15-20 min., a? si? pl...

Nalewka Francuska 44

Do s?oika 4,2 litra wla? 3,7 litra rozci?czonej wdki do 45%, doda? 3 pomara?cze, w ka?dej zrobi? otworki no?em i wsadzi? w nie 44 ziarenka kawy, odstawi? w ciemne ch?odne miejsce na 44 dni. Nades?ane przez: riki1...

Historia Piwa

Najstarsze ?lady browarnictwa pochodz? sprzed 6 tysi?cy lat. Wiadomo na pewno, ?e napj ten warzono w po?o?onym pomi?dzy Tygrysem a Eufratem pa?stwie Sumerw. Zagadk? jest, w jaki sposb Sumerowie opracowali receptur?. Naukowcy sk?aniaj? si? ku hipotezie, ?e, jak w wielu innych momentach, pomg? przypadek. Sumerowie bardzo cenili sobie piwo. Staro?ytny tekst, znany jako "Hymn do Ninkasi" (Ninkasi by?a bogini? piwa) zawiera przepis na produkcj? "boskiego napoju". Wiemy z niego, ?e najstarsze piwo wyrabiano poprzez fermentacj? tzw. chleba piwnego uformowanego z kie?kuj?cych ziaren j?czmienia i pszenicy, uprzednio wysuszonych. By? wi?c mo?e, ?e piwo to by?o zbli?one bardziej do wsp?czesnego kwasu chlebowego...

S?ownik Piwny

ADH - enzym trze?wo?ci (alkoholdehydrogeneza). Pomaga w?trobie, bowiem przy?piesza rozk?adanie alkoholi. BIROFILIA - jest to kolekcjonowanie piwnych akcesorii: etykiet, kapsli, podstawek, szklanek, kufli, serwetek, butelek oraz innych gad?etw. BROWAR - zak?ad przetwrczy zajmuj?cy si? produkcj? piwa. BRZECZKA - wyci?g wodny ze s?odu (po procesie filtracji zacieru) i chmielu zawieraj?cy sk?adniki aromatyczne oraz ekstrakt. BUKIET - kombinacja wra?e? smakowych i zapachowych. DIACETYL - zwi?zek chemiczny diketon, o nazwie systematycznej butandion i wzorze suma...

Przepis na Piwo wg Coopers Brewery

DO PRZYGOTOWANIA PIWA POTRZEBNE B?D: Koncentrat Coopers'a (z do??czon? torebeczk? dro?d?y piwowarskich), bia?y cukier, woda. Wyposa?enie: Balon szklany lub plastikowy pojemnik fermentacyjny o pojemno?ci 30-34L. Rurka fermentacyjna, korek do balonu. ?y?eczka miarowa do cukru. Naczynie o pojemno?ci 4-5L (np. garnek) i d?uga plastikowa ?y?ka do mieszania. Wska?nik zawarto?ci cukru (cukromierz) i termometr. W??yk plastikowy o d?ugo?ci ok. 1,5 m (je?li pojemnik nie ma kranika). Kapslownica i kapsle. 45 mocnych, sprawdzonych, ci?nieniowych butelek do piwa np. Typu "Europa" o pj. 500ml ...

Piwne przykazania

1. Gdy ?ycie jest pod?e i trosk Ci przybywa, we? kufel w swe r?ce i napij si? piwa. 2. Tylko prymitywni ludzie albo dzicy, nie wiedz? jaki przysmak warz? browarnicy. 3. Kufel piwa ?ywieckiego, postawi na nogi nawet chorego. 4. Piwo jest dobre, piwo pi? trzeba, kto pije piwo pójdzie do nieba. 5. Chcesz polepszy? duszy swej, piwo w gard?o sobie wlej. 6. Kiedy si? piwo w kuflu zapieni, wnet warto?? jego cz?owiek doceni. 7. Kto spo?ywa piwne dary, ten mie? b?dzie krzepkie bary. 8. Gdy Ci? czasem troska sw?dzi, kufel piwa j? rozp?dzi. 9. Podstawowa praca kelnera? Ma?e piwo daje - du?e napiwk...

Destylator jacek_sauron Typ: Pot-Still

nades?a? : jacek.sauron@wp.pl Opis: Sprawuje si? bardzo dobrze. Po jednej destylacji otzrymuje 70% wdeczke. Dzi?ki filtrowi w?glowemu bimberek smakuje lepiej ni? orginalan wdka ze sklepu. Nie ma smaku dro?d?y ani ?adnych dziwnych smakw. Jest za to czysty spirytusowy zapach. Ch?odzenie destylatora odbywa si? za pomoc? pompki do akwarium. Woda kr??y w obiegu zamkni?tym. zdj?cia destylatora: ...

Destylator wg.: mac-gyver, Typ: Alchemik v1.0

Destylator wg.: mac-gyver Typ: Alchemik v1.0 nades?a? : mac-gyver Dane techniczne Typ: Alchemik v1.0 Rodzaj ogrzewania: elektryczne – grza?ka 2000W z p?ynn? regulacj? Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: ok. 50 min Cz??ci sk?adowe: zbiornik 19l wykonany z keg’a po Pepsi ok. 70 zl z przesy?k? grza?ka 2000W Selfa typ 17.313 (przystosowana do zbiornikw z nierdzewki) wygi?ta tak ?eby zmie?ci?a si? do zbiornika. ok. 23 z? regulator mocy grzania wykonany na gotowym uk?adzie KDSF35 (wytrzymuje max moc 3500W) razem z pozosta?ymi elementami ok. 40z?...

Aparatura do bimbru by dugas

nades?a? : 24420@wp.pl opis : Bimbromat jest prosty i kompaktowy, jednorazowo mo?na przegoni? 4 litry zacieru. Mocnych alkoholi pije bardzo ma?o, wi?c dla mnie wystarcza, od czasu do czasu flaszeczk? wycisn?? z piwa, wina lub kwasu chlebowego. My?l?, ?e na uwag? zas?uguje ch?odnica (a? 3 metry rurki 6mm) - posiada du?? bezw?adno?? cieplna a co za tym idzie zu?ycie wody jest minimalne. Wystarczy co ok. 10 minut odkr?ci? kran i "wymieni?" wod?. Wydajno?? te? mnie zaskoczy?a, 4 litry przegoni?em w oko?o godzink?, towar wyszed? przedni. My?l?, ze szk?o wcale nie jest du?o lepsze od miedzi... pozdrawiam D...

Aparatura Do Bimbru by Redlik 21

nades?a? : michal.redlicki@wp.pl opis : Aparatura wykonana jest ze stali nierdzewnej, zbiornik z beczki od piwa 50l, w zbiorniku zamontowane s? dwie grza?ki o mocy 1400w i 2000w do uzyskania temperatury oko?o 80st.C Za??czam obydwie grza?ki a gdy zaczyna si? parowanie alkoholu to grza?k? o mocy 2000w mo?emy wy??czy? do potrzymania temperatury wystarcza jedna grza?ka. Przy ch?odnicy zamontowane s? dwa odstojniki. zdj?cia destylatora: ...

Destylator by NBT1

nades?a? : nbt1@boy.pl opis : sprz?t sk?ada si? z szybkowara 5l 25 z? , 1,5m rurki miedzianej mi?kkiej 15 z? 2 s?oikw 0.6l i jednego 1l , klej poksylina do uszczelnienia 11.50 z? i teflon hydrauliczno spo?ywczy w ta?mie 1 z? Razem 52.50z? . Z tej mini aparatrki wychodzi za pierwszym razem destylatu ok 0,7l 65%trunku . ...

Destylator by ?ukasz

nades?a? : lukasz(na)transcel.pl opis : Prosty Pot Still, Kana na mleko, szklana spirala, drewniany stela?. zdj?cia destylatora: ...

Destylator by Kucyk: BF-63 - Bimber Boy

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-63 „Bimber Boy” Pojemno??: 63 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 45 dm3 Wydajno?? godzinna*: 8,75 dm3 Masa (bez ch?odnic i rury ??cz?cej): 72 kg Rodzaj ogrzewania: paliwo sta?e (drewno, w?giel), alternatywnie gaz Czas zagr...

Destylator by Kucyk: BF-20

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-20 Pojemno??: 20 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 17 dm3 Wydajno?? godzinna*: 2 dm3 Masa (bez ch?odnicy i rury ??cz?cej): 7,5 kg Rodzaj ogrzewania: gazowe bezpo?rednie, b?d? po?rednie – ?a?nia wodna Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: 60 minut (bezpo?rednio) Czas 1 cyklu destylacji**: 2,5 godz. Bezw?adno?? cieplna uk?adu: ma?a * przy zacierze o mocy 10% ** przy wydajno?ci znamionowej i maksymalny...

Destylator by Kucyk: BF-10

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-10 Pojemno??: 10 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 8,5 dm3 Wydajno?? godzinna*: 1,25 dm3 Masa ca?o?ci: 2,5 kg Rodzaj ogrzewania: elektryczne (alternatywnie gazowe) Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: 80 minut Czas 1 cyklu destylacji**: 5 godz. Bezw?adno?? cieplna uk?adu: ma?a * przy destylacie gotowanym o mocy 55% ** przy wydajno?ci znamionowej i maksymalnym poziomie zacieru Opis bud...

Destylator by RGGD

nades?a? : RGGD opis : Zbiornik posiada pojemno? 25litrw, ale lepiej wla? 20. Posiada 3 odstojniki na syfy, zako?czone na dole, srubami z uszczelk?, aby lepiej si? to czy?ci?o, a na ko?cu ch?odnica do ktrej co wida? na fotach odwrotnie pod??czy?em zasilanie zimnej wody, ale ju? zosta?o to poprawione. Brakuje tu jeszcze termometru, ale jest w planach. Robi?em na tym pierwszy raz ?liwowic? no i nawet wysz?o ok.85%. Pozdrawiam wszystkich amatorw mocnych trunkw.    zdj?cia destylatora:  ...

Destylator by Oberborn

nades?a? : s.topylo@op.pl opis : Zbiornik 30L 2 odstojniki zasilanie gazowe wszystko w kwaswce profesjonalny wyrb przez specjalist? zdj?cia: zacier przed destylacj?: destylator: ...

Destylator by Drylo&Bronsky

nades?a? : kozmin00@poczta.onet.pl opis : Prezentuj? kolejny sprz?t ze stajni „Drylo&Bronsky”. Tym razem wersja Custom:) Z konstrukcyjnego punktu widzenia ?adnej ameryki tu nie ma. Zarwno konstrukcja jak i filozofia p?dzenia oparta na konserwatywnych metodach naszych pradziadw. Tym co r?ni t? aparatur? od poprzednich sprz?tw, jest solidna i zwarta budowa. Wystarczy pod??czy? przewd wody ch?odz?cej i mo?na jecha? z koksem, bez zabawy w sznureczki i sto?eczki. Koszt budowy ok. 70 PLN czyli 32 z? ch?odnica w OBI, 15 z? za 1 metr przewodu silikonowego i ok.20 z? za profile aluminiowe stanowi?ce stela?.W przysz?o?ci marzy mi si...

Destylator by Darek

nades?a? : Darek opis : Pierwsze 0,5 l wychodzi 93%-90% zale?y czy zacier ju? tak do ko?ca si? wybomblowa? i jakie ma st??enie alkoholu, ostatnio jak sprawdza?em swoim amperomierzem to do w butelce z pierwszego to mia? 90%, p?niej wiadomo. Z 20 litrw jak wla?em do baniaka, zrobi?em 3,5 litra ostatnia butelka nie mia?a mniej jak 60 % - pozosta?e to jak pisa?em odstawiam do nast?pnego p?dzenia. Problem mia?em z doborem wk?ady do rury, na pierwszy rzut posz?y zmywaki z SS ale do dupy by?o bo czu? by?o metalem, teraz mam zasypane szk?o w kawa?kach drobnych i jest dobrze. Wa?ne te? jakich dro?d?y si? u?ywa, mi przysy?a facet dro?d?e gorzelniane i nie ma ?adnego smrodu ...

Destylator by pumex

nades?a? : pumex101@tlen.pl opis: Destylator kolumnowy wykonany z metalowych kubkw. zdj?cia : ...

Destylator by Drylo&Bronsky v1

nades?a? : kozmin00@poczta.onet.pl opis : pojemno?? szybkowaru - 2,5 litra(zalewamy 2l), moc grza?ki 350/700W, odstojnik 180ml, ch?odnica 10 zwojw na ?rednicy 50mm w puszce po groszku, ca?o?? pi?knie zlutowana, czas przep?dzenia to ok.1,5h. koszt budowy to ok. 70 PLN. schemat destylatora : zdj?cia : ...

Destylator by Osio?

nades?a? : osiol@onet.eu opis : Destylator wykonany w?asnor?cznie, bardzo dobrze si? destyluje, jedyn? wad? jest tylko czajnik ale nied?ugo zmiana na co? wi?kszego. Do wykonania potrzebna jest rurka miedziana oko?o 1 m koszt ok. 10 z?, rurka PCV 30 cm koszt nawet nie 5 z?, 2 zatyczki do PCV 1,20 z? za sztuk?, s?oik to chyba ka?dy w domu posiada, w?? najlepiej "u?ywany" bo nowe ?mierdz? plastikiem i bimbru nie da si? wypi? (najlepiej w zatyczkach mniejsz? dziur? wywierci? tak to nie b?dzie potrzeba stosowa? kleju) rok temu zap?aci?em 3z? za metr, zaciski do w??a, konstrukcja stalowa nie wiem jaki koszt ale tez nie przekroczy 10 z? na z?omie, spawarka (400 z?) nie trz...

Przepisy smakowe na Domowy Bimberek

Poni?ej znajduj? si? przepisy wymy?lone przeze przez bimber-nautw lub pochodz?ce z innych ?rwde?. Wszystkie polegaj? na "kiszeniu" wdki z innymi aromatyzuj?cymi sk?adnikami. Wdka nabiera nie tylko ?adnego zapachu i smaku ale i koloru. 1. Przepis z Miodem :Na jedn? flaszk? (0,5 l) pi??dziesi?cio procentowego bimbru wystarczy jedna ma?a "czubata" ?y?eczka miodu. Mid przed dodaniem nale?y dobrze rozpu?ci?. Mo?na zrobi? to w ma?ym garnku dodaj?c do miodu troch? wody lub gotowa? wod? i po zagotowaniu zala? ni? mid np. w szklance. Roztopiony mid dodajemy do bimbru i dobrze mieszamy do ca?kowitego rozpuszczenia. Dzi?ki temu zabiegowi nasz eliksir nabiera ?adnego koloru i lepszego ...

Uzyskiwanie czystego nastawu - podstawy do uzyskania czystego destylatu

Uwaga 1.Je?li chodzi o nastawy bezsmakowe (wdka) najwa?niejsz? w fazie fermentacji jest czysto?? nastawu (zacieru). Mamy tu na my?li usi?owanie zmniejszenia do minimum dodatkowych, nie po??danych aromatw i smakw istniej?cych i powstaj?cych w czasie fermentacji.Bez w?tpienia najlepszej jako?ci nastawy otrzymamy z czystej wody, rafinowanego cukru i dro?d?y gorzelniczych. Woda, je?li je?li jest wod? pitn?, ma najmniejszy wp?yw na jako?? nastawu (zacieru) cho? silniej chlorowana mo?e sprawia? trudno?ci. Pozostaje wi?c jako?? cukru i rodzaj dro?d?y (je?li nie posiadamy gorzelniczych – np. Turbo, Cobra).Im bardziej rafinowany cukier tym wi?cej,...

Poprawienie smaku destylatu podczas Destylacji

Uwaga 1.Nasz, krystalicznie czysty zacier gotowy jest do destylacji. Jako?? destylatu w tej fazie zale?y od dwch g?wnych zachowa? psotnika (dodatkowe czynno?ci zostan? wspomniane ni?ej) oddzielenia przedgonu i pogonu oraz od szybko?ci destylowania. Zupe?nie ignoruj? tu sytuacj?, w ktrej zainteresowany destyluje swj nastaw tylko raz. Taki destylat to surwka, bardzo ?mierdz?ca pod?ym bimbrem.Pierwsze gotowanie to zgrubne wydestylowanie surwki. Z nastawu o zawarto?ci np. 12% alkoholu otrzymujemy ciecz o zawarto?ci czterokrotnie lub nawet pi?ciokrotnie wy?szej. W tej fazie konieczne jest oddzielenie pierwszych skroplin z ch?odnicy oraz oddzielenie ostatnich skroplin. Te dwie frakcje zawieraj...

Chemiczne oczyszczenie destylatu

W?giel. Z do?wiadcze? wielu praktykw w?giel aktywowany (nie ten do akwarium) daje wyj?tkowe wyniki. Metoda sama w sobie jest bardzo prosta, trudno?ci mo?e sprawia? budowa aparatury cho? nasze forum zawiera wiele zaskakuj?co prostych urz?dze? 'w?gluj?cych' surwk?. Metoda ta polega na bardzo wolnym przepuszczeniu surwki/wdki (40%-50%) przez du?? wysoko?? w?gla aktywowanego. 'Du?a wysoko??' znaczy, ?e w?giel umieszczony jest w rurze ...

Przepis Na Piwo Domowe Z Miodu

Przepis z pisma "Pszczelarz polski i ogrd" z roku 1937. Na 4,5 litra wody bierzemy 60 dkg. miodu, gotujemy przez 30 minut zabieraj?c szumowiny. Gdy woda wygotuje si? dolewamy nowej, tak aby po sko?czonym gotowaniu by?o 5 litrw p?ynu. Po odszumowaniu p?ynu zanurzamy w woreczku z rzadkiego p?tna l dkg chmielu i gotujemy chmiel w p?ynie przez dalsze 30 minut. Szumowiny zbieramy, nast?pnie wyjmujemy woreczek i wyciskamy z niego p?yn. Ca?o?? odstawiamy od ognia, aby ostyg?a. Odlewamy l litr p?ynu i studzimy przez wstawienie naczynia do zimnej wody a? stanie si? letnim (oko?o 30°). Troch? dro?d?y (na koniec no?a) u?ywanych do ciasta rozrabiamy letnim p?ynem i wrzucamy do mni...

Tagi

S?owa kluczowe strony Alkohole domowe. ...

Dereniwka - nalewka z derenia

-1 kg owocw ( przemro?one)-3-4 ?y?ki suszonych czarnych jagd-0,8 kg cukru-1 l. spirytus 70%Umyte owoce zala? w s?oju spirytusem. S?j zamkn?? i postawi? w cieple na miesi?c, co 2-3 dni wstrz?saj?c. Zla? spirytus i postawi? w ch?odnym ciemnym pomieszczeniu a owoce w s?oju zasypa? cukrem. Znw postawi? w ciep?ym miejscu, co kilka dni wstrz?saj?c, a? ca?y cukier si? rozpu?ci (ok. miesi?ca). Zla? syrop i zmiesza? z uzyskanym wcze?niej nalewem. Zostawi? na tydzie? do sklarowania. ?ci?gn?? w??ykiem sklarowany p?yn, a osad przefiltrowa? i doda? do nalewki. Rozla? do butelek i postawi? na rok w piwnicy.A tak wygl?da po klarowaniu...

Nalewka z Czarnego Bzu

BEZ CZARNY - ro?nie w miejscach wilgotnych, na brzegach la sw, nad rzekami, w ogrodach. Krzew o silnym pniu z popielat? po p?kan? kor?. Na m?odych p?dach zielonoszar?. Li?cie pierzaste. Kwiaty w baldaszkach koloru ??tawobiatego o zapachu korzennym. Owoc stanowi jagod? czarn? z czerwonym sokiem. Kwitnie w maju i czerwcu. Owoce zbiera si? jesieni?. Zawiera garbniki, kwas waleria nowy, cukry, pektyny, olejek eteryczny, witaminy (B, CJ, jabkzan po tasowy. Sk?adniki na nalewk?: 1 kg dojrza?ych owocw czarnego bzu 1 I spirytusu syrop cukrowy (z 0,5 litra wody i 0,25 kg cukru). ...

Nalewka z Aronii

ARONIA to krzew ogrodowy, przypominaj?cy czarn? porzeczk?. Owocuje pojawiaj? si? na jesie? s? to sporej wielko?ci czarne jagody. Przygotowa? kilogram dojrza?ych owocw aronii. Usu?? ogonki i szypuki, umy? i wsypa? do s?oja. Doda? p? kilo cukru, lask? wanilii, ma?y kawa?ek suszonego imbiru. Owoce zala? litrem wdki/destylatu o mocy 50%. Trzyma? to tak przez dwa tygodnie zamkni?tym g?siorze, w ciep?ym i nas?onecznionym miejscu. Potem zla? do butelek, odfiltrowa? przez bibu?? filtracyjn?. Butelki szczelnie zamkn?? i pozostawi? na p? roku w piwniczce :) SK?ADNIKI: 1 kg dojrza?ych owocw aronii0,5 kg cukrulaska wanilii...

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny...

Jak my? balony szklane?

Balony, g?siory, butle szklane to bardzo delikatne naczynia i nale?y zachowa? przy ich czyszczeniu do?? du?o ostro?no?ci! ?atwo p?kaj?, mog? zrobi? krzywd? przecinaj?c skr?! Balon najlepiej my? letni? wod? z detergentem. Mo?na te? my? go gor?c? wod?, ale pod warunkiem, ?e najpierw przep?ucze si? go ciep?? (40*C), potem jeszcze cieplejsz? (60*) i ju? mo?na la? gor?c? z kranu. Zapobiegnie to p?kni?ciu balona pod wp?ywem r?nicy temperatur szk?a.Najlepiej mycie uskutecznia? w wannie po wy?o?eniu dna r?cznikiem tak, aby balon nie styka? si? z wann?. Do podawania wody mo?na u?y? w??a od prysznica po odj?ciu s?uchawki. Mycie u?atwia Ludwik czy inny ?rodek do zmywania naczy? (detergent). P?ukanie i...

Podstawowe informacje o dro?d?ach

W dro?d?owniach, gorzelniach rolniczych i przemys?owych stosowane s? dro?d?e r?nych ras zale?nie do warunkw technologicznych i fizykochemicznych. Najcz??ciej stosowane s? specjalne rasy dro?d?y Saccharomyces cerevisiae. Dobre wyniki daje skrzy?owanie dro?d?y Saccharomyces cerevisiae i Saccharomyces carlsbergensis. Otrzymana hybryda dzi?ki zawarto?ci enzymu α- galaktozydazy wyst?puj?cego w dro?d?ach piwnych Saccharomyces carlsbergensis ca?kowicie odfermentowuj? rafinoz?, a ponadto zachowuj? zdolno?? od rozmna?ania si? i fermentacji Saccharomyces cerevisiae przy wysokich st??eniach cukru i soli mineralnych. Gorzelnie rolnicze stosuj? dro?d?e szybko fermentuj?ce cukry. S? one niewra?liwe na st??enie alko...

Nalewka z czarnej porzeczki

CZARNA PORZECZKA - to popularny krzew owocowy, uprawiany powszechnie p?nym latem, owoce s? czarnymi, sporymi, soczystym, jagdkami. Cz?sto u?ywana na soki i nalewki. Przygotowa? p? kilograma dojrza?ych owocw czarnej porzeczki. Usu?? ogonki i szypuki, umy? i wsypa? do s?oja, zala? 0,75 litra wdki. Trzyma? to tak przez p?tora miesi?ca w zamkni?tym g?siorze, w ciep?ym i nas?onecznionym miejscu. Z po?owy kilograma cukru i p? litra wody zrobi? syropu. Do ciep?ego syropu wla? nalewk? i dobrze zamiesza?. Postawi? na tydzie? w temperaturze pokojowej, lecz nie na s?o?cu. Potem zla? do butelek, odfiltrowa? przez bibu?? filtracyjn?. Butelki szczelnie zamkn?? i pozostawi? na p? roku w piwn...

Domowe Piwo z brewkita

Pobrano z: Brewkit jest to nachmielony ekstrakt s?odowy w postaci g?stego syropu pakowany w puszki (od 1.2kg do 2kg). W komplecie mamy zawsze saszetk? z dro?d?ami (w wi?kszo?ci przypadkw grnej fermentacji) oraz instrukcj? obs?ugi. Naszym zadaniem jest poprawnie przeprowadzi? fermentacj? brzeczki oraz zabutelkowa? m?ode piwo. Kupuj?c brewkit mo?emy wybra? dowolnie styl piwa: pils, bock, stout itp - w ofercie rynkowej jest ich pe?na gama. Przygotowanie piwa z brewkita jest najprostszym, ale rwnocze?nie najd...

Warzenie piwa z ekstraktw s?odowych

Pobrano z:Warzenie z ekstraktw r?ni si? od warzenia ze s?odw pomini?ciem czasoch?onnego etapu zacierania. Zamiast zaciera? ziarno, kupujemy ju? zatarty i zag?szczony ekstrakt ze s?odu w puszce, rozpuszczamy go w wodzie, chmielimy, ch?odzimy i fermentujemy. Te 3 ostatnie kroki s? praktycznie identyczne jak w przypadku zacierania ze s?odw. Ten sposb warzenia piwa jest mniej pracoch?onny, ale troch? bardziej kosztowny. Mo?emy za to zaoszcz?dzi? na sprz?cie - mo?emy robi? "partial boil", czyli c...

Dro?d?e Spiritferm T3

Co to s? Dro?d?e Spiritferm T3? S? to dro?d?e gorzelnicze z dodatkiem po?ywki i mikroelementw niezb?dnych do prawid?owego przebiegu procesu fermentacji. Instrukcja: 5kg cukru w 1 dzie? daje 13%, 6kg cukru w 2 dni daje 15%, 7kg cukru w 3 dni daje 17%. Instrukcja: Rozpu?ci? wybran? ilo?? cukru w ciep?ej wodzie, przela? do fermentatora i dope?ni? ciep?? wod? do obj?to?ci 25 litrw. Do nastawu o temp. 20-30*C wsypa? ca?? zawarto?? torebki dro?d?y i dobrze wymiesza?. Optymalna temperatura fermentacji 22-27*C.Sk?ad: dro?d?e, po?ywka, witaminy i mikroelementy. Masa netto 125g.Fermentacja...

Zacier wed?ug metody 1410

"Zacier" ten to naprawd? prosty cukrowy nastaw, wed?ug którego ca?e pokolenia Polaków produkowa?y domowy bimberek. Jest to do?? archaiczna metoda, która wykorzystuje dro?d?e piekarskie ale wymaga ma?ego ulepszenia i mo?na ?mia?o stosowa? jej modyfikacje do uzyskania doskana?ych efektów. Przygotowanie tego nastawu jest banalnie proste, potrzebujemy tylko cukru, dro?d?y piekarskich lub winiarskich i wody. Sk?adniki mieszamy w nast?puj?cych proporcjach:   cukier - 1 kgwoda - 4 litrydro?d?e - 10 g (1/10 kostki dro?d?y) (oryginalny przepis mówi? o 1 kostce lecz jest to ilo?? stanowcza za du?a)...

Sklep Alkohole Domowe

Zapraszamy do Naszego sklepu na mi?e, tanie i przyjemne zakupy, gdzie mo?ecie kupi? wiele potrzebnego sprz?tu, akcesoriw, dro?d?y itp, wszystko co potrzebne do wyrobu alkoholi domowych. Sklep Alkohole Domowe   Ka?dy u?ytkownik Forum AD po rejestracji w sklepie i podaniu swojego Nicka z Forum, otrzyma do?ywotoni rabat na zakupy w sklepie AD! Zapraszamy!...

Konkurs na najfajniejsz? fotk? o alkoholach domowych! - WYNIKI i FOTKI

Preznetujemy laureatw konkursu na najlepsz? fotk? domowego alkoholu. Temat: http://alkohole-domowe.com/forum/konkurs-na-najfajniejsza-fotke-o-alkoholach-domowych-t4417-60.html   Nagrody: I. Miejsce: Bon na zakupy za 39.99z? + ksi??ka - (link) - szczurek.gII. Miejsce: Bon na zakupy za 19.99z? + 2 pac...

W??yki silikonowe a w??yki igielitowe

Bardzo ?atwo pomyli? w??yki sylikonowe z igielitowymi, ten prosty film instrukta?owy wyja?ni dok?adnie jak tego unikn??.     Jak sprawdzi? czy w??yk jest silikonowy cz.1   Jak sprawdzi...

Nalewka Bakaliowa

SK?ADNIKI: 600 g bakalii: rodzynki, figi, chleb ?wi?toja?ski, 5 li?ci laurowych, 60% wdka zrobiona ze spirytusu.  Przygotowanie: 600 gramw r?nych bakalii: rodzynek, fig i chleba ?wi?toja?skiego w rwnych proporcjach oraz pi?? laurowych li?ci zala? w naczyniu mocn? wdk? (powy?ej 55%) zrobion? ze spirytusu lub destylatu domowego. Szczelnie zamkn?? i pozostawi? na dwa tygodnie w s?oju w ciep?ym i zaciecionym miejscu. Potem nalewk? zla? i przefiltrowa?. Rozla? do szczelnie zamkni?tych butelek i pozwoli? im posta? w ciemnym i ch?odnym miejscu przez p? roku. Nalewka ta wzmacnia organizm, dobrze wp?ywa na serce oraz pomaga w zwalczaniu blu ...

Ostateczne oczyszczanie destylatu

Produkt powstaj?cy z uwadniania etylenu lub z destylacji fermentowanych w?glowodorw (skrobia i cukier) jest mieszanin? wody i etanolu nazywan? oglnie alkoholem/etanolem/spirytusem. Jako rozpuszczalnik czy paliwo taki etanol musi by? oczyszczony. Dzi?ki destylacji frakcyjnej (rektyfikacji) jeste?my w stanie skoncentrowa? etanol do 95.6% (WAGOWO!), 89.5 mol%. Mieszanina 95.6% etanolu i 4.4% (wagowo) wody jest azeotropem i nie mo?e by? ju? bardziej oczyszczona metod? tradycyjnej destylacji. Taki alkohol 95.6% (wagowo) jest jednym z najpopularniejszych rozpuszczalnikw chemicznych. Istnieje kilka metod otrzymania (odwadniania) mieszaniny etanol-woda w celu uzyskania zawarto?ci etanolu wy?szej ni? 95.6% (wagowo -...

Wino

Wino - jest to napj alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji soku z winogron (g?wnie lecz tak?e z innych owocw), ktra w tym przypadku jest nazywana "winifikacj?". Proces ten jest bardzo skomplikowany i ulega modyfikacjom w zale?no?ci od producenta i rodzaju wina. Nazewnictwo Mimo i? okre?lenie 'wino' przyj??o si? jako nazwa potoczna wielu w podobny sposb pozyskiwanych napojw alkoholowych na bazie owocw, to jednak na og? dotyczy ono czystych produktw gronowych. Wina z innych owocw, okre?la si? mianem win owocowych i maj? one zwykle w samej nazwie wymienione owoce, z ktrych zosta?y wytworzone np. "wino jab?kowe". I...

Narz?dzia i osprz?t winiarski

Butla lub fermentor Je?li chodzi o wi?kszo?? sprz?tu, to nie zmienia si? on tak bardzo w zale?no?ci od tego co b?dziemy produkowa?. Zawsze b?dzie potrzebne jakie? du?e naczynie (fermentor), w którym nasz wywar, wino, nastaw b?dzie przemienia? si? w alkohol. Najlepiej gdyby by?a to butla do robienia wina lub balon ale tak czy inaczej c...

Z Czego Robi? Wino Domowe

?wie?e owowce: Na wino przeznaczamy najlesze owoce jakie posiadamy. Mylny jest pogl?d, ?e na wino mog? by? przeznaczone byle jakie owoce i wyt?oki. Je?li ju? decydujemy si? na zrobienie wina, to nie ?a?ujmy najlepszych owocw, ?wie?o zebranych i zdrowych. Z byle jakiego surowca otrzymamy byle jakie wino. Owoce niew?a?ciwie przechowywane, sple?nia?e i nadgni?e powinny by? eliminowane, bowiem nawet ma?a ich ilo?? powoduje, ?e w winie wyczuwa si? obcy, nieprzyjemny smak. Na wino powinni?my przeznaczy? owoce dojrza?e (mog? by? uszkodzone, z rozerwan? skrk?, obite, niewyro?ni?te czy zniekszta?cone). Nie u?ywajmy nieca?kowicie dojrza?ych spadw, gdy? otrzymamy wino nie najlepszej jako?ci. Mo?emy natomiast b...

Otrzymywanie moszczu

Aby w domowych warunkach wytworzy? moszcz potrzebne nam b?d?: Wyciskarka do owocw, lub sokowirwka Dodatkowo przydatne b?d? worki filtracyjne i w przypadku wi?kszych owocw rozdrabniarka. No i...

Doprawianie moszczu

Moszcze owocowe zawieraj? zazwyczaj zbyt ma?o cukru i zbyt du?o kwasw. Zachodzi wi?c konieczno?? dodania do nich cukru oraz zmniejszenia jego kwasowo?ci przez rozcie?czenie wod? (lub dodanie innych moszczw), a cz?sto rwnie? uzupe?nienia zwi?zkw azotowych przez dodanie tzw. po?ywki dla dro?d?y. Uwaga! W domowym wyrobie win najcz??ciej pope?nia si? dwa b??dy:   1) nieodpowiednie ustawienie kwasowo?ci moszczu (np. zbyt du?e rozcie?czenie).   2) nieumiej?tne dodawanie cukru (jednorazowo). Owoce (z wyj?tkiem jab?ek, g?ogu itp.) najcz??ciej u?ywane do domowego wyrobu win, tj: porzeczki, agrest lub wi?nie maj? za wysok? kwasowo??, ktr? trzeba obni?y?. Jednak nie mo...

Dodawanie cukru do wina

Cukier do moszczu dodaje si? porcjami. 2/3 dawki dodajemy od razu, a reszt? dzielimy na po?ow?. Pierwsz? cz??? (czyli 1/6 ca?o?ci) dodajemy po 4-5 dniach, reszt? po 7-8 dniach. Cukier do moszczu dodaje si? w postaci syropu. Cz??? wody dodaje si? do wyt?oczyn (trzeba j? uwzgl?dni?), a z reszty sporz?dza si? syrop. Dodawanie ca?ej porcji wody jest niewygodne, gdy? po przep?ukaniu wyt?oczyn, trzeba cz??? p?ynu oddzieli?, aby rozpu?ci? cukier. Dodana ilo?? cukru, w procesie fermentacji, zazwyczaj zostaje przez dro?d?e zamieniona na alkohol. Je?li po zako?czeniu fermentacji stwierdzimy, ?e s?odki smak jest zbyt ma?o wyczuwalny, to wino dos?adzamy. W tym celu nale?y odla? troch? w...

Szczepienie moszczu dro?d?ami

Wprawdzie na wszystkich owocach bytuj? dzikie dro?d?e jednak?e nie s? one w stanie przeprowadzi? nale?ytej fermentacji, poniewa? ju? przy st??eniu oko?o 8% alkoholu obumieraj?. Trzeba wi?c zaopatrzy? si? w specjalne dro?d?e, ktre obumieraj? dopiero przy st??eniu alkoholu powy?ej 18%. S? to czyste kultury dro?d?y winiarskich, specjalnie hodowane. Ras? dro?d?y dobiera si? w zale?no?ci od tego, jakiego typu wino ma by? produkowane: lekkie czy mocne, wytrawne czy s?odkie, bia?e czy czerwone. Wykaz ras dro?d?y winnych (typw wina) dost?pnych na rynku (w nawiasach znajduj? si? ich numery) I Do win bia?ych: 1. wino lekkie od 9 do 11% alkoholu - Chablis (W...

Fermentacja Wina

Nastaw, czyli doprawiony moszcz, wlewa si? do balonu w takiej ilo?ci, aby nape?ni? 3/4 naczynia. Po wlaniu matki dro?d?owej oraz wymieszaniu zawarto?ci nale?y wytrze? brzegi naczynia, dopasowa? korek z wmontowan? w nim rurk?. Zala? stearyn? lub woskiem miejsce styku korka z balonem i rurki z korkiem. Korek musi by? uprzednio dok?adnie umyty i zdezynfekowany. Zwyk?y korek nale?y moczy? przez kilka godzin w roztworze sody jadalnej (1 ?y?eczka sody na szklank? przegotowanej wody), a gumowy wygotowa?. Rurk? fermentacyjn? nale?y nape?ni? gliceryn? lub przegotowan? wod? z dodatkiem spirytusu. Do prawid?owego przebiegu fermentacji najw?a?ciwsza jest temperatura od 18 do 22°C. Po 2-3 dniach nast?puje fe...

?ci?ganie Wina

Okres przechowywania wina nad osadem powinien by? tym krtszy, im wino jest s?absze, a temperatura przechowywania wy?sza. Naturalnie, prowadzi si? specjalne badania. Jednak w tym opracowaniu ograniczymy si? do podania nast?puj?cej zasady: M?ode wino nale?y zla? znad osadu mo?liwie szybko, a wi?c niezw?ocznie po osi?gni?ciu w nastawie zawarto?ci alkoholu zbli?onej do planowanej mocy wina. W praktyce ?ci?ga si?: • wina lekkie po 3-5 tyg. • wina sto?owe po 4-8 tyg. (?rednio mocne) • wina mocne po 8-18 tyg. Deserowe Po raz pierwszy wino ?ci?ga si? do mniejszych balonw, w ktrych le?akuje. Je?li na przyk?ad w b...

Dojrzewanie Wina

D?ugo?? okresu dojrzewania zale?y od wielu czynnikw i nie jest jednakowa dla wszystkich win. Wina s?abe dojrzewaj? szybko i ju? po 2-3 miesi?cach nadaj? si? do spo?ycia. Nie mog? d?ugo le?akowa?, gdy? trac? przyjemny smak i mog? ulec zepsuciu. W czasie le?akowania mog? by? obci?gane raz, a najwy?ej dwa razy. Do tej grupy nale?? wszystkie wina jab?kowe, ktre w zasadzie powinny by? spo?yte w ci?gu roku. Sto?owe wina o wi?kszej zawarto?? alkoholu powinny le?akowa? od 6 miesi?cy do dwch lat. Natomiast mocne wina deserowe - nie krcej ni? dwa lata - cz?sto od 3 do 5. Takie wina obci?ga si? co najmniej 3-krotnie. Pierwszy raz po sko?czonej fermentacji do s?abo zasiarkowanego naczynia zaopatrzoneg...

Filtrowanie Wina

?ci?gni?te znad osadu wino (nawet drugi i trzeci raz) nie zawsze jest klarowne, dotyczy to zw?aszcza win z jab?ek, gruszek i agrestu, oraz tych, przy ktrych wyrobie u?ywano dro?d?y piekarniczych. W warunkach domowych mo?na je przefiltrowa? przez u?o?on? w szklanym lejku bibu?? filtracyjn? (s?czki filtracyjne) , a nawet przez flanel?, p?tno lniane (oba materia?y powinny by? wyprane, wygotowane i bezpo?rednio przed u?yciem wyprasowane gor?cym ?elazkiem) oraz wat?. Do filtracji s?u?? tak?e specjalne ...

Barwienie i Utrwalanie Wina

Sklarowane wino nie zawsze ma pi?kn? barw?. Mo?na j? poprawi? przez dodanie barwnikw. Do barwienia bia?ych win mo?emy u?y? karmelu z cukru. Natomiast wina czerwone najlepiej zabarwi? dodatkiem wina z czarnych jagd, wi?ni i czarnych porzeczek. Mo?na tak?e dodawa? wino z czarnego bzu, ale w niewielkich ilo?ciach, aby nie zmieni? smaku. Skorygowa? mo?na nie tylko barw?, ale i s?odycz, moc, kwasowo?? itp. S?odycz mo?na zwi?kszy? przez dodanie cukru, kwasowo?? - kwasu cytrynowego, a moc - spirytusu. Wina wytrawne, nie zawieraj?ce zupe?nie cukru lub wina o mocy ponad 14% obj?to?ci alkoholu, s? trwa?e i nie fermentuj? w butelkach. Natomiast wina zawieraj?ce pozosta?o?ci cukru i posiadaj?ce moc poni?ej 14% alkoholu ...

Pasteryzacja Wina

Polega na ogrzaniu rozlanego ju? do butelek i zakorkowanego, ale nie zalakowanego wina, do temperatury 72-75°C i przetrzymywaniu w niej wina w ci?gu 25-30 minut. Wina przeznaczonego do pasteryzacji nie nalewamy do butelek pod korek - pozostawiamy 3-4 cm wolnej przestrzeni, aby zapobiec zbyt wysokiemu ci?nieniu w butelce. Korki zabezpieczamy drutem lub metalowymi klamrami. Zabutelkowane wino mo?emy pasteryzowa? w kot?ach do gotowania bielizny, wyposa?onych w drugie dziurkowane dno lub drewniany ruszt. Na dno i ?cianki k?adzie si? grub? warstw? s?omy lub siana ewentualnie we?ny drzewnej (a w ostateczno?ci gazet). Wstawiamy butelki, przy czym do jednej z nich wk?adamy termometr (przez otwr w...

Przechowywanie Wina

Domowe wino mo?na przechowywa? w ró?nych pojemnikach o ró?nych pojemno?ciach. ?wie?e, m?ode wino w du?ych ilo?ciach warto trzyma? w beczkach d?bowych lub w specjalnych tankach ze stali inox o pojemno?ciach od 500 do 2000 litrów (s? i wi?ksze), lub mniejszych 15 - 50 litrów z r?czkami (wielko?ci kuchenne). Do wina przechowywanego w pojemnikach inox warto doda? p?atki, wióry lub kostki d?bowe wcze?niej odpowiednio upieczone. Stosuj? si? tak?e preparaty taninowe które maj? za zadanie szybko nada? ciekawszego aromatu lub koloru winom. Wino ju? sezonowane mo?na rozla? do mniejszych pojemników takich jak butelki lub g?siory szklane. ...

Lak do butelek - jak stosowa??

Lakowanie butelek w obecnych czasach ju? nie jest tak popularne ze wzgl?du na post?p techniki, w zast?pstwie stosuje si? ?atwiejsze i szybsze kapturki termokurczliwe, jednak prawdziwi domowi producenci trunkw potrafi? doceni? jego zastosowanie i nigdy nie rezygnuj? z mo?liwo?ci zalakowania butelki. Co lakujemy i po co? Lak doskonale zabezpiecza zakorkowane wino oraz inne alkohole, chroni korek przed wysychaniem, brudem i szkodnikami. Lak jest form? ozdoby przechowywanych trunkw. Butelki z winem zamkni?te w ten sposb sprawiaj? wra?enie niepowtarzalnych i doskonale...

Sztuczne Dojrzewanie Wina

Dojrzewanie wina mo?emy przyspieszy?, dodaj?c 3-5 kropel 3-procentowej wody utlenionej na litr wina. Wod? utlenion? mo?emy jednak dodawa? tylko do win czerwonych oraz bia?ych win s?odkich i silnych. Mo?na je tak?e maderyzowa?. Metoda ta polega na przechowywaniu wina w temperaturze 40-70 C. Wina czerwone deserowe, przetrzymywane w tej temperaturze w ci?gu kilku tygodni dojrzewaj? w takim samym stopniu po up?ywie kilku lub kilkunastu lat dojrzewania naturalnego....

Choroby i Wady Wina

Oto lista najpopulatniejszych wad win domowych: BRUNATNIENIE MA?A LUB ZA DU?A KWASOWO?? WINA NISKA ZAWARTO?? ALKOHOLU POSMAK MYSZY ZAPACH SIARKOWODORU ...

Brunatnienie Wina

Choroba ta jest spowodowana u?yciem zgni?ych i nadpsutych owocw (zw?aszcza gruszek i jab?ek). Jej leczenie polega na chronieniu przed dost?pem powietrza, siarkowaniu i klarowaniu roztworem ?elatyny....

Ma?a lub za du?a kwasowo?? wina

MA?A KWASOWO??. Wad? t?, ?atwo usuwamy, dodaj?c kwa?nego wina lub 5-20 g kwasu cytrynowego na 10 l wina. NADMIERNA KWASOWO?? Usuwamy j? przez: - zmieszanie wina nadmiernie kwa?nego z ma?o kwa?nym- dodanie cukru, wody, po?ywki, dro?d?y i ponowne przefermentowanie.- dodatek cukru do win zawieraj?cych du?y procent alkoholu (dodanie cukru do win lekkich mo?e spowodowa? ponown? fermentacj?).- pozostawienie wina d?u?szy czas nad osadem (takie wino samoczynnie si? odka?a)- dodanie kredy, ktra pod wzgl?dem chemicznym jest czystym w?glanem wapnia. Na 10 l wina dodajemy 15-17 g w?glanu wapnia. W tym przypadku jednak trzeba zrobi? ...

Niska zawarto?? alkoholu w winie

Wada ta jest nast?pstwem z?ego obliczenia dodatku cukru przy doprawianiu moszczu lub przerwania fermentacji. Usuwamy j? przez dodanie cukru i dobrze rozmno?onych dro?d?y z po?ywk? albo czystego spirytusu. Ze wzgl?du na to, ?e wino zawiera ju? w sobie pewn? ilo?? alkoholu, musimy dodawane dro?d?e stopniowo do niego przyzwyczai?. Najpierw do rozmno?onych dro?d?y dodajemy nieco wina. Nast?pnie podczas fermentacji dodajemy go coraz wi?cej. W ten sposób przyzwyczajamy dro?d?e do wy?szego st??enia alkoholu i uzyskujemy siln? matk? dro?d?ow?, któr? mo?emy zala? wino (na 10 l potrzeba 0,5 l takiej matki). Do wina mo?na tak?e doda? spirytusu lub destylatu dobrej jako?ci. Jednak nale?y...

Posmak myszy w winie

Wad? t? leczymy przez przewietrzenie/napowietrzenie wina. Przelewamy wino strumieniem z naczynia do naczynia przy dost?pie ?wierzego powietrza. Mo?emy rwnie? doda? do 10 l wina 5-15 g w?gla drzewnego i miesza? je co kilka dni....

Zapach siarkowodoru w Winie

Zapachu zgni?ych jaj nabieraj? wina, ktre zbyt d?ugo nie by?y ?ci?gane znad osadu. Zapach ten mo?e tak?e powsta? w nast?pstwie u?ycia silnie wybielonego cukru. Wina takie leczymy przez wysiarkowanie dwutlenkiem siarki. Cz?sto wystarczy silne przewietrzenie....

Zaka?enie wina dro?d?ami ko?uchuj?cymi

Dro?d?e ko?uchuj?ce tworz? na winie bia?y nalot, osiadaj?cy na ?ciankach naczynia. W miar? rozwoju, do czego niezb?dny jest dost?p powietrza, dro?d?e te tworz? gruby ko?uch. Ju? przy pierwszych oznakach tej choroby ko?uch usuwamy, a wino podgrzewamy (pasteryzujemy)....

Zaka?enie wina octwk?

Kwas octowy w ma?ych ilo?ciach jest sta?ym sk?adnikiem wina, ale zbyt du?a jego zawarto?? wskazuje na obecno?? bakterii kwasu octowego, ktre rozwijaj?c si?, mog? zupe?nie zakwasi? wino. Nale?y je wi?c pasteryzowa? (ogrzanie do temperatury 80°C). Po pasteryzacji mo?emy doda? os?odzonego moszczu, po?ywki dobrze rozmno?onych dro?d?y i ponownie przefermentowa?. Przypominamy, ?e wina zawieraj?ce ponad 13% alkoholu nie kwa?niej?....

Ocet winny

Ocet z odpadkw: Potrzebne sk?adniki : 1 kg odpadkw owocowych 3 litry zimnej przegotowanej wody 1 ?y?ka cukru, syropu buraczanego (melasy) lub miodu (najlepiej) 1 ?y?ka spirytusu Obierki ?wie?e z r?nych owocw najlepiej obierzyny z jab?ek, wymy?, zala? wod? doda? cukier, spirytus i wymiesza?. Wszystko wla? do du?ego s?oja, ten zawi?za? szmatk? i gaz? i pozostawi? na 2-3 tygodnie w pomieszczeniu o temperaturze ok. 20 oC. Po przefermentowaniu przenie?? ocet na 3-5 dniu w ch?odniejsze miejsce (piwnica) aby si? wyklarowa?. Po sklarowaniu p?ynu zla? go do butelek, i jest ju? gotowy do u?ycia. Pozosta?e obierki mo?na wykorzysta? do kolejnej f...

Uszlachetnianie win domowych

Wina domowej roboty mo?na upodobni? do znanych na ?wiecie win gronowych, a tak?e do szampana. Do tego nadaj? si? wina fermentowane za pomoc? odpowiedniej rasy szlachetnych dro?d?y (np. Bordeaux na wina typu bordoskiego) i maj?ce zbli?on? do win gronowych barw?, moc i kwasowo?? oraz zawarto?? ekstraktu i cukru. W warunkach domowych (w temperaturze oko?o 20°C) zawarto?? cukru oznaczamy za pomoc? cukromierza Ballinga. W tym celu do szklanego cylindra lub wysokiego s?oja wlewamy (prawie do pe?na) wino i zanurzamy cukromierz. Po jego uspokojeniu si? odczytujemy wynik (kreska, do której si?ga poziom wina). Cukromierz wskazuje tak zwany pozorny Balling, czyli zawarto?? rozpuszczalnych cukró...

Wino typu Wermut

Do sporz?dzenia wermutu mo?na u?y? wszelkiego rodzaju win bia?ych, dobieraj?c je tak, aby mieszanina sk?adnikw nie by?a zbyt kwa?na. Najlepiej do tego celu nadaj? si? wina z agrestu, porzeczek i ?liwek przefermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 35 Portwein.Wino deserowe typu wermut Wino z jab?ek  Wino z agrestu  Wino z porzeczek  Wino z g?ogu lub dzikiej r?y  Syrop z cukru  Karmel  Spirytus 95°  ...

Wino z agrestu

Wina agrestowe (jednoowocowe), lekkie i ma?o kwa?ne, ?atwo ulegaj? chorobom (mysi zapach), dlatego polecamy tylko wyrb win sto?owych lub mocnych deserowych, ktre po d?u?szym dojrzewaniu charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie zdrowe, nie pora?one grzybkiem. Zerwane owoce nale?y umy?, osaczy? z wody, a nast?pnie wycisn?? moszcz. Wyt?oczyny zala? tak? ilo?ci? gor?cej wody (odmierzonej), aby je pokry?a, wymiesza? i po ostudzeniu wycisn?? moszcz. Zmierzy? ilo?? moszczu. Dodatek wody i cukru do 1 litra nie rozcie?czonego moszczu agrestowego powinien wynosi?:. ...

Wino z agrestu i porzeczek.

Odci?ni?ty ze zdrowych, wymytych i osaczonych owocw sok mo?emy miesza? w dowolnym stosunku. Do 1 litra jego mieszaniny dodaje si? 1,5 l wody, w ktrej uprzednio rozpuszczono 20-30 dag cukru. Dodajemy po?ywk? i matk? dro?d?ow? (Madera lub Tokay). Wino z agrestu i jab?ek. Do litra moszczu z agrestu dodajemy 1-2 litry moszczu z jab?ek. Do ka?dego litra tej mieszaniny dodajemy 20-30 dag cukru. Nast?pnie dodajemy dro?d?e (Tokay i po?ywk?). Wino z agrestu i gruszek. Do litra moszczu z agrestu dodajemy 1-2 litry moszczu z gruszek. Do ka?dego litra tego p?ynu dodajemy 20-30 dag cukru. Nast?pnie dodajemy dro?d?e (Tokay) oraz po?ywk?. Wino z agrestu mocne. Na litr moszczu agrestowego, dodaje...

Wino z borwek (Czarnych Jagd)

Dojrza?e jagody po umyciu i osaczeniu mia?d?ymy, staraj?c si? nie rozgniata? pestek. Przed mia?d?eniem mo?emy jagody podgrza?, a otrzymamy wi?cej soku. Na litr moszczu dodajemy litr lub nieco wi?cej wody i 20 dag cukru. Dodajemy matk? dro?d?ow? (dobrze rozmno?on? - do 1 litra). Najlepszymi dro?d?ami s? Bordeaux i Burgund. Do 20 l moszczu dodajemy 8 g po?ywki i 8 g kwasu cytrynowego. Mo?na tak?e 10 kg jagd zagotowa? w 6 l wody, przecedzi? i wycisn?? sok z miazgi. Doda? 8 g po?ywki, 10 g kwasu cytrynowego, 4 kg cukru i matk? dro?d?ow? (Bordeaux). Po sko?czonej burzliwej fermentacji poruszamy butl?, aby wzburzy? osad lub mieszamy moszcz drewnian? ?y?k?. W razie zbyt wczesnego ustania fermentacji dopro...

Wino z czere?ni

Wino jednoowocowe z czere?ni ma do?? przeci?tn? jako??. Trzeba je dokwasi?, dodaj?c 1-2 g kwasu cytrynowego oraz po?ywk? dla dro?d?y w ilo?ci 0,4 g na litr nastawu. Na wino najlepiej nadaj? si? dzikie odmiany czere?ni. Po wymyciu, osaczeniu i wydrylowaniu mia?d?ymy je. Nie nale?y mia?d?y? czere?ni z pestkami, gdy? wwczas wino mo?e mie? zbyt du?o goryczy. Wino z czere?ni sto?owe o mocy 12% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3000 g, czyli 1,87 l kwas cytrynowy - 25-35 g woda - 8,13 l Razem doprawiony nastaw 20 l Wino z czere?ni sto?owe o mocy 13% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3300 g, czyli 2,06 kwas cytry...

Wino z g?ogu

Wina z g?ogu smakiem nie ust?puj? winom gronowym. Najlepiej nadaj? si? owoce zebrane po pierwszym przymrozku. Mo?na tak?e sporz?dzi? wina (ciemne) z g?ogu suszonego. Korzystne jest usuni?cie resztek kwiatostanw i pestek. Podajemy dwa sposoby sporz?dzania wina z g?ogu: jeden bez u?ycia wrz?tku i drugi przy u?yciu gor?cej wody. Pierwsza metoda zapewnia nam wino o du?ej zawarto?ci witamin. 1. 5 kg wymytych i osuszonych owocw gnieciemy wa?kiem na stolnicy lub mia?d?ymy w kamiennym naczyniu. Nast?pnie owoce wsypujemy do balona, zalewamy 10 l przegotowanej i ostudzonej wody, dodajemy 1 kg cukru, 8 g po?ywki i matk? dro?d?ow?. Balon zamykamy szczelnie korkiem z ...

Nowe butelki alkoholowe w sklepie

Poznajcie kilka nowych pi?knych butelek, ktre niedawno pojawi?y sie w sklepie. Warto pokaza? domow? nalewk? w tak pi?knej oprawie!   Butelka Football Butelka ...

Gruszniak

Z gruszek wyrabia si? rwnie? s?abe wino gruszkowe z moszczu naturalnego, tj. niedoprawionego. Szczepienie dro?d?ami winiarskimi jest po??dane, ale niekonieczne, poniewa? dro?d?e dzikie potrafi? wszystek znajduj?cy si? w moszczu cukier przerobi? na alkohol. M?ody gruszniak nale?y ?ci?ga? znad osadu, po przej?ciu fermentacji burzliwej, unikaj?c przy tym nadmiernego kontaktu z powietrzem i zaka?enia, ktre przy tak s?abym winie szybko prowadzi do skwa?nienia. Okres fermentacji w temperaturze oko?o 20°C trwa 2-3 tygodnie. W wy?szej temperaturze fermentacja przebiega szybciej. Ju? po kilku dniach mija fermentacja burzliwa. Niewielka ilo?? alkoholu w gruszniaku nie wystarcza do jego utrwalenia i dla...

Wino z gruszek

Zdrowe, wymyte i osaczone owoce mia?d?ymy lub rozdrabniamy, zalewamy wrz?c? wod?, a po ostudzeniu dodajemy matk? dro?d?ow?. Po 24 godzinach odcedzamy lub wyciskamy przez woreczek. Pozosta?o?? z woreczka ponownie rozgniatamy, zalewamy wrz?c? wod? i wlewamy do poprzednio wyci?ni?tego mi??szu. Mo?emy jednak nie zalewa? owocw wrz?c? wod?. W tym przypadku rozdrobnione lub przetarte na tarce albo przepuszczone przez maszynk? do mi?sa owoce wsypujemy do balonu, zalewamy wod?, dodajemy cukier (od 20 do 30 dag na 1 l moszczu), matk? dro?d?ow? i po?ywk? oraz kwasek cytrynowy (4 g na litr moszczu). Balon zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?, a po kilku dniach nastaw odcedzamy i fermentujemy. Wino z samych ...

Wino z gruszek i ?urawin

Sk?adniki: 10 kg gruszek, 2,5 l wody (+3/4 szklanki wody do ?urawiny), 1,25 kg cukru, 1,5 kg ?urawin, dro?d?e winne. Dojrza?e, umyte i osaczone gruszki cienko obra?, pokraja? na cz??ci, usun?? pestki i gniazda nasienne, odcisn?? lub odwirowa? moszcz. Z umytych ?urawin tak?e odcisn?? moszcz. Tak przygotowane moszcze zmiesza? z wod? i nastawi?. Mo?emy tak?e umyte, osaczone i drobno pokrajane oczy?ci? z pestek (gruszki mo?na rwnie? utrze? na tarce), wsypa? do balonu, zala? letni? wod? wymieszan? z cukrem, doda? matk? dro?d?ow? zamkn?? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do pomieszczenia o temperaturze oko?o 20°C. Po 5-6 dniach odci?gn?? moszcz. W tym czasie przygotowa? moszcz z ?urawin. W tym celu umyte ...

Wino z jab?ek

Sk?adniki: 10 kg kwa?nych jab?ek (s?odkie trzeba ??czy? z kwa?nymi) 1,5-1,8 kg cukru, 3 l wody, dro?d?e. Ze zdrowych, umytych, pokrojonych na cz??ci jab?ek usun?? pestki i gniazda nasienne. Odcisn?? moszcz w maszynce alfa lub w sokowirwce. Mo?na tak?e jab?ka przepu?ci? przez maszynk? do mi?sa. W tym przypadku miazg? zebra? w du?ej, emaliowanej (nie poobijanej) misce lub wiadrze, lekko pos?odzi? i odstawi? pod przykryciem na kilka godzin, nast?pnie wycisn?? moszcz, np. przez wyprany i wyprasowany gor?cym ?elazkiem woreczek flanelowy. Moszcz wla? do butli lub balonu, mierz?c jego obj?to?? i doda? nieco wi?cej ni? po?ow? cukru, ktrego ilo?? ustalamy w stosunku do obj?to?ci moszczu (25...

Wino z je?yn

Je?yny zawieraj? zazwyczaj wi?cej kwasw i goryczki, wskutek czego wina z tego surowca s? mniej szlachetne ni? z czarnych jagd. Z je?yn przyrz?dza si? wina deserowe, natomiast p?s?odkie sporz?dza si?, mieszaj?c moszcze je?ynowe z jagodowymi. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie dojrza?e, bez szypu?ek. Na je?ynach bytuje du?o dro?d?y dzikich, ktre nie zawsze prowadz? w?a?ciw? fermentacj?. Je?li nastaw ma by? szczepiony czystymi kulturami dro?d?y winiarskich, wyci?ni?ty moszcz nale?y podda? pasteryzacji, czyli podgrzaniu do temperatury 85°C. Nast?pnie trzeba go sch?odzi? i dopiero zaszczepi? matk? dro?d?ow?. Na 10 l moszczu dodaje si? 3 g fosforanu amonu. Do...

Wino z malin

Sok z malin jest bardzo ceniony w gospodarstwie domowym, dlatego tylko sporadycznie sporz?dza si? z niego wino. Warto jednak zauwa?y?, ?e z malin, zw?aszcza le?nych, uzyskuje si? znakomite wina deserowe, czyli o mocy powy?ej 15%. Z malin oddzielamy szypu?ki, owoce mia?d?ymy i miazg? pozostawiamy na 1-3 dni (w temp. oko?o 15°C.). Nast?pnie wyciskamy moszcz i przygotowujemy nastaw. Dodajemy po?ywk? 3-4 g fosforanu amonowego na 10 l nastawu. Moszcz malinowy fermentuje szybko i gwa?townie, tak ?e mo?na z niego ?atwo uzyska? wino nawet bardzo mocne. Przy fermentacji moszczu malinowego ?atwo o zaka?enie "octwk?" lub dro?d?ami ko?uchuj?cymi. Aby zabezpieczy? nastaw przed zaka?e...

Howenia s?odka - zio?o ktre neutralizuje alkohol

"Journal of Neuroscience" poinformowa? spo?eczno?? o chi?skim leku zio?owym, u?ywanym przez azjatw ju? od ponad 500 lat. Dihydromyricetyna - nie tylko leczy kaca ale rwnie? przeciwdzia?a zatruciu alkoholem oraz ?agodzi efekty jego odstawienia.Ten cudowny ?rodek uzyskuje si? z drzewa rodzynkowego, zwanego inaczej howeni? (Hovenia dulcis). Badania przeprowadzone w University of California mieszcz?cego si? w  Los Angeles, przez zesp? prof. Jing Lianga i prof. Richarda W. Olsena dowiod?y, podczas do?wiadcze? prowadzonych na szczurach, ?e dihydromyricetyna naprawd? blokuje dzia?anie alkoholu na mzg.Alkohol wp?ywa na receptory mzgowe GABAA, co skutkuje typowymi objawami upojenia tak...

Nalewka na orzechach laskowych - Leszczynwka

Sk?adniki do nalewki: - 1.3 kilo orzechw laskowych poci?tych - 4 litry 60% destylatu lub spirytusu Przygotowanie: Zala? orzechy na 3 miesi?ce Bardzo udana nalewka, w smaku aksamitny orzech, po 3 miesi?cach mo?na doprowadzi? do 45% i troszk? dos?odzi?. Autor: cafekot...

STOP ACTA

Alkohole Domowe przy??czaj? si? do oglnopolskiego i oglno?wiatowego protestu przeciwko wprowadzeniu w naszym kraju porozumienia ACTA.   Barbara Kwarc og?osi?a ju? stan wojenny w Internecie. My tak?e przy??czamy si? do dzia?a? na rzecz niedopuszczenia do podpisania ACTA!   ...

Wino z porzeczek bia?ych lub czerwonych

Bia?e i czerwone porzeczki s? najlepszym surowcem do wyrobu win, gdy? ?atwo oddaj? sok, moszcz dobrze fermentuje, a wino szybko i samoczynnie si? klaruje. Mo?na z nich sporz?dza? wina wszelkich typw, a wi?c wytrawne, p?s?odkie i s?odkie, lekkie i mocne, jednoowocowe i mieszane.B??dem pope?nianym przy wyrobie win z porzeczek jest zbytnie rozcie?czenie moszczw. Co prawda s? one kwa?ne, ale dodatek wody nie mo?e by? zbyt du?y, gdy? wywo?uje sk?onno?? do chorb oraz zbyt wielkie obni?enie si? ekstraktu w winie. Dodatek roztworu cukrowego nie mo?e przekracza? 2 l na litr moszczu. Przygotowanie nastawu polega zwykle na dodaniu do moszczu roztworu cukrowego. Mo?na jednak, szczeglnie prz...

Wino z czarnych porzeczek

Czarne porzeczki s? ma?o przydatne na wina jednoowocowe ma?o s?odkie, natomiast s? bardzo dobrym surowcem na ci??kie wina deserowe, o d?u?szym okresie le?akowania (2-3 lata). Podczas le?akowania wino z tych owocw klaruje si?, zatraca swj charakterystyczny aromat i uzyskuje wspania?y bukiet przypominaj?cy gronowe wina deserowe. Wino z czarnych porzeczek doskonale nadaje si? "dopoprawiania" win z innych owocw. Ju? dodatek 0,5-1 l odle?a?ego wina z czarnych porzeczek do 20-litrowego balonu znacznie poprawia jako?? win deserowych. Musimy jednak pami?ta?, ?e czarne porzeczki trudno oddaj? sok. Z tego powodu zalewamy je wod? na 24 godziny i dopiero wyciskamy. Mo?na tak?e przeprowadza? fermentacj? w miazdze (pisali...

Wino z rodzynek

Rodzynki s? drogim surowcem i nie ka?dego sta? na sporz?dzenie z nich wina. Podajemy wi?c trzy przepisy o r?nym udziale rodzynkw w nastawie. Wyp?ukane, osaczone i w miar? mo?liwo?ci rozdrobnione rodzynki zalewa si? 6-8 l wody, w ktrej uprzednio rozpuszczono 1 kg cukru, 15 g kwasu cytrynowego i 3 g fosforanu amonowego (po?ywki dla dro?d?y). Po doprowadzeniu nastawu do temperatury 22-25°C dodaje si? matk? dro?d?ow? (Tokay lub Madera) i poddaje fermentacji. Po 4-5 dniach dodajemy brakuj?c? do 10 l wod? z rozpuszczon? w niej reszt? cukru i dodatkowo 1 g po?ywki. M?ode zlane wino trzeba dofermentowa? (w balonie zamkni?tym szczelnie korkiem z rurk? fermentacyjn?). W pierwszym roku dojrzewania wino ?ci?gamy dw...

Wino z dzikiej r?y

Na wino najlepsze s? owoce dojrza?e, j?drne i nie zepsute. Mo?na je zbiera? po pierwszym przymrozku. Ka?dy owoc nale?y przeci?? i usun?? nasiona oraz w?oski, ktre mog? spowodowa? niezbyt przyjemny posmak goryczy. Przyjmuje si?, ?e z 5 kg owocw mo?na otrzyma? 10 l nastawu. Wino z owocw dzikiej r?y mo?na sporz?dza? wed?ug trzech metod. 1. Sk?adniki: 5 kg owocw, 10 1+1,5 l wody, 3-4 kg cukru, 8 g po?ywki, dro?d?e rasy Madera. Oczyszczone, wymyte i osaczone owoce zmia?d?y? wyparzonym t?uczkiem w drewnianej donicy. Wsypa? je do butli i zala? 9 l przegotowanej wody. Doda? 1 kg cukru rozpuszczonego w 1 l przegotowanej wody, po?ywk? oraz matk? dro?d?ow?. Balon powinien by? nape?...

Wino ze ?liwek

Wino ze ?liwek sporz?dza si? rzadko, gdy? trudno wyciska si? z nich moszcz. Natomiast m?ode wino ci??ko si? klaruje i bardzo powoli dojrzewa. Najcz??ciej sporz?dza si? z mirabelek ci??kie wino deserowe (o zawarto?ci powy?ej 15% alkoholu i cukru 12-15%). Pestki mo?emy usuwa? r?cznie lub je wygniata? na gor?co (w temperaturze 50-60°C). Miazg? poddajemy 2-, 3-dniowej fermentacji, a nast?pnie odciskamy moszcz i dalej post?pujemy wed?ug wcze?niej podanych przepisw. Naturalnie, do miazgi dodajemy pirosiarczyn sodu i siln? matk? dro?d?ow?, (Tokay lub Portwein) wraz z po?ywk?. Wino ze ?liwek o mocy 15% moszcz ze ?liwek - 10,0 l cukier - 2940 g, czyli 1,84 l woda - 3,1...

Wino z suszonych ?liwek

Kilogram suszonych ?liwek zala? 8 litrami wrz?tku. Po ostudzeniu doda? 3 g po?ywki, matk? dro?d?ow? (Malaga). Po up?ywie doby dodajemy syrop z pierwszej cz??ci cukru (1,5 kg). Nast?pnie co dwa dni dodajemy syrop sporz?dzony z 0,75 kg cukru. Og?em dajemy 3 kg cukru. Nastaw poddajemy fermentacji jak zwykle....

Wino z truskawek

Truskawki, zw?aszcza ciemne, najlepiej nadaj? si? na wina deserowe. Natomiast wina wytrawne na og? ?le si? udaj?, gdy? zniekszta?cony w procesie fermentacji aromat truskawek nie jest przyjemny i ulega poprawie dopiero po d?u?szym le?akowaniu. Tymczasem win wytrawnych z regu?y nie le?akuje si? zbyt d?ugo.Ze zmia?d?onych owocw truskawek mo?na od razu oddzieli? moszcz. Mo?na tak?e doda? 5 g fosforanu amonowego na 10 kg masy owocowej, zaszczepi? miazg? dro?d?ami winiarskimi czystych kultur i fermentowa? 3-4 dni. W przypadku fermentowania miazgi wskazane jest dodanie pirosiarczynu potasowego i silnej matki dro?d?owej. ...

Wino z wi?ni

Na wino najlepiej nadaj? si? wi?nie o mocno zabarwionym soku. Owoce po usuni?ciu ogonkw trzeba wydrylowa?. Sok z wi?ni uzyskuje si? ?atwo, wi?c nie ma potrzeby fermentowania na miazdze. Moszcz wi?niowy fermentuje ?atwo i burzliwie, osi?gaj?c 15-16% zawarto?ci alkoholu. Przy wyrobie win z wi?ni na ka?dy litr moszczu dodajemy 1 g kwasu cytrynowego. Wina czerwone wytrawne lub p?wytrawne najlepiej sporz?dza? z wi?ni w po??czeniu z czarnymi jagodami; wina p?s?odkie i s?odkie - z jagodami, je?ynami i niewielk? ilo?ci? czarnych porzeczek; deserowe - z niewielkim dodatkiem czarnego bzu, czarnych porzeczek, truskawek, malin, ?liwek itp. Po sko?czonej fermentacji wino trzeba dos?odzi?. Wino ...

Wino z winogron - przepis oglny

Na wino przeznaczamy tylko dojrza?e i zdrowe winogrona. Je?li ich nie umyjemy przed odci?gni?ciem moszczu, to nie musimy dodawa? dro?d?y. Je?li za? wymyjemy winogrona, to musimy doda? matk? dro?d?ow? (Tokay lub Madera). Moszcz fermentuje szybko i dobrze si? klaruje. Je?li chcemy z niego sporz?dzi? wino o zawarto?ci do 10% alkoholu, to nie musimy dodawa? cukru, wody, kwasu i po?ywki. Je?li za? chcemy otrzyma? wino o wy?szej mocy, to musimy doda? cukru.   Je?li chcemy otrzyma? wino o mocy 12%, to do ka?dego litra moszczu musimy doda? 51 g cukru (do 10 litrw - 510 g).   Je?eli chcemy otrzyma? wino o mocy 13%, to do ka?dego litra moszczu musimy doda? 68 g cukr...

Wino z aronii

ARONIA to krzew ogrodowy, przypominaj?cy czarn? porzeczk?. Owocuje pojawiaj? si? na jesie? s? to sporej wielko?ci czarne jagody. 1/3 lub 1/2 obj?to?ci balonu nape?ni? wymytymi i osaczonymi owocami aronii (balon nape?nia si? do 3/4 obj?to?ci). Owoce zala? przegotowan?, ostudzon? wod? z cukrem. Na 1 l wody dodajemy 25 dag cukru (najlepiej w dwch ratach). Dodajemy matk? dro?d?ow? i zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?. Po 3-4 miesi?cach fermentacji zlewamy wino znad osadu do drugiego balonu, aby si? sklarowa?o. Po nast?pnych 3-4 miesi?cach ponownie ?ci?gamy wino znad osadu, ale tym razem do wymytych, wyparzonych i osuszonych butelek z ciemnego szk?a....

Wino z berberysu

Owoce berberysu zbiera si? po przemarzni?ciu. Do wyci?ni?tego moszczu dodajemy przegotowan?, ostudzon? wod? (na litr moszczu 1-2 l wody). Nast?pnie na ka?dy litr dodajemy 25-30 dag matki dro?d?owej (Burgund, Bordeaux lub Malaga). Je?li u?ywamy dro?d?y Malaga, to dodatek cukru zwi?kszamy do 35 dag na litr moszczu. Dodajemy po?ywk?....

Wino z czarnego bzu

Na wino przeznaczamy owoce dojrza?e, wymyte i osaczone. Owoce przed u?yciem warto wygotowa?, gotowanie usuwa zawarta w nich trucizny, ktre mog? powodowa? sensacje jelitowe. Jest kilka metod wyrobu wina z owocw bzu. Podajemy trzy z nich: 1. W emaliowanym garnku zagotowa? wod? z cukrem (na 1,5 l owocw przygotowujemy syrop z 3,5 l wody i 1 kg cukru). Po przestudzeniu syropu wsypujemy do niego owoce bzu. Nast?pnie ca?o?? podgrzewamy, doprowadzamy do wrzenia, ale nie gotujemy. Po przestudzeniu dodajemy matk? dro?d?ow?, kwas cytrynowy (2-3 g na litr nastawu), przelewamy do balonu, ktry zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?. Po 2 tygodniach ko?czy si? burzliwa ferment...

Wino z derenia

Z owocw derenia robimy s?odkie, ci??kie wina na dro?d?ach typu Portwein. 6 kg wymytych i osaczonych owocw rozgniatamy (nie mia?d??c pestek) i zalewamy 8 litrami wrz?cej wody. Po pewnym czasie przecedzamy i wyciskamy. Dodajemy 6 kg cukru i 6 g po?ywki....

Wino z dyni

2,5 kg obranej dyni i 1 kg obranych jab?ek zemle? w maszynce do mi?sa 1 zala? 3 litrami wrz?cej wody. Po studzeniu wycisn?? moszcz, doda? 2 dg dro?d?y oraz litr wody przegotowanej z 1 kg cukru. Postawi? do sfermentowania. Gdy przestan? wyp?ywa? ba?ki powietrza, a dro?d?e i szumowiny opadn? na dno naczynia, rozla? wino do butelek tak, aby nad nim by?o jak najmniej powietrza. Zakorkowa?. Gdyby jeszcze zm?tnia?o - przela? ponownie. Spo?ywa? po pe?nym sklarowaniu....

Wino z jarz?biny

Sk?adniki: 6 kg owocw z jarz?biny, 6 kg cukru, 12 l wody, 6 g po?ywki, 3-4 g kwasu cytrynowego, dro?d?e winne rasy Malaga.Czerwone dojrza?e owoce jarz?biny oderwa? od szypu?ek, przebra? dok?adnie, wyp?uka? w bie??cej wodzie (lub kilkakrotnie zmienianej) i osaczy?. Zagotowa? wod?. Odla? z niej 1 litr i rozpu?ci? w nim 2 kg cukru. Owoce zmia?d?y? t?uczkiem w donicy kamionkowej, a nast?pnie zala? wrz?c? wod?. Po przestudzeniu doda? matk? dro?d?ow?, po?ywk?, kwasek cytrynowy oraz rozpuszczony cukier. Dobrze wymiesza? i zamkn?? balon korkiem z ja?owej waty. Po tygodniu przela? wszystko przez g?ste sito lub woreczek z p?tna. Do moszczu doda? ...

Wino z morwy

Owoce morwy ?atwo puszczaj? sok. Do 20 l moszczu dodajemy 4 kg cukru. Je?li robimy wino z 12 kg owocw, to musimy doda? 8 litrw wody,6 g po?ywki, 10 g kwasu cytrynowego i matk? dro?d?ow? (Portwein). Dalej post?pujemy jak w przypadku pozosta?ych win domowych. ...

Destylator pot-still by damian2994

nades?a?: damian2994 Przedstawiam destylator mojej konstrukcji, pomys?u i wykonania. Cz??? pomys?w zaci?gn??em z internetu 60%, cz??? to moja w?asna inwencja 40%. Do tej pory na tym sprz?cie przedestylowa?em: dwie cukrwki - destylat pod nalewki, dwie zbo?wki (s?d j?czmienny) pod whisky i dwa nieudane wina (jedno moje drugie kumpla). Aparatura sprawdza si?, destylat ok. 65- 70% max, pr?dko?? ok 0,7l/1h. Moc du?a my?l? ?e poprzez nieznaczn? rektyfikacj? w deflegmatorze. ZASADA DZIA?ANIA PO KOLEI:...

Wino z ?ochy? (Borwek Bagiennych)

Z tych owocw wino wyrabia si? rzadko, gdy? maj? charakterystyczny, niezbyt przyjemny zapach i smak, ktry zatraca dopiero po 2-, 3- letnim dojrzewaniu. ?ochynie nie nadaj? si? do wyrobu win lekkich i sto?owych, ale mo?na z nich sporz?dza? ci??kie i mocne deserowe wina czerwone. Mo?na z nich robi? wina mieszane z czarnymi jagodami, czarnymi porzeczkami, malinami i truskawkami. Owoce te skracaj? okres dojrzewania wina. Wino z ?ochy? mieszane o mocy 15% moszcz z ?ochy? - 4,25 moszcz z czarnych jagd - 3,00 moszcz z wi?ni - 2,00 moszcz z czarnych porzeczek - 0,50 moszcz z malin - 0,25 kwas cytrynowy - 30 g cukier 3180 g, czyli - 1,99 woda - ...

Wino z owocw pigwowca (wino z pigwy)

Dojrza?e, umyte i osaczone owoce pokraja? na drobne kawa?ki i zala? wrz?c? wod?, tak, aby je przykry?a. Utrzymywa? w ci?gu kilku minut w stanie wrzenia, a nast?pnie odstawi? z ognia. Po ostudzeniu przecedzi? przez bardzo g?ste sito lub woreczek i ods?czy?. Wyt?oczyny ponownie zala? wrz?tkiem i po kilku godzinach odcedzi?, a nast?pnie doda? do wcze?niej otrzymanego moszczu. Doda? cukier, po?ywk? i matk? dro?d?ow?. Je?li nastawu jest mniej ni? 5 litrw, to nale?y go uzupe?ni? przegotowan? letni? wod?. Wszystko dobrze wymiesza? i odstawi? do fermentacji, zgodnie z wcze?niej podanymi wskazwkami. Po pierwszym ?ci?gni?ciu wina mo?na doda? moszczu z czarnej porzeczki lub czarnego bzu, ale w ilo?ci nie...

Wino z pomidorw

Sk?adniki: 6-7 kg owocw, 1-1,5 g po?ywki, 2 kg cukru, dro?d?e winne. Dojrza?e pomidory umy?, osaczy?, przepu?ci? przez maszynk? alfa (odrzucaj?c nasiona) lub przez maszynk? do mi?sa i ods?czy? przecier na sicie perlonowym. Do soku pomidorowego doda? wody. Nast?pnie wymiesza? go z po?ywk? (rozm?con? w niewielkiej ilo?ci ciep?ej wody), cukrem i matk? dro?d?ow?. Cukier uprzednio trzeba rozpu?ci? w niewielkiej ilo?ci soku. Nastawi? do fermentowania. Po 4 tygodniach mo?emy przyst?pi? do pierwszego ?ci?gania. Aby poprawi? smak, mo?emy doda? nieco soku z rabarbaru oczyszczonego kred? (zobacz: wino z rabarbaru)....

Wino z rabarbaru

Rabarbar nadaje si? do wyrobu win p?s?odkich (o zawarto?ci 12-13% alkoholu i 4-6% cukru) i s?odkich (13-14% alkoholu i 8-12% cukru). Surowiec ten zawiera du?o szkodliwego dla zdrowia kwasu szczawiowego, ktry nale?y wytr?ci? za pomoc? czystej kredy (w?glanu wapnia). Mo?na to uczyni? od razu podczas sporz?dzania nastawu albo w gotowym winie. W pierwszym przypadku osiadaj?cy na dnie szczawian wapnia wp?ywa dodatnio na klarowanie wina (zespala si? z osadem dro?d?owym). Je?li wino sporz?dzamy z ?odyg zielonych, to wskazane jest ich gotowanie w celu usuni?cia posmaku zieleniny. S? trzy metody sporz?dzania wina z rabarbaru: 1. 10 kg ?odyg rabarbaru tnie si? na 1-, 2-cm kawa?k...

Wino z ry?u

Przepis szybki i prosty na wino z ry?u na butl? 15 litrow?. Sk?adniki: ry? surowy - 1 kilogram cukier - 2,5 kilograma woda - 8 litrw rodzynki - 1 paczka dro?d?e winne lub piekarnicze - ok 7 dag Przygotowanie:Kilogram surowego nie przegotowanego ry?u nale?y wsypa? do balonu lub butli i zala? 8 litrami wody przegotowanej i ostudzonej z 2,5 kg cukru, dodaj?c 12 dag rodzynkw lub wi?cej i 7 dag dro?d?y. Oprcz rodzynkw lub zamiast nich mo?na doda? innych owocw. Ja ...

Wino "pyszny pi?ciopak"

Pi?ciopak czyli pi?? litrw taniego mocnego wina, ktre mo?e przygotowa? ka?dy w domu bez specjalistycznego sprz?tu. Potrzebne b?d? nast?puj?ce sk?adniki: Sk?adniki: pi?ciolitrowa plastikowa butla po wodzie mineralnej - 1 szt. cukier - 1 kg dro?d?e winne lub piekarnicze 1/10 kostki dro?d?y szklanka ry?u - 200 g woda - ok. 3 l s?oiczek zaprawionych wi?ni lub innych owocw - 300 ml Przygotowanie:Cukier i dro?d?e rozpuszczamy w letniej wodzie i wlewamy do butli, wsypujemy ry? i ...

Wino z ziemniakw

Ziemniaki do wina nale?y dobrze umy?, nast?pnie ugotowa? w skrce. Wygotowany p?yn nale?y odcedzi? a pyry da? psu. Do p?ynu nale?y doda? imbir, nast?pnie kilka pokrojonych pomara?czy i kilka pokrojonych cytryn. Gotujemy wszystko razem 15 minut. Po och?odzeniu odcedzamy powsta?y p?yn. Dodajemy zaczyn dro?d?owy i 1/3 cz??? przygotowanego cukru (w postaci p?ynnego syropu), reszt? cukru dodajemy po 3-4 dniach. Gdy wino zako?czy fermentacj? nale?y ?ci?gn?? je do innego naczynia znad osadu, ktry mo?e popsu? (doszcz?tnie)jego smak. Wino z ziemniakw 17%ziemniaki - 3,5 kgwody - 7,5l pomara?cze - 5 szt.cytryny - 3 szt.imbir - 12 dg cukier -...

Wino z ?yta

Wyrb wina z ?yta jest ma?o k?opotliwy, gdy? nie wymaga pozyskiwania moszczu. Wystarczy ziarno oczy?ci? z chwastw i innych zanieczyszcze?, przep?uka? przegotowan? zimn? wod?, osaczy? na sicie i wsypa? do wi?kszego balonu (nie mniejszego ni? 15 l). Aby zniszczy? znajduj?ce si? na ziarnie szkodliwe drobnoustroje, dolewamy do niego 2 l przegotowanej wody z rozpuszczonym kwasem cytrynowym (oko?o 60 g), je?li sporz?dzamy wino z samego ?yta lub 80 g, je?li dodajemy rodzynkw. Po kilku godzinach dolewamy 5 l roztworu cukrowego, w ktrym rozpuszczono 2/3 przewidzianej porcji cukru oraz matk? dro?d?ow? (Bingen lub Tokay) i 3 g fosforanu amonowego. Zamykamy balon korkiem z rurk? fermentacyjn? i pozostawiamy w...

Szampan domowy

Domowe wino mo?na tak?e upodobni? do szampana. Sporz?dzamy go w mocnych butelkach (oryginalne wytrzymuj? ci?nienie 6 atmosfer). Do butelki wlewamy 10 g koniaku i 60-100 g syropu z cukru (1 kg cukru rozpuszczamy w 2 l wody). Butelk? nape?niamy winem, pozostawiaj?c nieco miejsca (pod korkiem). Przygotowujemy zmi?kczone w parze lub gor?cej wodzie grube korki. Do butelki wsypujemy mieszanin? z?o?on? z 8 g kwasku cytrynowego i 2 g sody, szybko korkujemy i zawi?zujemy drutem. Butelki z szampanem przechowujemy w pozycji le??cej w pomieszczeniu o mo?liwie niskiej temperaturze. Szampana mo?na tak?e przyrz?dzi? inaczej. Do butelki wlewamy wino, dodajemy nieco szlachetnych dro?d?y (najlepiej Champagne) i 10 g ...

Wino typu Wermut z ry?u

Sk?adniki: 1 kg ry?u, 3 kg cukru, 7 l wody, 10 rodzynkw (mo?e by? wi?cej), 2 cytryny, 8 ziarenek angielskiego ziela, 2 ga?ki muszkato?owe, szczypta tymianku, 8 dag dro?d?y. Do 10-1 butli wsypa? uprzednio wyp?ukany i osaczony ry?. Zagotowa? wod? z cukrem. Cz??ci? syropu zala? dro?d?e. Do butli wrzuci? pokrojone cytryny, ga?ki muszkato?owe (uprzednio zetrze?), rodzynki, angielskie ziele, wla? syrop i dro?d?e, doda? zio?a. Butl? zatka? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do fermentacji na 6-7 tygodni (w temperaturze oko?o 25°C). Nast?pnie ?ci?gn?? wino do drugiej wyparzonej butli i odstawi? do cichej fermentacji na oko?o 4 tygodnie. Po tym okresie dokonujemy drugiego obci?gu, ale tym razem ju? do butele...

Wino typu Tokaj

Wina w?gierskie ciesz? si? ogromn? renom? na ca?ym ?wiecie. Ju? na samo wspomnienie Balatonfuredi czy Tokay Aszu ?linka leci. Niektre nasze wina owocowe fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 13 Tokay mo?na upodobni? do win typu w?gierskiego. Powinny one zawiera? 5-7% cukru. Oto kilka przyk?adw. Wyszczeglnienie Przyk?adyI                               II ...

Wino typu Bordeaux

Spo?rd wielu znakomitych win francuskich najbardziej znane i cenione na ?wiecie s? wina produkowane z winogron rosn?cych w okolicach Bordeaux. Produkuje si? tam czerwone i bia?e wina wytrawne (Graves), p?s?odkie (Sauternes, Barsac) i s?odkie (Haut Sauternes). Do niektrych z nich mo?na upodobni? nasze wina owocowe. Wina owocowe przeznaczone na wino bia?e sto?owe, p?s?odkie typu bordoskiego powinny by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 11 Sauternes. Natomiast przeznaczone na wino czerwone typu bordoskiego powinny by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 4 Bordeaux. Chc?c otrzyma? z win owocowych wino czerwone typu bordoskiego nale?y doda? 10% esencji o nazwie kino lub z taniny. Mo?na j...

Wino typu Malaga

Oryginalna malaga jest mocnym winem deserowym, koloru ciemno br?zowego, bardzo s?odkim z wyczuwaln? goryczk?, o zawarto?ci alkoholu do 17-18%. ?adne jednoowocowe wino nie ma takich w?a?ciwo?ci. Konieczne jest wymieszanie kilku win o r?nych w?a?ciwo?ciach, aby otrzyma? produkt mieszany (tzw. wino skupa?owane) o r?nych po?rednich i po??danych cechach. Ponadto trzeba go zaprawi? odpowiednimi esencjami (do malagi i orzechow?) i wzmocni? spirytusem. Domowym sposobem malag? sporz?dzamy z wina wi?niowego, je?ynowego, ?liwkowego, jab?kowego i malinowego lub truskawkowego. Wino z jab?ek powinno by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 13 Tokay. Natomiast pozosta?e sk?adniki (wina) na dro?d?ach rasy nr 36 Ma...

Wino typu Portwein

Oryginalne jest bardzo cenionym deserowym, p?s?odkim, bia?ym, br?zowym, czerwonym lub czerwonobrunatnym winem portugalskim. Zawiera 18-20% alkoholu. W warunkach domowych zbli?ony do niego trunek mo?na sporz?dzi? z wina wi?niowego, je?ynowego, rodzynkowego, malinowego (lub truskawkowego albo ?liwkowego), z czarnych porzeczek i czarnego bzu. Wina te powinny by? fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 35 Portwein, nr 37 Madera lub nr 38 Sherry. W gotowym winie zawarto?? cukru powinna wynosi? 5-7%. Sporz?dzone z win owocowych wino typu portwein powinno le?akowa? 6-12 miesi?cy. Wino czerwone p?s?odkie typu portwein. Wino z wi?ni - 5,0 l Wino z rodzynkw - 1,0-1,5 l...

Wino typu Madera

Oryginalna madera jest bia?ym lub br?zowym, bardzo aromatycznym, deserowym pó?s?odkim winem portugalskim o zawarto?ci 16-18% alkoholu. W warunkach domowych do madery mo?na upodobni? wino z agrestu fermentowane na dro?d?ach szlachetnych rasy nr 37 Madera. Wino agrestowe po 3 miesi?cach le?akowania dos?adzamy. (Zawarto?? cukru w winie powinna wynosi? 5-7%). Wzmacniamy go, dodaj?c po 30-35 ml spirytusu 95° na ka?dy litr wina. Ponadto na ka?dy litr wina dodajemy po 2-4 ml karmelu, 2-3 ml esencji orzechowej i 60-75 g rodzynków. Przez 4 tygodnie wino cz?sto mieszamy, a nast?pnie filtrujemy, odrzucaj?c rodzynki. Tak przygotowane wino powinno le?akowa? 6-12 miesi?cy (czasem wymaga ponownego filtrowan...

Klarowanie wina

Jak sklarowa? porz?dnie wino i uzyska? je krystalicznie przezroczyste? Zasady s? takie same jak dla wszystkich nastaww.- klarowanie grawitacyjne - najd?u?sze, nie pomagamy nastawowi, tylko czekamy a? sam opadnie - d?ugie i niepraktyczne, trwa kilka tygodni;- bentonit sodowo-potasowy - ?rodek dost?pny w handlu pod nazw? Klarowin. 24h przed u?yciem nale?y go namoczy?. Do?? powolny, raczej do win jak do nastaww na bimber. Stosowanie wg. zalece? na opakowaniu, ca?kowite wyklarowanie zajmuje od kilku dni, do nawet paru tygodni. Zostawia sporo osadu. - ?rodki klaruj?ce b?yskawiczne - ...

Zabawki i prezenty dla du?ych ch?opcw!

Czasami brak pomys?u na doskona?y prezent dla m??czyzny, który jest fanem motoryzacji i wielbicielem dobrych trunków. Teraz mo?esz sprawi? niespodziank? z górnej pó?ki. Model Mercedesa wykonany z drewna, pomalowany zgodnie z ówczesnymi trendami w motoryzacji. Czy co? mo?e ucieszy? bardziej ni? taki model samochodu, który po otworzeniu klapy daje dost?p do 200 ml trunku ?  Wszyscy m??czyni to dzieci, tylko zabawki lubi? coraz dro?sze.   ...

Wino z soku brzozy (wino brzozowe)

Sk?adniki: 10 l soku z brzozy 2,5 kg cukru 20 g kwasku cytrynowego 3 g po?ywki dro?d?e (Sherry lub Tokay) Przygotowanie: Najpierw warto zebra? po??dan? ilo?? soku z brzozy, w tym celu udajemy si? do lasku, wybieramy zdrowe drzewo o ?rednicy minimum 20cm. Drzewo warto wybra? zdrowe, bez pop?kanej kory i guzowatych naro?li. Sok z brzozy ?ci?ga? warto od ok. po?owy marca (wszystko zale?y od temperatury), ?ci?ga si? do pojawienia p?czkw li?ci, p?niej sok jest ju? mniej smaczny a i leci go bardzo ma?o. Ok 1 metr od ziemi, wiercimy otwr fi 10mm na g??boko?ci 6-8cm lub 1/3 grubo?ci drzewa. Wciskamy ...

Domowy ajerkoniak

Sk?adniki: p? litra mleka, mleka skondensowanego b?d? s?odkiej ?mietanki (zale?y od w?asnych preferencji) 250 ml spirytusu 250 g cukru 5 ??tek cukier waniliowy lub p? laski wanilii   Przygotowanie tej nalewki przypomina przyrz?dzanie pysznego deseru dla ca?ej rodziny, z ktrego to deseru dzieci b?d? musia?y by? wykluczone. Aby przyrz?dzi? domowej roboty ajerkoniak, nale?y najpierw zagotowa? mleko z dodatkiem wanilii (w formie cukru b?d? laski). Istotne w przyrz?dzaniu tego? trunku jest ostudzenie przygotowanej podstawy mlecznej. Kiedy mleko z wanili? spokojnie si? studzi, mo?na zabra? si? za przyg...

Nalewka ?ubrwka

Turwka wonna to bylina, ok 60cm, wyr?nia si? bardzo charakterystycznym, waniliowo-kokosowym aromatem dzi?ki zawarto?ci kumaryny, zapach ten jest uwydatniony zw?aszcza po zasuszeniu ro?liny. Sk?adniki: kilka listkw Turwki Wonnej (?ubrwki) 1litr wdki (50%) cukier 15 - 25g Przygotowanie ?ubrwki: Do litrowej butelki w?o?y? li?cie turwki, doda? cukier i zala? to alkoholem. Butelk? zamkn?? i odstawi? w ciep?e, jasne miejsce. Wskazane jest aby porusza? butelk? raz dziennie, chodzi o to aby cukier rozpu?ci? si? ca?kowicie. Po kilku tygodniach (im d?u?ej tym lepiej) nalewk? warto przefiltrowa? i schowa...

Oglne przepisy na wytwarzanie nalewek domowch

W procesie wytwarzania nalewek domowych stosuj? si? dwie podstawowe metody ktre mog? by? wykorzystane przy produkcji ka?dej dowolnej nalewki. Pierwsza metoda oparta jest o fermentacj? soku, owocw i innych sk?adnikw u?ytych do wytworzenia napoju.  Druga polega na zalewaniu sk?adnikw (owocw) alkoholem (wdk?, spirytusem, bimbrem, destylatem) i pozostawieniu ich do nasi?kni?cia i zjednoczenia smaku. Metoda oparta o fermentacj? Umyte owoce wk?adamy do s?oja, nast?pnie zasypuje si? cukrem w stosunku wagowym 1:1. S?j stawiam w ciep?em widne miejsce i raz na jaki? czas poruszamy nim, owoce puszcz? sok a cukier zacznie znika?. Trzymamy to tak d?ugo a? cukier zniknie ca?kowicie...

Nalewka z li?ci czarnej porzeczki

Sk?adniki: 20-25 du?ych li?ci czarnej porzeczki p? litra wdki 50% Przygotowanie: Li?cie umy? oszuszy?, w?o?y? do s?oja i zala? alkoholem. S?j zamkn?? i odstawi? w ciep?e, jasne miejsce. Po kilku tygodniach (im d?u?ej tym lepiej) nalewk? warto przefiltrowa?, rozla? do butelek i schowa? do bareczku. Jest gotowa do spo?ywania....

Prosta przepalanka z bimbru

Dobry przepis na trunek z domowego bimberku. Po przeprowadzonej destylacji i uzyskaniu odpowiedniego dla siebie procentu na patelni? wysypujemy 1/2 szklanki cukru, karmelizuj?c go, robimy tak zwan?  przepalank?, oczywi?cie niemo?na dopu?ci? do przypalenia si? cukru, bo b?dzie czu? spalenizn? (pami?tajmy ?e cukier wysypany na patelnie, nie mieszamy, ca?y proces karmelizacji odbywa si? na ma?ym ogniu). Gdy osi?gniemy ju? na patelni karmel dolewamy przegotowanej wody (oko?o 1/2 szklanki) pami?tajmy, patelnia z karmelem jest bardzo gor?c? wi?c przy tym procesie zachowujemy maksimum ostro?no?ci. Mieszamy do ca?kowitego rozpuszczenia si? karmelu. Otrzymany roztwr mieszamy z alkoholem ...

Nalewka dyniowa

Sk?adniki: 1 litr soku z dyni lub mi??sz pokrojony w kostk? 1 litr mocnego destylatu lub innego o ??danej mocy 100 - 200 gram cukru   Przygotowanie: Ka?dy zna dyni? zwyczajn?, w niektrych cz??ciach Polski mwi si? na ni? bania lub korbol. Dyni? zbieramy jesieni? gdy jest dojrza?a. Owoc obieramy ze skrki, pozbywamy si? nasion, nasiona warto sobie zostawi? i wysuszy? do pojedzenia. Opcja pierwsza: Wyciskamy z mi??szu sok, tak aby otrzyma? ok 1 litra, mieszamy go z alkoholem i wlewamy do s?oja. Opcja druga: Zamiast soku mo?emy zala? spirytusem pokrojony w kostk? mi??s...

?yczenia Wielkanocne 2012

Z okazji ?wi?t Wielkanocy 2012, ca?y team Alkohole Domowe ?yczy wszystkim naszym go?ciom, u?ytkownikom forum oraz klientom sklepu wszystkiego najlepszego :)...

Nalewka ratafia

Sk?adniki: spirytus lub destylat - w zale?no?ci od ilo?ci u?ytych owocw na ka?dy kilogram owocw wzi?? 3/4 litra spirytusu dojrza?e owoce z danego rodzaju, zebrane w danym okresie (truskawki, maliny, wi?nie, poziomki, porzeczki, agrest, czere?nie, mirabelki, ?liwki, jab?ka, gruszki, dzika r?a, jarz?bina, mog? by? wszelakie dost?pne owoce lub sk?adniki, kombinacja dowolna) cukier - w zale?no?ci od ilo?ci u?ytych owocw ale ok 700g cukru na ka?dy kilogram owocw (opcjonalnie dodajmy wody) Przygotowanie: Ratafia to nalewka ktra wymaga sporo czasu i zaanga?owania ale efekt ko?cowy wart je...

Nalewka chrzanowa

Sk?adniki: 150 g korzenia chrzanu 1L bia?ego wina (wytrawnego, najlepiej gronowego) 100 - 150 ml spirytusu rozcie?czonego do 50% Przygotowanie: Chrzan najlepiej wykopywa? na jesie?. Do nalewki u?ywamy oczywi?cie tylko korzeni, te nale?y dobrze oczy?ci?, umy? i osuszy?. Chrzan oskrobujemy z pierwszej warstwy a nast?pnie ?cieramy na drobnej tarce. Wk?adamy go do s?oja i zalewamy pozosta?ymi sk?adnikami. Trzymamy to razem przez ok 1 dzie? a nast?pnie filtrujemy i odstawiamy do piwnicy. Nalewka chrzanowa po kilku tygodniach jest gotowa do spo?ycia....

Miedziane Alembiki

Mi?o Nam poinformowa?, i? wprowadzili?my do oferty sklepu AD oryginalne miedziane alembiki z Portugalii. R?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie. Wszystkie elementy alembika s? lutowane miedzi? lub mosi?dzem, bez u?ycia nitw. W ten sposb konstrukcja uzyskuje po??dan? szczelno??. Ch?odnica skraplaj?ca zwana "w??ownic?" po??czona jest z kocio?kiem przy pomocy mosi??nego szybkoz??cza, co u?atwia szybkie roz??czenie poszczeglnych elementw.  Zastosowanie w ch?odnicy zarwno wlotu (na dole ch?odnicy) jak i wylotu (na grze) zapewnia wydaj? kondensacj? zst?puj?cych par, gdy? woda kr??y w przeciw...

Nalewka Cynamonowa

Sk?adniki:- ma?y kawa?ek kory cynamonu- 6g mielonego cynamonu- 160g br?zowego cukru- 1l spirytusu lub destylatu domowego Przygotowanie:Sk?adniki w?o?y? do s?oja i zala? alkoholem. S?j zamkn?? i odstawi? w ciep?e, jasne miejsce. Co jaki? czas nale?y zamiesza? s?ojem. Po kilku tygodniach (im d?u?ej tym lepiej) nalewk? warto przefiltrowa?, rozla? do butelek i schowa? do bareczku na minimum p? roku, po tym jest gotowa do spo?ywania.Nalewka ta ma korzystny wp?yw na ?o??dek i uk?ad trawienny. ...

KONKURS: Znajd? ikonki bimbrownika!

Witamy w kolejnym formowym konkursiku!Ostatnio admin robi?c aktualizacj? zagubi? w portalu 12 ikonek z logo AD. Teraz nie mo?e si? po?apa? i prosi o pomoc! Ikonki wygl?daj? tak:Ka?da ma inny kolor i numerek. Kto znajdzie jak najwi?ksz? liczb? zgubionych ikonek ten wgrywa!Ikonek nale?y szuka? wy??cznie na stronie AD http://alkohole-domowe.com/ (nie w forum ani w sklepie). S? one rozrzucone na r?nych stronkach.Ikonki b?d...

Jak wygl?da produkcja Miedzianego Alembika?

Zobaczcie kilka ciekawych fotek z produkcji domowego miedzianego alembika. Alembiki mo?na kupi? w naszym sklepie pod tym adresem: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-37-alembiki-miedziane.html...

Literatura o tematyce alkoholowej

Prezentujemy nasz szeroki wybr literatury o tematyce alkoholowej. Wiele ciekawych pozycji, ktre warto mie? w domowej bibliotece. Piwo - kolekcja Wiedza i ?ycie - M.Jackson Ksi??ka opisuje najlepsze piwa ?wiata, ich atuty i najwi?ksze sekrety. Ujawnia, co... ...

Podstawy domowego wyrobu alkoholu

PODSTAWY DOMOWEGO WYROBU ALKOHOLUSPRZ?T (konieczne minimum)Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz.Korek z rurk? fermentacyjn? (zb?dny przy zestawach gorzelnianych)MATERIA?Y Woda. Cukier. Dro?d?e. Po?ywka i kwasek (zb?dne przy zestawach gorzelnianych) ?rodki klaruj?ce. G?WNE ETAPY DOMOWEGO WYROBU CZYSTEGO ALKOHOLU.PLANOWANIE NASTAWU.Nie wa?ne co chcesz robi?, nie wa?ne z czego. Zawsze trzeba zaplanowa? i dok?adnie wiedzie?...

Filtrowanie nalewek

Ka?d? nalewk? domow? warto przefiltrowa?, proces ten nie jest skomplikowany i nie zajmuje wiele czasu a znacz?co podnosi jako?? domowej nalewki.   Pierwszy etap to sprawdzenie czy domowa nalewka jest ju? gotowa, czyli czy "odsta?a swoje" zgodnie z przepisem. Sprawdzamy to za pomoc? zmys?u smaku i w?chu :) W moim przypadku posiada?em roczn? nalewk? z malin.   Kolejny etap to przygotowanie sprz?tu. Przyda si? czysta butelka, ...

Nowe Alembiki Miedziane: Arm, Rotating Column i Alquitar

Wprowadzili?my do sprzeda?y nowe rodzaje alembików miedzianych, zapraszamy do zapoznania si? z ofert?. Alembik Miedziany with Arm 15 litrów R?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na Pó?wyspie Iberyjskim i w Europie. ...

Likier zio?owy a'la Absynt

Sk?adniki:0,6 litra wdki2 ?y?eczki pokruszonego pio?unu2 ?y?eczki pokruszonych nasion any?u1/2 ?y?eczki nasion kopru w?oskiego4 str?ki kardamonu 1/2 ?y?eczki mielonej kolendry 2 ?y?eczki posiekanego korzenia arcydzi?glaPrzygotowanie:Namocz pio?un w wdce przez 48 godzin. Usu?. Dodaj reszt? sk?adnikw. Niech „zaprzyja?ni? si?” ze sob? przez tydzie?. Po up?ywie tego czasu likier absyntowy nale?y przefiltrowa?, zabutelkowa? i odstawi? na rok....

Rum migda?owy - przepis na likier

Rum migda?owy - przepis na likierSk?adniki:1 l rumu1 szklanka soku pomara?czowegoskrka z 1 cytryny 1/2 kg cukru1 szklanka mleka5 - 10 kropli ekstraktu migda?owegoPrzygotowanie Do odpowiedniej obj?to?ci s?oja lub butli (zale?ne od ilo?ci przygotowywanej porcji) wlej rum, sok pomara?czowy, skrk? cytrynow? i cukier. W oddzielnym naczyniu wymieszaj mleko z dowoln? ilo?ci? kropli esencji migda?owej. Mieszanin? dodaj do wcze?niej po??czonych sk?adnikw. S?j czy te? butl? przykryj i odstaw w ciep?e miejsce (18 - 21° C). Przechowuj je tak d?ugo a? mleko zrobi si? zsiad?e. Trwa to od jednej...

Likier a'la amaretto

Likier a'la AmarettoSk?adniki:1 szklanka cukru kryszta?u3/4 szklanki wody1/2 ?y?eczki gliceryny 1 ?y?ka ekstraktu migda?owego 1/2 szklanki spirytusu 1/2 szklanki wody 1 szklanka brandy2 po?wki moreli suszonych6 kropli czerwonego barwnika spo?ywczego2 krople niebieskiego barwnika spo?ywczego3 krople ??tego barwnika spo?ywczegoPrzygotowanieW ma?ym rondelku po??cz cukier i 3/4 szklanki wody. Doprowad? do wrzenia, stale mieszaj?c. Zmniejsz ogie? i gotuj na wolnym ogniu a? cukier si? rozpu?ci. Zdejmij z ognia i ostud?. W hermetycznie zamykanym pojemniku po??cz po?...

Karaibski likier pomara?czowy

Karaibski likier pomara?czowySk?adniki:3 du?e pomara?cze3 szklanki wdki1 1/3 szklanki cukru pudruPrzygotowanieOstrugaj bardzo cienko skrk? pomara?czy w taki sposb, ?eby nie ?ci?? bia?ej cz??ci owocu. Wy?? obran? skrk? na papierowy r?cznik i pozb?d? si? z niej nadmiaru t?uszczu i olejkw. Umie?? osuszone skrki w litrowym, szczelnie zakr?canym s?oiku (taki przypada na te proporcje), dolej 2 szklanki wdki i wsyp cukier. Zakr?? s?oik.Przechowywa? w ch?odnym, ciemnym miejscu przez 2 dni lub do momentu, kiedy wdka wch?onie smak.Usu? skrk? i dodaj pozosta?? wdk?. Zamknij pojemnik i przechowuj w c...

Coquito - likier jajeczno-kokosowy na bazie rumu

Coquito - likier jajeczno-kokosowy na bazie rumuSk?adniki:0,5 l wody425 gram ?mietanki kokosowej340 gram mleka zag?szczonego400 gram mleka skondensowanego4 ??tka2 - 3 laski cynamonu1 litr bia?ego rumuPrzygotowanieW wodzie ugotuj laski cynamonu. Wyjmij je kiedy woda zrobi si? ??ta, ma zapach i smak cynamonu. Dodaj zag?szczone mleko, mleko skondensowane i ??tka. Gotuj w niskiej temperaturze. Ca?y czas mieszaj aby mieszanka nie przypali?a si?. Doprowad? do wrzenia przez kilka minut. Dodaj ?mietank? kokosow? i rum. Dok?adnie wymieszaj i zdejmij garnek z palnika. Po ostud...

Podstawowe zasady wyrobu destylatw smakowych

Mwi?c destylaty smakowe mamy na my?li np: winiak, brandy, calvados, grappa itpSPRZ?T (konieczne minimum) Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz. Zamkni?cie pojemnika z rurk? fermentacyjn?. Lejek. Rozdrabniacz do owocw twardych, tarka do jarzyn, mieszad?o do farb (mo?na je zaostrzy?). Sitko lub worek filtracyjny SUROWCE Woda. Cukier. Wszelkiego rodzaju owoce (czyste i zdrowe) nadaj?ce si? do przerobu. Dro?d?e winiarskie lub gorzelniane dedykowane do owocwek....

Nalewka czere?niowa - Czere?niwka

SK?ADNIKI: 1kg czere?ni 1l wdki kilka go?dzikw 0,5kg cukru Nalewk? mo?na przygotowa? zarwno z czere?ni z pestkami jak i drylowanych. Mo?e by? wytrawna lub s?odka. Dzi?ki czere?niom zawieraj?cym potas jest dobrym lekiem na reumatyzm i choroby wie?cowe.PRZYGOTOWANIE:Umyte, bia?e lub czerwone czere?ni wsypujemy do s?oja i dodajemy go?dziki. Wszystko zalewamy wdk?, szczelnie zakr?camy i odstawiamy w nas?onecznione miejsce na 2 miesi?ce. Po tym czasie zlewamy nalewk?. Pozosta?e w s?oju owoce zasypujemy cukrem i ponownie odstawiamy do momentu a? cukier ca?kowicie si? rozpu?ci. Cz??? nalewki mo?na pozostaw...

Nalewka na skrkach pomara?czowych

SK?ADNIKI: 3 pomara?cze, 2 szklanki cukru, 0,5l wdki, 0,5l spirytusu, mo?emy te? doda? rodzynki i wanili? dla uzyskania innego smaku. PRZYGOTOWANIE:Skrki pomara?czy moczymy prze dob?, zmieniaj?c przy tym kilkakrotnie wod?. Nast?pnie skrki ods?czamy. Dodajemy do nich cukier i dusimy do powstania kandyzowanej skrki pomara?czowej. Skrk? wsypujemy do s?oja i zalewamy alkoholem. Dodajemy sok pomara?czowy oraz ewentualnie przyprawy do smaku. Odstawiamy w ciep?e miejsce na dwa tygodnie. Po tym cazsie nalewk? filtrujemy, rozlewamy do butelek. Nalewk? z skrek pomara?czowych przechowujemy w ch?odnym i ...

Nalewka z miodu - Miodwka

SK?ADNIKI:- 1l miodu,- 2 cytryny,- kilka plasterkw korzenia imbiru, - 1 litr wdki, - 0,5l spirytusu.Miodwka ma w?a?ciwo?ci wzmacniaj?ce, u?atwia trawienie i dzia?a napotnie.PRZYGOTOWANIE:Mid wlewamy do s?oja. Dodajemy otart? z cytryn skrk? i rozdrobniony imbir. Wszystko zalewamy alkoholem i odstawiamy w ciemne, ch?odne miejsce na miesi?c. Po tym czasie nalewk? filtrujemy, rozlewamy do butelek i odstawiamy na kolejny miesi?c. Gotow? nalewk? mo?emy te? u?y? do zalania kwiatw ja?minu, czeremchy czy lipy....

Nalewka na migda?ach - Migda?wka

SK?ADNIKI: - 1kg p?atkw migda?owych, - 0,5l wdki, - 0,5l spirytusu, - 2 go?dziki, - kawa?ek laski cynamony, - 1 cytryna, - 1 szklanka cukru, - 1 szklanka wody. PRZYGOTOWANIE:P?atki migda?owe wsypujemy do s?oja (mo?na te? u?y? sparzonych, obranych ze skrki i rozdrobnionych migda?w - nalewka b?dzie lepsza). Zalewamy alkoholem i odstawiamy w ciep?e, jasne miejsce. Nale?y pami?ta? o poruszaniu naczyniem. Po miesi?cu zlewamy nalewk? i dodajemy do niej dodatki smakowe: go?dziki, cynamon oraz cienko okrojon? skrk? cytrynow?. Ponownie zamykamy i odstawiamy w to samo miejs...

Nalewka mi?towo-cytrynowa

Cytryna zwyczajna, Citrus limon – owoce tej ro?liny (g?wnie skrka) stosowane ju? od staro?ytno?ci jako ?rd?o olejku eterycznego dzia?aj?cego przeciwzapalnie, bakteriobjczo oraz przeciwwirusowo, pomocnego w leczeniu infekcji i wzmacnianiu uk?adu odporno?ciowego. Mi?ta pieprzowa, Mentha piperita – zwana te? mi?t? lekarsk? zawiera olejekmi?towy w ktrego sk?ad wchodzi min. Mentol powoduj?cy uczucie ch?odu. Ponadto mi?ta usprawnia prac? jelit, pobudza wytwarzanie ??ci i soku ?o??dkowego, przydatna przy zaburzeniach trawienia, zaparciach, schorzeniach drg ??ciowych i w?troby. Posiada rwnie? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i uspokajaj?ce. SK?ADNIKI: ...

Nalewka na p?dach sosny

SK?ADNIKI: gar?? m?odych p?dw sosny (lub igie? jod?y) 0,5l spirytusu, 1 szklanka wody, 1 szklanka miodu, 1 cytryna przygotowuj?c nalewk? mo?emy wzbogaci? jej smak dodaj?c kawa?ek laski wanilii lub kilka ziaren pieprzu. Nalewka ma dzia?anie antyseptyczne. Pomaga przy stanach zapalnych grnych drg oddechowych, u?atwia odp?yw wydzieliny.PRZYGOTOWANIE:P?dy sosny zalewamy alkoholem i odstawiamy na dwa tygodnie w ciep?e miejsce. Nalewk? zlewamy. P?dy zalewamy ponownie, tym razem szklank? ciep?ej, przegotowanej wody i szklank? jasnego miodu. Do p?dw dodajemy te?...

Nalewka na figach

SK?ADNIKI: 20dkg suszonych fig, kilka plasterkw korzenia imbiru, kilka go?dzikw, 1l wdki. Mo?e by? stosowana przy zaparciach i nie?ytach ?o??dka.PRZYGOTOWANIE:Owoce mo?emy przygotowa? na dwa sposoby:1. Kroimy figi na drobne kawa?ki;2. Rozgotowujemy figi w niewielkiej ilo?ci wody z dodatkiem cukru. Nast?pnie przecedzamy i studzimyFigi wk?adamy do s?oika. Dodajemy imbir i go?dziki. Wszystko zalewamy wdk?, mieszamy i szczelnie zamykamy. Po tygodniu filtrujemy, przelewamy do butelek i odstawiamy. Nalewka musi dojrzewa? jeszcze p...

Nalewka z pigwy - Pigwwka

SK?ADNIKI: 1kg owocw pigwy (wa?ne, ?eby by?y to owoce dojrzewaj?ce na s?o?cu - wytwarzaj? wtedy wspania?y aromat; dorodne owoce pigwy pochodz?ce z importu nie nadaj? si? na nalewk?), 0,5l wdki, 1l spirytusu, 1 szklanka cukru, 1 szklanka wody. PRZYGOTOWANIE:Owoce myjemy, suszymy i usuwamy z nich gniazda nasienne. Nast?pnie kroimy pigw? na drobne kawa?ki, zalewamy alkoholem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e miejsce. Aby otrzyma? wytrawny trunek nale?y zla? nieco nalewki i odstawi? na p? roku w ciemne miejsce. Do reszty nalewu dodajemy syrop i odstawimy na 2 tygodnie, poruszaj?c co jaki? czas naczyn...

Produkcja piwa domowego dla pocz?tkuj?cych

Uwarzenie domowego piwa jest prostsze ni? to si? wydaje, oto krtki poradnik jak szybko i ?atwo zrobi? domowe piwko! Jest to praca prosta i przyjemna, wystarczy post?powa? wed?ug kilku zasad, trzyma? si? poni?szych krokw, aby otrzyma? domowy z?ocisty trunek. Je?li wykonacie wszystko jak nale?y, to efektem ko?cowym b?dzie w?asne piwo uwarzone w domu, smakiem dorwnuj?ce, lub nawet wyprzedzaj?ce piwo komercyjne! SPRZ?TGarnek 20-litrowy, termometr do 1000C, wiadro mniejsze cedzak (sito), wiadro du?e z kranem lub fermentor z rurk? fermentacyjn? i kranikiem, butelki z ciemnego szk?a, kapslownica, kapsle, mieszad?o, w??yk, pirosiarczyn po...

Nowy Alembik Miedziany: Bain Marie (?a?nia Marii)

Bain Marie oznacza "?a?nia Marii", jest to wspania?y alembik z wbudowanym p?aszczem wodnym (dwa zbiorniki w sobie).  Idealny do destylacji g?stych nastaww owocowych. Dzi?ki p?aszczowi wodnemu nastaw nie b?dzie si? przypala?. Bain Marie to r?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie.  Wszystkie elementy alembika s? lutowane miedzi? lub mosi?dzem, bez u?ycia nitw. W ten sposb konstrukcja uzyskuje po??dan? szczelno??. Ch?odnica skraplaj?ca zwana "w??ownic?" po??czona jest z kocio?kiem przy pomocy mosi??nego szybkoz??cza, co u?atwia szybkie roz??czenie poszczeglnych elementw.&n...

Nalewka Porterwka

Szybki przepis na ?wietn? bardzo mocna nalewk?. Sk?adniki: 0,5l spirytusu 1 piwo 0,5 typu Porter (?ywiec jest ok) 5 cukrw waniliowych woda mineralna ( do dope?nienia )   Przygotowanie: Do butelki lub s?oja 1,5L wlewamy spirytus, piwo i wsypujemy ca?y cukier waniliowy, dope?niamy butelk? lub s?j wod? mineraln? aby powsta?o 1,5 l p?ynu. Mieszamy ca?o?? aby cukier si? dobrze rozpu?ci? i odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne, ch?odne miejsce. Po tym krtkim czasie nalewka porterwka jest gotowa do u?ytku. Pi?knie smakuje kuku?kami i dos...

?yczenia Bo?onarodzeniowe 2012

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia 2012 Alkohole Domowe ?ycz? forumowiczom oraz klientom wszystkiego najlepszego :)...

Wysy?ka zamwie? w okresie ?wi?tecznym przesuni?ta!

Uprzejmie informujemy, i? w zwi?zku z kilku dniowym okresem ?wi?teczno-noworocznym zamwienia z?o?one w sklepie Alkohole-domowe.pl w dniach od 20.12.2012 do 2.01.2013 b?d? realizowane i wysy?ane od 3.01.2013.   Zapraszamy do sklepu - http://alkohole-domowe.pl...

Nowo??: Dro?d?e Coobra Pure

W Coobra Pure u?ywany jest specjalny rodzaj dro?d?y, ktry daje wysok? zawarto?? alkoholu oraz zmniejsza ilo?? niepo??danych produktw fermentacji  (tzw.fuzli). Zawarto?? Coobra Pure: 100g netto - dro?d?e, po?ywka, witaminy m.in.vit.B) oraz mikroelementy.   Instrukcja u?ytkowania dro?d?y Coobra Pure: rozpu?ci? 6kg cukru w 21L wody. Do nastawu o temp. ok. 30oC doda? zawarto?? torebki i dobrze wymiesza? przez ok. 1min. Fermentowa? w temperaturze 20-30oC. Najlepsza temperatura fermentacji 25...

Konkurs: Stwrz w?asnego "Lepieja" na temat alkoholi domowych!

Stwrz w?asnego "Lepieja" na temat alkoholi domowych! Lepiej to krtka forma literacka wymy?lona przez Wis?aw? Szymborsk?. Zaczyna si? od s?owa "lepiej" + krtki tekst + "ni?" + rym.Na przyk?ad: Lepiej zgwa?ci? prostytutk?,Ni? sklepow? wypi? wdk?.Zamiast s?owa "lepiej" mo?na u?ywa? s?w lepszy, lepsza, lepsze. S?owo "ni?" mo?na zast?powa? s?owem "ni?li" - je?li wyst?pi taka potrzeba.Zabawa trwa do 31 stycznia 2013. Ka?dy z uczestnikw mo?e napisa? dowoln? ...

Nowo??: Pi?? nowych butelek do nalewek!

Prezentujemy kilka nowych pi?knych butelek, które pojawi?y sie w sklepie AD. Warto pokaza? domow? nalewk? w tak pi?knej oprawie! ...

Nalewka z malin - Malinwka

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do malin. SK?ADNIKI: 1kg malin 0.5 kg cukru 0.5l wody 0.5l wdki 0.5l spirytusu lub destylatu 2-4 li?ci melisy PRZYGOTOWANIE: Owoce malin myjemy, ods?czamy i zalewamy wdk? oraz spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e miejsce, po tym czasie zlewamy p?yn, b?dzie on w smaku wytrawny. Mo?emy go zachowa? osobno a owoce zala? ponownie na dwa tygodnie syropem przygotowany z cukru dodaj?c li?cie melisy. Dzi?ki tej metodzie uzyskamy dwie nalewki o r?nej s?odko?ci. Mo?emy je po??czy? lub miesza? w zale...

Dro?d?e T3

Bardzo dobre turbo dro?d?e do szybkiej fermentacji cukru w nastawie. Proste w u?yciu, daj? dobre efekty po destylacji.  Zalecane dawkowanie dro?d?y T3: w 3 dni przefermentuj? 6kg cukru -  do 15% alkoholuw 5 dni przefermentuj? 7kg cukru -  do 17% alkoholuInstrukcja: Rozpu?ci? wybran? ilo?? cukru w 25L wody. Do nastawu o temp. ok. 20-250C doda? zawarto?? torebki i ...

Nowo??: Miody pitne i Likiery b?yskawiczne

Wprowadzili?my do oferty dwie nowe pozycje literackie: Likiery b?yskawiczne - Klaus Hagmann oraz Miody pitne - Andrzej Fiedoruk.     ...

Nowo??: Spiritferm Aromatic Wine Complex

Potrzeba prostego i skutecznego zestawu do fermentacji moszczu? W naszej ofercie od dzi? - Uniwersalny zestaw do fermentacji 25-50L wina - Spiritferm Aromatic Wine Complex. Saszetka Spiritferm Aromatic Wine Complex zawiera dro?d?e winiarskie szczepu Saccharomyces cerevisiae, po?ywk? z witamin? B oraz enzym pektolityczny. Nie wymaga uwodnienia, zawarto?? saszetki dodajemy wprost do moszczu o obj?to?ci 25 - 50 litrw o temperaturze pocz?tkowej 25oC. Fermentacja rozpocznie si? po oko?o 24 godzinach. Tolerancja alkoholu 15-16%....

Zestaw do destylacji laureatem konkursu - Copper and the Home 2012

Zestaw  do destylacji laureatem konkursuPierwsza nagroda konkursu „Copper and the Home” trafi?a w r?ce Francesco Morackiniego, autora projektu zatytu?owanego „Prohibition Kit”. Projekt to urz?dzenie do domowej destylacji alkoholu. Od uczestnikw czwartej edycji konkursu Copper and the Home, zorganizowanego przez W?oski Instytut Miedzi, oczekiwano reinterpretacji form przedmiotw codziennego u?ytku. Jednocze?nie po?o?ono nacisk na estetyczne i techniczne zalety miedzi oraz jej stopw. Do konkursu zg?oszono ponad 270 prac podzielonych na dwie kategorie: wykonane przez profesjonalistw i przez studentw. Dzi?ki temu w porwnaniu z pierwsz? ...

Polityka cookies

Polityka plikw „cookies" Niniejsza Polityka dotyczy plikw "cookies" i odnosi si? do stron internetowych, ktrych operatorem jest strona internetowa "Alkohole domowe", dost?pna pod adresem http://www.alkohole-domowe.com zwana dalej: „stronami internetowymi"). Czym s? pliki "cookie"? Poprzez pliki „cookies" nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualn...

Krtki poradnik - jak wybiera? butelki do nalewek?

W wytwarzanie domowych nalewek wk?adamy ca?e serce i mnstwo pracy – dlatego warto zadba? o to, aby nasz? nalewk? poda? na st? w godnym i reprezentacyjnym szkle.  Jest to szczeglnie wa?ne, gdy chcemy obdarowa? nalewk? swoj? rodzin?, przyjaci? lub np. klientw naszej firmy (co ostatnio staje si? coraz powszechniejsz? praktyk?). Taki prezent „od serca” zawsze b?dzie mile widziany przez obdarowanych i ucieszy nie tylko g?ow?, lecz rwnie? b?dzie ozdob? kredensu lub serwantki....

Nalewka z aloesu - Aloesowa

Sk?adniki: kilka li?ci aloesu mid pszczeli czerwone wino spirytus/destylat (opcjonalnie wedle uznania) Przygotowanie: Na pocz?tek nale?y przygotowa? li?cie aloesu, najlepiej z ro?liny w wieku od 3 do 5 lat. Przed zbiorem nie nale?y podlewa? jej przed ok tydzie?/dwa, warto tak?e zdj?? j? z okna. Do nalewki nale?y od?ama? kilka dolnych li?ci, nast?pnie je obra?, zmieli? lub pokroi? na drobne cz??ci, sok wycisn??. Mo?na tak?e u?y? soku zakupionego w aptece. Do uzyskanego soku doda? tak? sam? ilo?? miodu oraz wina, a tak?e wedle uznania spirytusu. Ostatecznie ...

W?a?ciwo?ci miedzi oraz zastosowanie jej w gorzelnictwie

W?a?ciwo?ci miedzi: Antykorozyjna Mied? jest wyj?tkowo odporna na korozj?, zw?aszcza t? powodowan? przez kontakt z innymi metalami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wiele miedzianych artefaktw zosta?o wydobytych w r?nych placwkach archeologicznych, niektre z nich pochodzi?y ze staro?ytnego Egiptu i Rzymu. To potwierdza antykorozyjne w?a?ciwo?ci miedzi, ktra pozostaje nietkni?ta przez lata.   Kowalna / Plastyczna Zwykle im twardszy i spr??ystszy metal, tym ni?sza jest jego plastyczno??. Mied? jest wyj?tkiem od regu?y - jest spr??ysta, kowalna i plasty...

Nalewka z truskawek

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do owocw truskawek. Uprawia je prawie ka?dy w naszym kraju kto ma ogrdek, s? to owoce sezonowe, zbierane na prze?omie czerwca i lipca.  Sk?adniki: 1 kg truskawek 0,25 kg cukru 0,5l spirytusu/destylatu 1 limeta lub cytryna Przygotowanie: Truskawki myjemy, zasypujemy cukrem i odstawiamy  na kilka godzin a? puszcz? sok, nast?pnie zalewamy je spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e, ciemne miejsce. Po tym czasie mo?na doda? soku z cytryny lub limety, ...

Uwaga! Od 01.06.2013 sklep Alkohole-Domowe.pl nie wystawia paragonw.

Wa?na zmiana dla klientw sklepu Alkohole-Domowe.pl! Zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA FINANSW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie? z obowi?zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj?cych (link) za??cznik nr 36. od dnia 01.06.2013 sklep internetowy Alkohole-Domowe.pl nie b?dzie wystawia? paragonw. W zamian za to klienci b?d? otrzymywa? dokument WZ na ktrym b?d? widnia?y szczeg?owe dane odno?nie z?o?onego zamwienia. Klienci maj? tak?e sta?y dost?p do szczeg?w swoich zamwie? na stronie sklepu Alkohole-Domowe.pl w dziale Moje konto....

Pojemniki ze stali INOX do przechowywania alkoholu

W naszej ofercie pojawi?y si? wysokiej jako?ci w?oskie ba?ki, beczki i pojemniki do przechowywania p?ynnych produktw spo?ywczych. Idealne do wszelkich alkoholi, octw i olejw w tym oliwy z oliwek. Dzi?ki wysokiej jako?ci stali, chroni?cej od s?o?ca pojemniki gwarantuj? zachowanie oryginalnego smaku. Wykonane w ca?o?ci z najwy?szej jako?ci stali nierdzewnej 18/10 AISI 304. W komplecie posiadaj? oryginalny, elegancki kranik ze stali nierdzewnej. Do spustu kranika pasuje w??yk o ?rednicy wewn?trznej 10 mm. Bardzo praktyczny produkt dla producenta domowych destylatw i innych alkoholi, doskona?y rwnie? na prezent. Rozmiary baniakw stalowyc...

ZABAWA: Poka? swoj? najciekawsz? butelk? na alkohol!

Zapraszamy do nowej zabawy na forum Alkohole Domowe! Zadanie: Zrb zdj?cie i pochwal si? swoj? najciekawsz?, najdziwniejsz?, i najlepsz? butelk? do nalewki, wina, psotki i innego trunku jak? posiadasz!Zabawa trwa do 15 lipca 2013. Ka?dy z uczestnikw mo?e wstawi? dowoln? ilo?? zdj?? z butelkami, ale ka?da butla na osobnej fotce. ...

Nalewka na melisie - Meliswka

Melisa lekarska Melissa officinalis uprawiana ju? w czasach antycznych g?wnie ze wzgl?du na dzia?anie uspokajaj?ce, stosowana rwnie? podczas bezsenno?ci depresji i nerwicy. Pomaga w blach g?owy, przy rozstrojach ?o??dka, jak rwnie? pobudza trawienie, a podczas gor?czki sch?adza organizm. Sk?adniki: 150 g listkw ?wie?ej melisy 2 szt. listkw ?wie?ej mi?ty ¼ laski cynamonu Szczypta suszonego ziela dziurawca 250 ml wody 250 g cukru ½ l spirytusu Sok z 1 cytryny   Przygotowanie: Melis?, mi?t?, cynamon i dziurawiec zaparzy? w garnku ...

Nalewka na melonie - Melonwka

Melon, Cucumis melo – jest to gatunek ogrka w 90% sk?adaj?cy si? z wody, zawieraj?cy du?o cukru, a przy tym ma?o kalorii, ponadto bogaty w witaminy A i C, potas i beta-karoten. Znany ju? przez Grekw i Rzymian stosowany by? g?wnie do bezpo?redniej konsumpcji, ale rwnie? w celach leczniczych, poprawia nastrj i koncentracj?, jest delikatnie moczop?dny czym stymuluje prac? nerek. Sk?adniki: 1 du?y dojrza?y melon 250 g cukru 250 ml wody ½ ?y?eczki kwasku cytrynowego ¼ laski cynamonu ½ l spirytusu 250 ml rumu Przygotowanie: W garnku przygo...

Nalewka na orzechach laskowych + pomara?cza

Leszczyna pospolita, Corylus avellana – jej owoce – orzechy laskowe s? bogatym ?rd?em kwasu olejowego i linolowego oraz witaminy E, substancje te korzystnie wp?ywaj? na uk?ad sercowo-naczyniowy, przeciwdzia?aj? kamienicy moczowej i paso?ytom jelitowym. Spo?ywanie orzechw laskowych dzia?a regeneruj?co i reguluj?co, a nawet op?nia procesy starzenia. Sk?adniki: 1 kg  ca?ych orzechw laskowych (w ?upinach) 500 ml wdki 500 ml spirytusu 5 go?dzikw ¼ laski cynamonu 1 pomara?cza 250 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Orzechy ob...

Nalewka na orzechach w?oskich - Orzechwka

Orzech w?oski, Juglans regia – li?cie i zielone ?upiny maj? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, ale tak?e przeciwbiegunkowe i przeciw krwotoczne. Substancje zawarte w orzechach skutecznie przeciwdzia?aj? zaburzeniom ?o??dkowo-jelitowym, dzia?aj? rwnie? koj?co na stany zapalne gard?a i jamy ustnej. Sk?adniki: 10 m?odych orzechw w?oskich (zielonych wraz z ?upin?) 1 l wdki 250 g cukru Przygotowanie: Orzechy umy? i osuszy?, nast?pnie pokroi? i w?o?y? do s?oja, zala? wdk? i zakr?ci?, dostawi? na miesi?c. Po miesi?cu zawarto?? s?oika zla? i przefiltrowa?, a orzechy zasypa? cukrem i...

Nalewka na ga?ce muszkato?owej

Ga?ka muszkato?owa to nasienie owocu muszkato?owca korzennego zwanego te? muszkato?owcem lub muszkatem pochodz?cego z Archipelagu Malajskiego. Stosuje si? j? jako przypraw? do ciast i mi?s, ale tak?e do aromatyzowania napojw – piwa, wina i ponczu. W medycynie wschodu stosuje si? j? do ?agodzenia zaburze? oskrzelowych, bezsenno?ci, reumatyzmu i wzd??. Sk?adniki: 500 ml wody 2 ?y?ki miodu 1 ga?ka muszkato?owa 500 ml spirytusu gar?? rodzynek Przygotowanie: Wod? zagotowa? i doda? mid, tak przygotowany syrop ostudzi? i przela? do s?oika, doda? start? ga?k? i spirytus, s?oik zakr?ci? ...

Nalewka na pomara?czach

Owoce pomara?czy zawieraj? du?o witaminy C, s? ?rd?em przeciwutleniaczy zwalczaj?cych wolne rodnik. Zawieraj? rwnie? du?o tiaminy - witaminy z grupy B wp?ywaj?cej na organizm uspokajaj?co i relaksuj?co. Ostatnie badania naukowe udowodni?y w?a?ciwo?ci anty nowotworowe tiaminy. Sk?adniki: 2 du?e pomara?cze 1l wdki 250g cukru 250ml wody Przygotowanie: Skrk? bez bia?ego mi??szu z dwch pomara?czy ususzy?, zala? wdk? i odstawi? na tydzie?, nast?pnie doda? sok z owocw i syrop z wody i cukru, przefiltrowa? i przela? do butelek i odstawi? do piwniczki. Po dodaniu soku pomara?czowego nalewka zm?tnie...

Nalewka na mirabelkach

Mirabelki zwane rwnie? glupkami lub (nies?usznie) a?ycz? s? owocem odmiany ?liwy domowej. Kuliste owoce ??te lub czerwone o ?rednicy 2 – 3 centymetrw o s?odkim i delikatnym mi??szu zawieraj? du?o witamin z grupy B, cukry, sole mineralne, pektyny i kwas foliowy. Sk?adniki: 1 kg bardzo dojrza?ych mirabelek 1 l wdki 500 ml spirytusu 1 kg cukru Przygotowanie: Owoce wydrylowa? i wrzuci? do s?oika, zasypa? cukrem i zala? alkoholem, odstawi? na miesi?c w nas?onecznione i ciep?e miejsce, co jaki? czas porusza? naczyniem, aby cukier ca?kowicie si? rozpu?ci?. Po przefiltrowaniu przela? do butelek...

Nalewka na morelach - Morelwka

Morela jest owocem uprawianym w Chinach od ponad 4000 lat, ale z powodzeniem uprawiana jest rwnie? w Polsce. Owoce zawieraj? du?o witamin A, B1, PP, E, ale tak?e ?elazo, potas, wap? i bia?ko, co pozytywnie wp?ywa na poziom hemoglobiny i dzia?a krwiotwrczo. Sk?adniki: 1 kg moreli 1 l wdki 500 ml spirytusu 200 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Morele pokroi? i zala? alkoholem, doda? kilka pestek i odstawi? w ciep?e, s?oneczne miejsce na dwa miesi?ce. Cz??? nalewki mo?na zla? do butelki, otrzymamy w ten sposb wytrawn? morelwk?. Aby uzyska? s?odki trunek dodajemy ostudzonego syropu sp...

Jak stosowa? w?giel aktywny - krtki poradnik

W?giel aktywny jest adsorbentem, ktrego pocz?tki zastosowania wi??? si? z medycyn?. Hipokrates i jego uczniowie zalecali zasypywanie w?glem drzewnym ran w celu usuwania ich przykrego zapachu.   W 1771 roku szwedzki naukowiec Scheele odkry? zjawisko adsorpcji. Polega ono na „przytwierdzaniu” si? cz?steczek do powierzchni materia?u – sorbentu. Dzi?ki tak silnie rozwini?tej powierzchni w?giel aktywny jest znakomitym sorbentem – potrafi poch?on?? substancje w ilo?ci prawie 20% w?asnej masy.   Pocz?tki przemys?owych zastosowa? zwi?zane s? z rozwojem przemys?u cukrowniczego, gdzie na pocz?tku XX wieku znalaz? zastosowanie do odbarwiania syropw. Tajemnica dzia?ani...

Nalewka na morwie czarnej - Morwwka

Morwa czarna jest to ro?lina uprawna pochodz?ca z Chin, w Europie po?udniowej rozpowszechniona w XVI wieku. Owoce s? bardzo soczyste, a w smaku s?odko-kwa?ne, zawieraj? witaminy A, B1, B2, oraz C, ponadto flawonoidy, kumaryny i taniny. Spo?ywanie morwy wzmacnia organizm, reguluje poziom choresterolu i obni?a poziom glukozy we krwi. Sk?adniki: 1 kg owocw morwy czarnej 500 ml wdki 500 ml spirytusu 500 g cukru Przygotowanie: Oczyszczone owoce zala? w s?oju alkoholem i odstawi? w ciep?e miejsce na trzy tygodnie co jaki? czas poruszaj?c naczyniem. Po up?ywie trzech tygodni zala? nalew i odstawi? do ...

-7% na wszystkie destylatory V.S.O.P.

UWAGA! Do ko?ca wrze?nia 2013 dajemy rabat 7% na wszystkie destylatory marki V.S.O.P. Zainteresowanych kierujemy tutaj: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-35-destylatory-vsop.html...

Portugalskie beczki do wina i destylatw

Beczki d?bowe: Wyprodukowane z portugalskich d?bw szypu?kowych, pe?nych s?onecznych promieni - przez co nasze trunki uzyskaj? niepowtarzalny smak i aromat. Idealne beczki do przechowywania i starzenia win czerwonych lub bia?ych, tak?e dobre do destylatw lub innych alkoholi. ...

Nalewka na gruszkach

Grusza, Pyrus – rodzaj niewielkich drzew z rodziny r?owatych. W ci?gu wielu wiekw wyselekcjonowano kilka tysi?cy odmian uprawnych. Owoce gruszy pod swoj? grub? i ziarnist? skrk? zawieraj? spore ilo?ci takich pierwiastkw jak bor i jod, witaminy C i B, oraz du?o b?onnika i prostych w?glowodanw: fruktozy, glukozy i sacharozy Sk?adniki: 2 kg dojrza?ych gruszek 1 l spirytusu 250 g cukru Przygotowanie: Umyte gruszki pokroi? w kostk? i wraz z gniazdami nasiennymi  w?o?y? do s?oika, zala? spirytusem i odstawi? w ciep?e i nas?onecznione miejsce na trzy tygodnie, nast?pnie s?oik przestawi? do p...

Nalewka na ogrkach - Ogrkwka

Ogrek nale?y do warzyw dyniowatych, uprawiany jest ju? od oko?o 5 tysi?cy lat. Pochodzi prawdopodobnie z Indii, z podn?a Himalajw. W Polsce uprawa ogrka upowszechni?a si? w XVI wieku. Sk?adniki: Kilka dojrza?ych ma?ych ogrkw 1 l wdki 125 g cukru 125 ml wody Przygotowanie: Ogrki umie?ci? zala? ca?kowicie alkoholem, szczelnie zamkn?? i odstawi? na tydzie? do piwnicy. Po tym czasie do nalewu doda? syrop z wody i cukru i pozostawi? do wyklarowania na kilka miesi?cy....

Nalewka na je?ynach - Je?ynwka

Je?yna - rodzaj ro?liny z rodziny r?owatych, ktrych dojrza?e czarne owoce zawieraj? spor? ilo?? cukru, kwasw organicznych, ale rwnie? prowitamin? A, witamin? C, oraz witaminy z grupy B, ponadto zwi?zki mineralne potasu, wapnia i magnezu. Spo?ywanie je?yn pozytywnie wp?ywa na prac? przewodu pokarmowego, jak rwnie? dzia?a uspokajaj?co. Sk?adniki: 1 kg je?yn 500 ml wdki 500 ml spirytusu 250 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Owoce w?o?y? do s?oika i zala? alkoholem, szczelnie zamkn?? i odstawi? w ciep?e miejsce na dwa tygodnie, co jaki? czas poruszaj?c s?oikiem. Po dwch tygodniach d...

Nalewka na jarz?binie - Jarz?binwka

Jarz?bina - Jarz?b zwyczajny (Sorbus aucuparia) ro?lina wieloletnia nale??ca do rodziny r?owatych pospolita na terenie ca?ej Polski. Owoce maj? du?o witaminy C, E, P, K, PP, oraz nieco witaminy A, zawieraj? rwnie? cukier - sorboz?, garbniki i pektyny. Stosuje si? je g?wnie w nie?ytach jelit, biegunkach, schorzeniach w?troby i p?cherzyka ??ciowego. Obecno?? garbnikw powoduje cierpki smak owocw, aby si? go pozby? nale?y owoce podsuszy?  na blasze w piekarniku w temp 40°C, lub zaparzy? wrz?tkiem. Sk?adniki: 1 kg owocw jarz?biny 500 ml wdki 500 ml spirytusu 250 ml wody 250 g cukru 1 cytryna ...

Nalewka na go?dzikach

Go?dziki s? to nierozkwit?e, wysuszone p?ki kwiatowe drzewa go?dzikowego, najcz??ciej u?ywane jako przyprawa znajduj? rwnie? zastosowanie w medycynie chi?skiej i indyjskiej. U?ywane s? jako ?rodek wiatrop?dny i poprawiaj?cy perystaltyk? jelit, a w praktyce stomatologicznej jako ?rodek przeciwblowy w nag?ych blach z?bw.   Sk?adniki: 15 go?dzikw Laska wanilii Kawa?ek kory cynamony 750 ml spirytusu 250 ml koniaku 250 g cukru 500 ml wody   Przygotowanie: Go?dziki, cynamon, wanili? i cukier gotowa? pod przykryciem przez dziesi?? minut w 500 ml wody, nas...

Nalewka na imbirze - Imbirwka

Imbir lekarski – Zingiber officinale – rodzaj byliny pochodz?cej z Melanezji. K??cze imbiru (silnie rozga??ziony i zgrubia?y korze?) jest u?ywane jako przyprawa, g?wnie w kuchniach azjatyckich. Ma rwnie? zastosowanie jako ro?lina lecznicza – dzia?a korzystnie na procesy trawienia i uk?ad kr??enia, ?agodzi ble ?o??dkowe i ble z?bw, wzmaga apetyt, pomaga w przezi?bieniu i kaszlu, zapobiega rwnie? md?o?ciom i obni?a poziom cholesterolu we krwi.   Sk?adniki: 5 dag korzenia imbiru 5 g kardamonu 5 go?dzikw ¼ laski cynamonu 2 cytryny ½ laski wanilii 500 ml wdki...

Nalewka na jagodach - Jagodzianka

Jagoda, inaczej czarna borwka, le?na jagoda lub czernica, Vaccinium myrtillus – gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, szeroko rozpowszechniona w Azji, Europie i Ameryce P?nocnej. Owoce wbrew nazwie s? koloru niebieskawego, pokryte woskowatym nalotem. W swym sk?adzie zawieraj? garbniki, kwasy bursztynowy, jab?kowy i cytrynowy, pektyny, antocyjany i witaminy C i B, oraz karotenoidy wykorzystuje si? przeciwbiegunkowo, przeciwgor?czkowo i jako ?rodek antyrobaczycowy.   Sk?adniki: 1 kg jagd 500 g cukru 500 ml wdki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Jagody...

Nalewka na cytrynach - Cytrynwka

Cytryna zwyczajna, Citrus limon – owoce tej ro?liny (g?wnie skrka) stosowane ju? od staro?ytno?ci jako ?rd?o olejku eterycznego dzia?aj?cego przeciwzapalnie, bakteriobjczo oraz przeciwwirusowo, pomocnego w leczeniu infekcji i wzmacnianiu uk?adu odporno?ciowego. Sok cytrynowy dzia?a rwnie? jako ?rodek wspomagaj?cy w?trob? oraz trzustk?, poprawiaj?cy apetyt oraz pomagaj?cy w ?agodzeniu dolegliwo?ci spowodowanych kwasowo?ci? ?o??dkow?, wrzodami, artretyzmem, skaz? moczanow?, reumatyzmem, przy gor?czce, wymiotach, a nawet przeciwko paso?ytom jelitowym.   Sk?adniki: 4 cytryny 1 l wdki 250 ml miodu   ...

Nalewka na grejpfrutach - Grejpfrutwka

Grejpfrut, Citrus paradisi – jest to gatunek wiecznie zielonej ro?liny z rodziny rutowatych. Powsta?y w wyniku krzy?owania r?nych odmian pomara?czy (olbrzymiej – Pomelo, chi?skiej ) z mandarynkami. Owoce osi?gaj?ce mas? do 500 gramw s? bogate w cukry, kwasy organiczne, oraz witaminy z grupy B, a tak?e witaminy C, E, P korzystnie wp?ywaj? na prac? jelit i wspomagaj? przemian? materii.   Sk?adniki: 1 grejpfrut 1 pomara?cza 400 g cukru ½ laski wanilii 500 ml wdki 1 l spirytusu 500 ml wody   Przygotowanie: Cytrusy dok?adnie um...

Nalewka na owocach g?ogu - G?ogwka

G?g, Crataegus – zwany rwnie? babi m?k? lub kolidup?, jest to rodzaj ro?liny nale??cej do rodziny r?owatych o kulistych owocach zawieraj?cych saponiny, flawonoidy, garbniki i witaminy. Kwiatostany i owoce u?ywane jako surowiec zielarski o dzia?aniu rozkurczaj?cym naczynia wie?cowe i uspokajaj?cym stosuje si? w leczeniu nadci?nienia, nerwicach i bezsenno?ci. Sk?adniki: 50 dag suszonych owocw g?ogu 5 dag rodzynek 5 dag suszonych ?liwek 1/2 laski wanilii 1 l wdki 1 l spirytusu 250 g cukru 250 ml wody Przygotowanie: Owoce i wanili? zala? w s?oju alkoholem i o...

Nalewka na owocach dzikiej r?y

Dzika r?a, Rosa canina - zwana rwnie? psi? r?? - ro?lina z rodziny r?owatych o purpurowo czerwonych 2-3 centymetrowych owocach zawieraj?cych ogromn? ilo?? witaminy C, karotenoidw, olejkw eterycznych, cukrw i pektyn. Jako surowiec zielarski znajduje zastosowanie w leczeniu schorze?  w?troby, nerek i przewodu pokarmowego. Przetwory dzikiej r?y – nalewki, d?emy i konfitury stosowane s? rwnie? wzmacniaj?co w okresie jesienno-zimowym.   Sk?adniki: 500 g owocw dzikiej r?y 500 ml bia?ego, wytrawnego wina 500 ml spirytusu 250 ml wody 250 g cukru   Przygotowanie...

Nalewka na owocach kaliny - Kalinwka

Kalina, Viburnum – gatunek krzewu nale??cy do rodziny pi?maczkowatych, wyst?puje w Europie i ?rodkowo-zachodniej Azji. Ju? od czasw ?redniowiecza napar z li?ci i owocw stosowano przeciw zapaleniu gard?a, a z owocw sporz?dzano powid?a stymuluj?ce prac? przewodu pokarmowego. Szkar?atnoczerwone owoce wymagaj? przemro?enia w celu pozbycia si? charakterystycznego gorzkiego smaku.   Sk?adniki: 2 szklanki owocw kaliny 500 ml miodu 500 ml wdki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Owoce kaliny zala? alkoholem i macerowa? w ciep?ym i ciemnym miejscu przez dwa tygodnie. P?yn zla?, a ow...

B?d? ?wiadomy! Pij rozwa?nie! Antyalkoholowe kampanie w Polsce.

Spo?ycie alkoholu w Polsce wynosi obecnie ok 11 litrw czystego etanolu na osob? i ok 80 litrw trunkw ??cznie. Nieumiarkowane i nieodpowiedzialne picie alkoholu cz?sto jest przyczyn? chorb, przest?pstw, wypadkw drogowych, nieoczekiwanych ci??y, patologii i wielu innych. Kilka faktw: Spo?ywanie powy?ej 60gram czystego alkoholu dziennie jest do?? ryzykowne i prowadzi do trwa?ych zmian w zdrowiu. Alkohol etylowy jest na trzecim miejscu w?rd czynnikw antyzdrowotnych dla ludzi. Ok 60 r?nych chorb ma swj pocz?tek w alkoholu. 3,8% zgonw na ?wiecie jest spowodowane spo?ywaniem alkoholu, jest to ok 2,3 miliona rocznie. Bior?c po uwag? charakter tej strony oraz szerzenie ?wiadomo?ci ...

Nalewka na ziarnach kawy - Nalewka kawowa

Kawowiec jest to wiecznie zielony krzew z rodziny marzanowatych. Wyr?niamy ponad 100 gatunkw kawy w wi?kszo?ci pochodz?cych z Afryki. Uprawiane na szerok? skal? s? dwie odmiany krzeww kawowych – Arabica i Robusta. Charakterystyczny smak ziarna kawowca zawdzi?czaj? procesowi pra?enia, ktry dla jak najlepszego zachowania aromatu odbywa si? bezpo?rednio przed sprzeda??.   Sk?adniki: 50 ziaren kawy 1 laska wanilii 250 ml wody 125 ml miodu 1 l spirytusu   Przygotowanie: Ziarna kawy wraz z wanili? zala? w s?oiku spirytusem i odstawi? w zacienione, ale ciep?e miejsce na...

Nalewka na brzoskwiniach - Brzoskwiniwka

Brzoskwinia zwyczajna, Prunus persica – gatunek drzewa z rodziny r?owatych pochodz?cego z ?rodkowych i p?nocno-wschodnich Chin. Owoce brzoskwini osi?gaj? mas? do 200 g, a pod swoj? omszon? skrk? kryj? zwi?zki magnezu, fosforu i potasu, ponadto prowitamin? A i witaminy B i C. Jako surowiec zielarski brzoskwini? stosuje si? przy chorobach reumatycznych i schorzeniach przewodu pokarmowego, surowe owoce i ich przetwory stosuje si? cz?sto w dietach odchudzaj?cych. Sk?adniki: 1 kg brzoskwi? 1 l wdki 500 ml spirytusu 250 g cukru Przygotowanie: Brzoskwinie pokroi? na ?wiartki, zala? w s?oiku alkohole...

Nalewka na jagodach ja?owca - Ja?owcwka

Ja?owiec, Juniperus communis – jest to gatunek wiecznie zielonego krzewu z rodziny cyprysowatych wyst?puj?cy na terenach Europy, Azji i Ameryki P?nocnej. W celach leczniczych wykorzystuje si? ja?owcowe szyszko-jagody. Stosuje si? je w leczeniu artretyzmu, cukrzycy i nadczynno?ci tarczycy. Sk?adniki: P? szklanki suszonych jagd ja?owca 500 ml wdki 2 ?y?ki miodu Przygotowanie: Rozgniecione jagody ja?owca zala? w s?oju alkoholem i odstawi? na p?tora miesi?ca do piwniczki, co jaki? czas zawarto?? przemiesza?. Potem do nalewu doda? mid i znw odstawi? na dwa tygodnie w celu wyklarowania p?ynu, po tym cz...

Nalewka na mandarynkach

Mandarynka, Citrus reticulata – gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny rutowatych pochodz?ca z Azji Po?dniowej. S?odkie owoce mandarynki zawieraj? witamin? A, kwas foliowy, potas, wap?, fosfor, magnez, sd, ?elazo, oraz cynk. Sk?adniki: 1 kg mandarynek 1 l spirytusu 250 g cukru 500 ml wody Przygotowanie: Umyte nieobrane mandarynki pokroi? w plastry, wyj?? pestki i zala? w s?oiku alkoholem, odstawi? na tydzie? w nas?onecznione miejsce. Po tym czasie przygotowa? syrop i dola? do niego przecedzon? wcze?niej nalewk?, po ostudzeniu przela? do butelek i odstawi? na trzy miesi?ce do piwniczki....

Nalewka na nasionach any?u - Any?wka

Any? inaczej badian w?a?ciwy to ro?lina z rodziny cytry?cowatych pochodz?ca z Po?udniowo-wschodniej Azji. Zmielone owoce u?ywa si? zazwyczaj jako przyprawy do ciast i kompotw. Moj? one rwnie? zastosowanie w medycynie – dzia?aj? rozkurczowo na uk?ad pokarmowy, korzystnie wp?ywaj? na proces trawienia, maj? tak?e dzia?anie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Sk?adniki: ¼ szklanki any?u ½ laski cynamonu 5 go?dzikw Skrka z cytryny ½ laski wanilii 500 ml wdki 500 ml spirytusu 125 g cukru Przygotowanie: Wszystkie sk?adniki zala? w s?oju alkohol...

Nalewka na orzechach ziemnych

Orzech ziemny, fistaszek (Arachis hypogaea) – jest to gatunek ro?liny z rodziny bobowatych, a wi?c bli?ej spokrewniony jest z fasol? ni? z orzechami. Pochodzi z Ameryki Po?udniowej gdzie nie wyst?puje ju? w stanie dzikim. Uprawa fistaszkw jest szeroko rozpowszechniona w krajach tropikalnych i subtropikalnych. Z nasion oprcz wykorzystania jako przek?ski t?oczy si? olej u?ywany do wytwarzania margaryny i kosmetykw.   Sk?adniki: P? szklanki ?uskanych orzeszkw ziemnych 500 ml wdki 500 ml spirytusu Kilka go?dzikw 2 ziarna ziela angielskiego ¼ laski cynamonu ½ laski wanilii...

VIII Mi?dzynarodowe Dni Wina 2013 Jas?o

Ju? po raz smy w Ja?le odby?y si? Mi?dzynarodowe Dni Wina. W ostatni wakacyjny weekend (31 sierpnia – 1 wrze?nia) do miasta nadci?gn??y rzesze mi?o?nikw wina. Organizatorzy Dni Wina zapraszaj? do Jas?a, tylko tutaj raz w roku spotykaj? si? winiarze prezentuj?cy swoje wyroby, prbuj?  i porwnuj?  r?ne wina polskie oraz zagraniczne. Do tego ka?dy go?? mo?e porozmawia? z winiarzami, ktrzy udziel? fachowych porad zwi?zanych z zak?adaniem i piel?gnacj? winnicy i robieniem w?asnego wina. Przyjed? do Jas?a … warto!http://dniwina.pl/ ...

XVIII Oglnopolski Turniej Nalewek 2013

Lublin jest stolic? polskich nalewek. Tu tu, w 2002 roku odby? si? za spraw? Kresowej Akademii Smaku pierwszy w Polsce konkurs nalewek. W 2003 roku na II Oglnopolskim Turnieju Nalewek w Lublinie pojawili si? Piotr Bikont i Robert Mak?owicz, ktry zachwycony ide? napisa? we "Wprost", ?e jeden turniej nalewek wart jest wi?cej ni? dyskografia Piaska i wszystkie dzie?a Andrzeja Jaskierni. W 2003 roku, na kolejnym turnieju w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym kapitu?a w sk?adzie: Krzysztof Cugowski, Piotr Bikont i Robert Mak?owicz oceni?a ponad 100 nalewek. I potoczy?o si?, kolejne konkursy w Knajpie u Fryzjera i Dworze Anna - gromadzi?y pierwsze nazwiska polskiej kultury w kapitule i fantastycznych nalewkowiczw...

Historia destylacji alkoholu

Proces destylacji (z ?aci?skiego „de-stilare” – skraplanie lub sp?ywanie)  jest to oddzielenie cieczy poprzez odparowywanie i kondensacj?. Naj?atwiej zjawisko to zaobserwowa?, gdy para z czajnika osadza si? w postaci kropelek wody na zimnej powierzchni. Destylacja s?u?y do separacji cieczy od nielotnych substancji sta?ych, jak przy rozdzielaniu alkoholowych roztworw powsta?ych w wyniku fermentacji, lub oddzielania dwch, a nawet wi?kszej ilo?ci p?ynw o r?nych temperaturach wrzenia, tak jak to si? dzieje w przypadku oddzielenia benzyny, nafty oraz oleju smarowego z ropy naftowej. Zastosowania przemys?owe obejmuj? rwnie? odsalanie wody morskiej. ...

Nalewka na berberysie - Berberyswka

Berberys pospolity, Berberis vulgaris – rodzaj krzewu z rodziny berberysowatych wyst?puj?cy g?wnie na terenie Europy. Jajowate, b?d? cylindryczne, dochodz?ce do pi?ciu centymetrw, l?ni?co czerwone jagody s? bogatym ?rd?em witamin C i E, karotenoidw, pektyn i soli mineralnych. W zielarstwie u?ywane jako ?rodek witaminizuj?cy, dietetyczny i przeciwgor?czkowy.   Sk?adniki: 1 kg owocw berberysu 500 g cukru 1 l wdki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Zebrane po pierwszych przymrozkach owoce berberysu przebra?, umy?, lekko rozgnie?? i zasypa? w s?oju cukrem, a nast?pnie z...

Nalewka na nasionach kopru

Koper ogrodowy, Anethum graveolens – ro?lina z rodziny selerowatych pochodz?ca z terytorium po?udniowo-wschodniej Azji, gdzie nie wyst?puje ju? w stanie dzikim. W czasach antycznych koper u?ywany by? przez Babilo?czykw, Syryjczykw i Rzymian jako ?rodek pobudzaj?cy, mi?dzy innymi podawany gladiatorom przed wej?ciem na aren?. Li?cie i nasiona zawieraj? olejki eteryczne – karwon, flandren i limonen, ponadto s? niezwykle bogatym ?rd?em wapnia, ?elaza i fosforu. W swym sk?adzie zawieraj? rwnie? prowitamin? A, witaminy D, E, K, H, witaminy z grupy B, oraz bardzo du?e ilo?ci witaminy C.   Sk?adniki: 5 dag suszonych nasion kopru ogrodowego ...

Nalewka na owocach czeremchy - Czeremchwka

Czeremcha zwyczajna, Padus avium – gatunek drzewa lub du?ego krzewu z rodziny r?owatych wyst?puj?cego w ca?ej Europie, Azji Mniejszej i Syberii, zwana tak?e trzemch?, ?liwk? kocierpk? lub smordyni?. Kuliste, czarne i b?yszcz?ce owoce czeremchy s? w smaku s?odko-gorzkie, tym s?odsze im p?niej zerwane. Znajduj? one zastosowanie w sztuce kulinarnej jako sk?adnik nalewek, sokw, marmolad, d?emw i konfitur. W zio?olecznictwie natomiast czeremcha stosowana jest jako ?rodek wykrztu?ny, przeciwkaszlowy, przeciwbiegunkowy, oraz moczop?dnie.   Sk?adniki: 1 kg owocw czeremchy 1 l wdki 500 g cukru   P...

Nalewka na bazylii

Bazylia eugenolowa, Ocimum gratissimum – gatunek ro?liny jednorocznej nale??cej do rodziny jasnotowatych, w stanie dzikim wyst?puje w tropikalnej cz??ci Azji i Afryki, z powodzeniem uprawiana rwnie? w Polsce. Bazylia znajduje szerokie zastosowanie jako surowiec zielarski reguluj?cy trawienie, pobudzaj?cy wydzielanie soku ?o??dkowego, u?ywany rwnie? w schorzeniach woreczka ??ciowego i w?troby, a tak?e do ?agodzenia zapale? jamy ustnej w formie naparu do p?ukania.   Sk?adniki: 10 dag li?ci bazylii (?wie?ych lub suszonych) Kilka go?dzikw 750 ml bia?ego, wytrawnego wina 50 ml koniaku lub brandy  ...

Nalewka na owocach brusznicy - Brusznicwka

Borwka brusznica, Vaccium vitis-idea, zwana tak?e borwk? czerwon? lub w niektrych regionach gogodze – jest to gatunek ro?liny nale??cy do rodziny wrzosowatych, Wyst?puje w strefie umiarkowanej na ca?ej p?kuli p?nocnej. Z dojrza?ych, b?yszcz?co czerwonych jagd robi si? galaretk?, ktra jest baz? do s?ynnego sosu Cumberland. Jako surowiec zielarski jagody brusznicy stosuje si? w celu regulacji trawienia i jako ?rodek dietetyczny.   Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych borwek 1 l spirytusu 1 l wody 250 g cukru   Przygotowanie: Owoce rozgnie?? i zala? w s?oju spirytusem, zam...

Nalewka na daktylach - Daktylwka

Pospolite daktyle s? to ususzone owoce daktylowca w?a?ciwego, Phoenix dactylifera – ro?liny z rodziny arekowatych, nazywanej cz?sto palm? daktylow?. Jest to ro?lina powszechnie uprawiana w po?udniowo-zachodniej Azji i p?nocnej Afryce, gdzie ze ?wie?e owoce z odmian twardych mielone s? na m?k?, a z odmian mi?kkich t?oczy si? sok zwany „miodem palmowym”. Daktyle s? bogatym ?rd?em witamin A, C, B1, B2 i PP, zawieraj? rwnie? potas, ?elazo, fosfor i magnez. W seym sk?adzie kryj? rwnie? salicylany zwalczaj?ce bl, zapalenia i zapobiegaj?ce zakrzepom.   Sk?adniki: 20 dag suszonych daktyli ¼ laski wanilii 2 go?dziki...

Nalewka na ziarnach pieprzu - Pieprzwka

Pieprz czarny, Piper nigrum – gatunek ro?liny  z rodziny pieprzowatych pochodz?ca z Indii, uprawiana w ca?ej strefie tropikalnej. Z owocw pieprzu otrzymuje si? przypraw? zawieraj?c? du?? ilo?? olejkw eterycznych i alkaloidu piperyny, ktra powoduje charakterystyczny pal?cy smak. W zale?no?ci od czasu zbioru owocw i sposobu ich p?niejszej obrbki z pieprzowca otrzymuje si? r?ne rodzaje przyprawy: Pieprz czarny – najpopularniejszy – owoce zbiera si? niedojrza?e, a nast?pnie poddaje si? je fermentacji i suszeniu; Pieprz zielony – niedojrza?e owoce marynuje si? w kwasie octowym lub mlekowym, b?d? konserwuje w solance; Pieprz bia?y – suszy si? dojrza?e owoce, zawieraj? one ...

Nalewka na ?urawinie - ?urawinwka

?urawina, Vaccinium - gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, wyst?puj?cej w krajach p?nocnej i ?rodkowej Europy, p?nocnej Azji i Ameryki P?nocnej. Kuliste czerwone jagody o ?rednicy do 1 centymetra s? bogatym ?rd?em witaminy C, minera?w takich jak sd, potas, fosfor, wap? i magnez, a tak?e szereg kwasw organicznych - cytrynowego i jab?kowego. Ju? od czasw staro?ytnych ?urawina stosowana by?a w przypadku leczenia schorze? uk?adu moczowego.   Sk?adniki: 1 kg ?urawin 500 ml wdki 1 l spirytusu 500 g cukru ½ laski wanilii   Przygotowanie: O...

Nalewka na wirkach kokosowych - Kokoswka

Kokos w?a?ciwy, Cocos nucifera - gatunek ro?liny z rodziny arekowatych, zwanej tak?e palm? kokosow?. Ro?lina ta pochodzi prawdopodobnie z terenw po?udniowo-wschodniej Azji lub p?nocno-zachodniej Ameryki Po?udniowej. W wielu pierwotnych j?zykach tamtych rejonw nazywana jest "drzewem o tysi?cu zastosowa?" lub "drzewem, ktre zaspokaja wszystkie potrzeby ?yciowe". Do dzi? praktycznie wszystkie cz??ci ro?liny znajduj? zastosowanie w r?nych ga??ziach przemys?u, i tak na przyk?ad z k?odziny (pnia palmy) pozyskuje si? niezwykle wytrzyma?e drewno wykorzystywane w budownictwie i stolarstwie, z korzeni wytwarza si? farby i p?yn do p?ukania ust i przeciw dyzenterii (czerwonce), sok z naci?tych kwiatostanw przeznac...

Nalewka na korzeniu ?e?-szenia - ?e?szeniwka

?e?-sze? w?a?ciwy, Panax ginseng   zwany równie? ginsengiem lub wszechlekiem jest gatunkiem byliny z rodziny araliowatych wyst?puj?cej dziko na terenie wschodniej Azji. ?e?-sze?, a w szczególno?ci jego korze? znajduj? szerokie zastosowanie w medycynie wschodu, gdzie u?ytkowany by? ju? 4000 lat temu jako ?rodek energetyzuj?cy, poprawiaj?cy koncentracj? i zapami?tywanie, podnosz?cy odporno?? na stres, ale tak?e obni?aj?cy poziom glukozy we krwi, zwi?kszaj?cy witalno?? i pomagaj?cy w redukcji nadwagi. W wieku dziewi?tnastym warto?? suszonego korzenia ?e?-szenia przekracza?a osiemnastokrotnie warto?? z?ota. Najstarsze dziko rosn?ce ro?liny oceniane s? na wiek oko?o stu lat i obj?te ca?kow...

Nalewka na owocach tarniny - Tarninwka

?liwa tarnina, Prunus spinosa - jest to gatunek krzewu z rodziny r?owatych zwany rwnie? tark?. Wyst?puje w ca?ej Europie, zachodniej Azji i p?nocnej Afryce. Przypuszcza si? ?e krzy?owanie tarniny z a?ycz? doprowadzi?o do uzyskania ?liwy domowej. Kuliste czarno-siwe owoce tarniny osi?gaj? od 1 do 3 centymetrw i maj? dzia?anie przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe i aseptyczne. Owocw najcz??ciej u?ywa si? do sporz?dzania konfitur, kompotw sokw i syropw, ale ten niepozorny owoc znajduje szerokie zastosowanie rwnie? w produkcji win, nalewek i wysokoprocentowych destylatw. W Wielkiej Brytanii z tarniny sporz?dza si? nalewk? sole gin, we Francji i Hiszpanii likiery, odpowiednio ...

Co to jest Moszcz?

Moszcz (z ?ac. mustum, znaczy m?ody). Jest to ?wie?o wyci?ni?ty sok owocowy, lub warzywny, zawieraj?cy skrki, nasiona i ?ody?ki owocw. Tworz? one frakcj? sta?? moszczu, nazywa si? je wyt?oczynami lub miazg?, a stanowi ona od 7% do 23% ca?kowitej masy moszczu (w zale?no?ci od rodzaju owocw). Wysoka zawarto?? glukozy, zazwyczaj pomi?dzy 10-15% powoduje, ?e jest on u?ywany przy produkcji syropw owocowych. Jednak g?wnym kierunkiem produkcji moszczu jest jego wykorzystanie w produkcji winiarskiej. Czas, ktry up?ywa od wytworzenia moszczu do jego filtracji jest bardzo wa?ny, poniewa? w tym w?a?nie czasie z miazgi przedost...

Nalewka przeciwgrypowa

Grypa z ?ac. influenza – jest to ostra choroba uk?adu oddechowego wywo?ana przez wirusa grypy. W historii epidemie tej choroby nawiedza?y ludzko?? co najmniej kilkana?cie razy, a najlepiej udokumentowan? i najbardziej zabjcz? pandemi? by?a „hiszpanka”, ktra w latach 1918-1919 poch?on??a ponad 50 mln ofiar. Leczenie grypy polega g?wnie ?agodzeniu objaww i zapobieganiu powik?aniom, w?rd ktrych znajduj? si? zapalenie p?uc, oskrzeli, mi??nia sercowego, a nawet zapalenie mzgu i opon mzgowych. Przy zwalczaniu grypy najwa?niejsze jest zapobieganie jej. Koncerny farmaceutyczne proponuj? szczepionki ochronne, jednak ich skuteczno?? nie jest stuprocentowa ze wzgl?du na r?norodno?? wirusw gr...

30 ciekawych faktw o alkoholu!

Alkohol jest prawdopodobnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych produktw pod wzgl?dem wp?ywu na stan zdrowia, dost?pno?ci dla m?odzie?y, ustawodawstwa, czy te? jako powd wielu wypadkw. W poni?szym tek?cie chcieliby?my przedstawi? Pa?stwu zaskakuj?ce, zabawne, lub po prostu ciekawe fakty na temat alkoholu. 1 S?owo "toast" oznacza pragnienie dobrego zdrowia, pochodzi ono ze staro?ytnego Rzymu, gdzie do pucharu wina wrzucano kawa?ek pszennego chleba 2 Gleba jednej z winnic we Francji uwa?ana jest za tak cenn?, ?e jest obowi...

Nalewka bazyliowo-sza?wiowa

Sza?wia lekarska, Salvia officinalis – gatunek ro?liny z rodziny jasnotowatych, pochodz?ca z rejonu Morza ?rdziemnego. Jej nazwa ?aci?ska pochodzi od s?owa salvus oznaczaj?cego zdrowie. Li?ci sza?wii u?ywa si? jako surowiec zielarski ze wzgl?du na zawarte w nich substancje takie jak olejki eteryczne – tujon, cyneol i kamfor?, garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, jak rwnie? du?e ilo?ci witamin B1, PP, A i C. Dzia?aj? one na popraw? uk?adu trawiennego, obni?enie poziomu cukru we krwi, dzia?a koj?co na zm?czenie i depresj?, ponadto napary stosowane s? do p?ukania jamy ustnej i gard?a przy zapaleniach, ple?niawkach i anginie. Bazylia eugenolowa, Ocimum gratissimum - gat...

Nalewka Benedykty?ska - Benedyktynka

Benedyktynka lub Benedyktyn jest to ?wiatowej s?awy likier wytwarzany w Francuskim klasztorze benedyktynw w Fécamp. Receptura sporz?dzona zosta?a przez w?oskiego mnicha przebywaj?cego w klasztorze benedyktynw w Normandii, w zamy?le twrcy likier ten mia? by? lekarstwem na malari?. W oryginalnym sk?adzie zawiera wyci?gi z ponad 40 zi? i rozmaitych korzeni, mi?dzy innymi go?dzikw, cynamonu, majeranku, kolendry dzi?gielu, ga?ki muszkato?owej, szafranu, lawendy, mi?ty i melisy. Nalewk? o podobnych w?a?ciwo?ciach smakowych i leczniczych, wzmacniaj?cych, uspokajaj?cych i wspomagaj?cych trawienie, mo?ecie zrobi? w domowych warunkach wed?ug poni?szego przepisu. Sk?adniki: Po p?askiej ?y?eczc...

Zabawa fotograficzna: Kolory jesieni z domowym trunkiem w tle!

Zapraszamy wszystkich forumowiczw do wzi?cia udzia?u w zabawie artystyczno-fotograficznej na jesie? 2013!Ko?czy si? sezon owocowy wi?c postanowili?my z tej okazji zrobi? jeszcze jakie? fajne wydarzenie forumowe!Krtkie zasady zabawy:1. Zabawa trwa od dzi? do 10 listopada 2013.2. W zabawie mo?e wzi?? udzia? ka?dy forumowicz z liczb? postw minimum 10, ka?dy kto ma troch? ch?ci oraz aparat fotograficzny!3. Co nale?y zrobi??...

Nalewka staropolska - Kordia?

Kordia? jest to staropolski mocny trunek zio?owy stosowany jako lek wzmacniaj?cy serce i uk?ad kr??enia, a tak?e na stany zapalne i drg moczowych. Sk?adniki: Po 5 g: Ziela serdecznika Miecznicy czarnej Kwiatostanu g?ogu Korzenia koz?ka Li?ci melisy Ziela dziurawca Owocu r?y Li?ci pokrzywy 750 ml czerwonego, wytrawnego wina 500 ml wdki 500 ml spirytus 125 ml miodu Przygotowanie: Wszystkie zio?a zala? w du?ym s?oju alkoholem, zamkn?? szczelnie i odstawi?  na p? miesi?ca w ciep?e miejsce. nast?pn...

Nowa linia produktw - Jan Okowita Poleca

Mamy zaszczyt zaprezentowa? Pa?stwu now? lini? produktw sygnowanych logiem Jana Okowity. Dzi?ki zebranemu do?wiadczeniu oraz wielu opiniom od naszych klientw byli?my wstanie sprosta? zadaniu i stworzy? cztery nowe dedykowane produkty do produkcji domowych trunkw i spirytualiw.       ...

Sklep Alkohole-Domowe.pl dystrybutorem Iberian Coppers S.A.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e sklep Alkohole-Domowe.pl zosta? oficjalnym dystrybutorem na Polsk? firmy Iberian Coppers S.A. najwi?kszego i najbardziej uznanego na ?wiecie producenta alembikw miedzianych pod mark? Al-Ambiq. Firma ta wytwarza produkty miedziane do destylacji alkoholi i nie tylko od roku 1837. Oferujemy...

Jak wytwarza si? alembiki miedziane w Al-Ambiq

W otoczeniu l?ni?cej czerwono-pomara?czowej miedzi krz?taj? si? wspaniali fachowcy - rzemie?lnicy zapomnianej sztuki r?cznego wytwarzania alembikw.  Spod ich r?k wychodz? prawdziwe dzia?a sztuki, wytwarzane metodami znanymi od wiekw. 1 - Wycinanie Odcinki tworz?ce r?ne cz??ci alembikw s? starannie oznaczone i wyci?te za pomoc? no?yc elektrycznych lub r?cznych. Przygotowane poci?te kawa?ki miedzi s? odk?adane na bok przed rozpocz?ciem nast?pnego etapu produkcji alembika....

?yczenia Wielkanocne 2014

Z okazji ?wi?t Wielkanocy 2014, ca?y zesp? Alkohole Domowe ?yczy wszystkim naszym go?ciom, u?ytkownikom forum oraz klientom sklepu wszystkiego najlepszego :)...

?yczenia Bo?onarodzeniowe 2013

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia 2013 zesp? Alkohole-Domowe.com ?yczy forumowiczom oraz klientom wszystkiego najlepszego :)...

Nalewka na Propolisie - Propolisowa

Propolis to inaczej Kit Pszczeli, jest to produkowana przez pszczo?y substancja ?ywiczna o lepkiej konsystencji, powstaj?ca z m?odych p?kw drzew takich jak brzoza, topola, ?wierk oraz innych wybranych ro?lin zielonych. Propolis ma dla pszcz? znaczenie budowlane, uszczelniaj?ce ale i  antyseptyczne. Propolis bardzo dobrze rozpuszcza si? w alkoholu oraz wykazuje du?e w?a?ciwo?ci bakteriobjcze, przy?piesza gojenie ran oraz wspomaga gojenie ran, wszystko to doskonale kwalifikuje go jako materia? na nalewk? prozdrowotn?. Mo?e by? tak?e stosowany w przezi?bieniach i chorobach gastrycznych oraz dzi?se?. Wytwarza si? z niego  wiele preparatw leczniczych.  ...

Wino z truskawek #2

Truskawki w rejonie ?rodkowej Europy s? bardzo popularne zw?aszcza i? s? to jedne z pierwszych owocw, ktre zbiera si? w sezonie. Owoce truskawek doskonale nadaj? si? do bezpo?redniego spo?ycia i na przetwory. Zawieraj? cenne witaminy i mikroelementy.  Z owocw truskawki wytwarza si? d?emy, kompoty oraz mro?onki a z suszonych li?ci herbaty. Z truskawek mo?na przyrz?dza? desery oraz napoje alkoholowe. Sk?adniki: 2 kg „zdrowych” truskawek 1,3 kg cukru 4 litry zimnej wody 1 ?y?eczka kwasku cytrynowego 0,5 ?y?eczki taniny 1 ?y?eczka po?ywki dro?d?owej dro?d?e winiarskie lub nie (mo?na fermentowa? na dro?d...

Wino z kwiatw Mniszka Lekarskiego

Mniszek lekarski czyli popularny mlecz to bardzo ceniona ro?lina w zio?olecznictwie. Ta niepozorna ro?lina obfituje w ca?? gam? substancji potrzebnych cz?owiekowi na co dzie?. Li?cie, kwiaty i korze? mniszka zawieraj? flawonoidy, flenolokwasy, karotenoidy a tak?e potas, magnez, krzem oraz witaminy z grupy C i B. Lista chorb i dolegliwo?ci, ktre zwalcza si? dzi?ki naparowi, odwarowi, sokom czy winu przygotowanym z mniszka lekarskiego jest bardzo d?uga. Wino z kwiatw mniszka pite (w ma?ych porcjach) po ka?dym posi?ku, wspomaga trawienie. Ponadto reguluje nieregularne miesi?czki oraz leczy nie?yt gard?a i jamy ustnej.Sk?adniki: 2 litry oczyszczonych kwiatw mniszka (b...

Korki do wina i korkowanie - poradnik

Korki do wina Wyr?niamy oglnie dwa rodzaje korkw do butelek: naturalne (w tym lite, aglomerowane lub warstwowe) syntetyczne   Korki wyst?puj? w r?nych kszta?tach (sto?kowe, walcowe) oraz formach (korki grzybek z drewnian? g?wk?, korki ozdobne z kolorow? g?wk?, itp).Korki syntetyczne s? od razu gotowe do u?ycia (ewentualnie mo?na przeprowadzi? ich dezynfek...

Nowe zaprawki do nalewek zio?owo-owocowych!

Dawniej nalewki zajmowa?y wa?ne miejsce w apteczkach wi?kszo?ci domw. S?u?y?y nie tylko do delektowania si?, ale tak?e do leczenia. Wykonanie ich jest cz?sto pracoch?onne i wymaga zgromadzenia wielu sk?adnikw. Dzi?ki naszym nowym esencjom nalewek mo?na to znacznie przy?pieszy? i u?atwi?, nie odejmuj?c przy tym nic z warto?ci smakowych oraz zdrowotnych. ...

Nalewka z g?ogu

Przepis uproszczony na nalewk? z g?ogu, przepis rozszerzony tutaj.   Sk?adniki: 500 g dojrza?ych owocw g?ogu szklanka wdki lub spirytusu   Przygotowanie: Owoce g?ogu zala? w s?oju alkoholem i odstawi? na tydzie? w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i przela? do butelek. Przechowywa? w piwnicy przez co najmniej trzy miesi?ce. Nalewka ma w?a?ciwo?ci rozszerzaj?ce naczynia krwiono?...

Nalewka na kminku - Kminkwka

Kminek to bardzo popularna przyprawa stosowana w ka?dej kuchni. Wykorzystuj? si? jego aromatyczne nasiona g?wnie do sa?atek, kapust i mi?s. Kminek posiada w?a?ciwo?ci poprawiaj?ce trawienie, przeciwskurczowe w okolicy uk?adu pokarmowego, wiatrop?dne, mlekop?dne oraz bakteriobjcze.   Sk?adniki: 1L wdki 40g nasion kminku 200g cukru   Przygotowanie: Nasiona kminku zala? w s?oju alkoholem, doda? cukier i wymiesza? i odstawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i prz...

Nalewka na korzeniu pokrzywy

Pokrzywa zwyczajna to pospolita ro?lina rosn?ca prawie wsz?dzie w niezagospodarowanych miejscach, cz?sto traktowana jako chwast i dlatego t?piona z uporem. W rzeczywisto?ci jest bogat? w witaminy i zwi?zki mineralne bomb? zdrowia. Zawiera wiele witamin m. in. K, C i A, chlorofil, flawonoidy, potas, ?elazo oraz wap?, ale tak?e garbniki, bia?ko oraz w?glowodany. Ma w?a?ciwo?ci moczop?dne, krwiotwrcze, pobudzaj?ce przemian? materii.  Polecana przy problemach z w?osami, skr?, niedokrwisto?ci? oraz anemi?. Warto pi? ?wie?y sok z li?ci pokrzywy lub dodawa? j?  do sa?atek. Z suszonych li?ci mo?na robi? herbatki. Sk?adniki: 0,5L wdki kilka korzeni pokrzywy...

Nalewka z pokrzywy

Pokrzywa zwyczajna to pospolita ro?lina rosn?ca prawie wsz?dzie w niezagospodarowanych miejscach, cz?sto traktowana jako chwast i dlatego t?piona z uporem. W rzeczywisto?ci jest bogat? w witaminy i zwi?zki mineralne bomb? zdrowia. Zawiera wiele witamin m. in. K, C i A, chlorofil, flawonoidy, potas, ?elazo oraz wap?, ale tak?e garbniki, bia?ko oraz w?glowodany. Ma w?a?ciwo?ci moczop?dne, krwiotwrcze, pobudzaj?ce przemian? materii.  Polecana przy problemach z w?osami, skr?, niedokrwisto?ci? oraz anemi?. Warto pi? ?wie?y sok z li?ci pokrzywy lub dodawa? j?  do sa?atek. Z suszonych li?ci mo?na robi? herbatki. Wersja pierwsza: Sk?adniki: 0,5L wdki ...

Nalewka 3 cytrusy - pomara?czowo grejpfrutowo cytrynowa

Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?w, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Dzi? prezentuj? nalewk? na 3 cytrusach: pomara?cza, grejpfrut, cytryna. Przepis na s?oik pi?cio-litrowy. Sk?adniki: 1 grejpfrut 2 pomara?cze 3 cytryny 3,5l wdki 50% 200g cukru opcjonalnie kilka go?dzikw Przygotowanie: Cytrusy umy? w ciep?e...

Nalewka 4 cytrusy - pomara?czowo grejpfrutowo cytrynowo limonkowa

Jest prosta modyfikacja przepisu na nalewk? 3 cytrusy. Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?w, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Dzi? prezentuj? nalewk? na 4 cytrusach: pomara?cza, grejpfrut, cytryna oraz limonka. Przepis na s?oik pi?cio-litrowy. Sk?adniki: 1 grejpfrut 2 pomara?cze 3 c...

Nalewka 2 cytrusy

Najpopularniejsze dost?pne u nas cytrusy to: pomara?cza s?odka, grejpfrut czerwony lub bia?y, cytryna, mandarynka, pompela (pomelo), lima(limonka), rzadziej wyst?puj? tak?e: cedrat, kumkwat, klementynka, limkwat, cytranga, cytron i tangelo. Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?w, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Cytrusy mo?na ??czy? dowolnie mi?dzy sob? najlepiej w stosunku wagowym 1:1 lub podobnym. Przepis na s?oik trzy-litrowy. Przyk?...

IX Mi?dzynarodowe Dni Wina 2014 Jas?o

Zapraszamy na winiarski weekend Ju? po raz dziewi?ty w Ja?le odb?d? si? Mi?dzynarodowe Dni Wina. W ostatni wakacyjny weekend (30 – 31 sierpnia) do miasta zapraszamy wszystkich mi?o?nikw wina. Zapraszamy do Jas?a, bo tylko tutaj na raz spotka si? tylu winiarzy prezentuj?cych swoje wyroby, sprbowa? i porwna?  r?nych win polskich i zagranicznych. Do tego ka?dy mo?e porozmawia? z winiarzami, ktrzy udziel? fachowych porad zwi?zanych z zak?adaniem i piel?gnacj? winnicy i robieniem w?asnego wina. Przyjed? do Jas?a … warto! http://dniwina.pl/ ...

Nalewka z kwiatw s?onecznika

S?onecznik zwyczajny to popularna ro?lina oleista, ktrej nasiona wykorzystuje si? na wiele sposobw. Jego kwiaty mo?na tak?e wykorzysta? np. jako surowiec na nalewk?. Przepis na 1 litr nalewki. Sk?adniki: 70 g ?wie?ych p?atkw kwiatu s?onecznika 0,8l wdki   Przygotowanie: Kwiaty zala? w s?oju alkoholem i odstawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i przela? do butelek. Przechowywa? w p...

Nalewka z kwiatw czarnego bzu

Przepis na 1 litr nalewki. Sk?adniki: 5 du?ych baldachw kwiatu bzu czarnego 50 g cukru 0,8l wdki lub spirytusu Przygotowanie: Baldachy bzu zebra? wiosn?. Kwiaty zala? w s?oju alkoholem, doda? cukier i odstawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce, nast?pnie przefiltrowa? i przela? do butelek. Przechowywa? w piwnicy przez co najmniej trzy miesi?ce, nast?pnie spo?ywa? w niewielkich ilo?ciach....

Nalewka ze skrzypu

Skrzyp polny podobnie jak pokrzywa uznawany jest za chwast lecz tak samo jest bardzo warto?ciow? ro?lin? stosowan? cz?sto w medycynie naturalnej i ludowej. Skrzyp pomaga w leczeniu wrzodw, wzmacnia oczy i naczynia w?osowate w?osw, pobudza powstawanie czerwonych krwinek i hemoglobiny, pomaga regulowa? miesi?czki. Suszony skrzyp nadaje si? na herbatki lub napary do wcierania ale tak?e doskonale nadaje si? na wykonanie nalewki prozdrowotnej. Przepis na 1 litr nalewki. Sk?adniki: 200g suszonego skrzypu lub ?wie?o zerwanego 50 g cukru 0,8l wdki lub spirytusu ...

Jak obliczy? zawarto?? alkoholu w nalewce?

Obliczanie mocy nalewki czasem mo?e by? bardzo przydatne. Nie da si? tego zrobi? alkoholomierzem, gdy? otrzymany wynik b?dzie mocno zak?amany. Alkoholomierzem mo?emy zmierzy? jedynie alkohol w czystej postaci w roztworze wodnym w temperaturze 20 st.C. Warto posiadany alkoholomierz sprawdzi? w czystej wodzie - powinien pokaza? 0%. Je?eli pokazuje inaczej to najcze?ciej oznacza to, ?e papierowa skala w szklanej rurce po prostu si? przesun??a i przy pomiarze alkoholu nale?y uwzgl?dni? to odchylenie na plus lub minus.Moc nalewki mo?na obliczy? wy??cznie matematycznie poprzez zsumowanie w odpowiedni sposb u?ytych sk?adnikw.Przyk?ad obliczania mocy nalewki:...

Nalewka na m?odych p?dach sosny

Na jesienne i zimowe przezi?bienia mo?emy mie? pod r?k? doskona?e naturalne lekarstwo, koj?ce dla bol?cego gard?a i?agodz?ce uporczywy kaszel.PRZYGOTOWANIE:Wystarczy wiosn? zebra? 1,5 litra m?odych p?dw sosny (?atwo je rozr?ni? od starych, s? jasnozielone) i zasypa? je 1/2 kg cukru.Pozostawi? w s?oju na oko?o tydzie? aby pu?ci?y sok. Nast?pnie zalewamy s?j alkoholem o mocy 60-70 % i odstawiamy w nas?onecznione miejscena miesi?c (ja swoj? trzymam w ogrodzie). Po tym czasie zlewamy do butelek z ciemnego szk?a, warto j? przefilt...

Nalewka Miodula, mieducha, miodwka...

Dzisiaj prosty przepis na rozgrzewaj?c? i krzepi?c? cia?o i ducha nalewk? na miodzie. Do jej przygotowania potrzebujemy:SK?ADNIKI: 250 g p?ynnego miodu, najlepiej lipowego lub akacjowego 250 ml spirytusu 95% 250 ml bia?ej wdki 40% jedn? dojrza?? cytryn?  250 ml niegazowanej wody mineralnej PRZYGOTOWANIE: Wi?c robimy! Cytryn? dok?adnie myjemy, sparzamy wrz?tkiem i obieramy. Oddzielamy bia?? cz??? skrki czyli albedo, aby unikn?? gorzkiego posmaku. Je?li mid nie jest w stanie p?ynnym - podgrzewamy go k?pieli wodnej, czyli po prostuwk?adamy s?o...

Nalewka mi?towo-cytrynowa 2

Nalewka mi?towo-cytrynowa zwana rwnie? mi?twk? konstanci?sk?. SK?ADNIKI: 0,5 litr spirytusu 0,5 litra niegazowanej wody mineralnej kilka ga??zek ?wie?ej mi?ty pieprzowej lub cytrynowej du?? ?y?k? cukru cienko obran? skrk? z jednej dojrza?ej cytryny PRZYGOTOWANIE:Z wody i cukru robimy syrop cukrowy (rozpuszczamy cukier w gotuj?cej si? wodzie). Po ostygni?ciu mieszamy ze spirytusem. Do s?oja wk?adamy poszarpan? mi?t?, obran? skrk? z cytryny bez bia?ej cz??ci (albedo). Odstawiamy na 10 dni w ciep?e nas?onecznione miejsce, codziennie wstrz?saj?c s?ojem. Nast...

Nalewka truskawkwka lubelska

Truskawki zawsze doskona?e na wszelkie domowe alkohole. Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych truskawek 400 ml p?ynnego miodu lipowego, akacjowego lub wielokwiatowego 1 litr wdki o mocy 40-45% Przygotowanie: Truskawki myjemy i pozbawiamy szypu?ek. Osuszamy na durszlaku lub na r?czniku papierowym. Wk?adamy do du?ego s?oja i zalewamy alkoholem. Odstawiamy w ciep?e, nas?onecznione miejsce n miesi?c. Owoce zrobi? sie wyblak?e, a nalew intensywnie czerwony. Zlewamy znad owocw i pozosta?e owoce zalewamy p?ynnym miodem. Szczelnie zamykamy i odstawiamy na 2 tygodnie w nas?onecznione miejsce. Codziennie lekko wstrz?samy s?ojem....

Nalewka Czere?niwka z rumem Bacardi

Dzisiaj pyszna czere?niwka dla cierpliwych. SK?ADNIKI: 2 kg dojrza?ych czere?ni 1 litr rumu Bacardi 0,5 kg cukru 6-8 go?dzikw 1 lask? wanilii PRZYGOTOWANIE:Czere?nie umy?, osuszy? i wydrylowa?, 10% pozostawi? z pestkami. W?o?y? do s?oja, zasypa? cukrem, doda? przekrojon? wzd?u? lask? wanilii i wla? rum. Wymiesza? i odstawi? na 3-4 miesi?ce co kilka dni potrz?saj?c s?ojem. Nast?pnie przefiltrowa? i rozla? do butelek, odstawi? na kolejne 2-3 miesi?ce w ciemne i ch?odniejsze miejsce. ...

Nalewka Rumiankowa

Rumianek pospolity to wszechstronnie wyst?puj?ca ro?lina z rodziny astrowatych, ktra dzi?ki zawartym flawonoidom, zwi?zkom kumarynowym, oraz solom mineralnym znalaz?a szerokie spektrum zastosowa? zarwno w lecznictwie domowym oraz w kosmetologii. Kwiaty rumianku warto zbiera? maju, kiedy to zaczynaj? one kwitn??. Przepis na ok 1 litr wytrawnej zdrowotnej nalewki na koszyczkach kwiatowych rumianku. Sk?adniki: 55 g ?wie?ych koszyczkw kwiatu rumianku pospolitego 0,8l wdki lub domowego dobrego destylatu o mocy 50%   Przygotowanie: Kwiaty zala? w s?oju alkoholem i odstawi? n...

W?giel aktywny w p?ynie - dlaczego warto go stosowa??

W trakcie fermentacji dro?d?e przetwarzaj? cukry na alkohol wed?ug wzoru chemicznego:C6H12O6 = 2C2H5OH + CO2G?wnie postaje alkohol etylowy oraz dwutlenek w?gla, lecz to nie jedyne produkty powstaj?ce w procesie fermentacji. W jej trakcie powstaje szereg produktw ubocznych takich jak gliceryna, kwas bursztynowy, kwas octowy oraz wy?sze alkohole i estry. Stosuj?c na etapie fermentacji w?giel aktywny p?ynny mo?emy w bardzo prosty sposb oczy?ci? nastaw ju? na tym pierwszym etapie. Cz?steczki w?gla aktywnego dzi?ki swoim w?a?ciwo?ciom adsorpcyjnym wi??? niepo??dane uboczne produkty fermentacji.Nale?y pami?ta?, ?e po zako?czonej fermentacji (co mo?na odczyta? po wskazaniac...

Nalewka na p?atkach r?anych

Nalewka na p?atkach r?anychDelikatna "damska" nalewka - do jej wykonania potrzebujemy:Sk?adniki: 2 szklanki p?atkw r?y 200 ml wdki 40% 500 ml spirytusu 0,5 kg cukru kawa?ek cynamonu (ok.2-3 cm) kilka go?dzikw o,5 litra niegazowanej wody mineralnej Przygotowanie:Dojrza?e i pachn?ce p?atki r?y wk?adamy warstwami do s?oja przesypuj?c je cukrem (zu?ywamy 250 g cukru). Dodajemy cynamon, go?dziki i zalewamy wdk? wymieszan? ze spirytusem. Zakr?camy i odstawiamy w ciep?e nas?onecznione miejsce na 2 tygodnie, codziennie lekko poruszamy s?ojem. Po...

Nalewka chili-cytrynowa

Doskona?a nalewka rozgrzewaj?ca na listopadowe ch?ody. Prosimy uwa?a? na jej moc... Do jej przygotowania potrzebujemy: 2 ?wie?e papryczki chili peperoncino ?wie?? skrk? z 3-4 cytryn 0,5 litra spirytusu 95% 250 ml wdki 40% 250 ml niegazowanej wody mineralnej 250 g cukru Przygotowanie: Cytryny dok?adnie myjemy i sparzamy wrz?tkiem i obieramy delikatnie cieniutko skrk? (bez bia?ej cz??ci, tzw.albedo. Papryczki delikatnie rozkrajamy wzd?u? z jednego boku (warto robi? to w r?kawiczkach). Wrzucamy cytryny i papryczki do s?oja o pojemno?ci 1,5 litra. Zalewamy spir...

Nocino na orzechach w?oskich

Doskona?a na wszelkie problemy ?o??dkowe nalewka na zielonych orzechach w?oskich. Do jej przygotowania potrzebujemy: 30 zielonych orzechw w?oskich zebranych pod koniec czerwca/pocz?tek lipca 300 g cukru otarta skrka z jednej cytryny 300 ml spirytusu 95% 300 ml niegazowanej wody mineralnej kilkana?cie p?atkw r?y cukrowej 2-3 cm kory cynamonu Przygotowanie:Orzechy kroimy na po?wki, z cukru i wody robimy syrop cukrowy. Orzechy wk?adamy do s?oja, dodajemy otart? na cienko skrk? z cytry, p?atki r?y i cynamon. Zalewamy syropem i dodajemy spirytus. Zostawiamy...

Nalewka z moreli

Przepis na pyszn? nalewk? morelow?, najlepsza powstaje z naszych polskich moreli. Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych moreli 0,2 kg moreli suszonych (mo?na je ususzy? samodzielnie na suszarce do grzybw lub delikatnie w piekarniku na termoobiegu przy uchylonych drzwiczkach) 1 litr czystej wdki 45% 2 listki laurowe 1 cm laski wanilii szczypta cynamonu Przygotowanie: ...

Nalewka Brzoskwiniwka Grodziska

Przepis na pyszn? nalewk? brzoskwiniow? z dodatkiem rumu Bacardi, cynamonu, cytryny i kardamonu. Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych brzoskwi? 300 g cukru 50 ml rumu Bacardi 2-3 cm kory cynamonu otarta skrka z 1 cytryny 2 ziarenka kardamonu 1 litr wdki 40% 200 ml spirytusu Przygotowanie: Owoce myjemy i kroimy na po?wki, zostawiaj?c kilka pestek. Wk?adamy do s?oja, dodajemy cynamon, skrk? z cytryny, kardamon i zasypujemy cukrem. Wdk?, spirytus i rum mieszamy ze sob? i wlewamy do s?oja. S?j powinien by? taki, aby po zalaniu owoce by?y przy...

Nalewka z suszonej czarnej porzeczki

?atwy w przygotowaniu przepis na pyszn? nalewk? z suszonych czarnych porzeczek. Nalewk? t? mo?emy przygotowa? w okresie kiedy nie ma ju? ?wie?ych owocw ale uda?o nam si? pozyska? owoce wysuszone. Owoce takie mo?na naby? w markecie (ja kupi?em akurat w Makro). Przepis sprawdza si? zim? i wiosn?. SK?ADNIKI: 250g owocw suszonej czarnej porzeczki 2l wdki 45% kilka li?ci czarnej porzeczki opcjonalnie PRZYGOTOWANIE: Do s?oja 3litrowego lub g?siorka (najlepiej z szerok? szyjk?) wsypujemy owoce, zalewamy alkoholem i dodajemy je?li posiadamy li?cie porzeczki (li?cie umy? i osuszy?).  Odstawiamy na 3 tygodni w cie...

Przechowywanie i le?akowanie alkoholi

Alkohol lubi czas. Wiemy to z regu?y o winach, ?e im starsze tym lepsze. Oczywi?cie nie ka?de wino nadaje si? do d?ugotrwa?ego le?akowania, ale oglnie mo?na przyj?? zasad? ?e wino powinno by? le?akowane przynajmniej rok. Wyj?tkiem s? wina m?ode oznaczane we Francji jako Beaujolais Nouveau za? we W?oszech jako Novello. Pojawiaj? si? w sprzeda?y tu? po zbiorach winogron i s? zapowiedzi? tego, co nas spotka w przygodzie z danym winem po jego odpowiednim le?akowaniu. A co z mocniejszymi alkoholami? Czy one rwnie? powinny le?akowa? tak jak wino? Czy powinny to by? beczki d?bowe, ...

Zaprawki zio?owe do przygotowania naturalnych nalewek zio?owych - czy warto ?

Leczenie przy pomocy zi? ma wielowiekow? tradycj?. Czym s? nalewki zio?owe? To po prostu macerowane w alkoholu cz??ci ro?lin takie jak kwiaty, owoce, korzenie, li?cie a tak?e kora. Maj? zastosowanie do u?ytku zarwno wewn?trznego jak i zewn?trznego przy leczeniu r?nych dolegliwo?ci, np. skrnych. Obecnie prze?ywamy renesans zio?olecznictwa. W dobie powszechnego coraz wi?kszego nasycenia produktw ?ywno?ciowych r?nego rodzaju chemicznymi konserwantami coraz cz??ciej si?gamy do naturalnych metod wspomagania si? witalnych organizmu.   Przy stosowaniu nalewe...

Nalewka czere?niowo-truskawkowa

Pocz?tek sezonu owocowego zapowiadaj? jak co roku czere?nie i truskawki, dlatego prezentujemy dzi? prosty przepis na wiosenn? szybk? nalewk? z tych pospolitych, wsz?dobylskich owocw. SK?ADNIKI: 0.5kg czere?ni 0.5kg truskawek 1l wdki kilka go?dzikw 0,5kg cukru sok z limetki lub cytryny   PRZYGOTOWANIE:Nalewk? mo?na przygotowa? zarwno z czere?ni z pestkami jak i drylowanych. Mo?e by? wytrawna lub s?odka. Dzi?ki czere?niom zawieraj?cym potas jest dobrym lekiem na reumatyzm i choroby wie?cowe. Umyte czere?nie i truskawki wsypujemy do s?oja, zasypujemy cukrem i...

Jak zrobi? cydr z koncentratu - Poradnik

Przed nami sezon letni. ?adna pogoda, wi?cej wolnego czasu zach?ca nas  do wsplnych spotka? z rodzin? i przyjaci?mi, podczas ktrych nie mo?e zabrakn?? orze?wiaj?cego napitku jakim jest cydr. Cydr to lekki alkoholowy napj (najcz??ciej musuj?cy) ktry zazwyczaj powstaje z jab?ek (cho? bywa te? z gruszek, truskawek, itp). Domowa produkcja tego trunku jest niezwykle prosta i jak sami zaraz zobaczycie nie wymaga specjalnego wysi?ku. Tak wi?c zaczynajmy! Pierwszym krokiem jest zakupienie kilku niezb?dnych rzeczy ktre s? niezb?dne do domowej produkcji cydru z koncentratu. Potrzebujemy: ...

Wytrawna nalewka z czere?ni z pigw? wed?ug Marysi Okowity

W ostatnie pi?kne majowe dni wspaniale obrodzi?a nasza czere?nia - najwcze?niejsza jak? mamy, na nieszcz??cie rwnie? w okolicy. Szpaki natychmiast dowiedzia?y si? o darmowych smako?ykach i atakowa?y nas pot??nie. Po straszakach w rodzaju latawca-sztucznego ptaka i szeleszcz?cych wst??kach zawieszonych na pi?ciometrowych w?dziskach na szczycie czere?ni dali?my sobie spokj i jak co roku doszli?my do wniosku: gra drzewa ich, ?rodek i d? – nasz. Na fotce oczywi?cie wida? gr? tu? przed pierwszymi atakami....

Nalewka z korzenia pietruszki

Pietruszka to jedno z najpopularniejszych warzyw u?ywanych w polskiej kuchni. Dodawana do wielu potraw wzbogaca je swoim niepowtarzalnym smakiem. Ta niepozorna ro?lina to bogactwo witaminy C i silny specyfik o dzia?aniu moczop?dnym. Pietruszka doskonale nadaje si? rwnie? na domow? zdrowotn? nalewk?. Sk?adniki: 40g korzenia pietruszki 0.75l bia?ego wytrawnego wina 120ml wdki 50% Przygotowanie: Dok?adnie zmia?d?ony (blender, mo?dzierz) korze? pietruszki zalej po?ow? wina zmieszanego wcze?niej z wdk?. Tak przygotowan? baz? nalewki odstawiamy na 2 godziny. Nale?y cz?sto miesza? nalewk? w tym czasie....

Z?oty maliniak na miodzie naw?ociowym

Do przygotowania tej prostej, a jak?e smakowitej nalewki potrzebujemy: 1 litr malin 1,2 litra alkoholu o mocy 50 % 200 ml miodu z naw?oci (mo?emy zast?pi? go miodem lipowym) Przygotowanie: Dojrza?e maliny warto wcze?niej zamrozi?, ?atwiej wwczas ulegaj? maceracji.  Sposb przygotowania nalewki jest prosty: Do czystego 2-litrowego s?oja wk?adamy maliny. Do s?oja dolewamy oko?o 1,2 litra alkoholu – je?li nie wiecie w jaki sposb rozrobi? spirytus z wod? to skorzystajcie z prostej aplikacji na Androida pod nazw? ...

Ile mo?na wypi? i prowadzi? w krajach Europy?

Wakacje sk?aniaj? nas do cz?stszych podró?y, nierzadko wybieramy nasze w?asne cztery kó?ka jako ?rodek transportu. Na urlopie lubimy tak?e nieco sobie pofolgowa? i ch?tniej si?gamy po zimne piwko, dobre wino lub inne mocniejsze trunki. Nie zapominajmy ?e ci?gle jeste?my kierowcami a podró?uj?c samochodem po Europie pami?tajmy o dopuszczalnej zawarto?ci alkoholu we krwi kierowcy. Dopuszczalna zawarto?? alkoholu w promilach we krwi kierowcy w danym kraju:Polska – 0,2‰Albania – 0,0‰Andora – 0,5‰Austria – 0,5‰Belgia – 0,5‰Bia?oru? – 0,0‰...

Nasze domowe prywatne winobranie 2016

Ciep?y wrzesie? przyspieszy? dojrzewanie naszych winogron i w obawie przed szpakami, które ju? zacz??y ciekawie przygl?da? si? owocom postanowili?my zebra? je wcze?niej ni? zazwyczaj. Oczywi?cie najlepiej to zrobi? po pierwszych przymrozkach, ale z powodu zagro?enia atakiem ptaków nie ryzykowali?my. Winogrona dosy? s?abo przetrzyma?y zim?, zbiór nie by? obfity ale za to ekologiczny, gdy? nie stosujemy ?adnych ?rodków chemi...

Nalewka zio?owa wzmacniaj?ca odporno??

Jesie? to okres, w którym nasz organizm jest szczególnie nara?ony na ró?ne infekcje. Trudne warunki atmosferyczne i krótki dzie? wp?ywaj? negatywnie na nasz uk?ad odporno?ciowy. Warto wi?c si?gn?? po naturalne ?rodki, które pozwol? nam cieszy? si? dobrym zdrowiem przy ka?dej pogodzie, jak na przyk?ad zio?owe nalewki. Do ich przyrz?dzenia wykorzysta? mo?na kor? wi?zu, która hamuje stany zapalne uk?adu moczowego, p?ciowego i przewodu pokarmowego. ?agodzi równie? kaszel i stany zapalne dróg oddechowych. Kor? wi?zu mo?na stosowa? tak?e zewn?trznie na rany i w przypadku ?wi?du. Kolejnym przydatnym sk?adnikiem nalewki jest k??cze rabarbaru (s...