Sklep Alkohole Domowe
Tani sprzt i akcesoria!Tani sprzt i akcesoria!

Zapraszamy na tanie, mie i wygodne zakupy do sklepu Alkohole Domowe!

www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Destylat

Klarowanie zacieru (metody domowe)

Tradycyjne klarowanie zacieru. Wiadomo ?e gdy robimy wdeczk?, chcemy aby mia?a jak najlepszy smaczek ju? po pierwszym p?dzeniu. Dlatego warto dobrze odklarowa? ferment by bimberek jak najmniej ?mierdzia?. Ale do tego trzeba czasu a zacier nie ch?tnie poddaje si? klarowaniu dlatego trzeba mu pomc. Zasady s? te same co przy klarowaniu wina, tyle ?e tutaj nie ma si? co ba?, bo zawsze mo?na to odp?dzi? :-) 1 - ?elatyna i tanina Aby sprawnie posz?o klarowanie za pomoc? tych substancji nale?y przeprowadzi? prby. W 100 g zimnej wody rozpuszcza si? 1 g ?elatyny, a po 24 godzinach podgrzewa roztwr do wrzenia. Nast?pnie do czterech ponumerowanych szklanek lub b...

Materia?y do budowy destylatora

1 - SZK?O - jeden z lepszych (o ile nie najlepszy) materia?w do budowy destylatora. Szk?o nie wchodzi w reakcje z niczym, jest kwasoodporne i super zdrowe dla zwyk?ych spijaczy trunkw. Ma jeszcze jedn? wa?n? zalet?: jest przezroczyste i wida? przez nie zachodz?ce procesy, co pozwala na wi?ksz? kontrol?. Oczywi?cie ma wady: ?atwo si? t?ucze (zw?aszcza po pijaku ci??ko je pozostawi? w jednym kawa?ku), ci??ko jest je modelowa? i dostosowywa? do w?asnych potrzeb (chyba ?e kto? ma hut? szk?a - wtedy ma dobrze).2 - STAL NIERDZEWNA - ang. stainless steel (SS) lub stal kwasoodporna KWASOODPORNA (KO) - jest to, obok szk?a, najlepszy materia?, bo podobnie jak szk?o nie reagu...

S?owniczek destylera

1410 - Popularne, teraz ju? archaiczne okre?lenie oznaczaj?ce proporcje sk?adnikw s?u??cych do zrobienia nastawu: 1 - 1 kilogram cukru; 4 - 4 litry wody; 10 - 10 dkg dro?d?y piekarskich Alcotec - dro?d?e gorzelnicze. Alembik - Prosty miedziany aparat do destylacji; rwnie? wdka wytrawna tzw. przepalanka. Alkoholomierz - urz?dzenie s?u??ce do mierzenia zawarto?ci procentowej alkoholu etylowego w roztworze wody. Anka - rodzaj dro?d?y alkoholowych, wyprodukowanych w Kanadzie. Areometr - urz?dzenie (przyrz?d) wykorzystywane przy badaniu g?sto?ci cieczy. Jest to ...

BIMBER

Bimber - (inaczej Samogon, Okowita, Ksi??ycwka) - jest to napj alkoholowy produkowany wy??cznie w warunkach gospodarstwa domowego, w Polsce najcz??ciej noc? i po kryjomu - st?d nazwa "Ksi??ycwka". Otrzymuje si? go najcz??ciej przez destylacj? zacieru zbo?owego, ziemniaczanego lub nastawu cukrowego oraz wina. W wielu ?rodowiskach istnieje teoria ?e mo?na go wymrozi? ale jest to nieprawda. Bimber mo?na otrzyma? z r?norakich surowcw takich ja wszelakie owoce, ziemniaki, zbo?a, kukurydza, cukier, buraki cukrowe (melasa) itp. W zale?no?ci od sposobu destylacji, rektyfikacji i sposobu oczyszczania r?ni si? on smakiem i zapachem. Przewa?nie po pierwszej destylacji jest to bezbarwny p?yn...

Ch?odzenie czyli wi?cej o Ch?odnicach

Ch?odzenie podczas destylacji Podstaw? dobrego skraplania jest dobrze skonstruowana ch?odnica. Jej konstrukcja musi by? tak zaprojektowana aby pary alkoholu skrapla?y si? szybko i do tego w 100%, je?eli nie sch?odzimy ich odpowiednio to z rurki zamiast wdki poleci nam wysokooktanowa para wodno-alkoholowa. Bimber mo?e kapa? ciep?y ale nale?y z tym uwa?a? bo im cieplejszy tym bardziej alkohol odlatuje z niego do atmosfery, mo?na tak straci? naprawd? kilka procent. Po pierwsze aby ch?odnica dobrze dzia?a?a musi mie? dostatecznie d?ug? spiral?. Lepiej ?eby przebieg waszej spirali wygl?da? tak:   ...

Metody destylacji alkoholu

Destylacja , P?dzenie, Skraplanie Wyr?niamy kilka najwa?niejszych metod destylacji alkoholu:   Destylacja Metodami "Garnkowymi"...

Destylacja metod? klasyczn? (Pot Still) - Porady

Zaczynamy p?dzenie. Je?li nasza aparatura stoi ju? na swoim miejscu, wszystko jest szczelne a zacier nam si? grzeje to wystarczy czeka?. P?dzi? mo?na ?mia?o bez termometru, kiedy zobaczymy ?e leci mocne to dobrze, trzymamy temperatur?. Kiedy zacier osi?gnie ju? ponad 80o wystarczy ustawi? taki p?omie? ?eby pr?dko?? kapania by?a sta?a. Warto co chwila smakowa? (palcem) alkohol i sprawdza? na oko jego moc. Je?eli mamy alkoholomierz to niema problemu. Ja zawsze p?dz? tak d?ugo jak leci nawet do 15%. Potem wszystko mieszam razem tak aby moc oglna nie spad?a po ni?ej 45%. W praktyce pierwsza destylacja sk?ada si? z kilku podstawowych faz. ...

Przepis na Cytrynwk?

Przepis ma dobr? cytrynwk?. Sk?adniki: -1litr bimbru (destylatu)-0,5kg cytryn-1/4 szklanki cukru Przygotowanie Bimber wlewamy do naczynia. Cytryny rozpo?awiamy i wyciskamy na wyciskarce. Najlepsza do tego jest wyciskarka elektryczna z ruchom? ko?cwk? (z 1kg cytryn ?rednio 0,6l soku).  Sok z mi??szem wlewamy do naczynia z bimbrem/destylatem. Nast?pnie wsypujemy 1/4 szklank? cukru (na 1 litr bimbru). Wszystko dok?adnie mieszamy, a? cukier si? rozpu?ci i pozostawiamy na tydzie?. Po tym czasie mo?e by? d?u?ej bo im d?u?ej tym lepiej. Odcedzamy przez sitka o r?nej g?sto?ci siatki. Proces wykonujemy ki...

Destylacja metod? garnkow?

Metoda garnkowa 1. Oglnie metody te s? najprostsze i najta?sze ze wszystkich nam znanych. Wymagaj? od u?ytkownika jedynie du?ego gara, dwch misek, mniejszej i wi?kszej no i oczywi?cie ?rd?a ciep?a (palnik gazowy lub jakie? palenisko). Spjrzmy na rysunek jak to ma wygl?da?. Jak widzimy jest to prosta konstrukcja i nie wymaga specjalnego t?umaczenia.Sprawa wygl?da tak : Na ?rdle ciep?a stawiamy du?y garnek, najlepiej jaki? kocio?. Do ?rodka wstawiamy mniejszy garnek lub misk?, stawiamy j? ...

Destylacja Metod? Ponownego Nap?ywu - Refluks (Reflux)

S?owo Wst?pne.Metody z tej grupy destylowania s? najbardziej wydajnymi i najskuteczniejszymi je?li chodzi o efekt ko?cowy. Metod? refluksu ju? w pierwszym p?dzeniu mo?na uzyska? destylat o mocy powy?ej 90%, a przy do?wiadczonej obs?udze aparatu nawet powy?ej 95%. Konstrukcja tego urz?dzenia umo?liwia to, ?e podczas jednego p?dzenia mamy rwnowa?no?? wielokrotnej destylacji normaln? metod? typu zbiornik -> ch?odnica skraplaj?ca. Skroplony destylat w ¾ zawrcony do kolumny trafia na wype?nienie i po nim powoli przeciskaj?c si? sp?ywa w d? napotykaj?c gor?ce pary id?ce w przeciw pr?dzie do niego, w gr?. Pary id?ce z do?u powoduj? ponowne wyparowanie alkoholu z wcze?niej skrop...

Destylacja metod? Pot-Still

1. Metoda Pot-Still najbardziej znanaNo tak ale lata lec? i nasze wymagania smakowe rosn? wraz z wiekiem, si?gamy wi?c po przepis ktry zaoferuje nam ca?kiem niez?y smaczek naszej "wdeczki", a poniewa? wraz z wiekiem robimy si? leniwi i wygodni chcemy aby od razu zlecia?a nam du?a ilo?? pysznej samogonki. Poprzeczka wi?c podnosi si? tu do?? wysoko. Musimy przygotowa? ca?? mas? sprz?tu, ktry dobrze oddestyluje nam alkohol z zacieru lub nastawu. Mo?e najpierw rysuneczek. Jak wida? jest tego troch?. Na pocz?tku musimy zebra?...

Destylator jacek_sauron Typ: Pot-Still

nades?a? : jacek.sauron@wp.pl Opis: Sprawuje si? bardzo dobrze. Po jednej destylacji otzrymuje 70% wdeczke. Dzi?ki filtrowi w?glowemu bimberek smakuje lepiej ni? orginalan wdka ze sklepu. Nie ma smaku dro?d?y ani ?adnych dziwnych smakw. Jest za to czysty spirytusowy zapach. Ch?odzenie destylatora odbywa si? za pomoc? pompki do akwarium. Woda kr??y w obiegu zamkni?tym. zdj?cia destylatora: ...

Destylator wg.: mac-gyver, Typ: Alchemik v1.0

Destylator wg.: mac-gyver Typ: Alchemik v1.0 nades?a? : mac-gyver Dane techniczne Typ: Alchemik v1.0 Rodzaj ogrzewania: elektryczne – grza?ka 2000W z p?ynn? regulacj? Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: ok. 50 min Cz??ci sk?adowe: zbiornik 19l wykonany z keg’a po Pepsi ok. 70 zl z przesy?k? grza?ka 2000W Selfa typ 17.313 (przystosowana do zbiornikw z nierdzewki) wygi?ta tak ?eby zmie?ci?a si? do zbiornika. ok. 23 z? regulator mocy grzania wykonany na gotowym uk?adzie KDSF35 (wytrzymuje max moc 3500W) razem z pozosta?ymi elementami ok. 40z?...

Aparatura do bimbru by dugas

nades?a? : 24420@wp.pl opis : Bimbromat jest prosty i kompaktowy, jednorazowo mo?na przegoni? 4 litry zacieru. Mocnych alkoholi pije bardzo ma?o, wi?c dla mnie wystarcza, od czasu do czasu flaszeczk? wycisn?? z piwa, wina lub kwasu chlebowego. My?l?, ?e na uwag? zas?uguje ch?odnica (a? 3 metry rurki 6mm) - posiada du?? bezw?adno?? cieplna a co za tym idzie zu?ycie wody jest minimalne. Wystarczy co ok. 10 minut odkr?ci? kran i "wymieni?" wod?. Wydajno?? te? mnie zaskoczy?a, 4 litry przegoni?em w oko?o godzink?, towar wyszed? przedni. My?l?, ze szk?o wcale nie jest du?o lepsze od miedzi... pozdrawiam D...

Aparatura Do Bimbru by Redlik 21

nades?a? : michal.redlicki@wp.pl opis : Aparatura wykonana jest ze stali nierdzewnej, zbiornik z beczki od piwa 50l, w zbiorniku zamontowane s? dwie grza?ki o mocy 1400w i 2000w do uzyskania temperatury oko?o 80st.C Za??czam obydwie grza?ki a gdy zaczyna si? parowanie alkoholu to grza?k? o mocy 2000w mo?emy wy??czy? do potrzymania temperatury wystarcza jedna grza?ka. Przy ch?odnicy zamontowane s? dwa odstojniki. zdj?cia destylatora: ...

Destylator by NBT1

nades?a? : nbt1@boy.pl opis : sprz?t sk?ada si? z szybkowara 5l 25 z? , 1,5m rurki miedzianej mi?kkiej 15 z? 2 s?oikw 0.6l i jednego 1l , klej poksylina do uszczelnienia 11.50 z? i teflon hydrauliczno spo?ywczy w ta?mie 1 z? Razem 52.50z? . Z tej mini aparatrki wychodzi za pierwszym razem destylatu ok 0,7l 65%trunku . ...

Destylator by ?ukasz

nades?a? : lukasz(na)transcel.pl opis : Prosty Pot Still, Kana na mleko, szklana spirala, drewniany stela?. zdj?cia destylatora: ...

Destylator by Kucyk: BF-63 - Bimber Boy

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-63 „Bimber Boy” Pojemno??: 63 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 45 dm3 Wydajno?? godzinna*: 8,75 dm3 Masa (bez ch?odnic i rury ??cz?cej): 72 kg Rodzaj ogrzewania: paliwo sta?e (drewno, w?giel), alternatywnie gaz Czas zagr...

Destylator by Kucyk: BF-20

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-20 Pojemno??: 20 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 17 dm3 Wydajno?? godzinna*: 2 dm3 Masa (bez ch?odnicy i rury ??cz?cej): 7,5 kg Rodzaj ogrzewania: gazowe bezpo?rednie, b?d? po?rednie – ?a?nia wodna Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: 60 minut (bezpo?rednio) Czas 1 cyklu destylacji**: 2,5 godz. Bezw?adno?? cieplna uk?adu: ma?a * przy zacierze o mocy 10% ** przy wydajno?ci znamionowej i maksymalny...

Destylator by Kucyk: BF-10

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-10 Pojemno??: 10 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 8,5 dm3 Wydajno?? godzinna*: 1,25 dm3 Masa ca?o?ci: 2,5 kg Rodzaj ogrzewania: elektryczne (alternatywnie gazowe) Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: 80 minut Czas 1 cyklu destylacji**: 5 godz. Bezw?adno?? cieplna uk?adu: ma?a * przy destylacie gotowanym o mocy 55% ** przy wydajno?ci znamionowej i maksymalnym poziomie zacieru Opis bud...

Destylator by RGGD

nades?a? : RGGD opis : Zbiornik posiada pojemno? 25litrw, ale lepiej wla? 20. Posiada 3 odstojniki na syfy, zako?czone na dole, srubami z uszczelk?, aby lepiej si? to czy?ci?o, a na ko?cu ch?odnica do ktrej co wida? na fotach odwrotnie pod??czy?em zasilanie zimnej wody, ale ju? zosta?o to poprawione. Brakuje tu jeszcze termometru, ale jest w planach. Robi?em na tym pierwszy raz ?liwowic? no i nawet wysz?o ok.85%. Pozdrawiam wszystkich amatorw mocnych trunkw.    zdj?cia destylatora:  ...

Destylator by Oberborn

nades?a? : s.topylo@op.pl opis : Zbiornik 30L 2 odstojniki zasilanie gazowe wszystko w kwaswce profesjonalny wyrb przez specjalist? zdj?cia: zacier przed destylacj?: destylator: ...

Destylator by Drylo&Bronsky

nades?a? : kozmin00@poczta.onet.pl opis : Prezentuj? kolejny sprz?t ze stajni „Drylo&Bronsky”. Tym razem wersja Custom:) Z konstrukcyjnego punktu widzenia ?adnej ameryki tu nie ma. Zarwno konstrukcja jak i filozofia p?dzenia oparta na konserwatywnych metodach naszych pradziadw. Tym co r?ni t? aparatur? od poprzednich sprz?tw, jest solidna i zwarta budowa. Wystarczy pod??czy? przewd wody ch?odz?cej i mo?na jecha? z koksem, bez zabawy w sznureczki i sto?eczki. Koszt budowy ok. 70 PLN czyli 32 z? ch?odnica w OBI, 15 z? za 1 metr przewodu silikonowego i ok.20 z? za profile aluminiowe stanowi?ce stela?.W przysz?o?ci marzy mi si...

Destylator by Darek

nades?a? : Darek opis : Pierwsze 0,5 l wychodzi 93%-90% zale?y czy zacier ju? tak do ko?ca si? wybomblowa? i jakie ma st??enie alkoholu, ostatnio jak sprawdza?em swoim amperomierzem to do w butelce z pierwszego to mia? 90%, p?niej wiadomo. Z 20 litrw jak wla?em do baniaka, zrobi?em 3,5 litra ostatnia butelka nie mia?a mniej jak 60 % - pozosta?e to jak pisa?em odstawiam do nast?pnego p?dzenia. Problem mia?em z doborem wk?ady do rury, na pierwszy rzut posz?y zmywaki z SS ale do dupy by?o bo czu? by?o metalem, teraz mam zasypane szk?o w kawa?kach drobnych i jest dobrze. Wa?ne te? jakich dro?d?y si? u?ywa, mi przysy?a facet dro?d?e gorzelniane i nie ma ?adnego smrodu ...

Destylator by pumex

nades?a? : pumex101@tlen.pl opis: Destylator kolumnowy wykonany z metalowych kubkw. zdj?cia : ...

Destylator by Drylo&Bronsky v1

nades?a? : kozmin00@poczta.onet.pl opis : pojemno?? szybkowaru - 2,5 litra(zalewamy 2l), moc grza?ki 350/700W, odstojnik 180ml, ch?odnica 10 zwojw na ?rednicy 50mm w puszce po groszku, ca?o?? pi?knie zlutowana, czas przep?dzenia to ok.1,5h. koszt budowy to ok. 70 PLN. schemat destylatora : zdj?cia : ...

Destylator by Osio?

nades?a? : osiol@onet.eu opis : Destylator wykonany w?asnor?cznie, bardzo dobrze si? destyluje, jedyn? wad? jest tylko czajnik ale nied?ugo zmiana na co? wi?kszego. Do wykonania potrzebna jest rurka miedziana oko?o 1 m koszt ok. 10 z?, rurka PCV 30 cm koszt nawet nie 5 z?, 2 zatyczki do PCV 1,20 z? za sztuk?, s?oik to chyba ka?dy w domu posiada, w?? najlepiej "u?ywany" bo nowe ?mierdz? plastikiem i bimbru nie da si? wypi? (najlepiej w zatyczkach mniejsz? dziur? wywierci? tak to nie b?dzie potrzeba stosowa? kleju) rok temu zap?aci?em 3z? za metr, zaciski do w??a, konstrukcja stalowa nie wiem jaki koszt ale tez nie przekroczy 10 z? na z?omie, spawarka (400 z?) nie trz...

Przepisy smakowe na Domowy Bimberek

Poni?ej znajduj? si? przepisy wymy?lone przeze przez bimber-nautw lub pochodz?ce z innych ?rwde?. Wszystkie polegaj? na "kiszeniu" wdki z innymi aromatyzuj?cymi sk?adnikami. Wdka nabiera nie tylko ?adnego zapachu i smaku ale i koloru. 1. Przepis z Miodem :Na jedn? flaszk? (0,5 l) pi??dziesi?cio procentowego bimbru wystarczy jedna ma?a "czubata" ?y?eczka miodu. Mid przed dodaniem nale?y dobrze rozpu?ci?. Mo?na zrobi? to w ma?ym garnku dodaj?c do miodu troch? wody lub gotowa? wod? i po zagotowaniu zala? ni? mid np. w szklance. Roztopiony mid dodajemy do bimbru i dobrze mieszamy do ca?kowitego rozpuszczenia. Dzi?ki temu zabiegowi nasz eliksir nabiera ?adnego koloru i lepszego ...

Uzyskiwanie czystego nastawu - podstawy do uzyskania czystego destylatu

Uwaga 1.Je?li chodzi o nastawy bezsmakowe (wdka) najwa?niejsz? w fazie fermentacji jest czysto?? nastawu (zacieru). Mamy tu na my?li usi?owanie zmniejszenia do minimum dodatkowych, nie po??danych aromatw i smakw istniej?cych i powstaj?cych w czasie fermentacji.Bez w?tpienia najlepszej jako?ci nastawy otrzymamy z czystej wody, rafinowanego cukru i dro?d?y gorzelniczych. Woda, je?li je?li jest wod? pitn?, ma najmniejszy wp?yw na jako?? nastawu (zacieru) cho? silniej chlorowana mo?e sprawia? trudno?ci. Pozostaje wi?c jako?? cukru i rodzaj dro?d?y (je?li nie posiadamy gorzelniczych – np. Turbo, Cobra).Im bardziej rafinowany cukier tym wi?cej,...

Poprawienie smaku destylatu podczas Destylacji

Uwaga 1.Nasz, krystalicznie czysty zacier gotowy jest do destylacji. Jako?? destylatu w tej fazie zale?y od dwch g?wnych zachowa? psotnika (dodatkowe czynno?ci zostan? wspomniane ni?ej) oddzielenia przedgonu i pogonu oraz od szybko?ci destylowania. Zupe?nie ignoruj? tu sytuacj?, w ktrej zainteresowany destyluje swj nastaw tylko raz. Taki destylat to surwka, bardzo ?mierdz?ca pod?ym bimbrem.Pierwsze gotowanie to zgrubne wydestylowanie surwki. Z nastawu o zawarto?ci np. 12% alkoholu otrzymujemy ciecz o zawarto?ci czterokrotnie lub nawet pi?ciokrotnie wy?szej. W tej fazie konieczne jest oddzielenie pierwszych skroplin z ch?odnicy oraz oddzielenie ostatnich skroplin. Te dwie frakcje zawieraj...

Chemiczne oczyszczenie destylatu

W?giel. Z do?wiadcze? wielu praktykw w?giel aktywowany (nie ten do akwarium) daje wyj?tkowe wyniki. Metoda sama w sobie jest bardzo prosta, trudno?ci mo?e sprawia? budowa aparatury cho? nasze forum zawiera wiele zaskakuj?co prostych urz?dze? 'w?gluj?cych' surwk?. Metoda ta polega na bardzo wolnym przepuszczeniu surwki/wdki (40%-50%) przez du?? wysoko?? w?gla aktywowanego. 'Du?a wysoko??' znaczy, ?e w?giel umieszczony jest w rurze ...

Nalewka z Aronii

ARONIA to krzew ogrodowy, przypominaj?cy czarn? porzeczk?. Owocuje pojawiaj? si? na jesie? s? to sporej wielko?ci czarne jagody. Przygotowa? kilogram dojrza?ych owocw aronii. Usu?? ogonki i szypuki, umy? i wsypa? do s?oja. Doda? p? kilo cukru, lask? wanilii, ma?y kawa?ek suszonego imbiru. Owoce zala? litrem wdki/destylatu o mocy 50%. Trzyma? to tak przez dwa tygodnie zamkni?tym g?siorze, w ciep?ym i nas?onecznionym miejscu. Potem zla? do butelek, odfiltrowa? przez bibu?? filtracyjn?. Butelki szczelnie zamkn?? i pozostawi? na p? roku w piwniczce :) SK?ADNIKI: 1 kg dojrza?ych owocw aronii0,5 kg cukrulaska wanilii...

Zacier wed?ug metody 1410

"Zacier" ten to naprawd? prosty cukrowy nastaw, wed?ug ktrego ca?e pokolenia Polakw produkowa?y domowy bimberek. Jest to do?? archaiczna metoda, ktra wykorzystuje dro?d?e piekarskie ale wymaga ma?ego ulepszenia i mo?na ?mia?o stosowa? jej modyfikacje do uzyskania doskana?ych efektw. Przygotowanie tego nastawu jest banalnie proste, potrzebujemy tylko cukru, dro?d?y piekarskich lub winiarskich i wody. Sk?adniki mieszamy w nast?puj?cych proporcjach:   cukier - 1 kgwoda - 4 litrydro?d?e - 10 g (1/10 kostki dro?d?y) (oryginalny przepis mwi? o 1 kostce lecz jest to ilo?? stanowcza za du?a) ...

W??yki silikonowe a w??yki igielitowe

Bardzo ?atwo pomyli? w??yki sylikonowe z igielitowymi, ten prosty film instrukta?owy wyja?ni dok?adnie jak tego unikn??.     Jak sprawdzi? czy w??yk jest silikonowy cz.1   Jak sprawdzi...

Nalewka Bakaliowa

SK?ADNIKI: 600 g bakalii: rodzynki, figi, chleb ?wi?toja?ski, 5 li?ci laurowych, 60% wdka zrobiona ze spirytusu.  Przygotowanie: 600 gramw r?nych bakalii: rodzynek, fig i chleba ?wi?toja?skiego w rwnych proporcjach oraz pi?? laurowych li?ci zala? w naczyniu mocn? wdk? (powy?ej 55%) zrobion? ze spirytusu lub destylatu domowego. Szczelnie zamkn?? i pozostawi? na dwa tygodnie w s?oju w ciep?ym i zaciecionym miejscu. Potem nalewk? zla? i przefiltrowa?. Rozla? do szczelnie zamkni?tych butelek i pozwoli? im posta? w ciemnym i ch?odnym miejscu przez p? roku. Nalewka ta wzmacnia organizm, dobrze wp?ywa na serce oraz pomaga w zwalczaniu blu ...

Ostateczne oczyszczanie destylatu

Produkt powstaj?cy z uwadniania etylenu lub z destylacji fermentowanych w?glowodorw (skrobia i cukier) jest mieszanin? wody i etanolu nazywan? oglnie alkoholem/etanolem/spirytusem. Jako rozpuszczalnik czy paliwo taki etanol musi by? oczyszczony. Dzi?ki destylacji frakcyjnej (rektyfikacji) jeste?my w stanie skoncentrowa? etanol do 95.6% (WAGOWO!), 89.5 mol%. Mieszanina 95.6% etanolu i 4.4% (wagowo) wody jest azeotropem i nie mo?e by? ju? bardziej oczyszczona metod? tradycyjnej destylacji. Taki alkohol 95.6% (wagowo) jest jednym z najpopularniejszych rozpuszczalnikw chemicznych. Istnieje kilka metod otrzymania (odwadniania) mieszaniny etanol-woda w celu uzyskania zawarto?ci etanolu wy?szej ni? 95.6% (wagowo -...

Niska zawarto?? alkoholu w winie

Wada ta jest nast?pstwem z?ego obliczenia dodatku cukru przy doprawianiu moszczu lub przerwania fermentacji. Usuwamy j? przez dodanie cukru i dobrze rozmno?onych dro?d?y z po?ywk? albo czystego spirytusu. Ze wzgl?du na to, ?e wino zawiera ju? w sobie pewn? ilo?? alkoholu, musimy dodawane dro?d?e stopniowo do niego przyzwyczai?. Najpierw do rozmno?onych dro?d?y dodajemy nieco wina. Nast?pnie podczas fermentacji dodajemy go coraz wi?cej. W ten sposb przyzwyczajamy dro?d?e do wy?szego st??enia alkoholu i uzyskujemy siln? matk? dro?d?ow?, ktr? mo?emy zala? wino (na 10 l potrzeba 0,5 l takiej matki). Do wina mo?na tak?e doda? spirytusu lub destylatu dobrej jako?ci. Jednak nale?y post?powa? z ...

Destylator pot-still by damian2994

nades?a?: damian2994 Przedstawiam destylator mojej konstrukcji, pomys?u i wykonania. Cz??? pomys?w zaci?gn??em z internetu 60%, cz??? to moja w?asna inwencja 40%. Do tej pory na tym sprz?cie przedestylowa?em: dwie cukrwki - destylat pod nalewki, dwie zbo?wki (s?d j?czmienny) pod whisky i dwa nieudane wina (jedno moje drugie kumpla). Aparatura sprawdza si?, destylat ok. 65- 70% max, pr?dko?? ok 0,7l/1h. Moc du?a my?l? ?e poprzez nieznaczn? rektyfikacj? w deflegmatorze. ZASADA DZIA?ANIA PO KOLEI:...

Nalewka z li?ci czarnej porzeczki

Sk?adniki: 20-25 du?ych li?ci czarnej porzeczki p? litra wdki 50% Przygotowanie: Li?cie umy? oszuszy?, w?o?y? do s?oja i zala? alkoholem. S?j zamkn?? i odstawi? w ciep?e, jasne miejsce. Po kilku tygodniach (im d?u?ej tym lepiej) nalewk? warto przefiltrowa?, rozla? do butelek i schowa? do bareczku. Jest gotowa do spo?ywania....

Prosta przepalanka z bimbru

Dobry przepis na trunek z domowego bimberku. Po przeprowadzonej destylacji i uzyskaniu odpowiedniego dla siebie procentu na patelni? wysypujemy 1/2 szklanki cukru, karmelizuj?c go, robimy tak zwan?  przepalank?, oczywi?cie niemo?na dopu?ci? do przypalenia si? cukru, bo b?dzie czu? spalenizn? (pami?tajmy ?e cukier wysypany na patelnie, nie mieszamy, ca?y proces karmelizacji odbywa si? na ma?ym ogniu). Gdy osi?gniemy ju? na patelni karmel dolewamy przegotowanej wody (oko?o 1/2 szklanki) pami?tajmy, patelnia z karmelem jest bardzo gor?c? wi?c przy tym procesie zachowujemy maksimum ostro?no?ci. Mieszamy do ca?kowitego rozpuszczenia si? karmelu. Otrzymany roztwr mieszamy z alkoholem ...

Nalewka ratafia

Sk?adniki: spirytus lub destylat - w zale?no?ci od ilo?ci u?ytych owocw na ka?dy kilogram owocw wzi?? 3/4 litra spirytusu dojrza?e owoce z danego rodzaju, zebrane w danym okresie (truskawki, maliny, wi?nie, poziomki, porzeczki, agrest, czere?nie, mirabelki, ?liwki, jab?ka, gruszki, dzika r?a, jarz?bina, mog? by? wszelakie dost?pne owoce lub sk?adniki, kombinacja dowolna) cukier - w zale?no?ci od ilo?ci u?ytych owocw ale ok 700g cukru na ka?dy kilogram owocw (opcjonalnie dodajmy wody) Przygotowanie: Ratafia to nalewka ktra wymaga sporo czasu i zaanga?owania ale efekt ko?cowy wart je...

Nalewka chrzanowa

Sk?adniki: 150 g korzenia chrzanu 1L bia?ego wina (wytrawnego, najlepiej gronowego) 100 - 150 ml spirytusu rozcie?czonego do 50% Przygotowanie: Chrzan najlepiej wykopywa? na jesie?. Do nalewki u?ywamy oczywi?cie tylko korzeni, te nale?y dobrze oczy?ci?, umy? i osuszy?. Chrzan oskrobujemy z pierwszej warstwy a nast?pnie ?cieramy na drobnej tarce. Wk?adamy go do s?oja i zalewamy pozosta?ymi sk?adnikami. Trzymamy to razem przez ok 1 dzie? a nast?pnie filtrujemy i odstawiamy do piwnicy. Nalewka chrzanowa po kilku tygodniach jest gotowa do spo?ycia....

Miedziane Alembiki

Mi?o Nam poinformowa?, i? wprowadzili?my do oferty sklepu AD oryginalne miedziane alembiki z Portugalii. R?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie. Wszystkie elementy alembika s? lutowane miedzi? lub mosi?dzem, bez u?ycia nitw. W ten sposb konstrukcja uzyskuje po??dan? szczelno??. Ch?odnica skraplaj?ca zwana "w??ownic?" po??czona jest z kocio?kiem przy pomocy mosi??nego szybkoz??cza, co u?atwia szybkie roz??czenie poszczeglnych elementw.  Zastosowanie w ch?odnicy zarwno wlotu (na dole ch?odnicy) jak i wylotu (na grze) zapewnia wydaj? kondensacj? zst?puj?cych par, gdy? woda kr??y w przeciw...

Jak wygl?da produkcja Miedzianego Alembika?

Zobaczcie kilka ciekawych fotek z produkcji domowego miedzianego alembika. Alembiki mo?na kupi? w naszym sklepie pod tym adresem: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-37-alembiki-miedziane.html...

Literatura o tematyce alkoholowej

Prezentujemy nasz szeroki wybr literatury o tematyce alkoholowej. Wiele ciekawych pozycji, ktre warto mie? w domowej bibliotece. Piwo - kolekcja Wiedza i ?ycie - M.Jackson Ksi??ka opisuje najlepsze piwa ?wiata, ich atuty i najwi?ksze sekrety. Ujawnia, co... ...

Nowe Alembiki Miedziane: Arm, Rotating Column i Alquitar

Wprowadzili?my do sprzeda?y nowe rodzaje alembikw miedzianych, zapraszamy do zapoznania si? z ofert?. Alembik Miedziany with Arm 15 litrw R?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie. ...

Podstawowe zasady wyrobu destylatw smakowych

Mwi?c destylaty smakowe mamy na my?li np: winiak, brandy, calvados, grappa itpSPRZ?T (konieczne minimum) Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz. Zamkni?cie pojemnika z rurk? fermentacyjn?. Lejek. Rozdrabniacz do owocw twardych, tarka do jarzyn, mieszad?o do farb (mo?na je zaostrzy?). Sitko lub worek filtracyjny SUROWCE Woda. Cukier. Wszelkiego rodzaju owoce (czyste i zdrowe) nadaj?ce si? do przerobu. Dro?d?e winiarskie lub gorzelniane dedykowane do owocwek....

Nowy Alembik Miedziany: Bain Marie (?a?nia Marii)

Bain Marie oznacza "?a?nia Marii", jest to wspania?y alembik z wbudowanym p?aszczem wodnym (dwa zbiorniki w sobie).  Idealny do destylacji g?stych nastaww owocowych. Dzi?ki p?aszczowi wodnemu nastaw nie b?dzie si? przypala?. Bain Marie to r?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie.  Wszystkie elementy alembika s? lutowane miedzi? lub mosi?dzem, bez u?ycia nitw. W ten sposb konstrukcja uzyskuje po??dan? szczelno??. Ch?odnica skraplaj?ca zwana "w??ownic?" po??czona jest z kocio?kiem przy pomocy mosi??nego szybkoz??cza, co u?atwia szybkie roz??czenie poszczeglnych elementw.&n...

Nalewka z malin - Malinwka

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do malin. SK?ADNIKI: 1kg malin 0.5 kg cukru 0.5l wody 0.5l wdki 0.5l spirytusu lub destylatu 2-4 li?ci melisy PRZYGOTOWANIE: Owoce malin myjemy, ods?czamy i zalewamy wdk? oraz spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e miejsce, po tym czasie zlewamy p?yn, b?dzie on w smaku wytrawny. Mo?emy go zachowa? osobno a owoce zala? ponownie na dwa tygodnie syropem przygotowany z cukru dodaj?c li?cie melisy. Dzi?ki tej metodzie uzyskamy dwie nalewki o r?nej s?odko?ci. Mo?emy je po??czy? lub miesza? w zale...

Zestaw do destylacji laureatem konkursu - Copper and the Home 2012

Zestaw  do destylacji laureatem konkursuPierwsza nagroda konkursu „Copper and the Home” trafi?a w r?ce Francesco Morackiniego, autora projektu zatytu?owanego „Prohibition Kit”. Projekt to urz?dzenie do domowej destylacji alkoholu. Od uczestnikw czwartej edycji konkursu Copper and the Home, zorganizowanego przez W?oski Instytut Miedzi, oczekiwano reinterpretacji form przedmiotw codziennego u?ytku. Jednocze?nie po?o?ono nacisk na estetyczne i techniczne zalety miedzi oraz jej stopw. Do konkursu zg?oszono ponad 270 prac podzielonych na dwie kategorie: wykonane przez profesjonalistw i przez studentw. Dzi?ki temu w porwnaniu z pierwsz? ...

Krtki poradnik - jak wybiera? butelki do nalewek?

W wytwarzanie domowych nalewek wk?adamy ca?e serce i mnstwo pracy – dlatego warto zadba? o to, aby nasz? nalewk? poda? na st? w godnym i reprezentacyjnym szkle.  Jest to szczeglnie wa?ne, gdy chcemy obdarowa? nalewk? swoj? rodzin?, przyjaci? lub np. klientw naszej firmy (co ostatnio staje si? coraz powszechniejsz? praktyk?). Taki prezent „od serca” zawsze b?dzie mile widziany przez obdarowanych i ucieszy nie tylko g?ow?, lecz rwnie? b?dzie ozdob? kredensu lub serwantki....

Nalewka z aloesu - Aloesowa

Sk?adniki: kilka li?ci aloesu mid pszczeli czerwone wino spirytus/destylat (opcjonalnie wedle uznania) Przygotowanie: Na pocz?tek nale?y przygotowa? li?cie aloesu, najlepiej z ro?liny w wieku od 3 do 5 lat. Przed zbiorem nie nale?y podlewa? jej przed ok tydzie?/dwa, warto tak?e zdj?? j? z okna. Do nalewki nale?y od?ama? kilka dolnych li?ci, nast?pnie je obra?, zmieli? lub pokroi? na drobne cz??ci, sok wycisn??. Mo?na tak?e u?y? soku zakupionego w aptece. Do uzyskanego soku doda? tak? sam? ilo?? miodu oraz wina, a tak?e wedle uznania spirytusu. Ostatecznie ...

W?a?ciwo?ci miedzi oraz zastosowanie jej w gorzelnictwie

W?a?ciwo?ci miedzi: Antykorozyjna Mied? jest wyj?tkowo odporna na korozj?, zw?aszcza t? powodowan? przez kontakt z innymi metalami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wiele miedzianych artefaktw zosta?o wydobytych w r?nych placwkach archeologicznych, niektre z nich pochodzi?y ze staro?ytnego Egiptu i Rzymu. To potwierdza antykorozyjne w?a?ciwo?ci miedzi, ktra pozostaje nietkni?ta przez lata.   Kowalna / Plastyczna Zwykle im twardszy i spr??ystszy metal, tym ni?sza jest jego plastyczno??. Mied? jest wyj?tkiem od regu?y - jest spr??ysta, kowalna i plasty...

Nalewka z truskawek

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do owocw truskawek. Uprawia je prawie ka?dy w naszym kraju kto ma ogrdek, s? to owoce sezonowe, zbierane na prze?omie czerwca i lipca.  Sk?adniki: 1 kg truskawek 0,25 kg cukru 0,5l spirytusu/destylatu 1 limeta lub cytryna Przygotowanie: Truskawki myjemy, zasypujemy cukrem i odstawiamy  na kilka godzin a? puszcz? sok, nast?pnie zalewamy je spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e, ciemne miejsce. Po tym czasie mo?na doda? soku z cytryny lub limety, ...

Pojemniki ze stali INOX do przechowywania alkoholu

W naszej ofercie pojawi?y si? wysokiej jako?ci w?oskie ba?ki, beczki i pojemniki do przechowywania p?ynnych produktw spo?ywczych. Idealne do wszelkich alkoholi, octw i olejw w tym oliwy z oliwek. Dzi?ki wysokiej jako?ci stali, chroni?cej od s?o?ca pojemniki gwarantuj? zachowanie oryginalnego smaku. Wykonane w ca?o?ci z najwy?szej jako?ci stali nierdzewnej 18/10 AISI 304. W komplecie posiadaj? oryginalny, elegancki kranik ze stali nierdzewnej. Do spustu kranika pasuje w??yk o ?rednicy wewn?trznej 10 mm. Bardzo praktyczny produkt dla producenta domowych destylatw i innych alkoholi, doskona?y rwnie? na prezent. Rozmiary baniakw stalowyc...

Jak stosowa? w?giel aktywny - krtki poradnik

W?giel aktywny jest adsorbentem, ktrego pocz?tki zastosowania wi??? si? z medycyn?. Hipokrates i jego uczniowie zalecali zasypywanie w?glem drzewnym ran w celu usuwania ich przykrego zapachu.   W 1771 roku szwedzki naukowiec Scheele odkry? zjawisko adsorpcji. Polega ono na „przytwierdzaniu” si? cz?steczek do powierzchni materia?u – sorbentu. Dzi?ki tak silnie rozwini?tej powierzchni w?giel aktywny jest znakomitym sorbentem – potrafi poch?on?? substancje w ilo?ci prawie 20% w?asnej masy.   Pocz?tki przemys?owych zastosowa? zwi?zane s? z rozwojem przemys?u cukrowniczego, gdzie na pocz?tku XX wieku znalaz? zastosowanie do odbarwiania syropw. Tajemnica dzia?ani...

-7% na wszystkie destylatory V.S.O.P.

UWAGA! Do ko?ca wrze?nia 2013 dajemy rabat 7% na wszystkie destylatory marki V.S.O.P. Zainteresowanych kierujemy tutaj: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-35-destylatory-vsop.html...

Historia destylacji alkoholu

Proces destylacji (z ?aci?skiego „de-stilare” – skraplanie lub sp?ywanie)  jest to oddzielenie cieczy poprzez odparowywanie i kondensacj?. Naj?atwiej zjawisko to zaobserwowa?, gdy para z czajnika osadza si? w postaci kropelek wody na zimnej powierzchni. Destylacja s?u?y do separacji cieczy od nielotnych substancji sta?ych, jak przy rozdzielaniu alkoholowych roztworw powsta?ych w wyniku fermentacji, lub oddzielania dwch, a nawet wi?kszej ilo?ci p?ynw o r?nych temperaturach wrzenia, tak jak to si? dzieje w przypadku oddzielenia benzyny, nafty oraz oleju smarowego z ropy naftowej. Zastosowania przemys?owe obejmuj? rwnie? odsalanie wody morskiej. ...

30 ciekawych faktw o alkoholu!

Alkohol jest prawdopodobnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych produktw pod wzgl?dem wp?ywu na stan zdrowia, dost?pno?ci dla m?odzie?y, ustawodawstwa, czy te? jako powd wielu wypadkw. W poni?szym tek?cie chcieliby?my przedstawi? Pa?stwu zaskakuj?ce, zabawne, lub po prostu ciekawe fakty na temat alkoholu. 1 S?owo "toast" oznacza pragnienie dobrego zdrowia, pochodzi ono ze staro?ytnego Rzymu, gdzie do pucharu wina wrzucano kawa?ek pszennego chleba 2 Gleba jednej z winnic we Francji uwa?ana jest za tak cenn?, ?e jest obowi...

Nalewka truskawkwka lubelska

Truskawki zawsze doskona?e na wszelkie domowe alkohole. Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych truskawek 400 ml p?ynnego miodu lipowego, akacjowego lub wielokwiatowego 1 litr wdki o mocy 40-45% Przygotowanie: Truskawki myjemy i pozbawiamy szypu?ek. Osuszamy na durszlaku lub na r?czniku papierowym. Wk?adamy do du?ego s?oja i zalewamy alkoholem. Odstawiamy w ciep?e, nas?onecznione miejsce n miesi?c. Owoce zrobi? sie wyblak?e, a nalew intensywnie czerwony. Zlewamy znad owocw i pozosta?e owoce zalewamy p?ynnym miodem. Szczelnie zamykamy i odstawiamy na 2 tygodnie w nas?onecznione miejsce. Codziennie lekko wstrz?samy s?ojem....

Wytrawna nalewka z czere?ni z pigw? wed?ug Marysi Okowity

W ostatnie pi?kne majowe dni wspaniale obrodzi?a nasza czere?nia - najwcze?niejsza jak? mamy, na nieszcz??cie rwnie? w okolicy. Szpaki natychmiast dowiedzia?y si? o darmowych smako?ykach i atakowa?y nas pot??nie. Po straszakach w rodzaju latawca-sztucznego ptaka i szeleszcz?cych wst??kach zawieszonych na pi?ciometrowych w?dziskach na szczycie czere?ni dali?my sobie spokj i jak co roku doszli?my do wniosku: gra drzewa ich, ?rodek i d? – nasz. Na fotce oczywi?cie wida? gr? tu? przed pierwszymi atakami....