Sklep Alkohole Domowe
Pożywka winiarska Spiritferm 10gPożywka winiarska Spiritferm 10g
Uniwersalna pożywka dla drożdży winiarskich. Należy ją dodać bezpośrednio do nastawu w ilości 10 g na 25 litrów wina.
Cena: 2,20 zł

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Destylacja

Przybory przydatne podczas destylacji

1. Alkoholomierz.Przydaje si?, gdy? warto wiedzie?, czy z rurki nie leci woda. Jest to urz?dzenie, ktre sk?ada si? z probwki i p?ywaka z podzia?k? (skale s? r?ne, zale?nie od klasy i przeznaczenia sprz?tu; jednostk? zwykle jest % obj?to?ci), kiedy wlejemy do probwki alkohol, to p?ywak poka?e na podzia?ce zawarto?? etanolu w roztworze. Alkoholomierzem nie da si? zmierzy? zawarto?ci alkoholu w nastawie/zacierze, a tylko w roztworze etanol - woda! Przed pierwszym u?yciem warto sprawdzi?, czy alkoholomierz wskazuje prawid?owo - wystarczy sprawdzi? na czystej wodzie (ma by? 0) i wdce ze sklepu (40%). Pomiary nale?y wykonywa? w 20oC (o ile na alkoholomierzu nie jest napisane ina...

S?owniczek destylera

1410 - Popularne, teraz ju? archaiczne okre?lenie oznaczaj?ce proporcje sk?adnikw s?u??cych do zrobienia nastawu: 1 - 1 kilogram cukru; 4 - 4 litry wody; 10 - 10 dkg dro?d?y piekarskich Alcotec - dro?d?e gorzelnicze. Alembik - Prosty miedziany aparat do destylacji; rwnie? wdka wytrawna tzw. przepalanka. Alkoholomierz - urz?dzenie s?u??ce do mierzenia zawarto?ci procentowej alkoholu etylowego w roztworze wody. Anka - rodzaj dro?d?y alkoholowych, wyprodukowanych w Kanadzie. Areometr - urz?dzenie (przyrz?d) wykorzystywane przy badaniu g?sto?ci cieczy. Jest to ...

BIMBER

Bimber - (inaczej Samogon, Okowita, Ksi??ycwka) - jest to napj alkoholowy produkowany wy??cznie w warunkach gospodarstwa domowego, w Polsce najcz??ciej noc? i po kryjomu - st?d nazwa "Ksi??ycwka". Otrzymuje si? go najcz??ciej przez destylacj? zacieru zbo?owego, ziemniaczanego lub nastawu cukrowego oraz wina. W wielu ?rodowiskach istnieje teoria ?e mo?na go wymrozi? ale jest to nieprawda. Bimber mo?na otrzyma? z r?norakich surowcw takich ja wszelakie owoce, ziemniaki, zbo?a, kukurydza, cukier, buraki cukrowe (melasa) itp. W zale?no?ci od sposobu destylacji, rektyfikacji i sposobu oczyszczania r?ni si? on smakiem i zapachem. Przewa?nie po pierwszej destylacji jest to bezbarwny p?yn...

Podstawowe informacje dotycz?ce produkcji bimbru

Uwaga !Pami?taj p?dz?c bimber, samogon czy okowit? w Polsce ?amiesz prawo i ryzykujesz sam. Ustawa z dnia 18 pa?dziernika 2006 r. o wyrobie napojw spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznacze? geograficznych napojw spirytusowych stwierdza: Art. 44. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku.2. Kto dopuszcza si? czynu okre?lonego w ust. 1 w stosunku do napojw spirytusowych o znacznej warto?ci,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2....

Ch?odzenie czyli wi?cej o Ch?odnicach

Ch?odzenie podczas destylacji Podstaw? dobrego skraplania jest dobrze skonstruowana ch?odnica. Jej konstrukcja musi by? tak zaprojektowana aby pary alkoholu skrapla?y si? szybko i do tego w 100%, je?eli nie sch?odzimy ich odpowiednio to z rurki zamiast wdki poleci nam wysokooktanowa para wodno-alkoholowa. Bimber mo?e kapa? ciep?y ale nale?y z tym uwa?a? bo im cieplejszy tym bardziej alkohol odlatuje z niego do atmosfery, mo?na tak straci? naprawd? kilka procent. Po pierwsze aby ch?odnica dobrze dzia?a?a musi mie? dostatecznie d?ug? spiral?. Lepiej ?eby przebieg waszej spirali wygl?da? tak:   ...

Metody destylacji alkoholu

Destylacja , P?dzenie, Skraplanie Wyr?niamy kilka najwa?niejszych metod destylacji alkoholu:   Destylacja Metodami "Garnkowymi"...

Destylacja metod? klasyczn? (Pot Still) - Porady

Zaczynamy p?dzenie. Je?li nasza aparatura stoi ju? na swoim miejscu, wszystko jest szczelne a zacier nam si? grzeje to wystarczy czeka?. P?dzi? mo?na ?mia?o bez termometru, kiedy zobaczymy ?e leci mocne to dobrze, trzymamy temperatur?. Kiedy zacier osi?gnie ju? ponad 80o wystarczy ustawi? taki p?omie? ?eby pr?dko?? kapania by?a sta?a. Warto co chwila smakowa? (palcem) alkohol i sprawdza? na oko jego moc. Je?eli mamy alkoholomierz to niema problemu. Ja zawsze p?dz? tak d?ugo jak leci nawet do 15%. Potem wszystko mieszam razem tak aby moc oglna nie spad?a po ni?ej 45%. W praktyce pierwsza destylacja sk?ada si? z kilku podstawowych faz. ...

Destylacja metod? garnkow?

Metoda garnkowa 1. Oglnie metody te s? najprostsze i najta?sze ze wszystkich nam znanych. Wymagaj? od u?ytkownika jedynie du?ego gara, dwch misek, mniejszej i wi?kszej no i oczywi?cie ?rd?a ciep?a (palnik gazowy lub jakie? palenisko). Spjrzmy na rysunek jak to ma wygl?da?. Jak widzimy jest to prosta konstrukcja i nie wymaga specjalnego t?umaczenia.Sprawa wygl?da tak : Na ?rdle ciep?a stawiamy du?y garnek, najlepiej jaki? kocio?. Do ?rodka wstawiamy mniejszy garnek lub misk?, stawiamy j? ...

Destylacja Metod? Ponownego Nap?ywu - Refluks (Reflux)

S?owo Wst?pne.Metody z tej grupy destylowania s? najbardziej wydajnymi i najskuteczniejszymi je?li chodzi o efekt ko?cowy. Metod? refluksu ju? w pierwszym p?dzeniu mo?na uzyska? destylat o mocy powy?ej 90%, a przy do?wiadczonej obs?udze aparatu nawet powy?ej 95%. Konstrukcja tego urz?dzenia umo?liwia to, ?e podczas jednego p?dzenia mamy rwnowa?no?? wielokrotnej destylacji normaln? metod? typu zbiornik -> ch?odnica skraplaj?ca. Skroplony destylat w ¾ zawrcony do kolumny trafia na wype?nienie i po nim powoli przeciskaj?c si? sp?ywa w d? napotykaj?c gor?ce pary id?ce w przeciw pr?dzie do niego, w gr?. Pary id?ce z do?u powoduj? ponowne wyparowanie alkoholu z wcze?niej skrop...

Destylacja metod? Pot-Still

1. Metoda Pot-Still najbardziej znanaNo tak ale lata lec? i nasze wymagania smakowe rosn? wraz z wiekiem, si?gamy wi?c po przepis ktry zaoferuje nam ca?kiem niez?y smaczek naszej "wdeczki", a poniewa? wraz z wiekiem robimy si? leniwi i wygodni chcemy aby od razu zlecia?a nam du?a ilo?? pysznej samogonki. Poprzeczka wi?c podnosi si? tu do?? wysoko. Musimy przygotowa? ca?? mas? sprz?tu, ktry dobrze oddestyluje nam alkohol z zacieru lub nastawu. Mo?e najpierw rysuneczek. Jak wida? jest tego troch?. Na pocz?tku musimy zebra?...

Destylator jacek_sauron Typ: Pot-Still

nades?a? : jacek.sauron@wp.pl Opis: Sprawuje si? bardzo dobrze. Po jednej destylacji otzrymuje 70% wdeczke. Dzi?ki filtrowi w?glowemu bimberek smakuje lepiej ni? orginalan wdka ze sklepu. Nie ma smaku dro?d?y ani ?adnych dziwnych smakw. Jest za to czysty spirytusowy zapach. Ch?odzenie destylatora odbywa si? za pomoc? pompki do akwarium. Woda kr??y w obiegu zamkni?tym. zdj?cia destylatora: ...

Aparatura do bimbru by dugas

nades?a? : 24420@wp.pl opis : Bimbromat jest prosty i kompaktowy, jednorazowo mo?na przegoni? 4 litry zacieru. Mocnych alkoholi pije bardzo ma?o, wi?c dla mnie wystarcza, od czasu do czasu flaszeczk? wycisn?? z piwa, wina lub kwasu chlebowego. My?l?, ?e na uwag? zas?uguje ch?odnica (a? 3 metry rurki 6mm) - posiada du?? bezw?adno?? cieplna a co za tym idzie zu?ycie wody jest minimalne. Wystarczy co ok. 10 minut odkr?ci? kran i "wymieni?" wod?. Wydajno?? te? mnie zaskoczy?a, 4 litry przegoni?em w oko?o godzink?, towar wyszed? przedni. My?l?, ze szk?o wcale nie jest du?o lepsze od miedzi... pozdrawiam D...

Aparatura Do Bimbru by Redlik 21

nades?a? : michal.redlicki@wp.pl opis : Aparatura wykonana jest ze stali nierdzewnej, zbiornik z beczki od piwa 50l, w zbiorniku zamontowane s? dwie grza?ki o mocy 1400w i 2000w do uzyskania temperatury oko?o 80st.C Za??czam obydwie grza?ki a gdy zaczyna si? parowanie alkoholu to grza?k? o mocy 2000w mo?emy wy??czy? do potrzymania temperatury wystarcza jedna grza?ka. Przy ch?odnicy zamontowane s? dwa odstojniki. zdj?cia destylatora: ...

Destylator by NBT1

nades?a? : nbt1@boy.pl opis : sprz?t sk?ada si? z szybkowara 5l 25 z? , 1,5m rurki miedzianej mi?kkiej 15 z? 2 s?oikw 0.6l i jednego 1l , klej poksylina do uszczelnienia 11.50 z? i teflon hydrauliczno spo?ywczy w ta?mie 1 z? Razem 52.50z? . Z tej mini aparatrki wychodzi za pierwszym razem destylatu ok 0,7l 65%trunku . ...

Destylator by ?ukasz

nades?a? : lukasz(na)transcel.pl opis : Prosty Pot Still, Kana na mleko, szklana spirala, drewniany stela?. zdj?cia destylatora: ...

Destylator by Kucyk: BF-63 - Bimber Boy

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-63 „Bimber Boy” Pojemno??: 63 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 45 dm3 Wydajno?? godzinna*: 8,75 dm3 Masa (bez ch?odnic i rury ??cz?cej): 72 kg Rodzaj ogrzewania: paliwo sta?e (drewno, w?giel), alternatywnie gaz Czas zagr...

Destylator by Kucyk: BF-10

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-10 Pojemno??: 10 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 8,5 dm3 Wydajno?? godzinna*: 1,25 dm3 Masa ca?o?ci: 2,5 kg Rodzaj ogrzewania: elektryczne (alternatywnie gazowe) Czas zagrzania maksymalnej ilo?ci zacieru: 80 minut Czas 1 cyklu destylacji**: 5 godz. Bezw?adno?? cieplna uk?adu: ma?a * przy destylacie gotowanym o mocy 55% ** przy wydajno?ci znamionowej i maksymalnym poziomie zacieru Opis bud...

Destylator by RGGD

nades?a? : RGGD opis : Zbiornik posiada pojemno? 25litrw, ale lepiej wla? 20. Posiada 3 odstojniki na syfy, zako?czone na dole, srubami z uszczelk?, aby lepiej si? to czy?ci?o, a na ko?cu ch?odnica do ktrej co wida? na fotach odwrotnie pod??czy?em zasilanie zimnej wody, ale ju? zosta?o to poprawione. Brakuje tu jeszcze termometru, ale jest w planach. Robi?em na tym pierwszy raz ?liwowic? no i nawet wysz?o ok.85%. Pozdrawiam wszystkich amatorw mocnych trunkw.    zdj?cia destylatora:  ...

Destylator by Oberborn

nades?a? : s.topylo@op.pl opis : Zbiornik 30L 2 odstojniki zasilanie gazowe wszystko w kwaswce profesjonalny wyrb przez specjalist? zdj?cia: zacier przed destylacj?: destylator: ...

Destylator by Drylo&Bronsky

nades?a? : kozmin00@poczta.onet.pl opis : Prezentuj? kolejny sprz?t ze stajni „Drylo&Bronsky”. Tym razem wersja Custom:) Z konstrukcyjnego punktu widzenia ?adnej ameryki tu nie ma. Zarwno konstrukcja jak i filozofia p?dzenia oparta na konserwatywnych metodach naszych pradziadw. Tym co r?ni t? aparatur? od poprzednich sprz?tw, jest solidna i zwarta budowa. Wystarczy pod??czy? przewd wody ch?odz?cej i mo?na jecha? z koksem, bez zabawy w sznureczki i sto?eczki. Koszt budowy ok. 70 PLN czyli 32 z? ch?odnica w OBI, 15 z? za 1 metr przewodu silikonowego i ok.20 z? za profile aluminiowe stanowi?ce stela?.W przysz?o?ci marzy mi si...

Destylator by Darek

nades?a? : Darek opis : Pierwsze 0,5 l wychodzi 93%-90% zale?y czy zacier ju? tak do ko?ca si? wybomblowa? i jakie ma st??enie alkoholu, ostatnio jak sprawdza?em swoim amperomierzem to do w butelce z pierwszego to mia? 90%, p?niej wiadomo. Z 20 litrw jak wla?em do baniaka, zrobi?em 3,5 litra ostatnia butelka nie mia?a mniej jak 60 % - pozosta?e to jak pisa?em odstawiam do nast?pnego p?dzenia. Problem mia?em z doborem wk?ady do rury, na pierwszy rzut posz?y zmywaki z SS ale do dupy by?o bo czu? by?o metalem, teraz mam zasypane szk?o w kawa?kach drobnych i jest dobrze. Wa?ne te? jakich dro?d?y si? u?ywa, mi przysy?a facet dro?d?e gorzelniane i nie ma ?adnego smrodu ...

Destylator by pumex

nades?a? : pumex101@tlen.pl opis: Destylator kolumnowy wykonany z metalowych kubkw. zdj?cia : ...

Destylator by Drylo&Bronsky v1

nades?a? : kozmin00@poczta.onet.pl opis : pojemno?? szybkowaru - 2,5 litra(zalewamy 2l), moc grza?ki 350/700W, odstojnik 180ml, ch?odnica 10 zwojw na ?rednicy 50mm w puszce po groszku, ca?o?? pi?knie zlutowana, czas przep?dzenia to ok.1,5h. koszt budowy to ok. 70 PLN. schemat destylatora : zdj?cia : ...

Destylator by Osio?

nades?a? : osiol@onet.eu opis : Destylator wykonany w?asnor?cznie, bardzo dobrze si? destyluje, jedyn? wad? jest tylko czajnik ale nied?ugo zmiana na co? wi?kszego. Do wykonania potrzebna jest rurka miedziana oko?o 1 m koszt ok. 10 z?, rurka PCV 30 cm koszt nawet nie 5 z?, 2 zatyczki do PCV 1,20 z? za sztuk?, s?oik to chyba ka?dy w domu posiada, w?? najlepiej "u?ywany" bo nowe ?mierdz? plastikiem i bimbru nie da si? wypi? (najlepiej w zatyczkach mniejsz? dziur? wywierci? tak to nie b?dzie potrzeba stosowa? kleju) rok temu zap?aci?em 3z? za metr, zaciski do w??a, konstrukcja stalowa nie wiem jaki koszt ale tez nie przekroczy 10 z? na z?omie, spawarka (400 z?) nie trz...

Uzyskiwanie czystego nastawu - podstawy do uzyskania czystego destylatu

Uwaga 1.Je?li chodzi o nastawy bezsmakowe (wdka) najwa?niejsz? w fazie fermentacji jest czysto?? nastawu (zacieru). Mamy tu na my?li usi?owanie zmniejszenia do minimum dodatkowych, nie po??danych aromatw i smakw istniej?cych i powstaj?cych w czasie fermentacji.Bez w?tpienia najlepszej jako?ci nastawy otrzymamy z czystej wody, rafinowanego cukru i dro?d?y gorzelniczych. Woda, je?li je?li jest wod? pitn?, ma najmniejszy wp?yw na jako?? nastawu (zacieru) cho? silniej chlorowana mo?e sprawia? trudno?ci. Pozostaje wi?c jako?? cukru i rodzaj dro?d?y (je?li nie posiadamy gorzelniczych – np. Turbo, Cobra).Im bardziej rafinowany cukier tym wi?cej,...

Poprawienie smaku destylatu podczas Destylacji

Uwaga 1.Nasz, krystalicznie czysty zacier gotowy jest do destylacji. Jako?? destylatu w tej fazie zale?y od dwch g?wnych zachowa? psotnika (dodatkowe czynno?ci zostan? wspomniane ni?ej) oddzielenia przedgonu i pogonu oraz od szybko?ci destylowania. Zupe?nie ignoruj? tu sytuacj?, w ktrej zainteresowany destyluje swj nastaw tylko raz. Taki destylat to surwka, bardzo ?mierdz?ca pod?ym bimbrem.Pierwsze gotowanie to zgrubne wydestylowanie surwki. Z nastawu o zawarto?ci np. 12% alkoholu otrzymujemy ciecz o zawarto?ci czterokrotnie lub nawet pi?ciokrotnie wy?szej. W tej fazie konieczne jest oddzielenie pierwszych skroplin z ch?odnicy oraz oddzielenie ostatnich skroplin. Te dwie frakcje zawieraj...

Zacier wed?ug metody 1410

"Zacier" ten to naprawd? prosty cukrowy nastaw, wed?ug ktrego ca?e pokolenia Polakw produkowa?y domowy bimberek. Jest to do?? archaiczna metoda, ktra wykorzystuje dro?d?e piekarskie ale wymaga ma?ego ulepszenia i mo?na ?mia?o stosowa? jej modyfikacje do uzyskania doskana?ych efektw. Przygotowanie tego nastawu jest banalnie proste, potrzebujemy tylko cukru, dro?d?y piekarskich lub winiarskich i wody. Sk?adniki mieszamy w nast?puj?cych proporcjach:   cukier - 1 kgwoda - 4 litrydro?d?e - 10 g (1/10 kostki dro?d?y) (oryginalny przepis mwi? o 1 kostce lecz jest to ilo?? stanowcza za du?a) ...

Ostateczne oczyszczanie destylatu

Produkt powstaj?cy z uwadniania etylenu lub z destylacji fermentowanych w?glowodorw (skrobia i cukier) jest mieszanin? wody i etanolu nazywan? oglnie alkoholem/etanolem/spirytusem. Jako rozpuszczalnik czy paliwo taki etanol musi by? oczyszczony. Dzi?ki destylacji frakcyjnej (rektyfikacji) jeste?my w stanie skoncentrowa? etanol do 95.6% (WAGOWO!), 89.5 mol%. Mieszanina 95.6% etanolu i 4.4% (wagowo) wody jest azeotropem i nie mo?e by? ju? bardziej oczyszczona metod? tradycyjnej destylacji. Taki alkohol 95.6% (wagowo) jest jednym z najpopularniejszych rozpuszczalnikw chemicznych. Istnieje kilka metod otrzymania (odwadniania) mieszaniny etanol-woda w celu uzyskania zawarto?ci etanolu wy?szej ni? 95.6% (wagowo -...

Destylator pot-still by damian2994

nades?a?: damian2994 Przedstawiam destylator mojej konstrukcji, pomys?u i wykonania. Cz??? pomys?w zaci?gn??em z internetu 60%, cz??? to moja w?asna inwencja 40%. Do tej pory na tym sprz?cie przedestylowa?em: dwie cukrwki - destylat pod nalewki, dwie zbo?wki (s?d j?czmienny) pod whisky i dwa nieudane wina (jedno moje drugie kumpla). Aparatura sprawdza si?, destylat ok. 65- 70% max, pr?dko?? ok 0,7l/1h. Moc du?a my?l? ?e poprzez nieznaczn? rektyfikacj? w deflegmatorze. ZASADA DZIA?ANIA PO KOLEI:...

Miedziane Alembiki

Mi?o Nam poinformowa?, i? wprowadzili?my do oferty sklepu AD oryginalne miedziane alembiki z Portugalii. R?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie. Wszystkie elementy alembika s? lutowane miedzi? lub mosi?dzem, bez u?ycia nitw. W ten sposb konstrukcja uzyskuje po??dan? szczelno??. Ch?odnica skraplaj?ca zwana "w??ownic?" po??czona jest z kocio?kiem przy pomocy mosi??nego szybkoz??cza, co u?atwia szybkie roz??czenie poszczeglnych elementw.  Zastosowanie w ch?odnicy zarwno wlotu (na dole ch?odnicy) jak i wylotu (na grze) zapewnia wydaj? kondensacj? zst?puj?cych par, gdy? woda kr??y w przeciw...

Jak wygl?da produkcja Miedzianego Alembika?

Zobaczcie kilka ciekawych fotek z produkcji domowego miedzianego alembika. Alembiki mo?na kupi? w naszym sklepie pod tym adresem: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-37-alembiki-miedziane.html...

Podstawowe zasady wyrobu destylatw smakowych

Mwi?c destylaty smakowe mamy na my?li np: winiak, brandy, calvados, grappa itpSPRZ?T (konieczne minimum) Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz. Zamkni?cie pojemnika z rurk? fermentacyjn?. Lejek. Rozdrabniacz do owocw twardych, tarka do jarzyn, mieszad?o do farb (mo?na je zaostrzy?). Sitko lub worek filtracyjny SUROWCE Woda. Cukier. Wszelkiego rodzaju owoce (czyste i zdrowe) nadaj?ce si? do przerobu. Dro?d?e winiarskie lub gorzelniane dedykowane do owocwek....

Nowy Alembik Miedziany: Bain Marie (?a?nia Marii)

Bain Marie oznacza "?a?nia Marii", jest to wspania?y alembik z wbudowanym p?aszczem wodnym (dwa zbiorniki w sobie).  Idealny do destylacji g?stych nastaww owocowych. Dzi?ki p?aszczowi wodnemu nastaw nie b?dzie si? przypala?. Bain Marie to r?cznie wykonany alembik miedziany inspirowany star? maureta?sk? tradycj?, powszechnie u?ywany na P?wyspie Iberyjskim i w Europie.  Wszystkie elementy alembika s? lutowane miedzi? lub mosi?dzem, bez u?ycia nitw. W ten sposb konstrukcja uzyskuje po??dan? szczelno??. Ch?odnica skraplaj?ca zwana "w??ownic?" po??czona jest z kocio?kiem przy pomocy mosi??nego szybkoz??cza, co u?atwia szybkie roz??czenie poszczeglnych elementw.&n...

Nowo??: Dro?d?e Coobra Pure

W Coobra Pure u?ywany jest specjalny rodzaj dro?d?y, ktry daje wysok? zawarto?? alkoholu oraz zmniejsza ilo?? niepo??danych produktw fermentacji  (tzw.fuzli). Zawarto?? Coobra Pure: 100g netto - dro?d?e, po?ywka, witaminy m.in.vit.B) oraz mikroelementy.   Instrukcja u?ytkowania dro?d?y Coobra Pure: rozpu?ci? 6kg cukru w 21L wody. Do nastawu o temp. ok. 30oC doda? zawarto?? torebki i dobrze wymiesza? przez ok. 1min. Fermentowa? w temperaturze 20-30oC. Najlepsza temperatura fermentacji 25...

W?a?ciwo?ci miedzi oraz zastosowanie jej w gorzelnictwie

W?a?ciwo?ci miedzi: Antykorozyjna Mied? jest wyj?tkowo odporna na korozj?, zw?aszcza t? powodowan? przez kontakt z innymi metalami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wiele miedzianych artefaktw zosta?o wydobytych w r?nych placwkach archeologicznych, niektre z nich pochodzi?y ze staro?ytnego Egiptu i Rzymu. To potwierdza antykorozyjne w?a?ciwo?ci miedzi, ktra pozostaje nietkni?ta przez lata.   Kowalna / Plastyczna Zwykle im twardszy i spr??ystszy metal, tym ni?sza jest jego plastyczno??. Mied? jest wyj?tkiem od regu?y - jest spr??ysta, kowalna i plasty...

-7% na wszystkie destylatory V.S.O.P.

UWAGA! Do ko?ca wrze?nia 2013 dajemy rabat 7% na wszystkie destylatory marki V.S.O.P. Zainteresowanych kierujemy tutaj: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-35-destylatory-vsop.html...

Historia destylacji alkoholu

Proces destylacji (z ?aci?skiego „de-stilare” – skraplanie lub sp?ywanie)  jest to oddzielenie cieczy poprzez odparowywanie i kondensacj?. Naj?atwiej zjawisko to zaobserwowa?, gdy para z czajnika osadza si? w postaci kropelek wody na zimnej powierzchni. Destylacja s?u?y do separacji cieczy od nielotnych substancji sta?ych, jak przy rozdzielaniu alkoholowych roztworw powsta?ych w wyniku fermentacji, lub oddzielania dwch, a nawet wi?kszej ilo?ci p?ynw o r?nych temperaturach wrzenia, tak jak to si? dzieje w przypadku oddzielenia benzyny, nafty oraz oleju smarowego z ropy naftowej. Zastosowania przemys?owe obejmuj? rwnie? odsalanie wody morskiej. ...

Nowa linia produktw - Jan Okowita Poleca

Mamy zaszczyt zaprezentowa? Pa?stwu now? lini? produktw sygnowanych logiem Jana Okowity. Dzi?ki zebranemu do?wiadczeniu oraz wielu opiniom od naszych klientw byli?my wstanie sprosta? zadaniu i stworzy? cztery nowe dedykowane produkty do produkcji domowych trunkw i spirytualiw.       ...